Připomínky k posudku EIA Rezidence Flores od Ing. Polívky, Ph.D.

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 04. 08. 2009

Foto3 Květnice 2009 pohled od Sluštic

Připomínky k posudku EIA Rezidence Flores byly vzneseny také od od Ing. Polívky, Ph.D., s důrazem na posouzení krajinného rázu a ochrany životního prostředí, zejména vzrostlých stromů v areálu bývalého statku.Krajský úřad SČ kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

 

K rukám: Ing. Simona Jandurová

Praha, 24. července 2009

 

 

Věc: Vyjádření k posudku k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, kód záměru STC 963

 

 

Vážení,

podávám tímto vyjádření k posudku k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, kód záměru STC 963, podle zákona č. 100/2001 Sb.

1. K části II, II.b, část B – údaje o záměru, odst. Flora, fauna, str. 14

 

V textu posudku je konstatováno, že: Záměr nevyžaduje zásah nebo kácení dřevin rostoucích mimo les.”

 

Vyjádření: Citovaná věta není pravdivé tvrzení. Záměr předpokládá (dle dendrologického posudku z června 2008, dále jen DP06-08, zpracovaného v rámci dokumentace) vykácení převážné většiny hodnotných dřevin výšky přes 15 m a stáří 40 – 60 let, které by dle posudku měly být zachovány. Viz srovnání výskytu dřevin dendrologického posudku a výkres „Situace sadových úprav“ se zákresem půdorysu budov (Příloha A). Hodnocení zpracovatele posudku (dále jen „zpracovatele“) tento rozpor vůbec nezmiňuje! V tomto bodě posudek nesplňuje náležitosti požadované zákonem 100/2001 Sb., konkrétně požadavek na správnost hodnocení dokumentace.

 

2. K části II, II.b, část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, odst. Riziko úrazů, str. 16

 

V textu posudku je konstatováno, že: Rizika jsou spojována zejména s automobilovou dopravou v území. Realizace záměru nepředstavuje identifikovatelné zvýšení rizika úrazů v žádné fázi přípravy, výstavby ani provozu záměru.“

 

Vyjádření:

Domnívám se, že druhá věta tohoto tvrzení rovněž není pravdivá. Ve fázi demolice budov plánované na 14 měsíců (!) hrozí zvýšené nebezpečí zdraví a života osob související s pohybem na komunikacích bezprostředně přilehlých k lokalitě záměru. Předmětná lokalita se nachází v centru obce, a kolem nejvytíženějších silnic K Sibině (vedoucích na Prahu) a Na Ladech (vedoucích na Úvaly), bezprostředně sousedících s lokalitou záměru nejsou vybudovány chodníky! Již v roce 2007 došlo v ulici Na Ladech, bezprostředně vedle lokality záměru ke smrtelné dopravní nehodě a to při mnohem nižší intenzitě dopravy, než je současná. Zvýšená doprava je v současné době vyvolána značným demografickým rozvojem obce, kdy po komunikaci K Sibřině v současné době projede denně 2000 vozidel každým směrem. Tato doprava se bude kumulovat po dobu fáze demolice s intenzitou stavební dopravy a dále dopravou vyvolanou v souvislosti se dalším záměrem „Zahrady Květnice“. V dokumentaci není řešeno, jak bude spolehlivě zajištěna bezpečnost a zdraví chodců ve fázi demolice. Domnívám se proto, že v tomto bodě posudek nesplňuje náležitosti požadované zákonem 100/2001 Sb., konkrétně požadavek na správnost a úplnost hodnocení dokumentace.

 

2. K části II, II.b, část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, odst. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, str. 19

 

V textu posudku je konstatováno, že: Vlivy na flóru – nejvýznamnějším vlivem při realizaci záměru bude kácení dřevin rostoucích mimo les, které se nacházejí na plochách staveniště. Dokumentace obsahuje soupis stávajících dřevin na lokalitě s rozdělení podle sadovnické hodnoty a návrh nových výsadeb se zachováním nejhodnotnějších dřevin na lokalitě. Jiné negativní vlivy na flóru nejsou očekávány.“

 

Vyjádření: Zde je naopak konstatováno, že ke kácení dřevin dojde, viz vyjádření v bodu 1. V této souvislosti připomínám, že 2. i 3. změna územního plánu (dále jen ÚP) obce konstatují v částech závazných regulativů:

-         2. změna ÚP, 3.1, str. 14: „ ..zachování kvalitní zeleně uvnitř dvora.“

-         3. změna ÚP, 3.1, str. 15: „zachování kvalitní zeleně uvnitř území.“

 

Dále v této souvislosti připomínám, že při schvalování 2. a 3. změny územního plánu (dále jen ÚP) neměl Městský úřad, odbor životního prostředí, jakožto orgán ochrany přírody a krajiny, připomínek k ochraně krajinného rázu (dle vlastního vyjádření č.j. 100/28983/2009), a tudíž se má dle ustanovení zákona 114/1992 Sb. v § 12, bod (4) za to, že podmínky ochrany krajinného rázu byly dohodnuté s orgánem ochrany přírody v rámci schvalování citovaných změn ÚP. Vykácením hodnotných dřevin tedy dojde k porušení zákona č. 114/1992 Sb. tím, že dojde ke snížení přírodních charakteristik a hodnot krajinného rázu (viz příslušné metodiky hodnocení krajinného rázu), a dále zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) tím, že dojde k porušení závazných regulativů ÚP.

