Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 24 přístupů1-2hod.: 24 přístupů2-3hod.: 31 přístupů3-4hod.: 51 přístupů4-5hod.: 115 přístupů5-6hod.: 135 přístupů6-7hod.: 52 přístupů7-8hod.: 75 přístupů8-9hod.: 86 přístupů9-10hod.: 0 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
65.9
Max.
135
Měsíční graf
Pátek 21.06.2024: 8011 přístupůSobota 22.06.2024: 7326 přístupůNeděle 23.06.2024: 6972 přístupůPondělí 24.06.2024: 6866 přístupůÚterý 25.06.2024: 3276 přístupůStředa 26.06.2024: 934 přístupůČtvrtek 27.06.2024: 1128 přístupůPátek 28.06.2024: 859 přístupůSobota 29.06.2024: 216 přístupůNeděle 30.06.2024: 403 přístupůPondělí 01.07.2024: 472 přístupůÚterý 02.07.2024: 219 přístupůStředa 03.07.2024: 557 přístupůČtvrtek 04.07.2024: 638 přístupůPátek 05.07.2024: 1104 přístupůSobota 06.07.2024: 1702 přístupůNeděle 07.07.2024: 1164 přístupůPondělí 08.07.2024: 2091 přístupůÚterý 09.07.2024: 2167 přístupůStředa 10.07.2024: 1802 přístupůČtvrtek 11.07.2024: 2618 přístupůPátek 12.07.2024: 1917 přístupůSobota 13.07.2024: 1371 přístupůNeděle 14.07.2024: 593 přístupů
Prům.
2266.9
Max.
8011
123456789012345678901234
Na Webu: 58 uživ.

Počasí na 4 dny
Spolek Květnice II

Protokol z ústního projednání územního řízení záměru Rezidence Flores z 19.11.2009

OS Květnice II

V rámci územního řízení záměru Rezidence Flores zveřejňujeme protokol z ústního projednání ze dne19.11.2009, které se konalo na obecním úřadu od 10:00 hod.Protokol z ústního projednání územního řízení záměru Rezidence Flores z 19.11.2009
(499 kB, dokument PDF, 10 stran)

Protokol z ústního projednání územního řízení záměru Rezidence Flores
Kliknutím na náhled dokument otevřete

Povšimnete si jistě, že zástupce obce sice konstatoval že obec již zaslala připomínky, ale nebyly součástí tohoto protokolu, jedinou námitkou obce na tomto jednání byla tedy etapizace výstavby, kterou nakonec zastupitel pan Opichal "upravil" i na možnou kolaudaci inženýrských sítí a staveb záměru jako celek. Odvolání všech dosavadních souhlasů s výstavbou, které obec dosud vydala a které občanská sdružení požadovala ve Výzvě z 18.11.2009 nebylo učiněno. Nepřipadá vám toto jako aby se vlk nažral a koza zůstala celá?

Pro úplnost Vám tedy předkládáme vyjádření obce umístěné ve wordovém dokumentu na obecních stránkách:

Věc: Vyjádření obce Květnice k dokumentaci Územního řízení – Rezidence Flores

 

 

 

Jednotlivé připomínky k předložené dokumentaci

 

1.      Nedodržení Regulace urbanistické koncepce území plynoucí ze 3. změny územního plánu obce Květnice – chybějící komunikace

Uvedená změna územního plánu v závazné části ve formě regulativů požaduje (citace):

 

„Pro zajištění dopravní obslužnosti obce Květnice je podmínkou vybudování spojky mezi státními silnicemi III/01212 a III/33313 a její zařazení do kategorie státních komunikací.“ …

 

Tato požadovaná komunikace zajistí cestu pro nákladní dopravu po dobu výstavby, kterou chce investor realizovat po silnici III/01212 směr na silnici I/12 a pak dále směr Praha. Toto je s ohledem na stávající výstavbu v části obce Na Ladech nepřípustné. Proto je nutné vybudovat komunikaci ještě před zahájením jakékoliv další výstavby v centru obce. Nelze zatížit ani jiné části obce Květnice, ani sousedních obcí.
Uvedená komunikace dále v budoucnu zajistí bezproblémový odjezd a příjezd obyvatel z nově realizované výstavby investorem. Stávající nárůst dopravy po stávajících komunikacích je neúměrný pro stávající komunikace, a to nejen z Květnice , ale i z okolních obcí a není možné dále dopravu zahušťovat. Tato situace je tedy v rozporu s prohlášením investora, že napojením na stávající dopravní infrastrukturu nebude narušena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

S  následným využitím komunikace pro nové obyvatele obce bylo samozřejmě v době pořizování změny ÚP počítáno. A to hlavně z důvodu, že změna ÚP umožňuje výrazně vyšší nárůst počtu obyvatel na dotčených pozemcích z toh vyplývající dopravní zátěže, než tomu bylo před změnou ÚP.

