Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 23 přístupů1-2hod.: 31 přístupů2-3hod.: 24 přístupů3-4hod.: 28 přístupů4-5hod.: 30 přístupů5-6hod.: 28 přístupů6-7hod.: 0 přístupů7-8hod.: 0 přístupů8-9hod.: 0 přístupů9-10hod.: 0 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
27.3
Max.
31
Měsíční graf
Neděle 24.03.2024: 1093 přístupůPondělí 25.03.2024: 1072 přístupůÚterý 26.03.2024: 1069 přístupůStředa 27.03.2024: 1862 přístupůČtvrtek 28.03.2024: 1618 přístupůPátek 29.03.2024: 2513 přístupůSobota 30.03.2024: 1189 přístupůNeděle 31.03.2024: 753 přístupůPondělí 01.04.2024: 1540 přístupůÚterý 02.04.2024: 927 přístupůStředa 03.04.2024: 1134 přístupůČtvrtek 04.04.2024: 1629 přístupůPátek 05.04.2024: 1134 přístupůSobota 06.04.2024: 1280 přístupůNeděle 07.04.2024: 1100 přístupůPondělí 08.04.2024: 1021 přístupůÚterý 09.04.2024: 1179 přístupůStředa 10.04.2024: 1005 přístupůČtvrtek 11.04.2024: 1433 přístupůPátek 12.04.2024: 1465 přístupůSobota 13.04.2024: 601 přístupůNeděle 14.04.2024: 850 přístupůPondělí 15.04.2024: 724 přístupůÚterý 16.04.2024: 164 přístupů
Prům.
1181.5
Max.
2513
123456789012345678901234
Na Webu: 16 uživ.

Počasí na 4 dny
Spolek Květnice II

Změny územního plánu sídelního útvaru Květnice

Výstavba řadových RD vedle soliterní zástavby

Malebná obec v blízkosti Prahy, kde se již v 80. letech počítalo se zástavbou k bydlení. Přišla devadesátá léta, změna režimu, privatizace, navrácení majetků v restitucích… Příležitost podnikat. Obrovský hlad po vlastním bydlení začíná být v polovině 90. let uspokojován i pro střední vrstvy obyvatelstva.

 

Zároveň s masivním stavebním rozvojem však na druhé straně vzniká obrovská propast v zákonných normách. Zákonodárci budují nové zákonné normy, po vzoru západoevropských zemí, ovšem velmi obtížně a zdlouhavě. Vstup do EU. Mnohá zlepšení ve směru k životnímu prostředí (nutná podmínka výstavby čistíren odpadních vod) a možnost přístupu k dotacím. Na druhé straně prostor k nekalým praktikám. Ti zkušení nalézají díry v zákoně a nebo jeho výkladu. A nejenom v tom stavebním, ale i občanském a obchodním…1. inzerát Květnice

Vznikají „s.r. óčka“, která ručí jen do výše vkladu 100.000 Kč a rozjíždějí projekty v objemu mnoha desítek milionů Kč. Pokud to nedopadne dobře, tak lze založit libovolný počet dalších firem se stejným předmětem podnikání. To co fungovalo ve stavebnictví desítky let direktivně a centralizovaně bylo zrušeno či novelizováno. Územní plánování je již doménou soukromých podnikatelských subjektů, na objednávku. Samozřejmě v mezích zákona. Ale jaké meze v rozvoji sídelních útvarů dnešní stavební zákon klade? Jakým způsobem se dodržují koncepce komplexního urbanismu a plánování kapacit rozsáhlých územních celků, které vznikají v okolí velkých měst - nechvalně zvané „satelitní městečka“?.

 

Květnice letecky před výstavbou od západu

Jistého „světla na konci tunelu“ se stavební zákon dočkal novelizací v roce 2007. Klade tak důraz na koordinovaný rozvoj území z hlediska širších vztahů a trvale udržitelného rozvoje sídelních celků. Nedílnou součástí nového stavebního zákona je princip etapizace rozvoje území a analytické nástroje pro zjištění a vyhodnocení stavu vývoje území a jeho udržitelného rozvoje. Tyto nástroje ukládá zákon používat obcím s rozšířenou působností a také krajům. S uplatňováním nového stavebního zákona v praxi je to ovšem horší.

 

Proč toto vše předesílám v souvislosti se změnami územního plánu naší obce? Kdo si myslí, že je územní plánování v naší obci v pořádku, nechť napíše alespoň komentář pod tento článek (toť ono hypotetické hození kamenem). Je běžné aby v takto malé obci bylo již 5 návrhů změn územního plánu (dále již jen ÚP), z toho 3 schváleny?  Pro pochopení toho, jak probíhaly změny územních plánů v Květnici je třeba se vrátit o deset let zpátky.


Letecký snímek 30.4.2005 obr. 1

Původní ÚP sídelního útvaru Květnice z února 1998 byl vypracován komplexně s vyváženým rozvržením jednotlivých druhů ploch a to čistě obytných, všeobecně obytných, všeobecně smíšených, ale i ploch veřejného vybavení typu občanské vybavenosti jako je škola, mateřská škola, pošta, obecní úřad, společenský objekt, sociální a zdravotní služby a veřejných hřišť a sportovišť.

