Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 29 přístupů1-2hod.: 43 přístupů2-3hod.: 22 přístupů3-4hod.: 38 přístupů4-5hod.: 22 přístupů5-6hod.: 37 přístupů6-7hod.: 27 přístupů7-8hod.: 28 přístupů8-9hod.: 27 přístupů9-10hod.: 24 přístupů10-11hod.: 16 přístupů11-12hod.: 12 přístupů12-13hod.: 14 přístupů13-14hod.: 10 přístupů14-15hod.: 7 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
23.7
Max.
43
Měsíční graf
Pondělí 24.06.2024: 6866 přístupůÚterý 25.06.2024: 3276 přístupůStředa 26.06.2024: 934 přístupůČtvrtek 27.06.2024: 1128 přístupůPátek 28.06.2024: 859 přístupůSobota 29.06.2024: 216 přístupůNeděle 30.06.2024: 403 přístupůPondělí 01.07.2024: 472 přístupůÚterý 02.07.2024: 219 přístupůStředa 03.07.2024: 557 přístupůČtvrtek 04.07.2024: 638 přístupůPátek 05.07.2024: 1104 přístupůSobota 06.07.2024: 1702 přístupůNeděle 07.07.2024: 1164 přístupůPondělí 08.07.2024: 2091 přístupůÚterý 09.07.2024: 2167 přístupůStředa 10.07.2024: 1802 přístupůČtvrtek 11.07.2024: 2618 přístupůPátek 12.07.2024: 1917 přístupůSobota 13.07.2024: 1371 přístupůNeděle 14.07.2024: 1919 přístupůPondělí 15.07.2024: 376 přístupůÚterý 16.07.2024: 804 přístupůStředa 17.07.2024: 356 přístupů
Prům.
1456.6
Max.
6866
123456789012345678901234
Na Webu: 2 uživ.

Počasí na 4 dny
Spolek Květnice vzkvétající

Občanské sdružení Květnice vzkvétající podalo připomínky k posudku rezidence Flores

OS Květnice vzkvétající

Také občanské sdružení Květnice vzkvétající podalo připomínky k posudku rezidence Flores v rámci řízení o posuzování vlivu na životní prostředí.Krajský úřad SČ kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11

150 21 Praha 5

K rukám: Ing. Simona Jandurová

Od: Občanské sdružení Květnice vzkvétající

Květnice 1/15

250 84 Praha-východ

 

V Květnici dne 1.srpna 2009

 

Věc: Vyjádření k posudku k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, kód záměru STC 963

 

Vážení,

 

Naše Občanské sdružení Květnice vzkvétající bylo založeno z důvodu zoufalé situace v obci zapříčiněnou mnoha kontroverzními developerskými projekty, které zde již byly realizovány a další, které jsou plánovány.

Projekt Rezidence Flores v tomto smyslu představuje velké nebezpečí a obavu ze snížení krajinného rázu obce, zhoršení životního prostředí (vykácení hodnotných dřevin), pohody občanů a snížení kulturního charakteru obce (demolice statku).

Z těchto důvodů Vám tímto podáváme vyjádření k posudku k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, kód záměru STC 963, podle zákona č. 100/2001 Sb.

 

K části II, II.b, část D, Závěr, str. 21

závěr posudku nehodnotí řádně vliv záměru na krajinný ráz.

 

Jsme přesvědčeni, že závěr posudku nehodnotí správně a úplně vliv záměru na krajinný ráz jako součást životního prostředí, což je jedno z hlavních  hledisek tohoto řízení.