Nelze souhlasit s argumentací investora, že tato nová komunikace je plánována na soukromých pozemcích a on s tím nyní nemůže nic dělat. Požadavek na komunikaci a vlastnické vztahy byly investorovi známé již v době zakoupení dotčené lokality.2.      Nedodržení Regulace urbanistické koncepce území plynoucí ze 3. změny územního plánu obce Květnice – nedodržení výškové hladiny

 

Uvedená změna územního plánu v závazné části ve formě regulativů požaduje (citace):

 

„Minimální velikost parcel pro výstavbu rodinných domů bude 450 m2, procento zastavěnosti pozemku pro výstavbu rodinných domků nepřekročí 35 %, maximální výšková hladina zástavby nepřekročí 12 metrů.“

 

Investor byl opakovaně upozorňován, po té co předložil dokumentaci, ze které byla jasná výška jednotlivých budov, že překračuje povolenou výšku určenou ÚP. Na toto nereagoval a i pro toto řízení předložil dokumentaci, která je v rozporu s ÚP.

 

Mylně si vysvětluje, že výšková hladina 12 metrů se týká pouze rodinných domů. Což samozřejmě není pravda. Rodinných domů se týkají první dva regulativy, u kterých je to přímo napsáno, výšková hladina je bez bližšího určení a je platná pro veškerou výstavbu. Výše uvedenou větu by bylo možné napsat v bodech takto, aby její smysl byl více pochopitelný:

 

- minimální velikost parcel pro výstavbu rodinných domů bude 450 m2,

- procento zastavěnosti pozemku pro výstavbu rodinných domků nepřekročí 35 %,

- maximální výšková hladina zástavby nepřekročí 12 metrů.

 

Není tedy možné, aby plánovaná výstavba dosahovala výše 15 metrů. Obec nesouhlasí s plánovanou výstavbou, která je svoji výškou v rozporu s ÚP a požaduje, aby byly závazné regulativy ÚP dodrženy.

 

 

3.      Nedodržení Regulace urbanistické koncepce území plynoucí z územního plánu obce Květnice – střechy

Územní plán obce Květnice požaduje sedlové nebo valbové střechy o sklonu 30 až 40 stupňů. Tento regulativ je vyžadován od všech stavebníků v obci s tím, aby byl dodržen vesnický ráz obce i v nové zástavbě. Toto je podtrženo i požadovanou taškovou střešní krytinou.

Investor v dokumentaci uvádí, že střechy jsou navrženy jako sedlové.  Navržené střechy jsou však doplněny o množství stavebních prvků, a to tak, že původní sedlová střecha je zcela potlačena pouze do středové části domů. Toto vyplývá i z vizualizace, která je součástí předložené dokumentace. Navržené řešení se snaží co nejvíce přiblížit rovným střechám, které investor navrhoval v původní dokumentaci ještě před tím, než byl upozorněn na nutnost sedlových střech.

Navržené domy z výše uvedeného důvodu tedy nezapadají do stávajícího rázu obce a nelze souhlasit s tímto řešením střech. A to zvlášť proto, že má investor dle dokumentace v úmyslu vybudovat nové centrum obce. Tímto by se zcela zásadním způsobem změnil ráz obce, což je pro zastupitelstvo nepřípustné.

Tento stav vyplývá i z přiložených vizualizací, které investor přiložil. Je nepřípustné, aby bylo s regulativem nakládáno tímto způsobem, který nerespektuje záměr, kterého mělo být dosaženo. K tomuto záměru nelze přistupovat pouze po technické stránce, je nutné posoudit i optický výsledek.

 

 

4.      Počet parkovacích míst

Obec požaduje, aby investor dodržel počet 2 parkovacích míst na jednu bytovou jednotku bez ohledu na její velikost. 