 

V tomto ÚP byla navrhována klasická urbanistická koncepce zástavby okolo stávající zástavby v kruhovém uspořádání, přičemž mělo vzniknout mezi starou a novou částí obce v areálu bývalého statku polyfunkční centrum obchodu a služeb, s případným ubytováním.

 

Letecký snímek 30.4.2005 obr. 6

V prostoru jižně od statku měla být zachována plocha pro park a parkově upravené plochy.

 

V nově navrhovaných plochách mezi obcemi Květnice a Sibřina mělo vzniknout čistě obytné území, přičemž toto území měla napříč protínat místní komunikace se zeleným pásem a malými dětskými hřišti.

 

Uprostřed tohoto obytného území mělo v přímé blízkosti stávajícího hřiště obce Sibřina vzniknout i veřejné hřiště a sportoviště pro obec Květnice.

 

Územní plán počítal s dostatkem ploch určených jako územní rezerva pro obecní potřeby.


Letecký snímek oblasti Květnice III z roku 20051. změně ÚP z ledna 2002 je vyprojektován útvar v severní části zastavitelného území obce, jižně od sídliště Rohožník nyní s označením Květnice III. Tímto odtažením všeobecně smíšeného území od centra obce se zásadně mění charakter kruhového uspořádání obce na liniový, kdy bude obytná část Květnice III vzdálena 1,35 km od centra obce. Možná, že vám tato vzdálenost nepřipadá velká, vzhledem k protáhlým územním celkům některých obcí. Ale v poměru ke vzdálenosti 0,76 km k obecnímu úřadu vedlejší obce Sibřina je to celkem argument výmluvný. Při realizaci této části sídelního útvaru nebylo dodrženo přípustné využití dané touto změnou, které bylo stanoveno pro obytné budovy, obchodní zařízení, drobnou výrobu a služby, správní, církevní, sociální a zdravotní, kulturní a sportovní zařízení a také pro liniovou a plošnou zeleň. Současné využití této plochy bylo investorem projektováno a realizováno ze 100% pro čistě obytnou funkci. Zkrátka na daném území vzniklo 50 samostatných a 35 řadových rodinných domů.

 

Dosud nevyužitá navážka po skládce zeminy

Původní skládka po rekultivaci nedostála svému účelu výstavby relaxačního a sportovního areálu a dosud leží ladem.

 

V části sídelního útvaru v lokalitě Za polním bylo touto změnou ÚP rozšířeno zastavitelné území obce a určeno pro pěstitelské a zahrádkářské účely. K využití těchto ploch dosud nedošlo.

 

Letecký náhled na výstavbu prvních třech etap

Dalšími lokalitami schválenými v 1. změně ÚP je plocha U průhonu (0,4 ha v části staré obce), která byla určena pro využití čistě obytné, stejně tak jako lokalita Za mlýnem, kde bylo celkových 13,63 ha ploch určeno mimo obytných ploch také na účely obchodních zařízení, nerušících služeb, drobných provozoven také na plochy liniové a plošné zeleně či nezbytné plochy technického vybavení. Z tohoto určení nebyly plochy pro zeleň při dělení pozemků vyčleněny a z dalšího využití byla realizována pouze jediná stavba služeb - restaurace, která v rozporu s touto změnou ÚP bohužel nemá realizovánu dostatečnou plochu technického vybavení pro parkování zákazníků. V návrhu ploch komunikací dále nebyly vyčleněny plochy pro chodník podél hlavní příjezdové komunikace od Květnice III a dále nebyly vyčleněny plochy pro zastávky autobusové dopravy, které nyní znemožňují plynulou průjezdnost při zastavení autobusu příměstské dopravy.

Letecký snímek 30.4.2005 obr. 3

 

V 1. změně ÚP byla také schválena výstavba retenční nádrže o výměře 3,5 ha jako součást ochrany obce před přívalovými dešti a povodňovými vlnami. Tato dosud nebyla realizována.

 


2. změnou územního plánu z června 2005 ze zásadně mění využití plochy jižně od statku v centru obce označené pořadovým číslem 2 a to ze zeleně a parkových ploch na všeobecně smíšené území. Tomuto území je konkrétně určeno využití pro obytné domy, obchodní zařízení a drobné provozovny, kulturní, sociální, zdravotní a sportovní zařízení, zeleň a parkovací plochy.

 

Zapůjčená budova obecního úřadu

Další část plánu upravuje způsob využití ploch uvnitř statku označené pořadovým číslem 1 na „Centrum občanského vybavení“, přičemž z přípustného využití jsou taxativně vymezeny pouze stavby pro veřejnou správu, bezpečnost a ochranu, kulturní, sociální, zdravotní a sportovní zařízení, obchodní zařízení, školství, poštu, zeleň a parkovací plochy. Nehovoří se zde o využití obytném. V regulativech je povolena maximální výška budov dle stávající vily 15 m. 

