Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 24 přístupů1-2hod.: 24 přístupů2-3hod.: 31 přístupů3-4hod.: 51 přístupů4-5hod.: 115 přístupů5-6hod.: 135 přístupů6-7hod.: 52 přístupů7-8hod.: 75 přístupů8-9hod.: 99 přístupů9-10hod.: 0 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
67.3
Max.
135
Měsíční graf
Pátek 21.06.2024: 8011 přístupůSobota 22.06.2024: 7326 přístupůNeděle 23.06.2024: 6972 přístupůPondělí 24.06.2024: 6866 přístupůÚterý 25.06.2024: 3276 přístupůStředa 26.06.2024: 934 přístupůČtvrtek 27.06.2024: 1128 přístupůPátek 28.06.2024: 859 přístupůSobota 29.06.2024: 216 přístupůNeděle 30.06.2024: 403 přístupůPondělí 01.07.2024: 472 přístupůÚterý 02.07.2024: 219 přístupůStředa 03.07.2024: 557 přístupůČtvrtek 04.07.2024: 638 přístupůPátek 05.07.2024: 1104 přístupůSobota 06.07.2024: 1702 přístupůNeděle 07.07.2024: 1164 přístupůPondělí 08.07.2024: 2091 přístupůÚterý 09.07.2024: 2167 přístupůStředa 10.07.2024: 1802 přístupůČtvrtek 11.07.2024: 2618 přístupůPátek 12.07.2024: 1917 přístupůSobota 13.07.2024: 1371 přístupůNeděle 14.07.2024: 606 přístupů
Prům.
2267.5
Max.
8011
123456789012345678901234
Na Webu: 63 uživ.

Počasí na 4 dny
Spolek Květnice II

Připomínky OS Květnice II k návrhu 6. změny územního plánu

OS Květnice II

Obecní úřad Květnice

K rukám starosty

L. Rathouskému

K Dobročovicům 35
250 84  Květnice

                                                                         V Květnici 19.4.2010

Věc: Připomínky a námitky k návrhu zadání 6. změny územního plánu obce KvětniceNaše občanské sdružení Květnice II, předkládá k návrhu zadání 6. změny územního plánu sídelního celku obce Květnice následující připomínky a námitky:

Úvodem namítáme, že návrh zadání 6. změny územního plánu obce Květnice, tak jak byl projednán na posledním veřejném zasedání dne 31. 3. 2010 byl celou veřejností zásadně odmítnut. Naše občanské sdružení znovu a důrazně odmítá návrh zadání 6. změny územního plánu obce Květnice a to z těchto důvodů:

A) Je v rozporu s usneseními zastupitelstva obce Květnice č. 5/3/2009 z veřejného zasedání  dne 9. 4. 2009, dále je v rozporu s usnesením zastupitelstva obce Květnice č. 1/5/2009 z veřejného zasedání dne 16. 4. 2009. V obou usneseních bylo jednohlasně počtem 5 hlasů odsouhlaseno že bude pořízena změna územního plánu týkající se regulativů obce Květnice. Změna územního plánu se týká celého území obce Květnice.


B) Je v rozporu s výsledkem petice obyvatel uspořádanou dne 16. 5. 2009, řádně dle práva petičního a písemně se všemi náležitostmi předanou zastupitelstvu obce Květnice dne 21. 5. 2009. V této petici se vyslovilo pro zadání nové změny územního plánu s regulativy a pro to aby se stala určeným zastupitelem pro územní plán Ing. Markéta Štrosová celkem 408 obyvatel obce Květnice.


C) Je v rozporu s výsledkem místního referenda občanů obce Květnice, ve kterém hlasovalo ANO 287 oprávněných osob pro to, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno neprodleně učinit všechny kroky v samostatné působnosti, které jsou potřebné ke schválení změny územního plánu obce Květnice obsahující níže uvedené podmínky:

Maximální výška staveb v hřebeni: 12m
Sedlová nebo (polo)valbová střecha s minimálním sklonem 30°, střešní krytina tašky
Maximální počet nadzemních podlaží: dvě nadzemní podlaží
Minimální velikost parcely pro rodinný dům: 450m2
Minimální velikost parcely pro dvojdům: 450m2 pro dům
Minimální velikost parcely pro řadový dům: 150m2, minimální šířka průčelí 6m
Koeficient zastavitelné plochy: 0,3
Koeficient zeleně: 0,55
Koeficient podlažních ploch: 0,6


Přes výše uvedené skutečnosti byl v rozporu se zákonnými normami České republiky vydán veřejnou vyhláškou předmětný návrh zadání 6. změny územního plánu obce Květnice bez taxativně uvedených regulativů a navíc se do tohoto návrhu dostalo dalších 10 změn funkčního využití ploch, zejména změn na čistě obytné území. Tyto změny funkčního využití ploch NELZE do této změny územního plánu akceptovat, jelikož by mohlo dojít k průtahům vlivem nesouhlasných stanovisek veřejnosti a vlastníků nemovitostí dotčených těmito změnami funkčního využití ploch a tudíž by to bylo v rozporu se závazným výsledkem referenda, kdy je zastupitelstvo povinno NEPRODLENĚ učinit veškeré kroky pro uvedení změny územního plánu s výše uvedenými regulativy v účinnost. Již nyní je zastupitelstvo s uvedením příslušných regulativů do územního plánu více jak 10 měsíců v prodlení.