 

Investor se v dokumentaci odvolává na doporučení normy ČSN 736110 a dle této normy navrhuje počet parkovacích stání.

 

Požadavek obce vychází z konkrétní situace v obci, kdy se postupně počet automobilů v jedné domácnosti blíží 2. Tento stav je vyvolán potřebou zajištění dopravy do zaměstnání a do Prahy celkově. Pokud bychom nyní umožnili výstavbu, která nebude tento požadavek obce respektovat, vzniknou tak v budoucnu obci problémy s parkovacími místy, které již však nebude řešit investor. Pro obec bude tento problém neřešitelný, protože již nebude možné budovat nová parkovací místa. Je naprosto neakceptovatelné, aby bylo na jednopokojový byt počítáno dokonce jen s 0,5 automobilu! Toto zcela odporuje realitě.

 

Tento požadavek je zastupitelstvem směřován i vůči ostatním investorům, kteří ho akceptují a upravili své projekty tak, aby tomuto požadavku vyhovovali. Uvědomují si realitu obce a na jejím základě s požadavkem souhlasí.

 

Navržený počet odstavných míst pro návštěvy a chod nebytových prostor považuje obec jako zcela nedostatečný. U budov s občanskou vybaveností (E1, E2 a E3) je plánováno pouze 35 povrchových parkovacích míst. Tento počet je nízký s ohledem na to, že je zde plánován mimo jiné i prodejna potravin. To dle demografického vývoje počtu obyvatel na 4500 není úměrné budoucí potřebě obyvatel.

 

 

5.      Narušení faktorů pohody – hluková zátěž

 

Plánovaná hladina akustického výkonu (stavebního hluku) značně převyšuje povolené hygienické limity a zastupitelstvo obce Květnice s tímto nesouhlasí. Výpočet ekvivalentních hladin akustického hluku tlaku v chráněném venkovním prostoru od jednotlivých zdrojů hluku musí být proveden v souladu se zákonem č. 222/2006 Sb. a respektovat dané limity.

 

Zastupitelstvo obce Květnice dále požaduje, aby skutečná pracovní doba, resp. využití jednotlivých dopravních a stavebních strojů bude trvat max. 10 hodin. Stavební práce budou prováděny pouze v pracovních dnech v době od 08:00 do 18:00 hod. a ne v rozsahu uváděném investorem od 7:00 do 21:00 denně.

Toto jsou obecně požadované podmínky i pro ostatní investory, kteří opět na tento požadavek přistoupili. Výstavba bude probíhat v těsném sousedství rodinných domů, kde žijí i malé děti a nelze tedy připustit, aby docházelo k jejich rušení v průběhu výstavby v době jejich spánku.

Investor byl na tuto skutečnost také upozorněn v průběhu přípravných jednání a v dokumentaci na toto nereflektoval.

Při jednání s investorem byl požadavek obce o délce pracovní doby upřesněn. Výše uvedený požadavek pracovní doby od 08:00 do 18:00 hod se týká využívání těžké mechanizace – jako jsou nákladní automobily, rypadla, jeřáby a obdobná technika. Toto omezení se netýká nerušících prací uvnitř jednotlivých objektů jako je práce elektrikářů, sádrokartonářů apod.

 

Žádáme , aby omezení pracovní doby bylo zaneseno v textu územního rozhodnutí.

 

6.      Narušení faktorů pohody – prach, znečištěné komunikace

Znečišťování ovzduší

Investor v záměru neuvádí, jakým způsobem zajistí při výstavbě bezprašnost, která během celé stavby, zejména ve fázi demolice značně ovlivní celé území.

S ohledem na předpokládané výkopové práce je nutné zajistit postup odvozu materiálu tak, aby nedošlo k znečištění okolních komunikací. Technologický postup čištění nákladních automobilů a následné čištění komunikací bude řešeno v rámci stavebního povolení.

Nelze připustit, aby došlo ke znečišťování komunikací v obci, které jsou využívány pro obyvatele obce.


7.      Organizace staveniště

Z výkresové dokumentace vyplývá, že zvolená organizace výstavby významným způsobem ovlivní obyvatele stávající výstavby, kteří neměli být výstavbou vůbec dotčeni.