 

Změnou označenou pořadovým číslem 3 v lokalitě Ke Slušticím o celkové rozloze 16,9 ha se zásadně mění využití převážná část plochy původního ÚP z veřejného hřiště a sportoviště na čistě obytné území.

Výstavba řadových RD vedle soliterní zástavby

 

Tato změna ÚP také přidává další území s názvem Za Sibřinou označené pořadovým číslem 4 s výměrou 11,09 ha na využití jako čistě obytné území.

 

Další území s pořadovým číslem 5  navazující na lokalitu Za Sibřinou je určeno jako pěstitelská a zahrádková plocha a má výměru 4,9 ha.

 

Poslední území definované v této změně ÚP pod pořadovým číslem 6 označeným Za Křivánkem, navazující jižně na lokalitu Květnice III s výměrou 3,52 ha je určeno pro nerušící výrobu a služby.


3. změna ÚP zahrnuje nejvíce změn (celkem 12) původního územního plánu a nově definuje dosud největší výměr zastavitelných ploch pro různá využití. Návrh změny byl připraven v říjnu 2006. V pořadovém čísle 1 a 2 je již podruhé! řešena změna území statku a jižně od statku v centru obce. 2. předložený návrh urbanistické koncepce ze dne 2.7.2008Meritem těchto změn je přeměna využití těchto ploch 1,82 a 1,26 ha na „doplnění o využití na bydlení v bytových a integrovaných nízkopodlažních domech s občanskou vybaveností“. Krucinálfagothimlherdeknochalmolhromtěťuk to je tak průhledný proč, kvůli čemu, za jakých podmínek a kam to směřuje?, to to nikomu nevadí jak účelově se to schvalovalo? - vím že to nikdo nečte ale pokud přeci jenom jo tak napište sakra komentář. 

Plocha s pořadovým číslem 3 v oblasti  Za polním je opět určena jako pěstitelská a zahrádkářská plocha, ale mimo to, že byla předmětná plocha již součástí 3. změny ÚP a její plocha se zvětšila z 2,8 ha na 4,95 ha k jejímu využití dodnes nedošlo.

Na zkolaudované komunikaci u lokality Za mlýnem

Nově určené plochy s pořadovými čísly 4 a 4b pro hřiště a sportoviště byly přesunuty z lukrativních částí ze středu obce na okrajovou část lokality Za polním (skutečně až za polem) a byla jim vymezena výměra 10,80 ha. Dodnes se však nenašel investor těchto sportovních areálů (zřejmě mají majoritní zájem o pozemky pro zástavbu obytnými domy).

 

Ve změně s pořadovým číslem 4a se počítá s posunem biocentra a biokoridoru. Zřejmě se předpokládá, že v určitý den se nařídí ptactvu a zvířatům žijícím v místě, kde se počítá s výstavbou, že přestěhují bez reptání svá hnízda a nory o 300 m dáleL

Letecký snímek 30.4.2005 obr. 4

 

V lokalitě s pořadovým číslem 5 s názvem Za polním o výměře 9,36 ha se navrhuje rozšíření zastavitelného území s využitím jako čistě obytné území.

 

V lokalitě s pořadovým číslem 6a s názvem Na ladech o výměře 1,59 ha se navrhuje rozšíření zastavitelného území s využitím jako všeobecně smíšené území a pod číslem 6b taktéž s názvem Na ladech o výměře 1,50 ha se v místě ochranného pásma radioreléového paprsku navrhuje využití pro sportoviště.

 

Pod pořadovým číslem 7 bylo navrženo v území o výměře 6,07 ha s názvem U Průhonu rozšíření zastavitelného území s využitím jako čistě obytné území.

 

V lokalitě s pořadovým číslem 9 s názvem V břištích o výměře 0,45 ha se zastavěné plochy mění z čistě obytného území na všeobecně smíšené území.

 

V lokalitě s pořadovým číslem 11 s názvem V břištích o výměře 0,78 ha se rozšiřuje zastavitelné území na čistě obytné území.

 

Lokalita s pořadovým číslem 12 s názvem Za Křivánkem o výměře 3,52 ha se mění z území nerušící výroby a služeb na všeobecně obytné území.


Dne 21.11.2006 se mělo konat 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Květnice. Vzhledem k nedodržení zákonné lhůty pro oznámení o konání tohoto veřejného zasedání, bylo starostou zasedání ukončeno s tím, že byl v souladu se zákonem vyhlášen vyvěšením na úřední desce náhradní termín 2. veřejného zasedání na 27.12.2006 ve 14:00.