Vzhledem k tomu že zastupitel určený pro jednání s pořizovatelem územního plánu pan Opichal nenaplnil výsledky místního referenda, zejména ve smyslu neodkladného jednání, žádáme, aby bylo na program dalšího veřejného zasedání dáno hlasování o změně určeného zastupitele a to na Ing. Markétu Štrosovou do této funkce, pročež se vyslovilo v petici ze dne 16. 5. 2009 408 obyvatel obce. 

Ve 3. změně územního plánu byla vlivem administrativní chyby rozšířena hranice zastavitelného území v oblasti U Průhonu. V procesu projednávání 5. změny územního plánu bylo na veřejném zasedání dne 12. 2. 2009 v usnesení č. 6/2/2009  zastupitelstvem obce Květnice rozhodnuto o navrácení této hranice zastavitelného území zpět na původní stav z 2. změny územního plánu. Žádáme aby toto rozhodnutí usnesením č. 6/2/2009 bylo rovněž aplikováno spolu s regulativy do nové 6. změny územního plánu. 

Z hlediska trvale udržitelného rozvoje území, bez vyhodnocení územního plánu obce jako celku není možno v jednotlivých částech nadále provádět změnu funkčních ploch, zejména zemědělské půdy na čistě obytná území. Tlak investorů a majitelů lukrativních pozemků je na zastupitele obrovský. Může zde docházet při procesu změny územního plánu ke korupci. To ale není předmětem připomínek k tomuto návrhu. Hlavním úkolem schvalovatelů územního plánu je relevantně posoudit předmětné území a zhodnotit zda jsou navrhované změny v souladu se zákonem a zda již nedochází k naplnění limitů daného území. Za období od roku 1998, kdy byl pořízen územní plán, obec nezajistila výše uvedené zákonem vyžadované vyhodnocení územního plánu, obec dosud nemá regulační plán a zastupitelé obce Květnice po dobu plošné výstavby dosud nezajistili zpracování plánu rozvoje obce. Bez těchto nástrojů a znalosti reálných parametrů území není možno navrhovat další rozšiřování obytných území v rámci obce. Domníváme se, že zejména krajský úřad a orgány ochrany přírody tyto nástroje mají a jsou schopny relevantně limity území s touto navrhovanou změnou posoudit. Naopak – pro další rozvoj obce je třeba urychleně uvést v účinnost navrhované regulativy územního plánu, které alespoň částečně pomohou, dokud obec nepřijme zpracování plnohodnotného regulačního plánu.

Pro účely návrhu zadání případné další změny územního plánu, kam by mělo být souhrnně aplikováno 10 změn funkčního využití ploch původně navrhovaných do této změny územního plánu naše občanské sdružení předkládá tyto připomínky:

ZÁSADY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE: Tyto zásady by měly být aplikovány obecně na území, u kterých by touto změnou územního plánu a nebo následnými změnami mohlo dojít k trvalé změně území na čistě obytné, čímž by z hlediska ochrany přírody, pohody bydlení a přirozených potřeb obyvatelstva (sociální potřeby, potřeby rekreace, relaxace a potřeby základní občanské vybavenosti) mohlo dojít k porušení rovnováhy jednotlivých druhů funkčního využití ploch v rámci celého území obce. Návrh změny funkčního využití u ploch č. 1, 2, 4, 6, 7, 8 a 10  tyto zásady porušují a domníváme se že by měly být z návrhu změny územního plánu VYLOUČENY, dokud nedojde k finální realizaci všech obecně prospěšných staveb určených předchozími změnami územního plánu a tím k naplnění zásad trvale udržitelného rozvoje.


Ke změně č. 1: Území v oblasti Květnice III, parc. č. 794/2-22. Jedná se o 21 pozemků v souhrnné výměře téměř 4200 m2. Z hlediska využití těchto parcel jednotlivými vlastníky k prodloužení svého pozemku jako zahrádky není důvod měnit funkční využití ploch            ze zemědělské půdy na zahrady. V případě přeměny těchto ploch na zahrady by v budoucnosti mohlo dojít k přeměně části sousedního pozemku parc. č. 794/1 na příjezdovou komunikaci a lokalita by se mohla rozšířit o dalších 21 parcel pro čistě obytné území. To je za současné situace kdy je v obci nulová občanská vybavenost a pro čistě obytné území je změnami územního plánu vyhrazeno přes 80 ha ploch zcela nepřípustné.

