Hlavní menu
Vyhledávání
Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!


Nejčtenější články

Neexistují vhodná data!

Informace
WWW.KVETNICE.INFO
Nezávislý informační portál Květnice

Počítadlo přístupů
návštěvníků zde bylo

Správa obsahu:
Tomáš Hordějčuk

Layout & Customize
©2008-2009
TOPAZ SOFTWARE


Statistiky přístupů

Denní graf
0-1hod.: 138 přístupů1-2hod.: 140 přístupů2-3hod.: 104 přístupů3-4hod.: 68 přístupů4-5hod.: 145 přístupů5-6hod.: 116 přístupů6-7hod.: 101 přístupů7-8hod.: 113 přístupů8-9hod.: 84 přístupů9-10hod.: 47 přístupů10-11hod.: 60 přístupů11-12hod.: 103 přístupů12-13hod.: 114 přístupů13-14hod.: 76 přístupů14-15hod.: 98 přístupů15-16hod.: 71 přístupů16-17hod.: 0 přístupů17-18hod.: 0 přístupů18-19hod.: 0 přístupů19-20hod.: 0 přístupů20-21hod.: 0 přístupů21-22hod.: 0 přístupů22-23hod.: 0 přístupů23-24hod.: 0 přístupů
Prům.
98.6
Max.
145
Měsíční graf
Pátek 26.04.2024: 3238 přístupůSobota 27.04.2024: 1958 přístupůNeděle 28.04.2024: 1389 přístupůPondělí 29.04.2024: 2346 přístupůÚterý 30.04.2024: 1767 přístupůStředa 01.05.2024: 1170 přístupůČtvrtek 02.05.2024: 1862 přístupůPátek 03.05.2024: 2482 přístupůSobota 04.05.2024: 1461 přístupůNeděle 05.05.2024: 2044 přístupůPondělí 06.05.2024: 1155 přístupůÚterý 07.05.2024: 1627 přístupůStředa 08.05.2024: 1672 přístupůČtvrtek 09.05.2024: 1188 přístupůPátek 10.05.2024: 1672 přístupůSobota 11.05.2024: 1378 přístupůNeděle 12.05.2024: 912 přístupůPondělí 13.05.2024: 1498 přístupůÚterý 14.05.2024: 1278 přístupůStředa 15.05.2024: 1531 přístupůČtvrtek 16.05.2024: 1500 přístupůPátek 17.05.2024: 736 přístupůSobota 18.05.2024: 1836 přístupůNeděle 19.05.2024: 1578 přístupů
Prům.
1636.6
Max.
3238
123456789012345678901234
Na Webu: 48 uživ.

Počasí na 4 dny
Spolek Květnice II

Na veřejném projednání EIA Zahrady Květnice byli 2 lidé, připomínky k posudku OS Květnice II

Z veřejného projednání EIA Zahrady Květnice 14.4.2010

Dnes, dne 14. dubna 2010 bylo krajským úřadem svoláno na 16:00 do restaurace u Bandity veřejné projednání posudku záměru Zahrady Květnice. Zde je krátká informace z tohoto projednání, dále vyjádření OS Květnice II k posudku předmětného záměru.Z veřejného projednání EIA Zahrady Květnice 14.4.2010

Na veřejném projednání byli mimo pracovníků krajského úřadu, zástupců investora, zpracovatelů dokumentace EIA a vlastního posudku EIA z veřejnosti pouze 2 osoby. Pan starosta Rathouský a moje maličkost. Byl jsem tam ovšem s dítětem a tak jsem musel po zhruba 5 minutách odejít.

Na úvodu předsedající Dr. Bajer zahájil projednání a seznámil všechny s připomínkami se kterými se v průběhu projednání jednotliví účastníci vypořádají.

Jednalo se zejména o připomínky OS Květnice vzkvétající kdokumentaci záměru ohledně dosud nerealizované infrastruktury, konkrétně komunikací a dále největší problém pro realizaci záměru a to je výstavba nové čistírny odpadních vod.