Organizace staveniště vůbec nebere v potaz nově vybudovanou komunikaci - spojku mezi státními silnicemi III/01212 a III/33313, viz bod. 1.

S ohledem na uvedené okolnosti je potřeba změnit organizaci staveniště tak, aby co nejméně zasahovala do klidu stávající zástavby.

 

 

8.      Posílení stávající infrastruktury obce

Investor projektu stále neuzavřel s obcí smlouvu, na jejímž základě dojde k posílení stávající infrastruktury tak, aby bylo možné navrhovanou výstavbu realizovat. Jedná se především o posílení vodovodu, ČOV a podobně. Bez této smlouvy a předchozím zajištění infrastruktury nelze zahájit jakoukoliv výstavbu v dotčené lokalitě.

 

 

ZÁVĚR

 

S ohledem na výše uvedené vážné nedostatky v  dokumentaci pro územní řízení zastupitelstvo obce Květnice nesouhlasí s realizací projektu REZIDENCE FLORES nové centrum a byty v Květnici dle předložené dokumentace.  

 

Navrhujeme tedy předloženou dokumentaci investorovi vrátit, ukončit anebo přerušit uzemní řízení a to do doby než budou odstraněny veškeré nedostatky, které jsou popsány v tomto vyjádření. Teprve po té v řízení pokračovat.

 

Toto stanovisko obce podpořilo i místní referendum v obci konané dne 28.6.2009.

 

 

Starosta obce Ladislav Rathouský

 

 

Členové zastupitelstva:

 

  

Jiří Slavík

 

 

Markéta Štrosová

 

 

Radek Opichal

 

 

 

Rozdělovník

 

1/ FADESA Česko s.r.o
2/ MěÚ Úvaly, stavební úřad, Pražská 817, 250 82 Úvaly
3/ Středočeský kraj – odbor územního plánování

4/ MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP, Nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1

5/ Krajský úřad Středočeského kraje, OŽP

 


Co si myslíte o práci zastupitelstva?

Vše co dělají, dělají dobře, vážím si jich (Počet hlasů: 52)
(7.41 %)

Obec funguje a to je podstatné (Počet hlasů: 59)
(8.40 %)

Nová část zastupitelstva funguje dobře (Počet hlasů: 5)
(0.71 %)

Nepracují pro obec dobře, je třeba to napravit (Počet hlasů: 11)
(1.57 %)

Mám osobní výhrady k práci starosty (Počet hlasů: 18)
(2.56 %)

Nechci výstavbu vícepodlažních bytových domů v obci! (Počet hlasů: 70)
(9.97 %)