Ke změně č. 2: Navrhovaná změna pozemku parc. č. 649/3 - orná půda na čistě obytné území je zmatečná. Uvedený pozemek parc. č. 649/3 o výměře 1240 m2 je ve vlastnictví obce a jeho současný způsob využití je hřbitov, urnový háj – tedy nikoliv orná půda. Navíc je uvedený pozemek parc. č. 649/3 součástí lesíka spolu s přilehlým pozemkem parc. č. 649/5 o výměře 5376 m2 s využitím lesní pozemek. V obrazové příloze je vyznačena plocha výše uvedeného pozemku 649/3 ve vlastnictví obce současně s plochou soukromého vlastníka, parc. č. 649/72 se současným využitím pozemek určený k plnění funkcí lesa. Toto je taktéž zmatečné a pro řízení změny územního plánu zavádějící. Všechny tři uvedené pozemky jsou součástí lesíka. V žádném případě nelze akceptovat, ani v budoucnosti změnu funkčního využití těchto pozemků, jmenovitě pozemků parc. č. 649/3, 649/5, ani 649/72 na čistě obytné území z hlediska zásad ochrany životního prostředí.

Ke změně č. 3:  Území severně pod hrází Mlýnského rybníka, parc. č. 581/1 o výměře   7356 m2 ve vlastnictví obce je součástí biokoridoru, v těsné blízkosti vodního toku Výmola, které je chráněno ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nepřipouští žádné zásahy do tohoto území, tedy ani úpravy na parkové plochy, které by změnou funkčního využití z orné půdy na parkově upravené plochy mohlo vzniknout. Z těchto důvodů není možno tento návrh této dílčí změny přijmout.  

Ke změně č. 4: Pozemek parc. č. 570/12 o výměře 1205 m2 v soukromém vlastnictví je v současné době pod ochranou zemědělského půdního fondu. Dále je v přímém sousedství Květnické studánky, vodoteče Výmola a přilehlého parku proutnice ve vlastnictví obce. Jeho přeměna funkčního využití ze zahrady na čistě obytné území by byla v rozporu se zásadami o ochraně přírody a krajiny. Z těchto důvodů není možno tento návrh této dílčí změny přijmout.

Ke změně č. 5: Pozemek parc. č. 531/16 o výměře 420 m2 v soukromém vlastnictví je v současné době pod ochranou zemědělského půdního fondu. Jeho přeměna funkčního využití ze zahrady na čistě obytné území za účelem výstavby nemovitosti by byla při dodržení ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. přinejmenším diskutabilní z hlediska povolené zastavitelné plochy a dále z hlediska požárního zákona č. 133/1985 Sb. kdy jsou na obou sousedních pozemcích umístěny stavby by vzniknul problém v dodržení bezpečného odstupu. K přijetí této změny územního plánu není v zásadě námitek, avšak požadujeme z hlediska možných průtahů s majiteli sousedních pozemků a výkonu státní správy odložit tuto dílčí změnu do další změny územního plánu, tak aby byly v této 6. změně územního plánu přijaty pouze regulativy a vrácení hranice zastavitelného území v oblasti U Průhonu, tak, aby 6. změna ÚP co nejdříve nabyla účinnosti.

Ke změně č. 6: Plochu pozemku parc. č. 559/9 požaduje soukromý vlastník změnit ze zahrady na plochu nerušící výroby a služeb za účelem podnikání. K přijetí této změny územního plánu není v zásadě námitek, avšak požadujeme z hlediska možných průtahů s majiteli sousedních pozemků a výkonu státní správy odložit tuto dílčí změnu do další změny územního plánu, tak aby byly v této 6. změně územního plánu přijaty pouze regulativy a vrácení hranice zastavitelného území v oblasti U Průhonu, tak, aby 6. změna ÚP co nejdříve nabyla účinnosti.

Ke změně č 7: Území východně podél ulice V Zelených, na části parc. č. 537/1 o výměře   30761 m2 je v současné době pod ochranou zemědělského půdního fondu. Vymezení této části pozemku není dle obrazové přílohy zřejmé, jen to, že by se jednalo o pozemek táhnoucí se v celé délce ulice V Zelených od staré zástavby, tedy od parcely č. 534/1 až na roh ulice V Zelených, tedy v celkové délce 325 m. V praxi, pokud by došlo k přeměně funkčního využití této plochy z orné půdy na čistě obytné území by to mohlo znamenat výstavbu 80 řadových rodinných domů s šířkou průčelí 4 m (regulativ 6 m pro ŘRD dosud není přijat). Východním směrem od ulice V zelených v místě těchto uvažovaných pozemků ve vzdálenosti pouhých 55 m probíhá pásmo biokoridoru, včetně vodního toku Výmola, které je chráněno ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Není možno připustit výstavbu čistě obecného komplexu v tomto objemu, z důvodů dosažení limitů území (chybějící občanská vybavenost, vyčerpaná kapacita ČOV, nedostatečná kapacita vodovodní sítě) a dále z hlediska ochrany životního prostředí ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Z těchto důvodů není možno tento návrh této dílčí změny přijmout.  

