Doplnění připomínek k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, pro posouzení krajinného rázu

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 04. 08. 2009

Foto2 Květnice 2009 pohled od Křenic

Doplnění připomínek k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, týkající se posouzení krajinného rázu a zachování architektonických a urbanistických hodnot obce.Krajský úřad SČ kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

 

K rukám: Ing. Simona Jandurová

Praha, 2. srpna 2009

 

 

Věc: Vyjádření k posudku k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, kód záměru STC 963 – DOPLNĚNÍ k vyjádření z 24. července 2009

 

 

Vážení,

podávám tímto DOPLŇUJÍCÍ vyjádření k posudku k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, kód záměru STC 963, podle zákona č. 100/2001 Sb.

 

OPRAVA.

Ve vyjádření z 24. července 2009 je chybné číslování odstavců uvozených vždy pořadovým číslem (1., 2., 2., 2.) a textem „K části ..“. Správné číslování má být 1., 2., 3., 4. V tomto doplněném vyjádření doplňuji a navazuji na správné číslování.

  

4. K části II, II.b, část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, odst. Vlivy na krajinu, str. 20

 

Dle požadavků KUSK, OŽP, č.j. 045156/2009/KUSK OŽP/Ja ze dne 23.3.2009, bod 12) mělo být cituji: „Dokumentaci doplnit o zákres záměru (vizualizaci) do reálných pohledů v blízkém i vzdálenějším okolí záměru tak, aby bylo patrné do jaké míry ovlivní situaci v intravilánu a extravilánu obce Květnice.“

Posudek konstatuje, že: “Dále je v rámci doplněné dokumentace doložena vizualizace záměru (2 blízké a 2 vzdálenější pohledy), která dokladuje navrhovanou zástavbu ve vztahu k okolnímu území a stávajícím objektům.“ 

 

Vyjádření:

Ani jeden z vizualizačních snímků nedokladuje dostatečně průkazně, jak bude vypadat intravilán a extravilán obce po umístění nových bytových domů ve srovnání s původní zástavbou. První dva snímky jsou znázorněním pouze bytových domů záměru zevnitř areálu, třetí snímek je pohledem přes Mlýnský rybník na pouze dva (!) bytové domy ze 14ti a část ze stromů biokoridoru, které kryjí (!) přilehlé rodinné domy. Čtvrtý snímek ukazuje opět pouze dva (!) bytové domy (z nich jeden je opět zakryt vegetací) a dva stávající rodinné domy, z nichž ten blíže položený (stanovisku pozorovatele) má v obrázku srovnatelnou horizontální výšku s bytovým domem. Tím dochází ke zkreslení v posuzování. Jak dokládají fotografiePříloze A pořízené od mateřské školy Sibřina (1), ze silnic při příjezdu od Sluštice (2) a Křenice (3) pohledům dominuje vila a budova statku přesahující střechy rodinných domů. Stejně tak budou těmto pohledům dominovat objemové bytové domy záměru dosahují výšek až 15 m se čtyřmi až pěti nadzemními podlažími nad výškou 7 – 8 m dvoupodlažních rodinných domů a narušovat tak vizuálně vnímanou scenérii jako charakteristiku krajinného rázu. Zpracovatel posudku konstatuje, že vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny velmi stručnou formou, ale tuto neprůkaznost a nedostatečnost vizualizace zpracovatel posudku vůbec nezmiňuje. Čtyři doložené vizualizační snímky naopak maskují skutečnou velikost bytových domů záměru vzhledem k okolním rodinným domům. Domnívám se proto, že v tomto bodě posudek nesplňuje náležitosti požadované zákonem 100/2001 Sb., konkrétně požadavek na správnost a úplnost hodnocení dokumentace.

 

 

5. K části II, II.b, část D, Závěr, str. 21

Domnívám se, že závěr posudku nehodnotí správně a úplně vliv záměru na krajinný ráz jako součást životního prostředí, což je jeden ze zásadních aspektů posuzovaných v probíhajícím řízení. Domnívám se v tomto dále, že není posuzovatelem ani oznamovatelem správně interpretováno vyjádření MÚ OŽP, (č.j. 100/28983/2009), které svým závěrem, že úřad neměl připomínek (dle zákona 114/1992 Sb., § 12, bod 4) k ochraně přírody a krajiny při schvalování 2. a 3. změny ÚP obce Květnice poukázalo na to, že ochrana krajinného rázu se (po té) uskutečňuje prostřednictvím zákon č. 183/2006, kde se v § 43, odst. (1) konstatuje: „Uzemní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání  (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a ..“ Závazné regulativy ÚP v tomto hovoří zcela jasně, jak je z nich citováno v bodech 3 a 4 (opravené číslování) mého vyjádření z 24.července 2009:

