Připomínky pana Švaříčka k návrhu 6. změny územního plánu

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 19. 04. 2010

Znak Květnice

Obec Květnice

okr. Praha - východ

 

19.4.2010

 

Věc : 

Připomínky k Návrhu změn územního plánu č.6, vydaných  „Veřejnou vyhláškou - Oznámením o zahájení projednání návrhu zadání změny č. 6 ÚPO Květnice“ ze dne 8.3.2010

Z titulu dotčené osoby a majitele nemovitosti v obci Květnice, okres Praha-východ, sousedící s některými dotčenými lokalitami a ve veřejném zájmu za všechny občany, kterých se navrhované změny týkají, podávám tímto v řádném termínu připomínky  ke zveřejněnému Návrhu změn ÚPO Květnice formou veřejné výhlášky ze dne 8.3.2010.

 

  1. Návrh změny ÚP č.6 obsahuje rozporu se Zákonem o obcích č.128/2000 Sb. v platném znění body, které nejsou předem projednány zastupitelstvem k zadání do změny. V bodech C 2,3,8 návrhu jde pozemky v majetku Obce a o jejich určení a nakládání s nimi jako majetkem, musí dle platného zákona nejdříve řídným způsobem rozhodnout zastupitelstvo.
  2. Návrh změny ÚP č.6 neobsahuje, ani jinak nezmiňuje řádně zastupitelstvem k zadání do změny odsouhlasené dne 16.4.2009 (včetně závazného referenda a několika pozdějších usnesení)   změny regulativů upravujících podmínky nové výstavby a ze dne 25.6.2009 začlenění již zrealizovaných dětských hřišť(ě) do ÚP, jako součást ostatních podmínek pro jejich legální využívání.
  3. Návrh změny ÚP č.6 v bodě C 9 atd, obsahuje v rozporu s platným usnesením zastupitelstva ze dne 25.6.2009 o nesouhlasu s legalizací, návrh změny určení ozeleněného veřejného prostranství na pozemku č. 730/1 na víceúčelové hřiště. 

 

Vzhledem k uvedeným rozporům jde z hlediska postupu Obce v zahájeném pořizování změny č.6 o evidentní pochybení, způsobující v případě ponechání zmíněného obsahu Návrhu změny v současném stavu i pro další projednávání, následnou právní neplatnost s důvodnou možností podání k soudnímu přezkoumání platnosti.

 

      Za další vážné legislativní pochybení považuji postup v zadání veřejné zakázky na výběr zpracovatele a na technickou pomoc, kde jsou nyní uzavřeny dvě smlouvy.

      a) Obec za tím účelem neprovedla řádným způsobem výběrové řízení jak stanovilo zastupitelstvo svým usnesením                                                                                                                               b) Nebyl dodržen postup v souladu se  Zákonem o zadávání veřejných zakázek (zadání,evidence, průběh, vyhodnocení nabídek, zveřejnění výsledků atd.)                                                                                                                c)  !!! nedošlo tak ani k předložení již uzavřených smluv zastupitelstvu a k jejich řádnému schválení.

 

 

Ze všech výše uvedených důvodů navrhuji a žádám, aby pro další projednávání změny č.6 byly vypuštěny body 1 a 3 a zařazen bod 2 těchto připomínek.

      Zároveň navrhuji, aby Obec i z důvodu zmíněného legislativního pochybení znovu zvážila úplně nové zadání celé této změny č.6, již bez uvedených legislativních nedostatků.

 

      K bodu 3  těchto připomínek podávám jako protinávrh a řešení k současnému obsahu Návrhu změny v bodě C9 atd. následující :

 

     a) Zachovat současné určení místa na pozemku 730/1, parkově upravenou plochu a ozeleněné prostranství v okolí rybníčku, jako jedinou zelenou na návsi ve staré části Květnice a neumisťovat do těchto míst nevhodné činnosti pro které jsou v současném ÚP vyhrazeny jiné plochy a to jak z hlediska devastace vzhledu celé návse, využívání, bezpečnosti, tak i z hlediska přímého sousedství s malebným rybníkem, komunikací, naprosto nevhodného půdorysu pozemku, rozdílných výšek terénu a neposledně i ve vztahu k přímo sousedícím obyvatelům návse.

 

      b) Respektovat usnesení zastupitelstva o nelegalizaci současné černé stavby hřiště, kde je zahájeno řízení na její odstranění.

 

 

 

c) Ve vztahu k současnému určení místa obnovit jeho původní vzhled včetně vrby, další zeleně a vytvořit tak důstojné a příjemné místo pro relaxaci a odpočinek, včetně zachování  jediného veřejně přístupného prostranství na návsi, mimo komunikací. 

 

d) pro podobné aktivity vyžadující plochu obecně formulovanou jako víceúčelové hřiště, vyčlenit dodatečně k současně územním plánem určeným sportovním plochám například část z pozemku v blízkosti „Rybárny“ ( bod C8 Návrhu) na místě, kde již v minulosti byly pro vznik takové  plochy  podnikány určité kroky.  Na tomto místě by nebylo nutné budovat například nevzhledné oplocení a  umístění by vyhovovalo ze všech hledisek, pro které je hřiště na návsi naprosto nevhodné.

                                                     

 Předem děkuji za řádné a objektivní posouzení uvedených připomínek pro další projednávání změny č. 6 a jsem s pozdravem.

 

Švaříček Miloslav