Otevřená výzva starostovi obce Květnice ve věci směny pozemků se spol. Fadesa

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 28. 06. 2010

Znak Květnice

Na posledním veřejném zasedání dne 16.6.2010 někteří zastupitelé schválili oprávnění pro starostu obce k podpisu smlouvy o směně obecních pozemků se spol. Fadesa Česko s.r.o. Na tuto skutečnost reagovala naše občanská sdružení Otevřenou výzvou k okamžitému zrušení tohoto usnesení, jelikož je v rozporu s výsledky místního referenda, předložené smlouvy jsou pro obec nevýhodné, vyhlášení neproběhlo v souladu se zákonem.Události z posledních tří po týdnu v řadě za sebou vyhlášených veřejných zasedání jsou přinejmenším podezřelé. Výzvu předkládáme občanům v tomto článku a jednání některých zastupitelů zasíláme k prošetření příslušným orgánům.

Ladislav Rathouský

starosta obce Květnice

K Dobročovicům 35

250 84  Květnice

                                                                                V Květnici 23. června 2010 

Věc: Otevřená výzva starostovi obce Květnice ve věci směny pozemků se spol. Fadesa

 

Pane starosto,

 

   dne 10. dubna 2010 jsme Vám zaslali stanovisko našich občanských sdružení k Vašemu vyjádření č.j. 28/2010 ze dne 22.3.2010 ohledně plnění výsledků místního referenda. Mimo jiné v něm výslovně uvádíme že “obec dosud NEODVOLALA souhlas s činností developera Fadesa Česko, s.r.o. na pozemcích obce. Dále v našem stanovisku uvádíme následující závažnou skutečnost:

 

Pokud proběhne ze strany obce směna části pozemků v k.ú. Květnice ve vlastnictví soukromé společnosti FADESA Česko s.r.o., tj. části pozemků parc. č. 562/3, 562/2, 734/5, 734/1 a 734/4, a části pozemků, které jsou ve vlastnictví obce, tj. stávající pozemky parc.č. 745/1 a 745/2, oba v k.ú. Květnice by byla vstřícným krokem pro realizaci záměru a tudíž v přímém rozporu s výsledkem místního referenda. Jinými slovy: pokud obec neprovede směnu pozemků, záměr nemůže být realizován v plánovaném rozsahu, jelikož nemůže být vydáno pravomocné územní rozhodnutí ani stavební povolení, pokud s tím nesouhlasí vlastník dotčeného pozemku (tj. obec)

 

K tomuto našemu stanovisku jste se dosud nevyjádřil.

 

Dne 3. června 2010 proběhlo v zasedací místnosti v parku u rybníka veřejné zasedání. V usnesení č. 2/13/2010 zastupitelstvo jednohlasně (6 hlasy) rozhodlo o tomto:

 

„ZOK nesouhlasí se smlouvou o spolupráci se společností Fadesa Česko s.r.o. z důvodu jednostranné výhodnosti smlouvy pro společnost Fadesa Česko s.r.o. a vyzývá firmu Fadesa Česko k dalšímu jednání.“, dále:

 

ZOK nesouhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v předloženém znění a vyzývá firmu Fadesa Česko s.r.o. k dalšímu jednání“.

 

Další týden dne 9. června 2010 proběhlo další veřejné zasedání, na které jste znovu vyhlásil projednání smlouvy o smlouvě budoucí s firmou FADESA ČESKO, s.r.o., aniž by došlo se společností Fadesa k jednání (k čemuž se ZOK usneslo na minulém veřejném zasedání). Vzhledem k nedostatkům v předložené smlouvě a v podstatě nezměněným ustanovením, která z důvodů nevýhodnosti pro obec nebyla schválena na minulém veřejném zasedání a pod argumentací veřejnosti, bylo schvalování této smlouvy odloženo na příští veřejné zasedání.

 

Jeden den před dalším veřejným zasedáním, které bylo Vámi vyhlášeno na 16. června 2010 (tedy opět po týdnu od předchozího veřejného zasedání) jste zastupitelce paní Štrosové zaslal smlouvy, které by se měly projednávat na veřejném zasedání. Na programu tohoto zasedání byl navržen bod: Projednání smlouvy o směně pozemků s firmou FADESA Česko, s.r.o. Zaslané koncepty smluv Vám Ing. Štrosová OBRATEM připomínkovala s tím, že jsou ve smlouvách závažné nedostatky, zejména to, že parc. č. 745/1, která je předmětem smlouvy o zřízení věcného břemene NENÍ dosud v majetku obce, dále že obec nesouhlasí a jednoznačně to deklarovala ve svém usnesení s jednoinstančním řešením případných sporů u Rozhodčího soudu, což je uvedeno v návrhu smlouvy k projednání a dále zásadní nedostatek, že v návrhu smlouvy o směně pozemků k projednání nejsou uvedena čísla pozemků, které mají být předmětem směny! Záměr obce směnit pozemky NEBYL v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce, ačkoliv se směnná smlouva odvolává na fakt, že obec splnila všechny zákonem stanovené předpoklady pro uzavření této smlouvy! Uvedené připomínky Vám zaslala Ing. Štrosová týž den s tím, že se zasedání nebude moci účastnit, nicméně připomínky ke smlouvám se společností Fadesa v podobném znění Vám byly Ing. Štrosovou zaslány již 10.2.2010!