 

Domníváme se v tomto dále, že není posuzovatelem ani oznamovatelem správně interpretováno vyjádření MÚ OŽP, (č.j. 100/28983/2009), které svým závěrem, že úřad neměl připomínek (dle zákona 114/1992 Sb., § 12, bod 4) k ochraně přírody a krajiny při schvalování 2. a 3. změny ÚP obce Květnice poukázalo na to, že ochrana krajinného rázu se (po té) uskutečňuje prostřednictvím zákon č. 183/2006, kde se v  § 43, odst. (1) konstatuje: „Uzemní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání  (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a ..“

Závazné regulativy ÚP v tomto hovoří zcela jasně, jak je z nich citováno v bodech 3 a 4 (opravené číslování) mého vyjádření z 24.července 2009:

-          2. změna ÚP, 3.1, str. 14: „ ..zachování kvalitní zeleně uvnitř dvora.“ a „Přestavba statku na centrum obchodu a služeb. ..“

-          3. změna ÚP, 3.1, str. 15: „zachování kvalitní zeleně uvnitř území.“ a „Přestavba statku na bydlení v obytných domech, integrovaných domech s vestavěným občanským vybavením a solitérním občanské vybavení.“

 

V ÚP obce Květnice se nehovoří o demolici, či o odstranění staveb, ale naopak v bodě 1.3, str. 4, první odrážka Lokalita 1 se dále hovoří o: ..rozšíření funkčního využití areálu bývalého statku o funkci bydlení v obytných domech a dále v obytných domech s vestavěných občanským vybavením. Dále bod 2.4., str. 6: Nově stavěné, modernizované nebo rekonstruované stavby a zařízení musí odpovídat příslušné charakteristice území a funkční ploše.

Z kontextu textové části ÚP vyplývá, že se jedná o modernizační přestavbu, při níž se zachovává podstata urbanistické struktury i objektů (prostorová kompozice a hmotová skladba). Bytové domy záměru zcela určitě neodpovídají charakteristice území, neboť navrženým půdorysem a objemem několikanásobně přesahují typickou velikost rodinných domů.

 

Skutečnost, že organ ochrany přírody neměl k návrhům změn územního plánu sídelního útvaru obce Květnice výhrady, ovšem nelze interpretovat tak, že by neměl námitky vůči podobě předmětného záměru „Rezidence FLORES“ a že by tento nepředstavoval negativní zásah do krajinného rázu v dotčeném území. Předmětný záměr není v souladu se závaznými regulativy územního plánu sídelního útvaru obce Květnice týkajícími se krajinného rázu a  tedy ani s podmínkami jeho ochrany dohodnutými s orgánem ochrany přírody.

K části II, II.b, část B – údaje o záměru, odst. Flora, fauna, str. 14

V textu posudku je konstatováno, že: Záměr nevyžaduje zásah nebo kácení dřevin rostoucích mimo les.”

Vyjádření: Citovaná věta není pravdivé tvrzení. Záměr předpokládá (dle dendrologického posudku z června 2008, dále jen DP06-08, zpracovaného v rámci dokumentace) vykácení převážné většiny hodnotných dřevin výšky přes 15 m a stáří 40 – 60 let, které by dle posudku měly být zachovány. Viz srovnání výskytu dřevin dendrologického posudku a výkres „Situace sadových úprav“ se zákresem půdorysu budov (Příloha A). Hodnocení zpracovatele posudku (dále jen „zpracovatele“) tento rozpor vůbec nezmiňuje! V tomto bodě posudek nesplňuje náležitosti požadované zákonem 100/2001 Sb., konkrétně požadavek na správnost hodnocení dokumentace.

 

 

K části II, II.b, část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, odst. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, str. 19

 

V textu posudku je konstatováno, že: Vlivy na flóru – nejvýznamnějším vlivem při realizaci záměru bude kácení dřevin rostoucích mimo les, které se nacházejí na plochách staveniště. Dokumentace obsahuje soupis stávajících dřevin na lokalitě s rozdělení podle sadovnické hodnoty a návrh nových výsadeb se zachováním nejhodnotnějších dřevin na lokalitě. Jiné negativní vlivy na flóru nejsou očekávány.“

 

Vyjádření: Zde je naopak konstatováno, že ke kácení dřevin dojde, viz vyjádření v bodu 1. V této souvislosti připomínám, že 2. i 3. změna územního plánu (dále jen ÚP) obce konstatují v částech závazných regulativů:

-          2. změna ÚP, 3.1, str. 14: „ ..zachování kvalitní zeleně uvnitř dvora.“