Dne 21.11.2006 však ještě bylo veřejně projednáno toto viz zápis z jednání:

V bodu 9) „Na tomto jednání bylo odsouhlaseno celým zastupitelstvem, že ze změny ÚP č. 3 budou vyňaty následující lokality: lokalita č. 7 U Průhonu, lokalita č. 5 Za Polním. V této změně zůstane pouze lokalita č. 11 a lokalita č. 12 s tím, že podklady k této lokalitě upraví ing. arch. Zahradníková dle skutečnosti a zapracuje pro lokalitu č. 12 časovou posloupnost viz. bod 7. Zároveň bude pro tuto lokalitu platit obecný generel, na tomto území budou moci vzniknout pouze dvojdomky v max. výši krovu 7 metrů. Tato lokalita zohlední stanovisko Silnic a dálnic“.

Jelikož veřejnost nesouhlasila s dílčí změnou ÚP s pořadovým číslem 7, s názvem U Průhonu, kde se jedná o lokalitu v klidové zóně a její změna pro využití čistě obytné by nebyla pro obec přínosem, dohodli se zastupitelé s občany, na vypracování dalšího návrhu změny, ve které bude předmětná změna vypuštěna.  


 

Řadové rodinné domy na příjezdu do centra obce

Další, upravená 3. změna ÚP s vypuštěnou lokalitou s pořadovým číslem 7 byla vypracována v prosinci 2006 a byla veřejnosti a zastupitelstvu předložena na veřejném zasedání zastupitelstva obce Květnice dne 27.12.2006. Zastupitelé měli 10 minut na to, aby změnu prostudovali, než bylo započato hlasování o jejím přijetí. V právním prostředí se v takovémto případě hovoří o parafování dokumentu „v tísni“.

 

V čem se tedy liší 3. změna ÚP z prosince 2006 oproti 3. změně ÚP z října 2006? Mimo toho, že se dokument z prosince jaksi zeštíhlil z původních 20ti na 19 stran v textové části a z 9ti na 1 obrazovou přílohu, neopravil zpracovatel - Ing. Arch. Jarmila Zahradníková - údaje v razítku obrazové přílohy prosincové změny ÚP a zůstalo tam původní datum 10/2006!

 

V nově navrhované změně z prosince 2006 je tedy vypuštěna lokalita s pořadovým číslem 7, avšak zásadně se mění uspořádání funkčních ploch s pořadovým číslem 5 (lokalita Za polním). U této lokality došlo oproti říjnovému návrhu ke zmenšení plochy určené pro funkci čistě obytnou z 9,36 ha na 5 ha. Zájem o toto území projevila firma, která připravovala projekt „chráněného bydlení“ v Květnici. Po první schůzce se zastupitelstvem, kdy jí obec stanovila podmínky však od svého záměru upustila.

Současně se změnou plochy č. 5 také došlo ke zmenšení plochy č. 4 určené jako hřiště a sportoviště z 10,9 ha na 5,9 ha, a změněno je napojení příjezdové komunikace do této lokality z napojení v křižovatce u Sibřinské školy blíže Sibřině do míst kde stojí čerpací stanice.

Zástavba jižně od Květnice III

 

 

Lokality č. 6a, 6b a 12 Na Ladech – původně měla lokalita č. 12 (3,52 ha) účel využití pro nerušící výrobu, bylo převedeno na všeobecně obytné území. Dodnes starosta obce, který statutárně jednal s bankou neobjasnil situaci, jakým způsobem bylo postupováno při uznání dluhu vůči Reiffeisen bance. Nyní se zde staví montované domy. Na území č. 6a a 6b s výměrou 1,59 ha a 1,50 ha je v realizaci výstavba 15ti domů a rekreačně – sportovní areál, uvidíme, zda a v jakém stavu investor předmětné území předá obci.

 


V současné době je na katastrálním území sídelního útvaru Květnice schválena platnými změnami územního plánu a dosud nerealizována výstavba čistě obytných a nebo smíšených celků v těchto lokalitách: Za Mlýnem (13,63 ha), U Průhonu (0,4 ha), Ke Slušticím (16,9 ha), Za Sibřinou (11,09 ha), Za Polním (5 ha), Na Ladech (1,59 ha), V Břištích (0,45+0,78 ha) Za Křivánkem (3,52 ha), Areál statku (1,82 ha) a jižně od statku (1,26 ha). Celkově se tedy jedná o dalších 56,44 ha ploch určených pro čistě obytné, nebo smíšené užití, kde dosud výstavba není realizována (či zkolaudována). Odhadovaný nárůst počtu obyvatel po zastavění těchto obytných zón rodinnými domy je téměř o 2800 obyvatel, při uvažované řadové zástavbě by to bylo téměř o 5600 obyvatel. Počítáme – li s průměrně vyváženou zástavbou rodinných, dvoj a čtyřdomů a řadových domů (neuvažujeme – li s žádnou výstavbou vícepodlažních bytových domů ), je to zhruba nárůst o 4200 obyvatel. Vzhledem k současnému počtu 922 obyvatel (ke dni 3.10.2008) je to více jak čtyř a půl násobný nárůst.

