Podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 10. 2010

OS Květnice IILogo OS Květnice vzkvétající

Předkládáme Vám podrobný volební program sdružení nezávislých kandidátů Květnice II, tak jak jsme slíbili v předvolebních letáčcích s naším přehledovým programem, teré jste obdrželi do schránek (21 bodů ve 4 základních oblastech).1. Rozvoj obce, regulace činnosti investorů (k naplnění trvale udržitelného rozvoje)

§        Vypracování koncepce rozvoje obce za aktivní účasti občanů

*        strategický plán rozvoje obce chybí, nikdo neví, jak se obec kapacitně zvětší, zda bude potřeba školka či spíše škola, atd. Tento strategický dokument jsme po stávajících zastupitelích opakovaně požadovali. Žádost byla vždy zamítnuta s tím, že na to obec nemá.

§        Jasná pravidla pro regulaci developerské činnosti

*        Proč to jde v okolních obcích, kde jsou napřed vybudovány silnice, chodníky, osvětlení a teprve potom se začíná stavět? Chceme stejné postupy prosadit i v Květnici.

§        Revize územního plánu a jeho změn

*        6 změn územního plánu během krátké doby. Samé další byty, bytové domy, nárůst obyvatel, nárůst počtu aut, stromy jsou naopak káceny a nejsou vysazovány, občanská vybavenost žádná. Zástavbu je nutné regulovat!

§        Nastavení zásadních věcných a finančních požadavků pro investory

*        Obec připojovala investory i za 0,- Kč. Nejsme v situaci, kdy si to můžeme dovolit. Jestliže investor neplatí, je nutné odpovídající finance důsledně vymáhat!

§        Prosazování odpovídající občanské vybavenosti pro obyvatele obce

*        Chce-li velký investor stavět v obci, nechť pro obec něco vybuduje – toto je běžná praxe, která je bohužel uplatňována všude jinde než v Květnici.

§        Zřízení travnaté plochy pro sport a volný čas

*        Šli byste si rádi se synem zakopat? Zahrát si s dcerou tenis? Obec už bohužel moc pozemků nevlastní, ale určitě se podaří najít plocha, která bude pro sportoviště vhodná.

§        Spolupráce s okolními obcemi

*        Údajné historické neshody s okolními obcemi hoďme za hlavu. Požádá-li o dotace třeba      na cyklostezku více obcí, určitě je větší šance grant/dotaci získat, než když bude uchazeč sám.

   

2. Infrastruktura, komunikace, každodenní provoz obce

§        Vypracování dopravní studie pro bezpečný pohyb vozidel a osob v obci

*        Investoři asi vědí něco, co my nevíme, neboť pořád do svých plánů zahrnují přeložku R12 (obchvat Újezdu nad Lesy), která je reálně v nedohlednu! Dopravní studie musí zohlednit realitu a té se musí přizpůsobit stavební záměry developerů/investorů.

§        Zajištění dopravního značení a dopravních opatření

*        Tankodrom a štěrková stezka do Sibřiny, abychom „měli kam uskočit“, děrovatá silnice směrem na Sluštice, piráti projíždějící obcí osmdesátkou – toto musí skončit.

§        Zimní údržba na obecních komunikacích

*        Většina obcí řeší plán zimní údržby již na konci léta (nasmlouvá posypový materiál, traktor s pluhem, vyčlení v rozpočtu částku na údržbu silnic). V zimních měsících OPRAVDU sněží a opravdu musíme všichni do práce!

§        Zajištění potřebné kapacity a čistoty sběrných míst pro tříděný odpad

*        Za odvezený tříděný odpad dostává obec zpět peníze. Využijeme je na zvýšení počtu sběrných nádob a kultivaci jejich okolí.

§        Zlepšení údržby ploch podél komunikací i ostatních volných ploch

*        Metrová tráva podél silnice bránící výhledu, vysoké obrubníky, které s kočárkem sotva přejedete – tak to zde vypadá. Věříme, že to změníme.

3. Ozdravení obecních financí, zdroje pro rozvoj obce

§        Oddlužení obce, žádný úvěr bez veřejně projednané koncepce a bez zajištěného splácení

*        Část současného zastupitelstva sjednala týden před volbami úvěr ve výši 7 milionů Kč na sídlo obecního úřadu, který nebyl řádně schválen a není jasné, z jakých příjmů obce bude financován!? Takto nezodpovědně by rozumné zastupitelstvo postupovat nemělo a nebude!

§        Důsledné využívání finančních zdrojů od investorů pro rozvoj obce

*        Chce-li investor stavět v obci, nejen že si zaplatí nutnou infrastrukturu, kterou potřebuje, ale musí pro obec něco vybudovat – jinde běžná praxe, tak to zkusme i v Květnici!

§        Transparentní struktura příjmů a výdajů obce, veřejně kontrolovaný rozpočet

*        Faktury mají své schvalovací kolečko, musí k nim být přiloženy výkazy či rozpisy práce, udaná jednotková cena a množství zboží/služeb. Zadávání zakázek má svůj řád, vyplácení odměn svá pravidla. Nic z toho se v Květnici nepoužívá! Tyto běžné postupy zavedeme i tady.

§        Získávání finančních zdrojů z dotačních programů

*        Pokud má obec dluhy, má prostě smůlu a na dotace ze zákona nedosáhne. Chceme místo úvěrů financovat obecní investice pomocí dotačních titulů/projektů, příspěvků z kraje, atd.

 

4. Úřad pro občana – výkon místní samosprávy

§        Důsledné dodržování legislativy a dobrých mravů

*        Občané Květnice vyjádří svoji vůli, dokonce je to uvedeno i zápise z veřejného zasedání      a přesto poté starosta koná jinak. Zákon a slušnost jdou ruku v ruce mezi lidmi a zastupitelstvo by mělo jít příkladem.

§        Důstojný obecní úřad jako místo pro kvalitní výkon samosprávy

*        Kde asi bude veřejné zasedání v zimě? Objekt rybárny na to není připraven, současné sídlo obecního úřadu – bytová jednotka – taktéž ne! Pak už zůstává pouze zahrada!?

§        Transparentní výběrová řízení a smluvní vztahy

*        Starosta slíbí zveřejnění smlouvy a my marně čekáme měsíc, dva, tři a pak ji často dostaneme neúplnou, někdy ji nedostaneme vůbec. Smlouva s investorem musí být uzavřena s podmínkou její plné dostupnosti pro veřejnost. Jestliže se smlouva veřejně projednává, musí být zveřejněna včas před projednáním!

§        Týmová spolupráce zastupitelů, odborníků a zástupců veřejnosti

*        Zásadní nedostatky ve smlouvách, které „obecní právník“ přehlédl? Smutná praxe v Květnici. Obec ale nemá peníze na rozhazování a neměla by se zavazovat k věcem, které nemůže splnit.

§        Úřední deska s více informačními plochami a současné zveřejňování na internetu

*        To co je na úřední desce, musí být i na elektronické desce. Proč takhle jednoduchá věc v Květnici nefunguje? Co zastupitelstvo tají? Nebo je to lenost, pohodlnost? Zákon je zákon a právo na informace je nedotknutelné!