-          3. změna ÚP, 3.1, str. 15: „zachování kvalitní zeleně uvnitř území.“

 

Dále v této souvislosti připomínáme, že při schvalování 2. a 3. změny územního plánu (dále jen ÚP) neměl Městský úřad, odbor životního prostředí, jakožto orgán ochrany přírody a krajiny, připomínek k ochraně krajinného rázu (dle vlastního vyjádření č.j. 100/28983/2009), a tudíž se má dle ustanovení zákona 114/1992 Sb. v § 12, bod (4) za to, že podmínky ochrany krajinného rázu byly dohodnuté s orgánem ochrany přírody v rámci schvalování citovaných změn ÚP. Vykácením hodnotných dřevin tedy dojde k porušení zákona č. 114/1992 Sb. tím, že dojde ke snížení přírodních charakteristik a hodnot krajinného rázu (viz příslušné metodiky hodnocení krajinného rázu), a dále zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) tím, že dojde k porušení závazných regulativů ÚP.

Investor sice v záměru plánuje nahradit pokácené stromy náhradní výsadbou, ale v této souvislosti si mylně vykládá slovo „zachovat“. „Zachovat“ např. les /desítky let rostlé stromy/ neznamená tento les vykácet, a vsadit sazenice stromů, neboť se tím nezachová jedinečná přírodní charakteristika vzrostlého lesa stejně jako v tomto případě vzrostlých stromů. Pro doložení aktuální situace dřevin uvnitř dvora viz letecký snímek níže. Dle průmětu půdorysu budov do výskytu dřevin budou téměř všechny vzrostlé stromy uvnitř dvora vykáceny a nahrazeny budovou D1 (viz Přílohy A a B).

 

 

 

K části II, II.b, část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, odst. Vlivy na krajinu, str. 20

 

V textu posudku je konstatováno: „Vlivy na krajinu jsou v předložené dokumentaci vyhodnoceny velmi stručnou formou. Vzhledem k potřebě podrobnějšího posouzení byly v rámci doplnění dokumentace doloženy jak vizualizace, tak stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k aplikaci ustanovení §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů). S ohledem na zjištěné skutečnosti a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody lze předložené posouzení i jeho závěry akceptovat bez další připomínek.“

 

Vyjádření:

2. i 3. změna ÚP obce konstatují v částech závazných regulativů:

-          2. změna ÚP, 3.1, str. 14: „Přestavba statku na centrum obchodu a služeb. ..“

-          3. změna ÚP, 3.1, str. 15: „Přestavba statku na bydlení v obytných domech, integrovaných domech s vestavěným občanským vybavením a solitérním občanské vybavení.“

 

Analogicky jako ve vyjádření v bodě 2.), s odkazem na zákon č. 114/1992 Sb., § 12, bod (4) a vyjádření Městského úřadu, odbor životního prostředí, (č.j. 100/28983/2009), který neměl připomínek k ochraně krajinného rázu při schvalování 2. i 3. změna ÚP konstatuji, že demolicí budov statku, tedy jejich odstraněním, což není přestavba, a náhradou bytovými domy dojde, k porušení zákona č. 114/1992 Sb. tím, že dojde ke snížení kulturních charakteristik a hodnot krajinného rázu (viz příslušné metodiky hodnocení krajinného rázu a vyjádření Národního památkového úřadu č.j. NPU-321/10514/2008 o barokním původu budov, jejich místní historické a urbanistické hodnotě, byť nejsou kulturními památkami, jejichž odstraněním dojde k poškození kulturní krajiny). Dále dojde k porušení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) tím, že dojde k porušení závazných regulativů ÚP.

 

Výše uvedené negativní vlivy na krajinný ráz území dotčeného záměrem „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ jsou předloženou dokumentací, a to i po jejím doplnění, stejně tak i posudkem zcela opomíjeny.

 

Závěr

 

 Z výše uvedených důvodů žádáme, aby zpracovatel posudku vrátil dokumentaci k doplnění o posouzení vlivu záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ na krajinný ráz dotčeného území.

