Informace o jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO z dubna 2017

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 04. 2017

Spolek Květnice II

Informace o jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení veřejného osvětlení
(informace z dubna 2017)

Vážení členové spolku Květnice II, spoluobčané,

   od počátku roku 2015 se snažíme o nalezení reálného řešení dokončení technické infrastruktury – veřejného osvětlení (dále již jen VO) v lokalitě Květnice II, kdy jsme iniciovali jednání s obcí. Jedná se o rozsáhlou oblast se 198 rodinnými domy, s více jak 600 obyvateli, která je navíc jako centrální část nové obecní zástavby užívána dalšími stovkami obyvatel. V průběhu minulého roku proběhlo několik jednání a proběhla písemná komunikace se starostou obce panem Plockem. V průběhu roku 2016 jsme uskutečnili jednání s advokátní kanceláří o této problematice z hlediska právní odpovědnosti spolku a obce v této věci.Pro dokončení VO jehož kabely, které jsme jako majitelé pozemků uhradili před více jak 12ti lety firmě Flipperstav jsou stále v jeho vlastnictví. Jednatel firmy Flipperstav pan Švec přes četné výzvy občanského sdružení i předchozího zastupitelstva obce nereagoval. Současný starosta obce pan Plocek při našem vstupním jednání uvedl a slíbil, že nebude problém věc s panem Švecem projednat.

Vznikla dohoda o spolupráci v této klíčové otázce mezi vedením našeho spolku a starostou obce panem Plockem, že bude starosta jednat za podmínky, že se spolek bude podílet na spolufinancování a obec bude garantem věcného a legislativního převodu kabelů do majetku obce, neboť tyto jsou uloženy v pozemcích obce.

Starosta se s panem Švecem zkontaktoval, ale záležitost komplikuje pobyt pana Švece ve vězení. Pan starosta Plocek se dále snaží nad rámec svých povinností v této nelehké situaci s p. Švecem jednat. Vedení našeho spolku mu tímto děkuje za jeho přístup a doufáme, že se nám podaří vytvořit podmínky k posunu v této věci.

Dílo dokončení VO však může být provedeno za vzájemné spolupráce občanů a obce, neboť to není jen věc skupiny obyvatel na lokalitě Květnice II, jak zaznívá od některých zastupitelů. Aktem převzetí sítí VO do majetku obce nevzniká automaticky občanům nárok na dokončení ze strany obce – v tomto směru se náš spolek naopak zavazuje k jednání s obcí o finanční, technické a věcné spoluúčasti.

Veřejné osvětlení je zařízení, které slouží k veřejnému účelu, je na veřejných pozemcích, po dokončení bude osvětlovat veřejné komunikace a bude provozováno obcí. Zastupitelstvo je povinno v souladu se zákonem o obcích (128/2000 Sb. v § 2a v § 50 odst. 1b) konat ve veřejném zájmu, což veřejné osvětlení jednoznačně je. Proto se nemůže obec legislativní odpovědnosti k převzetí sítí pro VO vyhnout, nebo ji delegovat na náš spolek. Jedině obec má vzhledem k veřejné povaze pozemku a cizím kabelům v něm uložených právní subjektivitu, nikoliv spolek.

Prvním a zásadním krokem k naplňování veřejného zájmu v této věci je pro obec jednat a konat s cílem převzetí kabelových sítí pro VO do majetku obce. Bez tohoto kroku nemůže pokračovat ani obec, ani finanční spoluúčast členů našeho spolku k dokončení VO.

Jsme připraveni ke vzniku dohody o věcném a finančním zajištění průběhu a přípravy realizace dokončení VO mezí obcí a spolkem. Spolek je schopen plně zajistit projekční a technické záležitosti, přípravu realizace včetně výběru zhotovitele a technický dozor. Bude – li třeba, jsme připraveni před převzetím kabelových sítí VO do majetku obce s obcí uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, upravující práva a povinnosti spolku a obce ve věcném a finančním zajištění průběhu a přípravy realizace dokončení VO v oblasti Květnice II.

V Květnici dne 31.3.2017

za výkonnou radu spolku Květnice II,

Tomáš Hordějčuk, Ing. František Daniel, David Fiala

 

BUDEME  BEZ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ?

ANKETA A DISKUZE K VO -->