 

Na veřejném zasedání dne 16.6.2010, které proběhlo za účasti zástupců Fadesa Česko s.r.o., jste čtyřmi hlasy (Vy pane starosto Rathouský, dále pan Kulič, Slavík a paní Řezáčová) odsouhlasili oprávnění starosty podepsat tuto směnnou smlouvu s výše uvedenými fatálními nedostatky, smlouvu, která je v rozporu se zákonem o obcích, neboť záměr obce směnit pozemky nebyl řádně vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce, což musí fakticky předcházet uzavření smlouvy. Daný návrh směnné smlouvy, který byl předmětem schvalování, neobsahuje konkrétní údaje o směňovaných pozemcích a je tedy otázkou, o jaké pozemky se jedná.

 

Na dotaz veřejnosti „PROČ vůbec obec zamýšlí měnit s Fadesou pozemky“ jste uvedl, že tuto směnu je nutné udělat, jinak že se Žilkovi nedostanou k domu, protože jim tam zbývá úzký pruh silnice. K této Vaší argumentaci na veřejném zasedání se pan Žilka ohrazuje, abyste jeho jménem neargumentoval pro směnu pozemků s Fadesou, jelikož se směnou pozemků on a jeho sousedé nesouhlasí. Svůj nesouhlas deklarovali v odvolání do rozhodnutí územního řízení záměru společnosti Fadesa Česko s.r.o. Tito majitelé nemovitostí v Koniklecové ulici jsou chráněni zákonným ustanovením, kdy v případě překážky na veřejné komunikaci bránící vjezdu na jejich pozemek je obecní úřad povinen rozhodnout o jejím odstranění. Navíc majitelé těchto pozemků mají v kupní smlouvě jasně deklarováno právo volného přístupu ke svým pozemkům. Kupní smlouvu uzavřeli dříve než byla sporná část pozemku podruhé prodána společnosti Fadesa Česko s.r.o.

 

Z výše uvedeného se můžeme domnívat, že tímto uvedeným konáním jednáte účelově ve prospěch developera, nikoliv ve prospěch občanů a obce. ZOK porušuje zákon o obcích, neboť přijaté usnesení je v přímém rozporu s tímto zákonem, stejně tak k porušení zákona o místním referendu dochází při nerespektování výsledků místního referenda, které je pro činnost ZOK závazné. Vzhledem k závažnosti dané problematiky zasíláme celou záležitost k prošetření příslušným orgánům Ministerstva vnitra České republiky.

 

Očekáváme, že z Vaší strany z výše uvedených závažných důvodů k podpisu smlouvy o směně pozemků ani jiné smlouvy se společností Fadesa Česko, s.r.o. nedošlo a nedojde a to nejméně do doby, než budou naplněny výsledky místního referenda a splněny zákonné předpoklady pro uzavření smluv. Je nanejvýš v zájmu obce, aby před podpisem jakékoliv smlouvy se společností Fadesa Česko, s.r.o. byla nejdříve projednána, schválena a podepsána Smlouva o spolupráci s obcí, kde bude jednoznačně deklarováno, k čemu se společnost Fadesa Česko, s.r.o. vůči obci Květnice zavazuje. Jedná se zejména o příspěvek na inženýrské sítě, který musí jednoznačně a dostatečně krýt přiměřené náklady spojené s výstavbou infrastruktury, kterou svou poměrnou částí vyžaduje záměr výstavby společnosti Fadesa Česko, s.r.o.

 

 

Za občanské sdružení Květnice vzkvétající:

 

 

----------------------------------     ----------------------------------     ------------------------------

       Kryštof Hošek                Ing. Milan Polívka, Ph.D.      Radim Žilka                                       

 

 

Za občanské sdružení Květnice II:

 

 

----------------------------------     ----------------------------------     ----------------------------      Ing. Markéta Štrosová                 Tomáš Hordějčuk                  Ing. František Daniel