 

Pokud by se zpracovatel posudku rozhodl nepostupovat způsobem podle předchozího odstavce, pak žádáme, aby upravil celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí tak, aby reflektovalo negativní vlivy posuzovaného záměru na krajinný ráz dotčeného území.

 

V návaznosti na tento požadavek pak trváme na tom, že při náležitém zhodnocení vlivů posuzovaného záměru je třeba v návrhu stanoviska konstatovat, že vzhledem k jeho negativnímu vlivu na životní prostředí, zejména na krajinný ráz dotčeného území, se realizace záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ nedoporučuje.

 

 

 

Kryštof Hošek

 

 

 

Radim Žilka                                     Veronika Žilková

 

 

 

Martina Kovářová                            Blanka Hordějčuková

 


Souhlasíte s demolicí statku, ještě před vyjádřením občanů v místním referendu a dokončením procesu EIA?

NE - Nesouhlasím s demolicí (Počet hlasů: 214)
(78.10 %)

ANO - Souhlasím s demolicí (Počet hlasů: 50)
(18.25 %)

Je mi to jedno (Počet hlasů: 10)
(3.65 %)Celkem hlasovalo: 274
[Prům. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: Kryštof Hošek | Vydáno dne 04. 08. 2009 | 7137 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Související články:
K doplněnému návrhu darovací smlouvy pro VO z 3.9.2019 (04.10.2019)
Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 a vyjádření p. starosty Plocka (04.10.2019)
Děkujeme za reakce obyvatel k dokončení VO (14.04.2019)
Pozvánka na adventní koncerty 2018 v Květnickém mlýně (30.11.2018)
Pozvánka na adventní koncert ve mlýně 17.12.2017 (13.12.2017)
Zápis z valné hromady spolku Květnice II dne 3.12.2017 (11.12.2017)
POZOR - Změna místa konání valné hromady (02.12.2017)
Pozvánka na vernisáž výstavy 3.12.2017 (26.11.2017)
Flipperstav - Informace k dalšímu postupu - žádost o odpověď z 24.11.2017 (24.11.2017)
Zápis z valné hromady spolku Květnice II 23.4.2017 (23.05.2017)
Odpověď na zaslanou informaci od starosty Plocka ze dne 3.5.2017 (22.05.2017)
Informace o jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO z dubna 2017 (08.04.2017)
ANKETA K VO (08.04.2017)
Diskuze k VO a vstup do ankety (08.04.2017)
Pozvánka na IX. valnou hromadu spolku Květnice II (08.04.2017)
Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II (09.05.2016)
Pozvánka na VIII. valnou hromadu spolku Květnice II (07.02.2015)
Transparentní účet sdružení Květnice II (20.11.2014)
Pozvánka na valnou hromadu občanského sdružení Květnice II dne 28.11.2014 (18.11.2014)
P.F. 2011 (04.01.2011)
Sněžení = ranní dopravní kolapsy v Kolodějích (07.12.2010)
Stanovisko ke koupi obecního úřadu (04.11.2010)
Smlouva o smlouvě budoucí na směnu pozemků obce s Fadesou je neplatná, potvrdilo Ministerstvo vnitra (24.10.2010)
On-line chat Květnice (on-line diskuze) (12.10.2010)
Rozvoj obce Květnice a její centrální části - víte co má společného s centrem New Yorku? (01.10.2010)
Sdružení nezávislých kandidátů Květnice II se představilo občanům, do voleb v obci se přihlásilo 6 kandidátek (16.09.2010)
Sdružení nezávislých kandidátů z oblasti Květnice II oznamuje kandidaturu k říjnovým komunálním volbám (01.09.2010)
Pozvání na dětskou akci Květnický ušák 2010 (26.08.2010)
Pozvánka na VI. valnou hromadu občanského sdružení Květnice II - DŮLEŽITÉ (20.07.2010)