Bylo konstatováno, že ačkoliv bylo obcí Květnice (starostou p. Rathouským) zasláno souhlasné stanovisko s realizací záměru, tak inspekce životního prostředí trvá na tom, že kapacita současné čistírny pro tento záměr není.

Závěrem bylo předsedajícím konstatováno že návrh stanoviska k posudku je souhlasný s tím, že je formulována řada podmínek pro realizaci záměru.

Ing. Simona Jandurová připomněla že posledním dnem přijetí připomínek k posudku od veřejnosti je 19. duben 2010.

Slovo k vyjádření dostal starosta obce pan Rathouský, vyjádřil se že se v současné době pracuje na "zkapacitnění" čističky, že se připravují projekty a že je vydáno územní rozhodnutí na vodovod a kanalizace, jinak že připomínky k záměru nemá.

Naše občanské sdružení se bohužel nemohlo vyjádřit, jelikož jsem musel odejít. Přikládáme ale vyjádření k posudku, tak jak jsme jej dnes zaslali krajskému úřadu:

Krajský úřad středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Simona Jandurová
Zborovská 11
150 21 Praha 5


V Květnici 14.4.2010 


K č.j.: 039373/2010/KUSK
Věc: Vyjádření k posudku záměru „Rezidenční bydlení Zahrady Květnice“

 Naše občanské sdružení s názvem Květnice II, předkládá k posudku záměru „Rezidenční bydlení Zahrady Květnice“ dle zákona č. 100/2001 Sb. následující vyjádření:


Členové sdružení a majitelé RD v části Květnice II na parcelách 560/1 a 562/1 se domnívají, že vlivy záměru se bezprostředně dotknou obyvatel obce Květnice    i obce Sibřina a budou mít zásadní vliv na životní prostředí v předmětné lokalitě. Posudek nehodnotí situaci v lokalitě komplexně z hlediska kumulace s dalšími záměry, odkazuje se na irelevantní hodnoty dopravního zatížení v dokumentaci místo vlastních průkazných dopravních studií v oblasti dopravy a tím přeneseně předkládá podhodnocené výpočty hlukových a imisních zátěží obyvatelstva, v neposlední řadě nevychází ze skutečného stavu připravenosti  inženýrských sítí a likvidace odpadních vod, která je v současné době pro tento záměr nulová.


1. Znečištění ovzduší, ochrana před hlukem a doprava
Dopravní obsluha záměru je v dokumentaci a posudku uvažována zjednosměrněním dopravy na úseku silnice III/10173 ze Sibřiny ve směru do záměru a ze záměru pak odvádí dopravu komunikací III/01212 (V zelených) směrem do Květnice. Posudek v souvislosti s komunikací III/01212 hovoří o nutnosti úpravy a obnovy krytu této komunikace, neřeší však kdo a kdy tuto investici na místní komunikaci provede. Dále posudek zcela opomíjí trasu dopravy z komunikace III/01212 (V zelených) směrem do Sibřiny. Ta může vést pouze po hlavní komunikaci „K Sibřině“, která je již 19 měsíců v rekonstrukci a je pro jakýkoliv nárůst dopravy nezpůsobilá.

V posudku se hovoří že “Dalším důvodem k umístění záměru je skutečnost, že v blízkosti záměru je plánován dálniční přivaděč R12 napojený na dálnici R1“. K tomuto uvádíme skutečnost, že bylo územní rozhodnutí na obchvat plánované komunikace I/12 pod č. j. UMCP21/09340/2009/SU/Kop. zrušeno. S touto dopravní tepnou tedy nelze počítat, jak v tomto řízení EIA, tak v dopravních studiích a výhledech pro tento záměr ani do roku 2017.

Upozorňujeme, že výše uvedená dopravní opatření a rekonstrukce uvedených vozovek nejsou v současné době realizovány, což je v rozporu s § 5, odst. 2, zákona č. 100/2001 Sb., který ukládá pouze posuzování vlivu vycházející ze stavu životního  prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru.