Ke změně č. 8: Pozemek parc. č. 584/2  o výměře 12119 m2 je v současné době využíván jako park. K přeměně ze stávajícího funkčního využití vodní plocha na parkově upravené plochy není v zásadě námitek, avšak požadujeme z hlediska možných průtahů s majiteli sousedních pozemků a výkonu státní správy odložit tuto dílčí změnu do další změny územního plánu, tak aby byly v této 6. změně územního plánu přijaty pouze regulativy a vrácení hranice zastavitelného území v oblasti U Průhonu, tak, aby 6. změna ÚP co nejdříve nabyla účinnosti.

Ke změně č. 9: Pozemek parc. č. 730/1 na návsi, kde byla realizována nepovolená stavba nohejbalového hřiště byl předmětem kritiky obyvatel obce. V platném územním plánu je tato plocha vymezena pro účely sady, zahrady. Tato plocha byla zatravněna až do roku 2009, kdy byla zavezena štěrkem a byla zde realizována výše uvedená nepovolená stavba. Došlo k projednání této kontroverzní stavby na veřejném zasedání, kde bylo usnesením zastupitelstva rozhodnuto že nebude tato stavba legalizována. Další informace k této záležitosti starosta obce odložil na další veřejné zasedání. Na základě rozhodnutí krajského úřadu bylo provedeno stavebním úřadem místní šetření za účelem odstranění stavby. Na tomto místním šetření starosta obce potvrdil do protokolu souhlas obce s touto nepovolenou stavbou, když uvedl: „v současné době žádáme o dodatečné povolení oplocení a přikládáme dokumentaci ve dvojím vyhotovení“. S legalizací této nepovolené stavby a tím pádem se změnou funkčního využití plochy sady, zahrady a ostatní plocha na plochy veřejného vybavení NELZE souhlasit. Vzniknul by tím precedens toho, že lze v naší obci zákony libovolně porušovat s tím, že následně dojde k jejich legalizaci. Kromě toho ve změnách územního plánu byly plochy pro sportoviště určeny, avšak nebyly dosud realizovány.

Ke změně č. 10: Změna funkčního využití ploch na parc. č. 550/26 o výměře 49513 m2 a 550/28 o výměře 116193 m2 v lokalitě projektu Zahrady Květnice z pěstitelské a záhrádkové plochy na čistě obytné území NENÍ přípustná. Již současný záměr 242 řadových a dvojdomů v předmětné lokalitě překračuje limity území, zejména v zastavitelné ploše staveb vůči pozemkům. Záměr samotný nepřináší ostatním obyvatelům obce žádné hodnoty, naopak výrazně zhorší dopravní obslužnost. Navíc v grafické příloze není dostatečně zřejmé, které části pozemků parc. č. 550/26 a 550/28 by měly být změněny, tedy která část o jaké výměře by měla být změněna na plochy veřejného vybavení. V případě realizování této změny (úhrnem více jak 16,5 ha plochy) by na území obce vznikly další stovky obytných budov, které by zatížily obecní infrastrukturu a zásadním způsobem zhoršily dopravu. Další rozšiřování tohoto záměru, tedy tuto dílčí změnu územního plánu zásadně odmítáme.

Závěrem:

Žádáme zastupitelstvo obce Květnice o neodkladné přijetí nápravných opatření ve smyslu přepracování návrhu zadání 6. změny územního plánu Květnice, ve kterém budou aplikovány pouze regulativy v exaktním znění výsledků místního referenda, navrácena hranice zastavitelného území v oblasti U Průhonu do původního stavu 2. změny ÚP a následné vydání nové vyhlášky bez jakýchkoliv změn funkčních využití ploch, v co nejbližším termínu.

Rovněž žádáme zastupitelstvo, aby našemu  občanskému sdružení pokud možno obratem zaslalo vyjádření o tom, jakým způsobem bude řešit nápravu návrhu zadání 6. změny územního plánu obce Květnice, dále jakým způsobem došlo k uvedení v účinnost 4. změny územního plánu a žádáme o podrobné informace o tom, jakým způsobem a v jakých termínech bude naplněna 5. změna územního plánu a kdy bude započata a dokončena výstavba montované školky pro jejíž záměr občané obce Květnice projednávali se zastupitelstvem tuto změnu územního plánu.