Dopis VHS ze dne 8.7.2010 ohledně (ne)dodávky vody (15.07.2010)
V Květnici je nedostatečný tlak vody (02.07.2010)
Otevřená výzva starostovi obce Květnice ve věci směny pozemků se spol. Fadesa (28.06.2010)
Členská schůze rybářského spolku (14.05.2010)
Foto z čarodějnic 2010 v Květnici (06.05.2010)
Brigáda rybářů 24.4.2010 (24.04.2010)
Námitky OS Květnice vzkvétající k návrhu 6. změny územního plánu (20.04.2010)
Připomínky OS Květnice II k návrhu 6. změny územního plánu (19.04.2010)
Sobotní pořad o Květnici na ČT2 (17.4.2010 v 9:25) - Diskuze o pořadu (17.04.2010)
Vyjádření starosty k plnění výsledků místního referenda konaného 28.6.2009 (16.04.2010)
Členská schůze rybářů (09.03.2010)
Odvolání do rozhodnutí vydaného územního rozhodnutí Rezidence Flores OS Květnice vzkvétající (05.03.2010)
Odvolání do rozhodnutí vydaného územního rozhodnutí Rezidence Flores OS Květnice II (03.03.2010)
Vydáno územní rozhodnutí pro Rezidenci Flores (15.02.2010)
Obecní úřad byl přestěhován, nový objekt má obec pronajat, do března 2010 ho má koupit (11.01.2010)
Rozpis brigád rybářského spolku 2010 (11.01.2010)
PF 2010 - občanská sdružení v Květnici (04.01.2010)
Vyjádření OS Květnice vzkvétající k dokumentaci záměru Zahrady Květnice (01.01.2010)
Alespoň něco udělat pro hezčí Květnici (04.12.2009)
ČT opět natáčela v Květnici (26.11.2009)
Protokol z ústního projednání územního řízení záměru Rezidence Flores z 19.11.2009 (20.11.2009)
Na veřejném zasedání 18.11.2009 (20.11.2009)
Ve čtvrtek 19.11.2009 se na ústním projednání územního řízení rozhodne o projektu Rezidence Flores (10.11.2009)
Demolice statku v Květnici? Bude mít společnost Fadesa po zbourání na realizaci záměru? (10.08.2009)
Prodloužení lhůty k vyjádření k posudku Rezidence Flores (10.08.2009)
Doplnění připomínek k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, pro posouzení krajinného rázu (04.08.2009)
Připomínky k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, Ph.D. (04.08.2009)
Občanské sdružení Květnice II podalo připomínky k posudku rezidence Flores (03.08.2009)
V Květnici se nic neděje, jen se prodávají pozemky... (23.07.2009)
K procesu EIA Rezidence Flores přišla doplněná dokumentace a je ve fázi posudku (12.07.2009)
Rozhodnutí o odstranění stavby - demolice statku (29.06.2009)
Květnice pod nájezdem developerů - přijďte k referendu! (26.06.2009)
Občanská sdružení se DISTANCUJÍ od prezentace „Rezidence Flores“ (25.06.2009)
Zřízena nová informační deska občanských sdružení (24.06.2009)
Do zadání 5. změny územního plánu Květnice se mimo plochy pro školku dostalo dalších 6 ploch pro výstavbu... (19.06.2009)
Ministerstvo vnitra: podmínky pro konání referenda 28.6.09 v obci Květnice byly dodrženy (16.06.2009)
Rozpisy brigád rybářského spolku 2009 (02.06.2009)
CHCETE MÍSTNÍ REFERENDUM? (01.06.2009)
Dětské rybářské závody 2009 (30.05.2009)
Informace z prezentace Pošembeří - do regionu přitečou miliony (29.05.2009)
Odměna za sehnání starosty dětem (28.05.2009)
Rybářský spolek a dětské rybářské závody 2009 (26.05.2009)
Vyhlášení veřejného zasedání na 1.6.2009 (25.05.2009)
Hledá se starosta obce (22.05.2009)
Předání petice obyvatel Květnice ve věci koncepce rozvoje obce (21.05.2009)