Posudek dále pouze konstatuje, že dle Dokumentace se vlivem záměru navýší dopravní proud ze/do záměru o 872 vozidel. Nepočítá s kumulací dalších záměrů, zejména záměru Rezidence Flores, který vyvolá další dopravní proud o mohutnosti řádově 900 vozidel a také záměru ŘRD Ke Slušticím s nejméně 500 vozidly. Na základě instalovaných měřidel na komunikaci mezi Květnicí a Sibřinou, kdy existuje doložitelný údaj z ledna 2009 o reálném průjezdu 1500 vozidel/24 h (majitelem instalovaných měřitel je obec Sibřina), je třeba v dopravních studiích počítat se zatížením hlavní komunikace mezi Květnicí a Sibřinou nejméně 3772 vozidly/24 h.

V Posudku nesouhlasíme s vágním konstatováním toho, že je v souvislosti s dopravou a jejími vlivy (znečištění ovzduší, vibrace, hluk a bezpečný pohyb   a zdraví osob) odkazováno na dokumentaci. Hlavním úkolem zpracovatele posudku je nezávislé zjišťování údajů v souvislosti se záměrem a jeho vlivy na životní prostředí. Vzhledem k neexistenci nezávislé dopravní studie pro účely zpracování posudku, která by naplnila výpočetní moduly pro hodnocení znečištění ovzduší, vibrací a hluku reálnými hodnotami považujeme posudek v této oblasti za nevěrohodný.


2. Možnost kumulace s jinými záměry
Ve stejném období (06/2012) má být dokončena výstavba záměru „Rezidence Flores“ v části Květnice II (14 bytových domů s 371 bytovými jednotkami). Dále bylo započato s realizací 202 ŘRD v těsném sousedství záměru (přes komunikaci) na lokalitě Ke Slušticím. V tomto případě dojde ke kumulaci s těmito záměry a také kumulaci vlivů na životní prostředí, jak v období výstavby, tak po jejím dokončení.

S těmito vlivy na životní prostředí v období výstavby i v období po jejich realizaci nebylo v posudku počítáno.


3. Ochrana krajiny
V obci Květnice byly realizovány zatím 2 lokality výstavby RD. V lokalitě Květnice II, „Nad vesným rybníkem“ (parc. 560/1), sousedící se záměrem bylo vystavěno 104 individuelních RD na ploše 9 ha. Na ploše předmětného záměru o výměře 11 ha je navrhována výstavba 242 domů. Jedná se tedy o téměř 2,5 násobné zahuštění výstavby (viz. obrazová příloha č. 1). V obci Sibřina, na kterou záměr přímo navazuje je zahuštění zástavby ještě nižší než v Květnici. V případě záměru se jedná o dosud nezastavěné území, které nevykazuje výrazné přirozené krajinné prvky. Je třeba dbát na prvky okolní zástavby, které představují charakteristiku daného místa, což vytváří současná zástavba obce Sibřina a Květnice. V dokumentaci předložené obci jsou deklarovány zastavěné plochy jednotlivých pozemků pro výstavbu budov záměru, kde celá ¼ pozemků překračuje 35% hranici danou stavebním zákonem a současným územním plánem obce. Jedná se o 64 pozemků z celkových 244 současného záměru – některé domy jsou dvougenerační (viz obrazová příloha č. 2). Takové zahuštění zástavby, které je navíc v přímém rozporu se zákonem je nepřípustné. Domníváme se, že právě tyto parametry záměru by měly velmi negativní vliv na životní prostředí.
Záměr počítá s minimálními plochami parcel i jen 160 m2, max. šířky páteřní komunikace jsou 5,5 m, ostatní šířky nevyhoví pro přístup požární techniky. Chodníky nejsou uvnitř sídlištního útvaru uvažovány. Parcelace překračuje regulativy, stanové územním plánem obce Květnice. Stejně tak zastavěnost jednotlivých pozemků překračuje limity, zakotvené v platné územně plánovací dokumentaci. Ve stávajících lokalitách obce Květnice nejsou chodníky dokončeny v celkové délce 7 km. Není možno s tímto stavem souhlasit, neboť již současný stav pohybu chodců po komunikacích při stávající intenzitě provozu je neudržitelný a nebezpečný.