 


Vážení občané obce Květnice a majitelé pozemků – posuďte sami - zda tyto změny územního plánu jsou v souladu s trvale udržitelným rozvojem obce a zda zastupitelé, kteří jednotlivé změny schvalovali jednali pro blaho obyvatel obce či účelově, ku prospěchu sebe samých či někoho jiného.  Skutečnost je taková, že byly ze strany majitelů pozemků prodány parcely, ze strany investorů s výhodným ziskem realizovány základní inženýrské sítě, nedokončeny komunikace, veřejné osvětlení a chodníky na 70% plochy obce a veškeré plochy určené v ÚP a jeho změnách pro veřejně prospěšné stavby a občanskou vybavenost zůstaly nerealizovány. Obec jako schvalovatel a garant této investiční činnosti k otázkám sdružení a občanů neodpovídá a jedná s dalšími investory o další výstavbě. Dojde do konce funkčního období zastupitelstva k dalšímu schválení změn územního plánu bez ohledu na budoucnost a nebo se nad tím někdo zamyslí a konečně už bude řešit vzniklou situaci jako celek?
 

Závěr diskuse obec 2.10.08 část 1.

Tomáš Hordějčuk

 


Jste pro mimořádné nové volby do zastupitelstva Květnice?

Ano (Počet hlasů: 177)
(44.47 %)