Za OS Květnice II

---------------------------------
  Ing. František Daniel


---------------------------------
  Ing. Markéta Štrosová


---------------------------------
  Tomáš Hordějčuk

Přílohy:

1) Zápis výsledků místního referenda ze dne 28. 6.2009
2) Otázky vyhlášeného místního referenda
3) Petice obyvatel ze dne 16. 5. 2009


[Prům. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 19. 04. 2010 | 6388 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
K doplněnému návrhu darovací smlouvy pro VO z 3.9.2019 (04.10.2019)
Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 a vyjádření p. starosty Plocka (04.10.2019)
Děkujeme za reakce obyvatel k dokončení VO (14.04.2019)
Pozvánka na adventní koncerty 2018 v Květnickém mlýně (30.11.2018)
Pozvánka na adventní koncert ve mlýně 17.12.2017 (13.12.2017)
Zápis z valné hromady spolku Květnice II dne 3.12.2017 (11.12.2017)
POZOR - Změna místa konání valné hromady (02.12.2017)
Pozvánka na vernisáž výstavy 3.12.2017 (26.11.2017)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - žádost o odpověď z 24.11.2017 (24.11.2017)
Zápis z valné hromady spolku Květnice II 23.4.2017 (23.05.2017)
Odpověď na zaslanou informaci od starosty Plocka ze dne 3.5.2017 (22.05.2017)
Informace o jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO z dubna 2017 (08.04.2017)
ANKETA K VO (08.04.2017)
Diskuze k VO a vstup do ankety (08.04.2017)
Pozvánka na IX. valnou hromadu spolku Květnice II (08.04.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II (09.05.2016)
Pozvánka na VIII. valnou hromadu spolku Květnice II (07.02.2015)
Transparentní účet sdružení Květnice II (20.11.2014)
Pozvánka na valnou hromadu občanského sdružení Květnice II dne 28.11.2014 (18.11.2014)
P.F. 2011 (04.01.2011)
Sněžení = ranní dopravní kolapsy v Kolodějích (07.12.2010)
Stanovisko ke koupi obecního úřadu (04.11.2010)
Smlouva o smlouvě budoucí na směnu pozemků obce s Fadesou je neplatná, potvrdilo Ministerstvo vnitra (24.10.2010)
On-line chat Květnice (on-line diskuze) (12.10.2010)
Rozvoj obce Květnice a její centrální části - víte co má společného s centrem New Yorku? (01.10.2010)
Sdružení nezávislých kandidátů Květnice II se představilo občanům, do voleb v obci se přihlásilo 6 kandidátek (16.09.2010)
Sdružení nezávislých kandidátů z oblasti Květnice II oznamuje kandidaturu k říjnovým komunálním volbám (01.09.2010)
Pozvání na dětskou akci Květnický ušák 2010 (26.08.2010)
Pozvánka na VI. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II - DŮLEŽITÉ (20.07.2010)
Dopis VHS ze dne 8.7.2010 ohledně (ne)dodávky vody (15.07.2010)
V Květnici je nedostatečný tlak vody (02.07.2010)
Otevřená výzva starostovi obce Květnice ve věci směny pozemků se spol. Fadesa (28.06.2010)
Členská schůze rybářského spolku (14.05.2010)
Foto z čarodějnic 2010 v Květnici (06.05.2010)
Brigáda rybářů 24.4.2010 (24.04.2010)
Námitky OS Květnice vzkvétající k návrhu 6. změny územního plánu (20.04.2010)
Sobotní pořad o Květnici na ČT2 (17.4.2010 v 9:25) - Diskuze o pořadu (17.04.2010)
Vyjádření starosty k plnění výsledků místního referenda konaného 28.6.2009 (16.04.2010)
Členská schůze rybářů (09.03.2010)
Odvolání do rozhodnutí vydaného územního rozhodnutí Rezidence Flores OS Květnice vzkvétající (05.03.2010)
Odvolání do rozhodnutí vydaného územního rozhodnutí Rezidence Flores OS Květnice II (03.03.2010)
Vydáno územní rozhodnutí pro Rezidenci Flores (15.02.2010)
Obecní úřad byl přestěhován, nový objekt má obec pronajat, do března 2010 ho má koupit (11.01.2010)
Rozpis brigád rybářského spolku 2010 (11.01.2010)
PF 2010 - občanská sdružení v Květnici (04.01.2010)
Vyjádření OS Květnice vzkvétající k dokumentaci záměru Zahrady Květnice (01.01.2010)
Alespoň něco udělat pro hezčí Květnici (04.12.2009)
ČT opět natáčela v Květnici (26.11.2009)
Protokol z ústního projednání územního řízení záměru Rezidence Flores z 19.11.2009 (20.11.2009)