Proč se referendum nekonalo a kompletní výsledky místo toho uspořádané ankety a petice. (17.05.2009)
Jednání ve věci demolice budov statku v pátek 15.5.2009 (17.05.2009)
Nenechte se oklamat! (14.05.2009)
Alternativní urbanisticko-architektonický návrh rekonstrukce stávajícího statku a záchrana dřevin uvnitř areálu (12.05.2009)
Setkání 10.5.2009 u rybníka (12.05.2009)
Místní REFERENDUM a ANKETA k nové výstavbě v Květnici (07.05.2009)
Zahájení řízení demolice budov v areálu statku (05.05.2009)
Ukončení zjišťování dle EIA záměru Zahrady Květnice (23.04.2009)
Schválený územní plán obce Květnice a jeho změny (17.04.2009)
Otevřený dopis zastupitelstvu obce ze dne 17.4.2009 (17.04.2009)
Veřejné zasedání 9.4.2009 (10.04.2009)
Na včerejším zasedání 26.3.2009 (27.03.2009)
Stále se zahušťující zástavba v Květnici, tlaky developerů a co s tím aneb Manhattan v Květnici? (25.03.2009)
Dopis starostovi obce Květnice ze dne 23.3.2009 (23.03.2009)
Členská přihláška do Občanského sdružení Květnice vzkvétající (19.03.2009)
Vyjádření OS Květnice vzkvétající k oznámení záměru Zahrady Květnice (10.03.2009)
Stanovy občanského sdružení Květnice vzkvétající (10.03.2009)
Založení občanského sdružení Květnice vzkvétající (10.03.2009)
Z veřejného zasedání zastupitelstva 15.1.2009 (20.01.2009)
PF 2009 (01.01.2009)
Obec Květnice v informovanosti občanů o zásadních věcech nečinná (11.11.2008)
FADESA Česko podala záměr zástavby statku na ŽP (01.11.2008)
Změny územního plánu sídelního útvaru Květnice (14.10.2008)
Veřejné jednání zastupitelstva Květnice dne 2.10.2008 (02.10.2008)
Jednání o 3. etapě provozu ČOV Květnice 16.9.2008 (16.09.2008)
Odpověď starostovi na dopis ze dne 13.8.2008 (10.09.2008)
Informace ze schůzky zástupce OS Květnice II s hejtmanem SČ kraje Ing. Petrem Bendlem 25.8.2008 v Květnici (29.08.2008)
Odpověď starosty obce na Výzvu ZOK ze dne 17.7.2008 (15.08.2008)
Výzva ke zdržení se poškozování dobré pověsti spol. FADESA Česko, spol. s r.o. (14.08.2008)
Veřejná výzva k nápravě vedení obce zastupitelstvem obce Květnice (17.07.2008)
Situace v Květnici, nová výstavba v roce 2008 (03.06.2008)
Dopis spoluobčanům k situaci v obci (Za mlýnem + nová výstavba ve statku) (02.06.2008)
Dětské rybářské závody 2008 (25.05.2008)
Zápis z konání V. valné hromady sdružení Květnice II (26.03.2008)
Stížnost proti usnesení PČR v trest. oznámení na Ing. Bulíčkovou (09.08.2007)
Zápis ze IV. valné hromady OS Květnice II konané 19.5.2007 (19.05.2007)
Stížnost na postup stavebního úřadu Úvaly hejtmanovi SČ kraje (25.04.2007)
Doplnění podkladů k trestnímu ozn. na Helenu Bulíčkovou (19.04.2007)
Stížnost na postup SÚ Úvaly při územním řízení lok. Ke Slušticím (20.03.2007)
Stížnost na kvalitu výpočtu vodohospodářské studie (20.03.2007)
Vysvětlení kraj. úřadu k odvolání do rozhodnutí (13.02.2007)
Trestní oznámení na Smělého, Schneeweise a Koláře z 31.1.2007 (31.01.2007)
Jednání dne 8.1.2007 se zástupci investora pro lokalitu č. 5 na obecním úřadě (08.01.2007)
Stížnost na postup při projednávání a schvalování 3. změny ÚP na kraj (03.01.2007)
Stížnost na postup starosty obce Květnice na krajský úřad (03.01.2007)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 21.12.2006 (21.12.2006)
