Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 23 přístupů1-2hod.: 31 přístupů2-3hod.: 24 přístupů3-4hod.: 28 přístupů4-5hod.: 30 přístupů5-6hod.: 32 přístupů6-7hod.: 18 přístupů7-8hod.: 0 přístupů8-9hod.: 0 přístupů9-10hod.: 0 přístupů10-11hod.: 0 přístupů11-12hod.: 0 přístupů12-13hod.: 0 přístupů13-14hod.: 0 přístupů14-15hod.: 0 přístupů15-16hod.: 0 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
26.6
Max.
32
Měsíční graf
Neděle 24.03.2024: 1093 přístupůPondělí 25.03.2024: 1072 přístupůÚterý 26.03.2024: 1069 přístupůStředa 27.03.2024: 1862 přístupůČtvrtek 28.03.2024: 1618 přístupůPátek 29.03.2024: 2513 přístupůSobota 30.03.2024: 1189 přístupůNeděle 31.03.2024: 753 přístupůPondělí 01.04.2024: 1540 přístupůÚterý 02.04.2024: 927 přístupůStředa 03.04.2024: 1134 přístupůČtvrtek 04.04.2024: 1629 přístupůPátek 05.04.2024: 1134 přístupůSobota 06.04.2024: 1280 přístupůNeděle 07.04.2024: 1100 přístupůPondělí 08.04.2024: 1021 přístupůÚterý 09.04.2024: 1179 přístupůStředa 10.04.2024: 1005 přístupůČtvrtek 11.04.2024: 1433 přístupůPátek 12.04.2024: 1465 přístupůSobota 13.04.2024: 601 přístupůNeděle 14.04.2024: 850 přístupůPondělí 15.04.2024: 724 přístupůÚterý 16.04.2024: 186 přístupů
Prům.
1182.4
Max.
2513
123456789012345678901234
Na Webu: 22 uživ.

Počasí na 4 dny
Z veřejných zasedání

Otevřený dopis obyvatelům Květnice

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto dopisem oslovit před blížícími se volbami do zastupitelstva obce a podat Vám zásadní informace

o dvou jednáních, která jsme my kandidáti Květnice II a další aktivní obyvatelé Květnice absolvovali se stávajícím zastupitelstvem Květnice:

Společné foto sdruž. nez. kandidátů s názvem Květnice II


1. Ve čtvrtek 30.9.2010 od 18 hod. proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Květnice v parku u rybníka -„Rybárně“ s tímto programem:

1)   Úvod

2)   Projednání smlouvy plánovací s firmou Fadesa
3)   Projednání věcného břemene s firmou ČEZ
4)   Projednání žádosti Rybářského spolku o pronájem rybárny
5)   Sibřina-smlouva o úhradě vodovodu
6)   Objekt obecního úřadu
7)   Různé

Zde je vhodné se zmínit především o bodu 2), 5) a 6):

 

V bodě 2) Zastupitelstvo obce předložilo k odsouhlasení a podpisu „Plánovací smlouvu s firmou FADESA“, podle které se obec zavazuje firmě FADESA umožnit připojení na obecní vodovod a kanalizaci do 31.12. 2011! Předpokladem k tomuto připojení je však rozšíření vodovodní sítě a rozšíření ČOV obcí Květnice (oba tyto investiční soubory představují finanční částku ve výši cca 100 mil. Kč). Investiční příspěvek firmy FADESA dle předložené smlouvy činí pouze 14,5 mil. Kč, avšak firma FADESA by poskytla obci pouze 10% z této částky po zahájení stavby a zbývající část až po připojení areálu FADESA. Bez ohledu na výši příspěvku (není úměrný rozsahu investice) je však zarážející bod smlouvy, ve kterém se praví: ..pokud obec nesplní své závazky …dobudování infrastruktury …a připojení do 31.12.2011, je obec Květnice povinna uhradit FADESE smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč/den prodlení. Na druhé straně si firma FADESA vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud neposkytne obci finanční příspěvek na infrastrukturu, či jeho část, a to i přesto, že obec splní podmínky smlouvy (vybuduje infrastrukturu). Zde má však obec právo pouze na pokutu ve výši 725,-Kč/den, avšak pouze po dobu dvou měsíců. A co z toho plyne? Pokud by smlouva byla podepsána, má firma FADESA podklad pro dokončení územního řízení, otázkou však je, zda vůbec chce FADESA při takto nastavené smlouvě stavět! Obec by vynaložila investici ve výši 100 mil.Kč a FADESA by zaplatila na pokutách pouze něco kolem 45 tis. Kč !!

 

V bodě 5) měla být projednána k podpisu zastupitelstvem obce Květnice smlouva o úhradě vynaložených finančních prostředků předložená obcí Sibřina. Také tato smlouva pojednává o příspěvku obce Sibřina na investiční akci obce Květnice (soubor vodovodu a čistírny odpadních vod). Bez ohledu na skutečnost, že se nikdo ze zastupitelstva neobtěžoval aktualizovat údaje ve smlouvě před jejím předložením do zastupitelstva (jedná se o částku cca       80 mil. Kč vyšší než ve smlouvě s firmou FADESA!!) i tato smlouva je v předloženém znění pro obec Květnice nevýhodná. Obec Sibřina se v ní totiž zavazuje uhradit pouze vícenáklady stavby vzniklé obci Květnice tím, že se na vodovod a kanalizaci v Květnici připojí občané Sibřiny a Stupic!! Příspěvek na vybudování potřebného rozšíření obou souborů, které se provádějí z důvodu připojení Sibřiny a Stupic, není ve smlouvě žádný!!

