K doplněnému návrhu darovací smlouvy pro VO z 3.9.2019

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 04. 10. 2019

Dobrý den pane starosto,

Vaše vyjádření k našemu návrhu na doplnění smlouvy ze dne 30.9.2019 zatím nesblížilo naše rozdílná stanoviska na způsob darování.

Řešit dokončení VO formou finančního daru od občanů je požadavek obce, kdy obec zároveň stanovila výši daru od jednotlivých obyvatel ve výši 10 000,- Kč a celkové min. částky 1 250 000,- Kč od obyvatel lokality Květnice II. Tyto finanční údaje dosud obec nepodložila žádnými konkrétními technickými ani aktuálními rozpočtovými podklady, ani výsledky výběrového řízení na zhotovitele díla.

Zároveň nebylo vysvětleno, proč obec stanovila minimální výši příspěvku občanů 75 %. Na předchozích dvou setkáních s občany toto nebylo vysvětleno ani zdůvodněno. Nepředpokládáme, že tyto konkrétní údaje spolu s termíny průběhu přípravy a realizace VO budou obcí předloženy i na třetím setkání. Domníváme se proto, že kromě apelu na dosud nerozhodnuté občany toto setkání žádný posun v reálnosti zahájení výstavby nepřinese.

Zřejmě dochází k rozdílnému názoru, co je obsahem pojmu finanční dar. Jsme toho názoru, že dar je projev svobodné vůle občanů a proto nemůže být obcí vyžadován, ani podmiňován opakovanými výzvami. Zvlášť za situace, kdy nejsou známy výše uvedené podklady. Proto požadujeme do smlouvy doplnit údaje a kontrolní mechanismy, které chrání dárce.

Za více než rok, co se obec snaží bez relevantních podkladů zapojit občany do darovacího procesu, se nepodařilo vybrat pro tento projekt potřebnou částku. Za dobu půlročního posunu termínu pro ukončení výběru požadované částky se vybralo zanedbatelně finančních prostředků. Citujeme znovu naše konkrétní požadavky na doplnění smlouvy:

·         Příspěvek obyvatel na VO 10 000,- Kč je konečný.

·         V případě že bude překročena cena díla, dofinancuje obec z vlastních prostředků.

·         Zástupci obyvatel (dohlížecí výbor) se budou podílet na zadání a kontrole průběhu výstavby VO.

·         V případě nedočerpání nákladů (nižší cena díla) vrátí obec na základě závěrečného vyúčtování poměrné podíly na zůstatku dárcům.

·         Termín nejzazšího zahájení výstavby VO 31.7.2020.

·         Podmínky pro navrácení peněz při nezahájení výstavby. 

Tyto požadavky jsou zcela legitimní, byly několikrát úřední cestou podány na obec. Jsou vyjádřením požadavku na transparentnost při realizaci záměru a nakládání s darovanými finančními prostředky. Nemění duch smlouvy, naopak ji konkretizují a jsou srozumitelné oběma stranám. Smlouvu lze takto doplnit a je na obci, jakým administrativním úkonem to učiní.

Společně s tím jsme vždy deklarovali vůli požadovanou částku darovat, ale za výše uvedených podmínek. Zároveň jsme aktivně nabídli okamžitou pomoc při aktualizaci projektu dokončení VO, kalkulaci reálných nákladů a účasti při přípravě a průběhu výběrového řízení na zhotovitele. Dosud bez odezvy obce na tuto nabídku.

 S pozdravem

 

     M. Polívka, F. Daniel, T. Hordějčuk