V současné době je připravován návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Květnice, který nově deklaruje soubor regulačních opatření k omezení negativních prvků v záměrech investorů (hustota a výška zástavby, dopravní omezení, parkování a volné plochy, obslužné záležitosti atd.). Na základě uvedení těchto regulativů v účinnost bude požadováno na investorech přepracování a doplnění urbanisticko – architektonických řešení. 


4. Zásobení vodou
Posudek záměru sice deklaruje pravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu infrastruktury vodovodních sítí pod č.j. K/4452/09SU/Bul ze dne 13.11.2009 a dále uzavřenou smlouvu o spolupráci s obcí Květnice ve věci výstavby této infrastruktury, avšak termíny pravomocných stavebních povolení a záruky investic ze strany obce do 31.12.2009 dosud nebyly naplněny.

Ve smyslu § 5, odst. 2, zákona č. 100/2001 Sb. opět konstatujeme, že zákon ukládá pouze posuzování vlivu vycházející ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. Jestliže dosud infrastruktura pro zásobení záměru vodou  NEBYLA dosud realizována NELZE v tomto smyslu záměr hodnotit.


5. Likvidace odpadních vod
V posudku je z hlediska likvidace odpadních vod mimo doložení existujícího územního rozhodnutí konstatováno že „Investor dále doložil uzavřenou smlouvu   o spolupráci a dodatek k této smlouvě s obcí Květnice z července 2008 a s obcí Sibřina z prosince 2009, ze kterých je patrná aktivní snaha oznamovatele při řešení problematiky likvidace splaškových vod“.
Jak jsme se již vyjádřili k dokumentaci záměru – u stávající ČOV nejde o pouhé „rozšíření čistírny odpadních vod obce Květnice“, jak uvádí posudek, nýbrž o novou ČOV. Stávající čistírna odpadních vod je tvořena monoblokem o třech komorách, které byly postupně s nárůstem počtu připojených obyvatel technologicky vyzbrojeny. Poslední třetí komora byla zprovozněna koncem roku 2008. Maximální hydraulická kapacita této ČOV je pro průměrný přítok 4,0 l/s, což je 346 m3/24 h. Toto hydraulické množství naplňuje max. 2250 obyvatel. Proto investor a zpracovatel záměru (a případných dalších záměrů) musí zajistit výstavbu nové ČOV.

Musíme opět konstatovat, že zmíněná smlouva o spolupráci není dosud naplněna      a pro novou čistírnu odpadních vod (s kapacitou 5000 – 6000 EO, jak je v posudku uvedeno) nejsou v současné době v obecním rozpočtu finanční prostředky. Dosud pro tuto stavbu ČOV neexistuje relevantní koncept ani finanční rozpočet a přirozeně pro tento záměr není vydáno ani pravomocné stavební povolení ani plán investic obce Květnice. Souhlasná stanoviska pro řízení EIA vydal sám starosta obce bez vědomí zastupitelů, na konci roku 2009, kdy mělo dojít k plnění smlouvy o spolupráci ze strany obce ve výše uvedených záležitostech (pravomocná stavební povolení).

Ve smyslu § 5, odst. 2, zákona  č. 100/2001 Sb. nelze připustit formulaci uvedenou v posudku že „pro realizaci 2. a 3. etapy záměru „Rezidenční bydlení Zahrady Květnice“ bude platné stavební povolení na rozšíření čistírny odpadních vod      v Květnici“, tedy spekulaci o možném budoucím stavu po 2. a 3. etapě apod., jelikož zákon ukládá pouze posuzování vlivu vycházející ze stavu životního  prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. Jestliže dosud infrastruktura pro likvidaci odpadních vod záměru NEBYLA dosud realizována NELZE v tomto smyslu záměr hodnotit.