 

Naštěstí se nám díky intervenci paní Štrosové (naší zastupitelky ze sdružení Květnice II) a za podpory zúčastněných občanů podařilo schválení a podpisu těchto, pro obec Květnice nevýhodných smluv, zabránit (doufejme, že to bude i v zápisu z jednání zastupitelstva), dále požadujeme na zastupitelstvu právní rozbor obou smluv a vypracování protinávrhů smluv za podmínek, které nebudou pro obec takto nevýhodné!!

V bodě 6) programu zastupitelstva obce jsme byli informováni, že zastupitelé obce pánové Rathouský a Kulič podepsali 13.9.2010 bez řádného projednání v zastupitelstvu obce Kupní smlouvu na dům K Dobročovicům č.p. 35 (včetně přilehlých pozemků st.p.č. 106 – 1.044 m2, zahrady p.č. 613/3 – 433 m2 a p.č. 613/6 – 3.827 m2), který má obec v současné době v nájmu za 15.000,- Kč/měsíčně, a to za celkovou cenu 11.300.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že na pořízení těchto nemovitostí nemá obec prostředky, podepsal starosta pan Rathouský úvěrovou smlouvu (též bez předchozího projednání v zastupitelstvu) na částečné krytí kupní ceny ve výši 7.000.000,- Kč. Daň z převodu nemovitostí ve výši 339.000,- Kč bude převedena na finanční úřad po převodu nemovitostí, doplatek kupní ceny ve výši 3.961.000,- Kč musí podle Kupní smlouvy obec uhradit nejpozději do 30.6.2011 na účet prodávajícího!!!

Na naše dotazy, jakým způsobem chce obec hradit splátky, když už je v současné době zadlužená více jak 2 mil. Kč, nám bylo sděleno, že to má pan starosta „vymyšlené“!

Nejvíce zarážející je však fakt, že podle úvěrové smlouvy, kterou pan starosta podepsal nebude závazek obce ve výši 7.000.000,- Kč, ale bude o 5,25 mil. Kč vyšší (úroky a poplatky za celou dobu splácení úvěru, tj. 175 měsíců při splátce 70.000,- Kč/měsíčně!!!).

Následně se tedy zastupitelstvo dohodlo projednat schválení Kupní smlouvy a Úvěrové smlouvy na dalším zasedání dodatečně (vzhledem k tomu, že již nebylo usnášeníschopné).

Varovali jsme zastupitele, že starosta může provést úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné, ale na to pan starosta reagoval, „že to riskne!“

Projevem vůle za obec je nutno chápat pouze rozhodnutí obecního zastupitelstva, jak to předpokládá zákon o obcích číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podpis starosty není projevem vůle obce, ale pouze podpisem zástupce obce, který jednal bez příslušného zmocnění.”

Otázka případného zpětného schvalování příslušným orgánem:

 Bylo by proti účelu ustanovení tohoto zákona, aby se dal zpětným schválením zhojit tak závažný jev, jako realizace právního úkonu bez souhlasu orgánu obce, který má věc ve své pravomoci. Podle právního názoru zpětným schválením nepřestává být původní právní úkon neplatným – aby se stal bezvadný, musel by být po schválení realizován znovu, což ale nebývá vždy možné. Každý jiný přístup by však smysl  tohoto paragrafu negoval. Navíc v trestněprávní odpovědnosti je zpětné schvalování vůbec nepřípustné.

 

2. Ve čtvrtek 7.10.2010 od 18 hod. proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Květnice v parku u rybníka -„Rybárně“ s tímto programem:

1)     Úvod

2)     Projednání kupní a úvěrové smlouvy na budovu OÚ

3)     Různé

Po vášnivé diskusi, při které občané opakovaně zdůrazňovali starostovi obce, že:

1)     jeho podpis pod kupní a úvěrovou smlouvou je bez předchozího projednání v zastupitelstvu neplatný a i následná snaha o legalizaci tohoto úkonu je neplatná,

2)     tímto úkonem již zadluženou obec ještě více zadlužuje,

3)     není vyjasněna ani otázka případného dofinancování kupní ceny,

došlo zastupitelstvem ve složení Rathouský, Kulič, Slavík, Řezáčová k odsouhlasení uzavření kupní a úvěrové smlouvy na budovu OÚ Květnice.

 

Doufáme, že si i na základě tohoto rozboru učiníte vlastní názor, kam nás zavedlo stávající zastupitelstvo obce. Pokud se tedy nehodláte v nejbližší době z Květnice odstěhovat, PŘIJĎTE K VOLBÁM a zvolte si novou budoucnost pro sebe a své děti !!!


Myslíte si, že můžete přímo ovlivňovat dění ve vaší obci?

Ano a dělám to (Počet hlasů: 43)
(24.02 %)

Ano, ale nevyužívám toho (Počet hlasů: 15)
(8.38 %)

Nevím (Počet hlasů: 12)
(6.70 %)

Ne a vadí mi to (Počet hlasů: 90)
(50.28 %)

Ne a je mi to jedno (Počet hlasů: 19)
(10.61 %)Celkem hlasovalo: 179
[Prům. známka: 3,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 10. 2010 | 4989 přečtení | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Květnice prosinec 2006 - 8
Květnice I - kaplička na návsi
zobrazení: 4055
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 23603
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Přesný čas


Svátky
Dnes je 16. 04. 2024
Svátek slaví Irena, zítra Rudolf

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server