Ne (Počet hlasů: 221)
(55.53 %)Celkem hlasovalo: 398
[Prům. známka: 1,50 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
| Autor: Tomáš Hordějčuk | Vydáno dne 14. 10. 2008 | 11757 přečtení | Počet komentářů: 19 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
K doplněnému návrhu darovací smlouvy pro VO z 3.9.2019 (04.10.2019)
Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 a vyjádření p. starosty Plocka (04.10.2019)
Děkujeme za reakce obyvatel k dokončení VO (14.04.2019)
Pozvánka na adventní koncerty 2018 v Květnickém mlýně (30.11.2018)
Pozvánka na adventní koncert ve mlýně 17.12.2017 (13.12.2017)
Zápis z valné hromady spolku Květnice II dne 3.12.2017 (11.12.2017)
POZOR - Změna místa konání valné hromady (02.12.2017)
Pozvánka na vernisáž výstavy 3.12.2017 (26.11.2017)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - žádost o odpověď z 24.11.2017 (24.11.2017)
Zápis z valné hromady spolku Květnice II 23.4.2017 (23.05.2017)
Odpověď na zaslanou informaci od starosty Plocka ze dne 3.5.2017 (22.05.2017)
Informace o jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO z dubna 2017 (08.04.2017)
ANKETA K VO (08.04.2017)
Diskuze k VO a vstup do ankety (08.04.2017)
Pozvánka na IX. valnou hromadu spolku Květnice II (08.04.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II (09.05.2016)
Pozvánka na VIII. valnou hromadu spolku Květnice II (07.02.2015)
Transparentní účet sdružení Květnice II (20.11.2014)
Pozvánka na valnou hromadu občanského sdružení Květnice II dne 28.11.2014 (18.11.2014)
P.F. 2011 (04.01.2011)
Sněžení = ranní dopravní kolapsy v Kolodějích (07.12.2010)
Stanovisko ke koupi obecního úřadu (04.11.2010)
Smlouva o smlouvě budoucí na směnu pozemků obce s Fadesou je neplatná, potvrdilo Ministerstvo vnitra (24.10.2010)
On-line chat Květnice (on-line diskuze) (12.10.2010)
Rozvoj obce Květnice a její centrální části - víte co má společného s centrem New Yorku? (01.10.2010)
Sdružení nezávislých kandidátů Květnice II se představilo občanům, do voleb v obci se přihlásilo 6 kandidátek (16.09.2010)
Sdružení nezávislých kandidátů z oblasti Květnice II oznamuje kandidaturu k říjnovým komunálním volbám (01.09.2010)
Pozvání na dětskou akci Květnický ušák 2010 (26.08.2010)
Pozvánka na VI. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II - DŮLEŽITÉ (20.07.2010)
Dopis VHS ze dne 8.7.2010 ohledně (ne)dodávky vody (15.07.2010)
V Květnici je nedostatečný tlak vody (02.07.2010)
Otevřená výzva starostovi obce Květnice ve věci směny pozemků se spol. Fadesa (28.06.2010)
Členská schůze rybářského spolku (14.05.2010)
Foto z čarodějnic 2010 v Květnici (06.05.2010)
Brigáda rybářů 24.4.2010 (24.04.2010)
Námitky OS Květnice vzkvétající k návrhu 6. změny územního plánu (20.04.2010)
Připomínky OS Květnice II k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Sobotní pořad o Květnici na ČT2 (17.4.2010 v 9:25) - Diskuze o pořadu (17.04.2010)
Vyjádření starosty k plnění výsledků místního referenda konaného 28.6.2009 (16.04.2010)
Členská schůze rybářů (09.03.2010)
Odvolání do rozhodnutí vydaného územního rozhodnutí Rezidence Flores OS Květnice vzkvétající (05.03.2010)
Odvolání do rozhodnutí vydaného územního rozhodnutí Rezidence Flores OS Květnice II (03.03.2010)
Vydáno územní rozhodnutí pro Rezidenci Flores (15.02.2010)
Obecní úřad byl přestěhován, nový objekt má obec pronajat, do března 2010 ho má koupit (11.01.2010)
Rozpis brigád rybářského spolku 2010 (11.01.2010)
PF 2010 - občanská sdružení v Květnici (04.01.2010)
Vyjádření OS Květnice vzkvétající k dokumentaci záměru Zahrady Květnice (01.01.2010)
Alespoň něco udělat pro hezčí Květnici (04.12.2009)
ČT opět natáčela v Květnici (26.11.2009)
Protokol z ústního projednání územního řízení záměru Rezidence Flores z 19.11.2009 (20.11.2009)
Na veřejném zasedání 18.11.2009 (20.11.2009)
Ve čtvrtek 19.11.2009 se na ústním projednání územního řízení rozhodne o projektu Rezidence Flores (10.11.2009)
Demolice statku v Květnici? Bude mít společnost Fadesa po zbourání na realizaci záměru? (10.08.2009)
Prodloužení lhůty k vyjádření k posudku Rezidence Flores (10.08.2009)
Doplnění připomínek k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, pro posouzení krajinného rázu (04.08.2009)
Připomínky k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, Ph.D. (04.08.2009)
Občanské sdružení Květnice vzkvétající podalo připomínky k posudku rezidence Flores (04.08.2009)
Občanské sdružení Květnice II podalo připomínky k posudku rezidence Flores (03.08.2009)
V Květnici se nic neděje, jen se prodávají pozemky... (23.07.2009)
K procesu EIA Rezidence Flores přišla doplněná dokumentace a je ve fázi posudku (12.07.2009)
Rozhodnutí o odstranění stavby - demolice statku (29.06.2009)
Květnice pod nájezdem developerů - přijďte k referendu! (26.06.2009)
Občanská sdružení se DISTANCUJÍ od prezentace „Rezidence Flores“ (25.06.2009)
Zřízena nová informační deska občanských sdružení (24.06.2009)
Do zadání 5. změny územního plánu Květnice se mimo plochy pro školku dostalo dalších 6 ploch pro výstavbu... (19.06.2009)
Ministerstvo vnitra: podmínky pro konání referenda 28.6.09 v obci Květnice byly dodrženy (16.06.2009)