-         2. změna ÚP, 3.1, str. 14: „ ..zachování kvalitní zeleně uvnitř dvora.“ a „Přestavba statku na centrum obchodu a služeb. ..“

-         3. změna ÚP, 3.1, str. 15: „zachování kvalitní zeleně uvnitř území.“ a „Přestavba statku na bydlení v obytných domech, integrovaných domech s vestavěným občanským vybavením a solitérním občanské vybavení.“

 

V souvislosti se slovem „přestavba“ rozlišuje odborná publikace Zásady a pravidla územního plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA, 1983 následující pojmy: Demoliční přestavba (asanace), modernizační přestavba resp. smíšená přestavba. Nikde v textové části ÚP obce se nehovoří o demolici, odstranění staveb nebo asanaci. Naopak v bodě 1.3, str. 4, první odrážka Lokalita 1 se dále hovoří o: ..rozšíření funkčního využití areálu bývalého statku o funkci bydlení v obytných domech a dále v obytných domech s vestavěných občanským vybavením. Dále bod 2.4., str. 6: Nově stavěné, modernizované nebo rekonstruované stavby a zařízení musí odpovídat příslušné charakteristice území a funkční ploše.

Z kontextu textové části ÚP vyplývá, že se jedná o modernizační přestavbu, při níž se zachovává podstata urbanistické struktury i objektů (prostorová kompozice a hmotová skladba). Bytové domy záměru zcela určitě neodpovídají charakteristice území, neboť navrženým půdorysem a objemem několikanásobně přesahují typickou velikost rodinných domů.

 

Skutečnost, že orgán ochrany přírody neměl k návrhům 2. a 3. změny územního plánu sídelního útvaru obce Květnice připomínek ve smyslu zákona 114/1992 Sb., § 12, bod 4), ovšem nelze interpretovat tak, že by neměl nebo nemohl mít námitky vůči podobě předmětného záměru „Rezidence FLORES“. Předmětný záměr není v souladu se závaznými regulativy územního plánu sídelního útvaru obce Květnice týkajícími se ochrany krajinného rázu a tedy ani s podmínkami jeho ochrany dohodnutými s orgánem ochrany přírody dle ve smyslu citovaného ustanovení.

 

Domnívám se proto, že oznamovatel koncepcí budov svého záměru v případě jeho realizace, dále obec vydáním souhlasných stanovisek k demolici budov a kácení hodnotných dřevin uvnitř areálu statku, dále příslušná již vydaná či v budoucnu vydaná rozhodnutí státních orgánů, která toto (demolici a kácení) umožnila resp. umožní, mohou porušit resp. porušují zákony č. 114/1992 (o ochraně přírody a krajiny) a č. 183/2006 (stavební řád) tím, že nerespektují (nerespektovali by) výše uvedené závazné regulativy ÚP zajišťující ochranu krajinného rázu.

 

Žádám proto příslušný nadřízený státní úřad ochrany přírody a krajiny o provedení dozorové činnosti podle § 126 zákona o obcích, zda obec svými souhlasnými vyjádřeními neporušila příslušná ustanovení citovaných, souvisejících nebo pozměňovacích zákonů a vydala stanovisko o jejich platnosti resp. neplatnosti.

 

 

6. K části V, Vypořádání všech obdržených připomínek k dokumentaci, Ing. Milan Polívka, Ph.D., 9. D.I.1.8. Vliv na krajinu, str. 80 

 

Posudek konstatuje, že: „Dále je v rámci doplněné dokumentace doložena vizualizace záměru (2 blízké a 2 vzdálenější pohledy), která dokladuje navrhovanou zástavbu ve vztahu k okolnímu území a stávajícím objektům. V hodnocení se dále uvádí výška hřebene stávajícího objektu vily na 15,98 m od terénu. Stav současného areálu nepředstavuje významné estetické, historické či kulturní hodnoty.“

 

Vyjádření: Doložené vizualizační snímky považuji za nedostatečné, neprůkazné a mystifikační pro posouzení vlivu na krajinný ráz z důvodů zmíněných v odst. 4. Poslední citovaná věta není v souladu s vyjádřením NPÚ č.j. NPU-321/10514/2008 ze dne 18.11.2008, posuzovatel pouze převzal účelové konstatování oznamovatele, které je v příkrém rozporu s vyjádřením NPÚ.