Situace v obci je katastrofální, požaduji nové volby!!! (Počet hlasů: 487)
(69.37 %)Celkem hlasovalo: 702
[Prům. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 11. 2009 | 7196 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
K doplněnému návrhu darovací smlouvy pro VO z 3.9.2019 (04.10.2019)
Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 a vyjádření p. starosty Plocka (04.10.2019)
Děkujeme za reakce obyvatel k dokončení VO (14.04.2019)
Pozvánka na adventní koncerty 2018 v Květnickém mlýně (30.11.2018)
Pozvánka na adventní koncert ve mlýně 17.12.2017 (13.12.2017)
Zápis z valné hromady spolku Květnice II dne 3.12.2017 (11.12.2017)
POZOR - Změna místa konání valné hromady (02.12.2017)
Pozvánka na vernisáž výstavy 3.12.2017 (26.11.2017)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - žádost o odpověď z 24.11.2017 (24.11.2017)
Zápis z valné hromady spolku Květnice II 23.4.2017 (23.05.2017)
Odpověď na zaslanou informaci od starosty Plocka ze dne 3.5.2017 (22.05.2017)
Informace o jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO z dubna 2017 (08.04.2017)
ANKETA K VO (08.04.2017)
Diskuze k VO a vstup do ankety (08.04.2017)
Pozvánka na IX. valnou hromadu spolku Květnice II (08.04.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II (09.05.2016)
Pozvánka na VIII. valnou hromadu spolku Květnice II (07.02.2015)
Transparentní účet sdružení Květnice II (20.11.2014)
Pozvánka na valnou hromadu občanského sdružení Květnice II dne 28.11.2014 (18.11.2014)
P.F. 2011 (04.01.2011)
Sněžení = ranní dopravní kolapsy v Kolodějích (07.12.2010)
Stanovisko ke koupi obecního úřadu (04.11.2010)
Smlouva o smlouvě budoucí na směnu pozemků obce s Fadesou je neplatná, potvrdilo Ministerstvo vnitra (24.10.2010)
On-line chat Květnice (on-line diskuze) (12.10.2010)
Rozvoj obce Květnice a její centrální části - víte co má společného s centrem New Yorku? (01.10.2010)
Sdružení nezávislých kandidátů Květnice II se představilo občanům, do voleb v obci se přihlásilo 6 kandidátek (16.09.2010)
Sdružení nezávislých kandidátů z oblasti Květnice II oznamuje kandidaturu k říjnovým komunálním volbám (01.09.2010)
Pozvání na dětskou akci Květnický ušák 2010 (26.08.2010)
Pozvánka na VI. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II - DŮLEŽITÉ (20.07.2010)
Dopis VHS ze dne 8.7.2010 ohledně (ne)dodávky vody (15.07.2010)
V Květnici je nedostatečný tlak vody (02.07.2010)
Otevřená výzva starostovi obce Květnice ve věci směny pozemků se spol. Fadesa (28.06.2010)
Členská schůze rybářského spolku (14.05.2010)
Foto z čarodějnic 2010 v Květnici (06.05.2010)
Brigáda rybářů 24.4.2010 (24.04.2010)
Námitky OS Květnice vzkvétající k návrhu 6. změny územního plánu (20.04.2010)
Připomínky OS Květnice II k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Sobotní pořad o Květnici na ČT2 (17.4.2010 v 9:25) - Diskuze o pořadu (17.04.2010)
Vyjádření starosty k plnění výsledků místního referenda konaného 28.6.2009 (16.04.2010)
Členská schůze rybářů (09.03.2010)
Odvolání do rozhodnutí vydaného územního rozhodnutí Rezidence Flores OS Květnice vzkvétající (05.03.2010)
Odvolání do rozhodnutí vydaného územního rozhodnutí Rezidence Flores OS Květnice II (03.03.2010)
Vydáno územní rozhodnutí pro Rezidenci Flores (15.02.2010)
Obecní úřad byl přestěhován, nový objekt má obec pronajat, do března 2010 ho má koupit (11.01.2010)
Rozpis brigád rybářského spolku 2010 (11.01.2010)
PF 2010 - občanská sdružení v Květnici (04.01.2010)
Vyjádření OS Květnice vzkvétající k dokumentaci záměru Zahrady Květnice (01.01.2010)
Alespoň něco udělat pro hezčí Květnici (04.12.2009)
ČT opět natáčela v Květnici (26.11.2009)
Na veřejném zasedání 18.11.2009 (20.11.2009)
Ve čtvrtek 19.11.2009 se na ústním projednání územního řízení rozhodne o projektu Rezidence Flores (10.11.2009)