Hlídací centrum - revize stávajících smluvních vztahů, návrh řešení (20.12.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 14.12.2006 (14.12.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 7.12.2006 (07.12.2006)
Zpracování stanoviska postupu obce vůči firmě Flipperstav (30.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 30.11.2006 (30.11.2006)
Petice občanů Za zastavení živelné výstavby změnou č.3 územ. plánu (29.11.2006)
Odvolání rozhodnutí Měú Brandýs k povolení vodovodů (27.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 23.11.2006 (23.11.2006)
Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 2.11.2006 (02.11.2006)
ODPOVĚDI NA OTÁZKY SPOJENÉ S VOLBAMI (27.10.2006)
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KVĚTNICE II (16.10.2006)
Volební program sdružení nezávislých s názvem Květnice I (10.10.2006)
Volební program nezávislého sdružení Květnice II (08.10.2006)
Odpověď na dopis kraj. úřadu ze dne 12.9.2006 - komunikace (12.09.2006)
Dopis kraj. úřadu SČ kraje k doplnění informací ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Dopis p. Smělému ohledně elektr. pilířů ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Dopis starostovi Květnice ohledně pomluvy ze dne 5.9.2006 (05.09.2006)
Urgence vyjádření na vodohospodářskou společnost ze dne 21.8.2006 (21.08.2006)
Dopis na starostu Úval ze dne 21.8.2006 (21.08.2006)
Urgence vyjádření na starostu Květnice (21.08.2006)
Kandidátní listina sdružení Květnice II k volbám do zastupitelstva (17.08.2006)
Dopis na vodohospodářskou společnost 13.7.2006 (13.07.2006)
Dopis na starostu Úval ze dne 13.7.2006 (13.07.2006)
Dopis na hejtmana středočeského kraje 13.7.2006 (13.07.2006)
Stížnost na Ing. Bulíčkovou na krajský úřad 13.7.2006 (13.07.2006)
Trestní oznámení na O.Koláře, L.Kanclířovou, P.Řehoře a Ing. Bulíčkovou 13.7.2006 (13.07.2006)
Komentář k informaci pro zákazníky ze stránek Flipperstavu (16.05.2006)
Petice odmítnutí výstavby telekomunikačního stožáru T-Mobile v naší lokalitě (08.05.2006)
Urgence vyjádření starosty MěÚ Úvaly ke stížnosti na postup stavebního úřadu (08.05.2006)
Reklamační dopis na závady a nedodělky komunikací na Smělého a Schneeweise (02.05.2006)
Žádost sdružení o schůzku se starostou Úval ohledně IS z 24.3.2006 (24.03.2006)
Reakce sdružení na dopis FLIPPERSTAVU o ukončení dostavby IS v Květnici (22.03.2006)
Dopis FLIPPERSTAVU o ukončení dostavby IS v Květnici ze dne 23.2.2006 (23.02.2006)
Dopis na Flipperstav ze dne 22.2.2006 (22.02.2006)
Reklamace provedení komunikací 560/1 a 562/1 na Flipperstav ze dne 22.2.2006 (22.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení bez FS ze dne 21.2.2006 (21.02.2006)
Reakce sdružení Květnice II před dalším jednáním (14.02.2006)
Dopis Ing. Bulíčkové s doložením statusu sdružení a stanoviskem (08.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení a FS ze 7.2.2006 (07.02.2006)
Zápis z jednání sdružení Květnice II, Spok. bydlení a FS z 25.1.2006 (25.01.2006)
Pozvánka na 1. ustavující valnou hromadu sdružení Květnice II (22.01.2006)
Zápis z 1. valné hromady sdružení Květnice II ze dne 22.1.2006 (22.01.2006)
Dopis Ing. Bulíčkové s žádostí o doložení dokumentů - komunikace (16.01.2006)
Stanovy občanského sdružení Květnice II (11.01.2006)
Dopis o vodohospodářské situaci v Květnici na MěÚ Brandýs n/L odb. ŽP (05.01.2006)