Na veřejném zasedání 18.11.2009 (20.11.2009)
Ve čtvrtek 19.11.2009 se na ústním projednání územního řízení rozhodne o projektu Rezidence Flores (10.11.2009)
Demolice statku v Květnici? Bude mít společnost Fadesa po zbourání na realizaci záměru? (10.08.2009)
Prodloužení lhůty k vyjádření k posudku Rezidence Flores (10.08.2009)
Doplnění připomínek k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, pro posouzení krajinného rázu (04.08.2009)
Připomínky k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, Ph.D. (04.08.2009)
Občanské sdružení Květnice vzkvétající podalo připomínky k posudku rezidence Flores (04.08.2009)
Občanské sdružení Květnice II podalo připomínky k posudku rezidence Flores (03.08.2009)
V Květnici se nic neděje, jen se prodávají pozemky... (23.07.2009)
K procesu EIA Rezidence Flores přišla doplněná dokumentace a je ve fázi posudku (12.07.2009)
Rozhodnutí o odstranění stavby - demolice statku (29.06.2009)
Květnice pod nájezdem developerů - přijďte k referendu! (26.06.2009)
Občanská sdružení se DISTANCUJÍ od prezentace „Rezidence Flores“ (25.06.2009)
Zřízena nová informační deska občanských sdružení (24.06.2009)
Do zadání 5. změny územního plánu Květnice se mimo plochy pro školku dostalo dalších 6 ploch pro výstavbu... (19.06.2009)
Ministerstvo vnitra: podmínky pro konání referenda 28.6.09 v obci Květnice byly dodrženy (16.06.2009)
Rozpisy brigád rybářského spolku 2009 (02.06.2009)
CHCETE MÍSTNÍ REFERENDUM? (01.06.2009)
Dětské rybářské závody 2009 (30.05.2009)
Informace z prezentace Pošembeří - do regionu přitečou miliony (29.05.2009)
Odměna za sehnání starosty dětem (28.05.2009)
Rybářský spolek a dětské rybářské závody 2009 (26.05.2009)
Vyhlášení veřejného zasedání na 1.6.2009 (25.05.2009)
Hledá se starosta obce (22.05.2009)
Předání petice obyvatel Květnice ve věci koncepce rozvoje obce (21.05.2009)
Proč se referendum nekonalo a kompletní výsledky místo toho uspořádané ankety a petice. (17.05.2009)
Jednání ve věci demolice budov statku v pátek 15.5.2009 (17.05.2009)
Nenechte se oklamat! (14.05.2009)
Alternativní urbanisticko-architektonický návrh rekonstrukce stávajícího statku a záchrana dřevin uvnitř areálu (12.05.2009)
Setkání 10.5.2009 u rybníka (12.05.2009)
Místní REFERENDUM a ANKETA k nové výstavbě v Květnici (07.05.2009)
Zahájení řízení demolice budov v areálu statku (05.05.2009)
Ukončení zjišťování dle EIA záměru Zahrady Květnice (23.04.2009)
Schválený územní plán obce Květnice a jeho změny (17.04.2009)
Otevřený dopis zastupitelstvu obce ze dne 17.4.2009 (17.04.2009)
Veřejné zasedání 9.4.2009 (10.04.2009)
Na včerejším zasedání 26.3.2009 (27.03.2009)
Stále se zahušťující zástavba v Květnici, tlaky developerů a co s tím aneb Manhattan v Květnici? (25.03.2009)
Dopis starostovi obce Květnice ze dne 23.3.2009 (23.03.2009)
Členská přihláška do Občanského sdružení Květnice vzkvétající (19.03.2009)
Vyjádření OS Květnice vzkvétající k oznámení záměru Zahrady Květnice (10.03.2009)
Stanovy občanského sdružení Květnice vzkvétající (10.03.2009)
Založení občanského sdružení Květnice vzkvétající (10.03.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 15.1.2009 (20.01.2009)
PF 2009 (01.01.2009)
Obec Květnice v informovanosti občanů o zásadních věcech nečinná (11.11.2008)
FADESA Česko podala záměr zástavby statku na ŽP (01.11.2008)
Změny územního plánu sídelního útvaru Květnice (14.10.2008)
Veřejné jednání zastupitelstva Květnice dne 2.10.2008 (02.10.2008)
Jednání o 3. etapě provozu ČOV Květnice 16.9.2008 (16.09.2008)
Odpověď starostovi na dopis ze dne 13.8.2008 (10.09.2008)
Informace ze schůzky zástupce OS Květnice II s hejtmanem SČ kraje Ing. Petrem Bendlem 25.8.2008 v Květnici (29.08.2008)
Odpověď starosty obce na Výzvu ZOK ze dne 17.7.2008 (15.08.2008)
Výzva ke zdržení se poškozování dobré pověsti spol. FADESA Česko, spol. s r.o. (14.08.2008)
Veřejná výzva k nápravě vedení obce zastupitelstvem obce Květnice (17.07.2008)