Demolice statku v Květnici? Bude mít společnost Fadesa po zbourání na realizaci záměru? (10.08.2009)
Prodloužení lhůty k vyjádření k posudku Rezidence Flores (10.08.2009)
Doplnění připomínek k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, pro posouzení krajinného rázu (04.08.2009)
Připomínky k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, Ph.D. (04.08.2009)
Občanské sdružení Květnice vzkvétající podalo připomínky k posudku rezidence Flores (04.08.2009)
Občanské sdružení Květnice II podalo připomínky k posudku rezidence Flores (03.08.2009)
V Květnici se nic neděje, jen se prodávají pozemky... (23.07.2009)
K procesu EIA Rezidence Flores přišla doplněná dokumentace a je ve fázi posudku (12.07.2009)
Rozhodnutí o odstranění stavby - demolice statku (29.06.2009)
Květnice pod nájezdem developerů - přijďte k referendu! (26.06.2009)
Občanská sdružení se DISTANCUJÍ od prezentace „Rezidence Flores“ (25.06.2009)
Zřízena nová informační deska občanských sdružení (24.06.2009)
Do zadání 5. změny územního plánu Květnice se mimo plochy pro školku dostalo dalších 6 ploch pro výstavbu... (19.06.2009)
Ministerstvo vnitra: podmínky pro konání referenda 28.6.09 v obci Květnice byly dodrženy (16.06.2009)
Rozpisy brigád rybářského spolku 2009 (02.06.2009)
CHCETE MÍSTNÍ REFERENDUM? (01.06.2009)
Dětské rybářské závody 2009 (30.05.2009)
Informace z prezentace Pošembeří - do regionu přitečou miliony (29.05.2009)
Odměna za sehnání starosty dětem (28.05.2009)
Rybářský spolek a dětské rybářské závody 2009 (26.05.2009)
Vyhlášení veřejného zasedání na 1.6.2009 (25.05.2009)
Hledá se starosta obce (22.05.2009)
Předání petice obyvatel Květnice ve věci koncepce rozvoje obce (21.05.2009)
Proč se referendum nekonalo a kompletní výsledky místo toho uspořádané ankety a petice. (17.05.2009)
Jednání ve věci demolice budov statku v pátek 15.5.2009 (17.05.2009)
Nenechte se oklamat! (14.05.2009)
Alternativní urbanisticko-architektonický návrh rekonstrukce stávajícího statku a záchrana dřevin uvnitř areálu (12.05.2009)
Setkání 10.5.2009 u rybníka (12.05.2009)
Místní REFERENDUM a ANKETA k nové výstavbě v Květnici (07.05.2009)
Zahájení řízení demolice budov v areálu statku (05.05.2009)
Ukončení zjišťování dle EIA záměru Zahrady Květnice (23.04.2009)
Schválený územní plán obce Květnice a jeho změny (17.04.2009)
Otevřený dopis zastupitelstvu obce ze dne 17.4.2009 (17.04.2009)
Veřejné zasedání 9.4.2009 (10.04.2009)
Na včerejším zasedání 26.3.2009 (27.03.2009)
Stále se zahušťující zástavba v Květnici, tlaky developerů a co s tím aneb Manhattan v Květnici? (25.03.2009)
Dopis starostovi obce Květnice ze dne 23.3.2009 (23.03.2009)
Členská přihláška do Občanského sdružení Květnice vzkvétající (19.03.2009)
Vyjádření OS Květnice vzkvétající k oznámení záměru Zahrady Květnice (10.03.2009)
Stanovy občanského sdružení Květnice vzkvétající (10.03.2009)
Založení občanského sdružení Květnice vzkvétající (10.03.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 15.1.2009 (20.01.2009)
PF 2009 (01.01.2009)
Obec Květnice v informovanosti občanů o zásadních věcech nečinná (11.11.2008)
FADESA Česko podala záměr zástavby statku na ŽP (01.11.2008)
Změny územního plánu sídelního útvaru Květnice (14.10.2008)
Veřejné jednání zastupitelstva Květnice dne 2.10.2008 (02.10.2008)
Jednání o 3. etapě provozu ČOV Květnice 16.9.2008 (16.09.2008)
Odpověď starostovi na dopis ze dne 13.8.2008 (10.09.2008)
Informace ze schůzky zástupce OS Květnice II s hejtmanem SČ kraje Ing. Petrem Bendlem 25.8.2008 v Květnici (29.08.2008)
Odpověď starosty obce na Výzvu ZOK ze dne 17.7.2008 (15.08.2008)
Výzva ke zdržení se poškozování dobré pověsti spol. FADESA Česko, spol. s r.o. (14.08.2008)
Veřejná výzva k nápravě vedení obce zastupitelstvem obce Květnice (17.07.2008)
Situace v Květnici, nová výstavba v roce 2008 (03.06.2008)