Urgence na vyjádření VHS k našemu dopisu ze dne 28.11.2005 (04.01.2006)
Odpověď přípravného výboru na návrh Flipperstavu ze dne 14.12.2005 (03.01.2006)
Odpověď Flipperstavu k dostavbě IS a komunikací v lokalitě Květnice II (29.12.2005)
Informace pro stavebníky od přípravného výboru Květnice 2 (25.12.2005)
Zápis z jednání na obecním úřadě Květnice 22.12.2005 (22.12.2005)
Dopis k dostavbě inženýrských sítí v Květnici II Spokojenému bydlení (20.12.2005)
Zápis z jednání o založení sdružení Květnice II, právní stanovisko (19.12.2005)
Pozvánka Ing. Štrose na setkání klientů 17.12.2005 (17.12.2005)
Fakta ke dni 17.12.2005 (17.12.2005)
Situační zpráva k dokončení výstavby IS od T. Hordějčuka (06.12.2005)
Reakce k vyjádření vodohospodářské společnosti (28.11.2005)
Žádost o upřesnění předání dokumentů od Flipperstavu dne 28.11.2005 (28.11.2005)
Dopis Flipperstavu Ing. Danielovi dne 21.11.2005 (21.11.2005)
Opětovná stížnost na kvalitu dodávky vody Ing. Daniela a Ing. Štrose dne 21.11.2005 (21.11.2005)
Zápis z jednání na Flipperstavu, které proběhlo dne 16.11.2005 (16.11.2005)
Stížnost na kvalitu dodávky vody Ing. Daniela a Ing. Štrose (07.11.2005)
Pohled na situaci reálnýma očima od Ing. Daniela ze dne 12.10.2005 (12.10.2005)
Iniciativa k dokončení výstavby IS od T. Hordějčuka (10.10.2005)
Dopis od Flipperstavu pro klienty ze dne 26.9.2005 (26.09.2005)
E-mailová odpověď Dr. Kanclířové na předchozí výzvu 1.8.2005 (01.08.2005)
Výzva Mgr. Dražila (práv. zástupce) pro Dr. Kanclířovou k podání stanoviska 19.7.2005 (19.07.2005)
E-mail Dr. Kanclířové pro T. Hordějčuka přijatý 13.5.2005 (13.05.2005)
E-mail T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou odeslaný 5.5.2005 (05.05.2005)
E-mail Dr. Kanclířové pro T. Hordějčuka přijatý 21.4.2005 (21.04.2005)
E-mail T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou odeslaný 20.4.2005 (20.04.2005)
Urgence T. Hordějčuka k vyjádření Dr. Kanclířové k dopisu ze 16.9.2004 (23.12.2004)
Informace z internetu o kolaudacích komunikací a postupu výstavby IS 20.10.2004 (20.10.2004)
Dopis T. Hordějčuka pro Dr. Kanclířovou v reakci na SMS 16.9.2004 (16.09.2004)
Potvrzení o předání podkladů od Spokojeného bydlení FS z 7.7.2004 (07.07.2004)
Informace o převzetí činnosti Spokojeného bydlení Flipperstavem 27.5.2004 (27.05.2004)
Informace z internetu - sdělení o dokonč. pracích po převzetí zakázky 27.5.2004 (27.05.2004)
Informace z Internetu o používání staveniště a kontakty 21.7.2003 (21.07.2003)
Informace z internetu o stavu IS realizovaných Spokojeným bydlením 7.7.2003 (07.07.2003)
Informace z internetu o činnosti Spokojeného bydlení 5.7.2003 (05.07.2003)
Smlouva o dílo na výstavbu IS sepsaná se sdružením Spokojené bydlení 5.6.2002 (05.06.2002)
Smlouva o inženýrské činnosti sepsaná se sdružením Spokojené bydlení 15.3.2002 (15.03.2002)

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Mikulášská besídka 5.12.2010 - 4
Foto z Mikulášské besídky 5.12.2010 v Sibřinské školce - foto Ing. Milan Polívka, Ph.D.
zobrazení: 4247
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 26854
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Přesný čas


Svátky
Dnes je 17. 07. 2024
Svátek slaví Martina, zítra Drahomíra

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server