Jednání spolku Květnice II s obcí ve věci dokončení VO v lokalitě Květnice II

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 09. 05. 2016

OS Květnice II Vážení členové spolku Květnice II, spoluobčané,    procesem dokončení technické infrastruktury v lokalitě Květnice II, zejména veřejného osvětlení, jakožto nejméně nákladné části z hlediska investic se naše sdružení, nyní spolek zabývalo od svého založení až do současnosti. Dovolte, abychom Vás souhrnně informovali o postupu v této věci.

Jak asi víte, náš spolek Květnice II (původně občanské sdružení) se zabývá dokončením veřejné infrastruktury v naší lokalitě. Od počátku roku 2015 jsme začali jednat s vedením obce ohledně dokončení veřejného osvětlení (dále již jen VO) v lokalitě Květnice II na parc. 560/1 a 562/1, kde veřejné osvětlení vinou developera nebylo dokončeno.


S firmou Flipperstav, jsme se snažili jednat o dokončení infrastruktury a narovnání vztahů již od počátku, kdy jsme založili naše občanské sdružení. S nynějším jednatelem společnosti Flipperstav p. Švecem jsme jednali již od roku 2010, kdy převzal společnost od p. Koláře.

Jako zastupitelé jsme se snažili nestranně zkonsolidovat celkově špatnou situaci s infrastrukturou v celé obci a v mnoha ohledech se nám to podařilo, včetně maximálního využití dotačních titulů, které byly k dispozici. V druhé půli našeho zastupitelského období se nám postupně podařilo dokončit chodník a veřejné osvětlení podél hlavní komunikace K Sibřině.

Ve věci VO v lokalitě Květnice II jsme se po více jak osmi letech nečinnosti Flipperstavu snažili jako obec využít veřejným vyhlášením „nalezené věci“ (kabelových vedení pro VO na pozemcích obce) zákonné možnosti jejich převzetí do vlastnictví obce tak, abychom mohli žádat stavební úřad Úvaly o stavební povolení k dokončení VO v celé lokalitě. Stavební úřad Úvaly a po odvolání Krajský úřad tomuto institutu zákona v roce 2013 nevyhověl.

V roce 2013 jsme připravili dokumentaci a podali jsme v rámci dotačního titulu z Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 žádost o dotaci na dokončení VO v předmětné lokalitě. Bohužel jsme tuto dotaci nezískali.

V roce 2014 se podařilo obnovit povrch páteřní komunikace Devětsilová a v září 2014 jsme podali na stavební úřad Úvaly vypracovanou projektovou dokumentaci na VO podél této ulice se žádostí o vydání ÚR a stavebního povolení.

V dubnu 2015, po transformaci občanského sdružení Květnice II na spolek jsme iniciovali jednání o dokončení VO v lokalitě Květnice II s novým vedením obce, panem starostou Plockem. Obci byla předána technická dokumentace zasíťování lokality Květnice II pro VO, vypracována situační zpráva, rámcový rozpočet a navržen postup realizace na etapy, včetně variant spolufinancování i využití dotačních titulů.

Protože již byla 1. etapa realizace VO podél páteřní komunikace Devětsilová připravena podáním projektu na stavební úřad a rozsah této akce byl zařazen do finančního plánu obce, který nebyl novým zastupitelstvem vyřazen, předpokládáme, že bude obec v součinnosti s naším spolkem v tomto procesu pokračovat.

Dne 4.4.2016 jsme se na naši žádost opět sešli se starostou obce p. Plockem, abychom pokračovali v záležitosti přípravy a realizace dokončení VO. Ve věci financování akce z částečného závazku spoluobčanů k úhradě podílu a možnosti dotace jsme projednali i další variantu a to spolufinancování formou leasingu. Vedení našeho spolku se zavázalo připravit aktualizaci technické dokumentace a rozpočtu. Od obce očekáváme paralelně projednání věci s jednatelem Flipperstavu p. Švecem a získání stavebního povolení na 1. etapu realizace VO. Po vyřízení těchto základních předpokladů bude možné fixovat věcný rozsah akce vč. jejího nákladu a z toho plynoucí výše finanční spoluúčasti k úhradě podílu jednotlivců (rodin).

V tomto týdnu jsme vstoupili do dalšího jednání s obcí. O výsledcích (i dílčích) Vás budeme opět informovat.

   za výkonný výbor spolku Květnice II
   Tomáš Hordějčuk, Ing. František Daniel

Přílohy:
Projekt VO Květnice II - akt 02/2015
Situační zpráva VO Květnice II - 02/2015
Rozpočet VO Květnice II - 02/2015