Rozpisy brigád rybářského spolku 2009 (02.06.2009)
CHCETE MÍSTNÍ REFERENDUM? (01.06.2009)
Dětské rybářské závody 2009 (30.05.2009)
Informace z prezentace Pošembeří - do regionu přitečou miliony (29.05.2009)
Odměna za sehnání starosty dětem (28.05.2009)
Rybářský spolek a dětské rybářské závody 2009 (26.05.2009)
Vyhlášení veřejného zasedání na 1.6.2009 (25.05.2009)
Hledá se starosta obce (22.05.2009)
Předání petice obyvatel Květnice ve věci koncepce rozvoje obce (21.05.2009)
Proč se referendum nekonalo a kompletní výsledky místo toho uspořádané ankety a petice. (17.05.2009)
Jednání ve věci demolice budov statku v pátek 15.5.2009 (17.05.2009)
Nenechte se oklamat! (14.05.2009)
Alternativní urbanisticko-architektonický návrh rekonstrukce stávajícího statku a záchrana dřevin uvnitř areálu (12.05.2009)
Setkání 10.5.2009 u rybníka (12.05.2009)
Místní REFERENDUM a ANKETA k nové výstavbě v Květnici (07.05.2009)
Zahájení řízení demolice budov v areálu statku (05.05.2009)
Ukončení zjišťování dle EIA záměru Zahrady Květnice (23.04.2009)
Schválený územní plán obce Květnice a jeho změny (17.04.2009)
Otevřený dopis zastupitelstvu obce ze dne 17.4.2009 (17.04.2009)
Veřejné zasedání 9.4.2009 (10.04.2009)
Na včerejším zasedání 26.3.2009 (27.03.2009)
Stále se zahušťující zástavba v Květnici, tlaky developerů a co s tím aneb Manhattan v Květnici? (25.03.2009)
Dopis starostovi obce Květnice ze dne 23.3.2009 (23.03.2009)
Členská přihláška do Občanského sdružení Květnice vzkvétající (19.03.2009)
Vyjádření OS Květnice vzkvétající k oznámení záměru Zahrady Květnice (10.03.2009)
Stanovy občanského sdružení Květnice vzkvétající (10.03.2009)
Založení občanského sdružení Květnice vzkvétající (10.03.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 15.1.2009 (20.01.2009)
PF 2009 (01.01.2009)
Obec Květnice v informovanosti občanů o zásadních věcech nečinná (11.11.2008)
FADESA Česko podala záměr zástavby statku na ŽP (01.11.2008)
Veřejné jednání zastupitelstva Květnice dne 2.10.2008 (02.10.2008)
Jednání o 3. etapě provozu ČOV Květnice 16.9.2008 (16.09.2008)
Odpověď starostovi na dopis ze dne 13.8.2008 (10.09.2008)
Informace ze schůzky zástupce OS Květnice II s hejtmanem SČ kraje Ing. Petrem Bendlem 25.8.2008 v Květnici (29.08.2008)
Odpověď starosty obce na Výzvu ZOK ze dne 17.7.2008 (15.08.2008)
Výzva ke zdržení se poškozování dobré pověsti spol. FADESA Česko, spol. s r.o. (14.08.2008)
Veřejná výzva k nápravě vedení obce zastupitelstvem obce Květnice (17.07.2008)
Situace v Květnici, nová výstavba v roce 2008 (03.06.2008)
Dopis spoluobčanům k situaci v obci (Za mlýnem + nová výstavba ve statku) (02.06.2008)
Dětské rybářské závody 2008 (25.05.2008)
Zápis z konání V. valné hromady sdružení Květnice II (26.03.2008)
Stížnost proti usnesení PČR v trest. oznámení na Ing. Bulíčkovou (09.08.2007)
Zápis ze IV. valné hromady OS Květnice II konané 19.5.2007 (19.05.2007)
Stížnost na postup stavebního úřadu Úvaly hejtmanovi SČ kraje (25.04.2007)
Doplnění podkladů k trestnímu ozn. na Helenu Bulíčkovou (19.04.2007)
Stížnost na postup SÚ Úvaly při územním řízení lok. Ke Slušticím (20.03.2007)
Stížnost na kvalitu výpočtu vodohospodářské studie (20.03.2007)
Vysvětlení kraj. úřadu k odvolání do rozhodnutí (13.02.2007)
Trestní oznámení na Smělého, Schneeweise a Koláře z 31.1.2007 (31.01.2007)
Jednání dne 8.1.2007 se zástupci investora pro lokalitu č. 5 na obecním úřadě (08.01.2007)
Stížnost na postup při projednávání a schvalování 3. změny ÚP na kraj (03.01.2007)
Stížnost na postup starosty obce Květnice na krajský úřad (03.01.2007)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 21.12.2006 (21.12.2006)
Hlídací centrum - revize stávajících smluvních vztahů, návrh řešení (20.12.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 14.12.2006 (14.12.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 7.12.2006 (07.12.2006)
Zpracování stanoviska postupu obce vůči firmě Flipperstav (30.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 30.11.2006 (30.11.2006)
Petice občanů Za zastavení živelné výstavby změnou č.3 územ. plánu (29.11.2006)
Odvolání rozhodnutí Měú Brandýs k povolení vodovodů (27.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 23.11.2006 (23.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 2.11.2006 (02.11.2006)
ODPOVĚDI NA OTÁZKY SPOJENÉ S VOLBAMI (27.10.2006)
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KVĚTNICE II (16.10.2006)
Volební program sdružení nezávislých s názvem Květnice I (10.10.2006)
Volební program nezávislého sdružení Květnice II (08.10.2006)
Odpověď na dopis kraj. úřadu ze dne 12.9.2006 - komunikace (12.09.2006)
Dopis kraj. úřadu SČ kraje k doplnění informací ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Dopis p. Smělému ohledně elektr. pilířů ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Dopis starostovi Květnice ohledně pomluvy ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Urgence vyjádření na vodohospodářskou společnost ze dne 21.8.2006 (21.08.2006)
Dopis na starostu Úval ze dne 21.8.2006 (21.08.2006)
Urgence vyjádření na starostu Květnice (21.08.2006)