Situace v Květnici, nová výstavba v roce 2008 (03.06.2008)
Dopis spoluobčanům k situaci v obci (Za mlýnem + nová výstavba ve statku) (02.06.2008)
Dětské rybářské závody 2008 (25.05.2008)
Zápis z konání V. valné hromady sdružení Květnice II (26.03.2008)
Stížnost proti usnesení PČR v trest. oznámení na Ing. Bulíčkovou (09.08.2007)
Zápis ze IV. valné hromady OS Květnice II konané 19.5.2007 (19.05.2007)
Stížnost na postup stavebního úřadu Úvaly hejtmanovi SČ kraje (25.04.2007)
Doplnění podkladů k trestnímu ozn. na Helenu Bulíčkovou (19.04.2007)
Stížnost na postup SÚ Úvaly při územním řízení lok. Ke Slušticím (20.03.2007)
Stížnost na kvalitu výpočtu vodohospodářské studie (20.03.2007)
Vysvětlení kraj. úřadu k odvolání do rozhodnutí (13.02.2007)
Trestní oznámení na Smělého, Schneeweise a Koláře z 31.1.2007 (31.01.2007)
Jednání dne 8.1.2007 se zástupci investora pro lokalitu č. 5 na obecním úřadě (08.01.2007)
Stížnost na postup při projednávání a schvalování 3. změny ÚP na kraj (03.01.2007)
Stížnost na postup starosty obce Květnice na krajský úřad (03.01.2007)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 21.12.2006 (21.12.2006)
Hlídací centrum - revize stávajících smluvních vztahů, návrh řešení (20.12.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 14.12.2006 (14.12.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 7.12.2006 (07.12.2006)
Zpracování stanoviska postupu obce vůči firmě Flipperstav (30.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 30.11.2006 (30.11.2006)
Petice občanů Za zastavení živelné výstavby změnou č.3 územ. plánu (29.11.2006)
Odvolání rozhodnutí Měú Brandýs k povolení vodovodů (27.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 23.11.2006 (23.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 2.11.2006 (02.11.2006)
ODPOVĚDI NA OTÁZKY SPOJENÉ S VOLBAMI (27.10.2006)
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KVĚTNICE II (16.10.2006)
Volební program sdružení nezávislých s názvem Květnice I (10.10.2006)
Volební program nezávislého sdružení Květnice II (08.10.2006)
Odpověď na dopis kraj. úřadu ze dne 12.9.2006 - komunikace (12.09.2006)
Dopis kraj. úřadu SČ kraje k doplnění informací ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Dopis p. Smělému ohledně elektr. pilířů ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Dopis starostovi Květnice ohledně pomluvy ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Urgence vyjádření na vodohospodářskou společnost ze dne 21.8.2006 (21.08.2006)
Dopis na starostu Úval ze dne 21.8.2006 (21.08.2006)
Urgence vyjádření na starostu Květnice (21.08.2006)
Kandidátní listina sdružení Květnice II k volbám do zastupitelstva (17.08.2006)
Dopis na vodohospodářskou společnost 13.7.2006 (13.07.2006)
Dopis na starostu Úval ze dne 13.7.2006 (13.07.2006)
Dopis na hejtmana středočeského kraje 13.7.2006 (13.07.2006)
Stížnost na Ing. Bulíčkovou na krajský úřad 13.7.2006 (13.07.2006)
Trestní oznámení na O.Koláře, L.Kanclířovou, P.Řehoře a Ing. Bulíčkovou 13.7.2006 (13.07.2006)
Komentář k informaci pro zákazníky ze stránek Flipperstavu (16.05.2006)
Petice odmítnutí výstavby telekomunikačního stožáru T-Mobile v naší lokalitě (08.05.2006)
Urgence vyjádření starosty MěÚ Úvaly ke stížnosti na postup stavebního úřadu (08.05.2006)
Reklamační dopis na závady a nedodělky komunikací na Smělého a Schneeweise (02.05.2006)
Žádost sdružení o schůzku se starostou Úval ohledně IS z 24.3.2006 (24.03.2006)
Reakce sdružení na dopis FLIPPERSTAVU o ukončení dostavby IS v Květnici (22.03.2006)
Dopis FLIPPERSTAVU o ukončení dostavby IS v Květnici ze dne 23.2.2006 (23.02.2006)
Dopis na Flipperstav ze dne 22.2.2006 (22.02.2006)
Reklamace provedení komunikací 560/1 a 562/1 na Flipperstav ze dne 22.2.2006 (22.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení bez FS ze dne 21.2.2006 (21.02.2006)
