Odpověď na zaslanou informaci od starosty Plocka ze dne 3.5.2017

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 22. 05. 2017

Spolek Květnice II

Odpověď na zaslanou informaci od starosty Plocka ze dne 3.5.2017 v postupu převodu majetku Flipperstav

Vážený pane starosto,

    děkujeme Vám za Vaše sdělení, čas a energii, který dané věci věnujete. Věc je jistě komplikovaná, avšak nikoliv tak jak se domníváte, neboť existují smluvní dokumenty, které jednoznačně dokládají, že byly uzavřeny smluvní vztahy ve věci přípravy, realizace a provozování komunikací a objektů infrastruktury v obci Květnice na všech pozemcích (mj. 560/1 a 562/1) v lokalitě Květnice II, které byly územním plánem a jeho změnami zařazeny do investičních akcí konkrétních investorů mj. společnosti Flipperstav. Obec Květnice se v této smlouvě o spolupráci ze dne 21.7.2003 v článku II. předmětu smlouvy odst. 3 zavazuje k převzetí do vlastnictví a provozování objektů a zařízení infrastruktury.V dokumentu - Zápis č. 08/03 z veřejného zasedání ZOK ze dne 22.5.2003 citujeme: "ZO souhlasí s převodem pozemků 560/1 a 562/1 na obec. Smlouva bude podepsána v den kolaudace komunikací. Současně souhlasí s převodem všech sítí v komunikaci, které bude obec udržovat".

V dalším dokumentu - dohoda o převzetí kompletní agendy ve věci inženýrské činnosti byla společnost Flipperstav obcí zplnomocněna v plném rozsahu jednat.

Ve věci kolaudace infrastruktury byl starosta obce Ladislav Rathouský dne 20.5.2004 dle prezenční listiny přítomen na místním šetření kolaudačního řízení, na jehož základě bylo vydáno 30.8.2004 kolaudační rozhodnutí, které povoluje užívání komunikací na parc. 560/1, 562/1, 743/1, 743/2 a 743/3 v katastrálním území Květnice.

Tímto aktem byla splněna podmínka převzetí komunikací a infrastruktury, které jsou jejich součástí do majetku obce, ke které se obec ve výše uváděných dokumentech zavázala.

Ve věci "získávání pozemků od Rathouských", které uvádíte: Pro výše uvedené skutečnosti není třeba žádný další scénář vytvářet, neboť smlouva o spolupráci mezi ostatními subjekty ze dne 21.7.2003 je naprosto jednoznačná, včetně závazků Jaroslava a Josefa Rathouského, jako vlastníků parcely 695/2, kteří se touto smlouvou zavázali realizovat výstavbu infrastrukury a komunikací jakož i jejich kolaudaci a předání obci do majetku a užívání. Proto naše zastupitelstvo tuto dohodu nemohlo schválit.

Veškeré uvedené doklady včetně dalších důležitých finančních údajů jsme získali inteznivním jednáním s Flipperstavem za účasti p. Koláře a pí. Kanclířové, takže máme důležité doklady, které uvádíte také k dispozici.

Závěrem bychom chtěli znovu potvrdit ochotu se finančně spolupodílet a jednat se všemi účastníky k dokončení veřejné infrastruktury v lokalitě Květnice II, v souladu se závěry valné hromady ze dne 23.4.2017.

 

V Květnici dne 22.5.2017

Za spolek Květnice II, Tomáš Hordějčuk, Ing. František Daniel