Dopis spoluobčanům k situaci v obci (Za mlýnem + nová výstavba ve statku) (02.06.2008)
Dětské rybářské závody 2008 (25.05.2008)
Zápis z konání V. valné hromady sdružení Květnice II (26.03.2008)
Stížnost proti usnesení PČR v trest. oznámení na Ing. Bulíčkovou (09.08.2007)
Zápis ze IV. valné hromady OS Květnice II konané 19.5.2007 (19.05.2007)
Stížnost na postup stavebního úřadu Úvaly hejtmanovi SČ kraje (25.04.2007)
Doplnění podkladů k trestnímu ozn. na Helenu Bulíčkovou (19.04.2007)
Stížnost na postup SÚ Úvaly při územním řízení lok. Ke Slušticím (20.03.2007)
Stížnost na kvalitu výpočtu vodohospodářské studie (20.03.2007)
Vysvětlení kraj. úřadu k odvolání do rozhodnutí (13.02.2007)
Trestní oznámení na Smělého, Schneeweise a Koláře z 31.1.2007 (31.01.2007)
Jednání dne 8.1.2007 se zástupci investora pro lokalitu č. 5 na obecním úřadě (08.01.2007)
Stížnost na postup při projednávání a schvalování 3. změny ÚP na kraj (03.01.2007)
Stížnost na postup starosty obce Květnice na krajský úřad (03.01.2007)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 21.12.2006 (21.12.2006)
Hlídací centrum - revize stávajících smluvních vztahů, návrh řešení (20.12.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 14.12.2006 (14.12.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 7.12.2006 (07.12.2006)
Zpracování stanoviska postupu obce vůči firmě Flipperstav (30.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 30.11.2006 (30.11.2006)
Petice občanů Za zastavení živelné výstavby změnou č.3 územ. plánu (29.11.2006)
Odvolání rozhodnutí Měú Brandýs k povolení vodovodů (27.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 23.11.2006 (23.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 2.11.2006 (02.11.2006)
ODPOVĚDI NA OTÁZKY SPOJENÉ S VOLBAMI (27.10.2006)
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KVĚTNICE II (16.10.2006)
Volební program sdružení nezávislých s názvem Květnice I (10.10.2006)
Volební program nezávislého sdružení Květnice II (08.10.2006)
Odpověď na dopis kraj. úřadu ze dne 12.9.2006 - komunikace (12.09.2006)
Dopis kraj. úřadu SČ kraje k doplnění informací ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Dopis p. Smělému ohledně elektr. pilířů ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Dopis starostovi Květnice ohledně pomluvy ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Urgence vyjádření na vodohospodářskou společnost ze dne 21.8.2006 (21.08.2006)
Dopis na starostu Úval ze dne 21.8.2006 (21.08.2006)
Urgence vyjádření na starostu Květnice (21.08.2006)
Kandidátní listina sdružení Květnice II k volbám do zastupitelstva (17.08.2006)
Dopis na vodohospodářskou společnost 13.7.2006 (13.07.2006)
Dopis na starostu Úval ze dne 13.7.2006 (13.07.2006)
Dopis na hejtmana středočeského kraje 13.7.2006 (13.07.2006)
Stížnost na Ing. Bulíčkovou na krajský úřad 13.7.2006 (13.07.2006)
Trestní oznámení na O.Koláře, L.Kanclířovou, P.Řehoře a Ing. Bulíčkovou 13.7.2006 (13.07.2006)
Komentář k informaci pro zákazníky ze stránek Flipperstavu (16.05.2006)
Petice odmítnutí výstavby telekomunikačního stožáru T-Mobile v naší lokalitě (08.05.2006)
Urgence vyjádření starosty MěÚ Úvaly ke stížnosti na postup stavebního úřadu (08.05.2006)
Reklamační dopis na závady a nedodělky komunikací na Smělého a Schneeweise (02.05.2006)
Žádost sdružení o schůzku se starostou Úval ohledně IS z 24.3.2006 (24.03.2006)
Reakce sdružení na dopis FLIPPERSTAVU o ukončení dostavby IS v Květnici (22.03.2006)
Dopis FLIPPERSTAVU o ukončení dostavby IS v Květnici ze dne 23.2.2006 (23.02.2006)
Dopis na Flipperstav ze dne 22.2.2006 (22.02.2006)
Reklamace provedení komunikací 560/1 a 562/1 na Flipperstav ze dne 22.2.2006 (22.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení bez FS ze dne 21.2.2006 (21.02.2006)
Reakce sdružení Květnice II před dalším jednáním (14.02.2006)