Reakce sdružení Květnice II před dalším jednáním (14.02.2006)
Dopis Ing. Bulíčkové s doložením statusu sdružení a stanoviskem (08.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení a FS ze 7.2.2006 (07.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení a FS z 25.1.2006 (25.01.2006)
Pozvánka na 1. ustavující valnou hromadu sdružení Květnice II (22.01.2006)
Zápis z 1. valné hromady sdružení Květnice II ze dne 22.1.2006 (22.01.2006)
Dopis Ing. Bulíčkové s žádostí o doložení dokumentů - komunikace (16.01.2006)
Stanovy občanského sdružení Květnice II (11.01.2006)
Dopis o vodohospodářské situaci v Květnici na MěÚ Brandýs n/L odb. ŽP (05.01.2006)
Urgence na vyjádření VHS k našemu dopisu ze dne 28.11.2005 (04.01.2006)
Odpověď přípravného výboru na návrh Flipperstavu ze dne 14.12.2005 (03.01.2006)
Odpověď Flipperstavu k dostavbě IS a komunikací v lokalitě Květnice II (29.12.2005)
Informace pro stavebníky od přípravného výboru Květnice 2 (25.12.2005)
Zápis z jednání na obecním úřadě Květnice 22.12.2005 (22.12.2005)
Dopis k dostavbě inženýrských sítí v Květnici II Spokojenému bydlení (20.12.2005)
Zápis z jednání o založení sdružení Květnice II, právní stanovisko (19.12.2005)
Pozvánka Ing. Štrose na setkání klientů 17.12.2005 (17.12.2005)
Fakta ke dni 17.12.2005 (17.12.2005)
Situační zpráva k dokončení výstavby IS od T. Hordějčuka (06.12.2005)
Reakce k vyjádření vodohospodářské společnosti (28.11.2005)
Žádost o upřesnění předání dokumentů od Flipperstavu dne 28.11.2005 (28.11.2005)
Dopis Flipperstavu Ing. Danielovi dne 21.11.2005 (21.11.2005)
Opětovná stížnost na kvalitu dodávky vody Ing. Daniela a Ing. Štrose dne 21.11.2005 (21.11.2005)
Zápis z jednání na Flipperstavu, které proběhlo dne 16.11.2005 (16.11.2005)
Stížnost na kvalitu dodávky vody Ing. Daniela a Ing. Štrose (07.11.2005)
Pohled na situaci reálnýma očima od Ing. Daniela ze dne 12.10.2005 (12.10.2005)
Iniciativa k dokončení výstavby IS od T. Hordějčuka (10.10.2005)
Dopis od Flipperstavu pro klienty ze dne 26.9.2005 (26.09.2005)
E-mailová odpověď Dr. Kanclířové na předchozí výzvu 1.8.2005 (01.08.2005)
Výzva Mgr. Dražila (práv. zástupce) pro Dr. Kanclířovou k podání stanoviska 19.7.2005 (19.07.2005)
E-mail Dr. Kanclířové pro T. Hordějčuka přijatý 13.5.2005 (13.05.2005)
E-mail T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou odeslaný 5.5.2005 (05.05.2005)
E-mail Dr. Kanclířové pro T. Hordějčuka přijatý 21.4.2005 (21.04.2005)
E-mail T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou odeslaný 20.4.2005 (20.04.2005)
Urgence T. Hordějčuka k vyjádření Dr. Kanclířové k dopisu ze 16.9.2004 (23.12.2004)
Informace z internetu o kolaudacích komunikací a postupu výstavby IS 20.10.2004 (20.10.2004)
Dopis T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou v reakci na SMS 16.9.2004 (16.09.2004)
Potvrzení o předání podkladů od Spokojeného bydlení FS z 7.7.2004 (07.07.2004)
Informace o převzetí činnosti Spokojeného bydlení Flipperstavem 27.5.2004 (27.05.2004)
Informace z internetu - sdělení o dokonč. pracích po převzetí zakázky 27.5.2004 (27.05.2004)
Informace z Internetu o používání staveniště a kontakty 21.7.2003 (21.07.2003)
Informace z internetu o stavu IS realizovaných Spokojeným bydlením 7.7.2003 (07.07.2003)
Informace z internetu o činnosti Spokojeného bydlení 5.7.2003 (05.07.2003)
Smlouva o dílo na výstavbu IS sepsaná se sdružením Spokojené bydlení 5.6.2002 (05.06.2002)
Smlouva o inženýrské činnosti sepsaná se sdružením Spokojené bydlení 15.3.2002 (15.03.2002)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Předvolební setkání OS Květnice II - 5
v Květnici na baště u rybníka 15.10.2006
zobrazení: 4386
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 26772
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Přesný čas


Svátky
Dnes je 14. 07. 2024
Svátek slaví Karolína, zítra Jindřich

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server