Z vyjádření České inspekce životního prostředí a zástupce Středočeského kraje, náměstka hejtmana, Ing. Miloše Petery k dokumentaci EIA tohoto záměru vyplývá, že ZÁMĚR LZE REALIZOVAT AŽ PO ZKAPACITNĚNÍ ČOV, dále na základě skutečného stavu připravenosti infrastruktury (viz výše uvedené plnění smluv mezi investorem a obcí Květnice) lze vyvozovat, že obec není připravena na realizaci záměru investora.


6. Občanská vybavenost
Kapacita občanské vybavenosti neodpovídá potřebám samotného záměru, natož stávajícím potřebám celé obce. Počty parkovacích stání uvedených v záměru pro potřeby obchodního centra se službami (6 – 10 parkovacích míst) jsou zcela nedostatečné. Stejně tomu je tak i se 149 místy pro volné stání uvnitř sídlištního útvaru – tato kapacita je při současných nárocích nedostatečná. Obec Květnice má v požadavcích na investory zajištění 2 parkovacích míst na bytovou jednotku. Záměr počítá pouze s jedním parkovacím místem pro bytovou jednotku, což je z pohledu dnešní moderní rodiny o čtyřech členech, tak jak záměr počítá zcela nevyhovující. Součástí záměru také není sportoviště odpovídající kapacity. Tyto nedostatky je třeba zohlednit v celkovém architektonickém návrhu.


7. Varianty řešení
Oznámení neobsahuje řádné hodnocení variant, ani nevyhodnocuje variantu NEPROVEDENÍ záměru, což je v rozporu s § 5, odst. 1, zákona č. 100/2001 Sb.


8. Etapizace, dokončení infrastruktury
Vzhledem k benevolentním podmínkám stavebního úřadu při vydání podmínek stavebních povolení na předchozí lokality investoři nedokončili komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Požadujeme, aby investor kompletně dokončil inženýrské sítě, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a teprve na základě vydaných kolaudačních rozhodnutí byla povolována výstavba rodinných domů. K tomuto požadavku je třeba, aby byl upraven harmonogram postupu stavebních prací.


Závěr:
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům a rozporům v dokumentaci i posudku záměru doporučujeme krajskému úřadu, aby vydal ZAMÍTAVÉ STANOVISKO k realizaci záměru.


Za OS Květnice II


---------------------------------
  Ing. František Daniel

---------------------------------
  Ing. Markéta Štrosová

---------------------------------
  Tomáš Hordějčuk

 

Přílohy:

1) Mapka násobné zahuštěnosti předmětného záměru oproti předchozím, okolním lokalitám
2) Tabulka s deklarací zastavěných ploch pozemků záměru předložených investorem obci

 

Příloha č. 1 připomínek OS Květnice II k EIA Zahrady Květnice

Kliknutím na náhled dokument zvětšíte

Příloha č. 2 připomínek OS Květnice II k EIA Zahrady Květnice

Kliknutím na náhled dokument zvětšíte

[Prům. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
| Autor: Tomáš Hordějčuk | Vydáno dne 14. 04. 2010 | 5448 přečtení | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového uživatele!

Personalizace
Novinky
04.10.2019: Návrh doplnění darovací smlouvy na VO

Návrh doplnění darovací smlouvy na VO z 30.9.2019 najdete v článku: ZDE.05.04.2019: Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO

Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII zaslané obcí dne 28.3.2019 najdete v článku: ZDE.Květnice 26.4.2006 - 7
Skladba a tloušťka konstrukce komunikace ulice Devětsilová
zobrazení: 4267
známka: 0
Anketa
Souhlasíte se zněním Darovací smlouvy tak jak byla připravena pro spoluúčast na financování veřejného osvětlení?


Celkem hlasovalo: 24866
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Přesný čas


Svátky
Dnes je 19. 05. 2024
Svátek slaví Ivo, zítra Zbyšek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server