Stanovisko ke koupi obecního úřadu

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 04. 11. 2010

Nové sídlo obecního úřadu Květnice od roku 2010 foto det.Koupě nemovitosti obecního úřadu K Dobročovicům 35 byla provedena podpisem kupní smlouvy a úvěrové smlouvy na tuto nemovitost dosavadním zastupitelstvem dne 13.9.2010. Proti tomuto úkonu se postavila občanská sdružení Květnice II a Květnice vzkvétající již před volbami, nyní Vám přinášíme další informace a stanoviska.V otevřeném dopise jsme Vás informovali o důsledcích, které pro naši obec může mít koupě nové budovy obecního úřadu K Dobročovicům č.p. 35 a souvisejících pozemků. Otevřeně jsme deklarovali postoj sdružení k tomuto kroku, který je pro obec v její situaci dle našeho názoru krajně nevýhodný. Celá koupě a čerpání úvěru bylo navíc provedeno způsobem, který je v rozporu se zákonem a tudíž celou transakci zneplatňuje.

Prostudovali jsme materiály k dané věci, které jsou všem občanům k nahlédnutí v sídle obecního úřadu, a přinášíme informaci o současné situaci:

 

Informace podané zastupitelstvem

 

Námitky našeho sdružení:

Obec podepsala dne 13.9.2010 kupní smlouvu na nemovitosti s cenou 11,3 mil.Kč.

 

 

Kupní smlouva byla podepsána bez řádného projednání a souhlasu zastupitelstva obce Květnice a je tudíž neplatná (viz stanovisko MVČR). Podle nezávislého znaleckého posudku mají nemovitosti hodnotu zhruba 8,7 mil. Kč.

 

Obec podepsala dne 13.9.2010 smlouvu o úvěru s Peněžním domem na částku 7 mil. Kč, úvěr by měla obec platit 14,5 roku a celkově zaplatí včetně úroků 12,25 mil. Kč.

 

Smlouva o úvěru byla opět podepsána bez projednání a souhlasu zastupitelstva obce Květnice a je tudíž neplatná (viz stanovisko MVČR). Měsíční splátka 70 tis. Kč značně překračuje možnosti obce.

Zbytek kupní ceny ve výši 3,961 mil. Kč (plus sjednaný úrok 3,8% - čili zhruba 100 tis. Kč), je splatný do 30.6.2011.

 

Na zbytek kupní ceny nemá obec zajištěno financování.

 

Na části pozemku by mohla být vybudována obecní školka. Na tuto školku je požádáno o vydání územního rozhodnutí (text z usnesení 1/19/2010).

 

Mateřská škola financována ze státních prostředků nemůže být umístěna na pozemku, který je zastaven (navíc ve prospěch soukromého subjektu). O ÚR na tuto školku na tomto pozemku nemůže být zažádáno, neboť dotčený pozemek je veden v územním plánu jako zahrada.

 

Jak kupní, tak úvěrová smlouva byla dodatečně schválena na veřejném zasedání dne 7.10.2010 s následným návrhem financování zbytku kupní ceny:

o     Peníze z prodeje pozemků firmě HLC

o     Příspěvek na IS od jednoho z drobných investorů v obci

 

o     4 mil. Kč z prodeje obecního pozemku, který vznikne oddělením ze zakoupené nemovitosti.

 

Toto dodatečné schválení nezpůsobuje „zplatnění“ podepsané smlouvy, takové dodatečné schválení je neúčinné.

K úhradě zbytku kupní ceny:

o     Není splněna podmínka ze smlouvy.

o     Na tento příspěvek není zatím sepsána smlouva, navíc peníze by měly být účelově vázány právě na vybudování IS.

o     Úvěrová smlouva v současné podobě nedovoluje oddělení pozemku a jeho prodej, celá nemovitost (dům i pozemek) jsou zastaveny ve prospěch Peněžního domu.

 

 

Bohužel vzhledem ke stávající situaci, kdy jsou výsledky voleb napadeny u Krajského soudu, je obtížné řešit danou situaci, neboť nám zatím nebyl udělen mandát.

 

Přesto se cítíme být povinni veřejnost informovat o tom, že kupní smlouva je neplatná, protože nebyly splněny zákonné požadavky na proceduru schvalování, a obec proto není povinna hradit kupní cenu ani daň z převodu nemovitostí.

V případě potvrzení výsledků voleb bychom ihned po ustavujícím zasedání chtěli uvést celou záležitost do souladu se zákonem a najít pro obec řešení, které nebude tak zatěžující.

 

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 40/2009

Dotaz: Lze právní úkon (např. smlouvu), který starosta obce učinil bez předchozího schválení radou nebo zastupitelstvem obce, považovat za platný, jestliže příslušný orgán obce tento právní úkon dodatečně schválí? Jakým způsobem lze v tomto případě uplatnit dozorová opatření?

Stanovisko:

Podle § 41 odst. 2 obecního zřízení jsou právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, případně rady obce, bez tohoto schválení od počátku neplatné.

Obecní zřízení tedy při nesplnění podmínky předchozího schválení právního úkonu stanoví jako sankci absolutní neplatnost učiněného právního úkonu.

Absolutní neplatnost právního úkonu nastává přímo ze zákona (ex lege); právní úkon není za neplatný prohlašován, nýbrž se na něj hledí tak, jako by nebyl učiněn (případné soudní rozhodnutí má pouze deklaratorní povahu). Tento právní úkon není způsobilý vyvolat žádné zamýšlené právní následky. Plnění z neplatného právního úkonu je bezdůvodným obohacením (§ 451 odst. 2 obč. zák.) a dojde-li pro neplatnost právního úkonu ke vzniku škody, odpovídá se za ni jako odpovědnost za škodu podle ustanovení občanského nebo obchodního zákoníku (srov. § 42 obč. zák.). K absolutní neplatnosti přihlíží soud, případně jiný správní orgán, i bez návrhu. Absolutní neplatnost nemůže být zhojena dodatečným schválením (ratihabicí) a právní úkon nemůže ani konvalidovat dodatečným odpadnutím důvodu neplatnosti (zhojení neplatnosti právního úkonu připadá v úvahu pouze u tzv. relativní neplatnosti právního úkonu, která však musí být zákonem výslovně stanovena, což v ustanovení § 41 odst. 2 obecního zřízení není).

Z dikce ustanovení § 41 odst. 2 obecního zřízení (slovy „od počátku neplatný“) vyplývá, že k platnosti právního úkonu je třeba jeho předchozího schválení. Jestliže starosta obce učiní jménem obce právní úkon (např. uzavře smlouvu), aniž by tento právní úkon byl předem schválen příslušným orgánem obce, je nedostatek předchozího schválení sankcionován absolutní neplatností uskutečněného právního úkonu (uzavřené smlouvy), která nastává od počátku, tj. od okamžiku, ve kterém se právní úkon stává perfektním (v případě smlouvy od okamžiku, kdy dojde ke střetu shodné vůle stran uzavřít smlouvu, v případě jednostranného právního úkonu okamžikem, kdy se tento úkon stává perfektním). Tato absolutní neplatnost učiněného právního úkonu nemůže být zhojena jeho následným schválením příslušným orgánem obce. Toto dodatečné schválení nezpůsobuje „zplatnění“ učiněného právního úkonu (vada v podobě neexistence předchozího schválení neodpadá) a ve vztahu k tomuto právnímu úkonu je takové dodatečné schválení neúčinné.