Kandidátní listina sdružení Květnice II k volbám do zastupitelstva (17.08.2006)
Dopis na vodohospodářskou společnost 13.7.2006 (13.07.2006)
Dopis na starostu Úval ze dne 13.7.2006 (13.07.2006)
Dopis na hejtmana středočeského kraje 13.7.2006 (13.07.2006)
Stížnost na Ing. Bulíčkovou na krajský úřad 13.7.2006 (13.07.2006)
Trestní oznámení na O.Koláře, L.Kanclířovou, P.Řehoře a Ing. Bulíčkovou 13.7.2006 (13.07.2006)
Komentář k informaci pro zákazníky ze stránek Flipperstavu (16.05.2006)
Petice odmítnutí výstavby telekomunikačního stožáru T-Mobile v naší lokalitě (08.05.2006)
Urgence vyjádření starosty MěÚ Úvaly ke stížnosti na postup stavebního úřadu (08.05.2006)
Reklamační dopis na závady a nedodělky komunikací na Smělého a Schneeweise (02.05.2006)
Žádost sdružení o schůzku se starostou Úval ohledně IS z 24.3.2006 (24.03.2006)
Reakce sdružení na dopis FLIPPERSTAVU o ukončení dostavby IS v Květnici (22.03.2006)
Dopis FLIPPERSTAVU o ukončení dostavby IS v Květnici ze dne 23.2.2006 (23.02.2006)
Dopis na Flipperstav ze dne 22.2.2006 (22.02.2006)
Reklamace provedení komunikací 560/1 a 562/1 na Flipperstav ze dne 22.2.2006 (22.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení bez FS ze dne 21.2.2006 (21.02.2006)
Reakce sdružení Květnice II před dalším jednáním (14.02.2006)
Dopis Ing. Bulíčkové s doložením statusu sdružení a stanoviskem (08.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení a FS ze 7.2.2006 (07.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení a FS z 25.1.2006 (25.01.2006)
Pozvánka na 1. ustavující valnou hromadu sdružení Květnice II (22.01.2006)
Zápis z 1. valné hromady sdružení Květnice II ze dne 22.1.2006 (22.01.2006)
Dopis Ing. Bulíčkové s žádostí o doložení dokumentů - komunikace (16.01.2006)
Stanovy občanského sdružení Květnice II (11.01.2006)
Dopis o vodohospodářské situaci v Květnici na MěÚ Brandýs n/L odb. ŽP (05.01.2006)
Urgence na vyjádření VHS k našemu dopisu ze dne 28.11.2005 (04.01.2006)
Odpověď přípravného výboru na návrh Flipperstavu ze dne 14.12.2005 (03.01.2006)
Odpověď Flipperstavu k dostavbě IS a komunikací v lokalitě Květnice II (29.12.2005)
Informace pro stavebníky od přípravného výboru Květnice 2 (25.12.2005)
Zápis z jednání na obecním úřadě Květnice 22.12.2005 (22.12.2005)
Dopis k dostavbě inženýrských sítí v Květnici II Spokojenému bydlení (20.12.2005)
Zápis z jednání o založení sdružení Květnice II, právní stanovisko (19.12.2005)
Pozvánka Ing. Štrose na setkání klientů 17.12.2005 (17.12.2005)
Fakta ke dni 17.12.2005 (17.12.2005)
Situační zpráva k dokončení výstavby IS od T. Hordějčuka (06.12.2005)
Reakce k vyjádření vodohospodářské společnosti (28.11.2005)
Žádost o upřesnění předání dokumentů od Flipperstavu dne 28.11.2005 (28.11.2005)
Dopis Flipperstavu Ing. Danielovi dne 21.11.2005 (21.11.2005)
Opětovná stížnost na kvalitu dodávky vody Ing. Daniela a Ing. Štrose dne 21.11.2005 (21.11.2005)
Zápis z jednání na Flipperstavu, které proběhlo dne 16.11.2005 (16.11.2005)
Stížnost na kvalitu dodávky vody Ing. Daniela a Ing. Štrose (07.11.2005)
Pohled na situaci reálnýma očima od Ing. Daniela ze dne 12.10.2005 (12.10.2005)
Iniciativa k dokončení výstavby IS od T. Hordějčuka (10.10.2005)
Dopis od Flipperstavu pro klienty ze dne 26.9.2005 (26.09.2005)
E-mailová odpověď Dr. Kanclířové na předchozí výzvu 1.8.2005 (01.08.2005)
Výzva Mgr. Dražila (práv. zástupce) pro Dr. Kanclířovou k podání stanoviska 19.7.2005 (19.07.2005)
E-mail Dr. Kanclířové pro T. Hordějčuka přijatý 13.5.2005 (13.05.2005)
E-mail T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou odeslaný 5.5.2005 (05.05.2005)
E-mail Dr. Kanclířové pro T. Hordějčuka přijatý 21.4.2005 (21.04.2005)
E-mail T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou odeslaný 20.4.2005 (20.04.2005)
Urgence T. Hordějčuka k vyjádření Dr. Kanclířové k dopisu ze 16.9.2004 (23.12.2004)
Informace z internetu o kolaudacích komunikací a postupu výstavby IS 20.10.2004 (20.10.2004)
Dopis T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou v reakci na SMS 16.9.2004 (16.09.2004)
Potvrzení o předání podkladů od Spokojeného bydlení FS z 7.7.2004 (07.07.2004)
Informace o převzetí činnosti Spokojeného bydlení Flipperstavem 27.5.2004 (27.05.2004)
Informace z internetu - sdělení o dokonč. pracích po převzetí zakázky 27.5.2004 (27.05.2004)
Informace z Internetu o používání staveniště a kontakty 21.7.2003 (21.07.2003)
Informace z internetu o stavu IS realizovaných Spokojeným bydlením 7.7.2003 (07.07.2003)
Informace z internetu o činnosti Spokojeného bydlení 5.7.2003 (05.07.2003)
Smlouva o dílo na výstavbu IS sepsaná se sdružením Spokojené bydlení 5.6.2002 (05.06.2002)
Smlouva o inženýrské činnosti sepsaná se sdružením Spokojené bydlení 15.3.2002 (15.03.2002)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Zima 2009 - 2
Pohled na rybník
zobrazení: 3970
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 23602
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Přesný čas


Svátky
Dnes je 16. 04. 2024
Svátek slaví Irena, zítra Rudolf

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server