NPÚ naopak konstatuje, že areál hospodářského statku určený záměrem k demolici je barokního původu, je významným dokladem historického vývoje místa a z urbanistického hlediska je jedním z posledních dochovaných historických budov v Květnici. Dále, že navrženým odstraněním dvora a jeho nahrazením bytovými domy dojde k dalšímu ochuzení historického jádra obce a k poškození kulturní krajiny. Dále konstatuje, že území Květnice a jejího okolí je v několika posledních letech mimořádně silně devastováno necitlivou zástavbou, nerespektující původní urbanistickou strukturu sídla a okolní krajinu.

„Zub“ času samozřejmě „ohlodá“ jakoukoli stavbu, to však neznamená, že je tím snížena nebo že zanikne její urbanistická či historická hodnota. V daném případě se jedná o zachování kulturních a historických hodnot místního významu, byť nejsou přímo chráněné jako kulturní památka, které oznamovatel zcela ignoruje a posuzovatel nikterak nekomentuje.

 

Posudek dále konstatuje, že: „Zpracovatel posudku respektuje uváděné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. V daném případě není v kompetenci zpracovatele posudku posouzení vlivů na krajinný ráz dále požadovat.“

 

Vyjádření: Skutečnost, že orgán ochrany přírody neměl k návrhům 2. a 3. změny územního plánu sídelního útvaru obce Květnice připomínek ve smyslu zákona 114/1992 Sb., § 12, bod 4), ovšem nelze interpretovat tak, že by neměl nebo nemohl mít námitky vůči podobě předmětného záměru „Rezidence FLORES“. Předmětný záměr není v souladu se závaznými regulativy územního plánu sídelního útvaru obce Květnice zajišťující ochranu krajinného rázu a tedy ani s podmínkami jeho ochrany dohodnutými s orgánem ochrany přírody dle ve smyslu výše citovaného ustanovení, viz argumentace v bodech 4 a 5.

V návaznosti na skutečnosti předchozího odstavce se oznamovatel dostatečně nevypořádal s mými připomínkami ke své dokumentaci ze dne 5.2. 2009, kde jsem na konkrétních parametrech budov záměru a souvisejících aspektech doložil, jakým způsobem budou jednotlivé charakteristiky krajinného rázu sníženy. Zpracovatel posudku tuto nedostatečnost nezmiňuje. Domnívám se proto, že v tomto bodě posudek nesplňuje náležitosti požadované zákonem 100/2001 Sb., konkrétně požadavek na správnost a úplnost hodnocení dokumentace.

 

kompetenci zpracovatele posudku je možnost konstatovat, že nejsou respektovány příslušné závazné regulativy ÚP zajišťující ochranu krajinného rázu ve smyslu zákonů 114/1992 Sb., § 12, bod 4) a 183/2006, § 43, bod 1) a zohlednit to v návrhu stanoviska. 

 

 

Závěr:

 

Z výše uvedených důvodů žádám, aby zpracovatel posudku doporučil Krajskému úřadu Středočeského kraje vrátit dokumentaci k doplnění o náležité posouzení vlivu záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ na krajinný ráz dotčeného území podložené příslušnými odbornými posudky.

 

Pokud by se zpracovatel posudku rozhodl nepostupovat způsobem podle předchozího odstavce, pak žádám, aby upravil ve svém stanovisku celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí tak, aby zohledňovalo negativní vlivy posuzovaného záměru na krajinný ráz dotčeného území.

 

V návaznosti na tento požadavek pak současně trvám na tom, že při náležitém zhodnocení vlivů posuzovaného záměru je třeba v návrhu stanoviska konstatovat, že vzhledem k jeho negativnímu vlivu na životní prostředí, zejména na krajinný ráz dotčeného území, se realizace záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ nedoporučuje.

 

Pokud by se zpracovatel posudku rozhodl nepostupovat způsobem podle předchozího odstavce, pak žádám, aby Krajský úřad Středočeského kraje ve svém stanovisku konstatoval, že vzhledem k jeho negativnímu vlivu na životní prostředí, zejména na krajinný ráz dotčeného území, se realizace záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ nedoporučuje.

 

 

S pozdravem 

 

      Ing. Milan Polívka, Ph.D.Příloha A Letecký snímek okolí Květnice s vyznačením pohledů na lokalitu záměru: od mateřské školy Sibřina (1), ze silnic při příjezdu od Sluštice (2) a Křenice (3)

Obr1 Přehledka s vyznačenými pohledy pro krajinný ráz

Foto1 Květnice 2009 pohled od čerpací stanice Sibřina

Pohled od mateřské školy Sibřina (1)

Foto2 Květnice 2009 pohled od Křenic

Pohled ze silnice od Sluštice (2)

Foto3 Květnice 2009 pohled od Sluštic

Pohled ze silnice od Křenice (3)