Dopis Ing. Bulíčkové s doložením statusu sdružení a stanoviskem (08.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení a FS ze 7.2.2006 (07.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení a FS z 25.1.2006 (25.01.2006)
Pozvánka na 1. ustavující valnou hromadu sdružení Květnice II (22.01.2006)
Zápis z 1. valné hromady sdružení Květnice II ze dne 22.1.2006 (22.01.2006)
Dopis Ing. Bulíčkové s žádostí o doložení dokumentů - komunikace (16.01.2006)
Stanovy občanského sdružení Květnice II (11.01.2006)
Dopis o vodohospodářské situaci v Květnici na MěÚ Brandýs n/L odb. ŽP (05.01.2006)
Urgence na vyjádření VHS k našemu dopisu ze dne 28.11.2005 (04.01.2006)
Odpověď přípravného výboru na návrh Flipperstavu ze dne 14.12.2005 (03.01.2006)
Odpověď Flipperstavu k dostavbě IS a komunikací v lokalitě Květnice II (29.12.2005)
Informace pro stavebníky od přípravného výboru Květnice 2 (25.12.2005)
Zápis z jednání na obecním úřadě Květnice 22.12.2005 (22.12.2005)
Dopis k dostavbě inženýrských sítí v Květnici II Spokojenému bydlení (20.12.2005)
Zápis z jednání o založení sdružení Květnice II, právní stanovisko (19.12.2005)
Pozvánka Ing. Štrose na setkání klientů 17.12.2005 (17.12.2005)
Fakta ke dni 17.12.2005 (17.12.2005)
Situační zpráva k dokončení výstavby IS od T. Hordějčuka (06.12.2005)
Reakce k vyjádření vodohospodářské společnosti (28.11.2005)
Žádost o upřesnění předání dokumentů od Flipperstavu dne 28.11.2005 (28.11.2005)
Dopis Flipperstavu Ing. Danielovi dne 21.11.2005 (21.11.2005)
Opětovná stížnost na kvalitu dodávky vody Ing. Daniela a Ing. Štrose dne 21.11.2005 (21.11.2005)
Zápis z jednání na Flipperstavu, které proběhlo dne 16.11.2005 (16.11.2005)
Stížnost na kvalitu dodávky vody Ing. Daniela a Ing. Štrose (07.11.2005)
Pohled na situaci reálnýma očima od Ing. Daniela ze dne 12.10.2005 (12.10.2005)
Iniciativa k dokončení výstavby IS od T. Hordějčuka (10.10.2005)
Dopis od Flipperstavu pro klienty ze dne 26.9.2005 (26.09.2005)
E-mailová odpověď Dr. Kanclířové na předchozí výzvu 1.8.2005 (01.08.2005)
Výzva Mgr. Dražila (práv. zástupce) pro Dr. Kanclířovou k podání stanoviska 19.7.2005 (19.07.2005)
E-mail Dr. Kanclířové pro T. Hordějčuka přijatý 13.5.2005 (13.05.2005)
E-mail T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou odeslaný 5.5.2005 (05.05.2005)
E-mail Dr. Kanclířové pro T. Hordějčuka přijatý 21.4.2005 (21.04.2005)
E-mail T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou odeslaný 20.4.2005 (20.04.2005)
Urgence T. Hordějčuka k vyjádření Dr. Kanclířové k dopisu ze 16.9.2004 (23.12.2004)
Informace z internetu o kolaudacích komunikací a postupu výstavby IS 20.10.2004 (20.10.2004)
Dopis T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou v reakci na SMS 16.9.2004 (16.09.2004)
Potvrzení o předání podkladů od Spokojeného bydlení FS z 7.7.2004 (07.07.2004)
Informace o převzetí činnosti Spokojeného bydlení Flipperstavem 27.5.2004 (27.05.2004)
Informace z internetu - sdělení o dokonč. pracích po převzetí zakázky 27.5.2004 (27.05.2004)
Informace z Internetu o používání staveniště a kontakty 21.7.2003 (21.07.2003)
Informace z internetu o stavu IS realizovaných Spokojeným bydlením 7.7.2003 (07.07.2003)
Informace z internetu o činnosti Spokojeného bydlení 5.7.2003 (05.07.2003)
Smlouva o dílo na výstavbu IS sepsaná se sdružením Spokojené bydlení 5.6.2002 (05.06.2002)
Smlouva o inženýrské činnosti sepsaná se sdružením Spokojené bydlení 15.3.2002 (15.03.2002)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Květnice 23.6.2008
Maminka s dítětem na procházce po zkolaudované komunikaci:(
zobrazení: 5358
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 26771
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Přesný čas


Svátky
Dnes je 14. 07. 2024
Svátek slaví Karolína, zítra Jindřich

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server