Investor sice v záměru plánuje nahradit pokácené stromy náhradní výsadbou, ale v této souvislosti si mylně vykládá slovo „zachovat“. „Zachovat“ např. les /desítky let rostlé stromy/ neznamená tento les vykácet, a vsadit sazenice stromů, neboť se tím nezachová jedinečná přírodní charakteristika vzrostlého lesa stejně jako v tomto případě vzrostlých stromů. Pro doložení aktuální situace dřevin uvnitř dvora viz letecký snímek níže. Dle průmětu půdorysu budov do výskytu dřevin budou téměř všechny vzrostlé stromy uvnitř dvora vykáceny a nahrazeny budovou D1 (viz Přílohy A a B).

 

Letecký snímek areálu statku se vzrostlými dřevinami od seve

Letecký snímek statku od severu

 

Dále upozorňuji, že v rámci doplněné dokumentace vznikla aktualizace dendrologického posudku datovaném březen 2009 (dále jen DP03-09), který je zmatečný. V grafické příloze výskytu dřevin a v tab. 3.1 (Tabulka ocenění a hodnocení jednotlivých dřevin) došlo k záměně čísel dřevin, vzhledem k posudku DP06-08. V tabulce „Tabulka ocenění a hodnocení jednotlivých dřevin navržených na odstranění“, bez číselného označení) posudku DP03-09, je číslování dřevin opět původní, to jest z posudku DP06-08. Srovnáním grafické části výskytu dřevin a tabulky dřevin určených k odstranění z aktualizovaného posudku DP03-09 dochází k mylné informaci, které stromy jsou určeny k pokácení. V jejím důsledku může dojít k mylnému vykácení právě těch hodnotných stromů uvnitř dvora statku.

Jedná se mimo jiné tyto dřeviny: douglaska tisolistá č. 83 (dle DP06-08) resp. č. 74 (dle DP03-09), borovice černé č. 84 – 87 (DP06-08) resp.č. 75-78 (DP03-09), borovice lesní č. 88 (dle DP06-08) resp. č. 79 (DP03-09), lípa č. 91 (DP06-08) resp.č. 82 (DP03-09), stáří 41 ‑ 60 let, výšek 13 ‑ 20 m, sadovnické hodnoty 3 až 3+. Dendrologický posudek je řadí mezi nejhodnotnější dřeviny, které by měli být zachovány. Úplný seznam hodnotných dřevin (DP06-08) a jejich případný konflikt s budovami záměru viz Příloha B.

 

Aktualizovaný dendrologický posudek DP03-09 dále uvádí, že cituji: „V rámci demolic bylo již povoleno příslušným orgánem státní správy ochrany přírody kácení dřevin v lokalitě stávajícího statku. Pozn. Stromy, na které již bylo vydáno kladné stanovisko ke kácení, nejsou ve výkresové části a v tabulce uváděny.“

V tabulce „Tabulka ocenění a hodnocení jednotlivých dřevin navržených na odstranění“ tohoto posudku chybí mimo jiné dřeviny č. 74 – 78, 82  a jsou zůstávají zde skutečně č. 83 – 88, 91 (douglaska, borovice a lípa) z čehož vyplývá, že v rámci demolic muselo být vydáno povolení ke kácení těchto stromů! V rozporu s tím však žádné usnesení zastupitelstva obce (jako orgánu ochrany přírody) neobsahuje povolení ke kácení dřevin uvnitř dvora. Naopak zastupitelstvo přijalo ke kácení dřevin usnesení č. 3/5/2009 z 16.4. 2009: „ZOK souhlasí s tím, aby se rozhodnutí o kácení dřevin prováděla s dostatečným předstihem tak, aby o prořezu/kácení bylo předem informováno celé zastupitelstvo. Rozhodnutí ZOK o prořezu obdrží firma pověřená kácením. Za vykácené stromy musí proběhnout nezbytná náhradní výsadba. Rozhodnutí o kácení musí být vyvěšeno obvyklým způsobem.“

 

Posudek ing. Mertla na tuto zmatečnost v dendrologických posudcích nepoukazuje patrně pro příliš komplikovanou konstrukci záměny dřevin určených ke kácení, pak ovšem i v tomto bodě musím konstatovat, že, posudek nesplňuje náležitosti požadované zákonem 100/2001 Sb., konkrétně požadavek na správnost hodnocení v tomto případě zmatečné části dokumentace.

 

 

2. K části II, II.b, část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, odst. Vlivy na krajinu, str. 20

 

V textu posudku je konstatováno: „Vlivy na krajinu jsou v předložené dokumentaci vyhodnoceny velmi stručnou formou. Vzhledem k potřebě podrobnějšího posouzení byly v rámci doplnění dokumentace doloženy jak vizualizace, tak stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k aplikaci ustanovení §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů). S ohledem na zjištěné skutečnosti a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody lze předložené posouzení i jeho závěry akceptovat bez další připomínek.“

 

Vyjádření:

2. i 3. změna ÚP obce konstatují v částech závazných regulativů:

-         2. změna ÚP, 3.1, str. 14: „Přestavba statku na centrum obchodu a služeb. ..“

-         3. změna ÚP, 3.1, str. 15: „Přestavba statku na bydlení v obytných domech, integrovaných domech s vestavěným občanským vybavením a solitérním občanské vybavení.“

 

Analogicky jako ve vyjádření v bodě 2.), s odkazem na zákon č. 114/1992 Sb., § 12, bod (4) a vyjádření Městského úřadu, odbor životního prostředí, (č.j. 100/28983/2009), který neměl připomínek k ochraně krajinného rázu při schvalování 2. i 3. změna ÚP konstatuji, že demolicí budov statku, tedy jejich odstraněním, což není přestavba, a náhradou bytovými domy dojde, k porušení zákona č. 114/1992 Sb. tím, že dojde ke snížení kulturních charakteristik a hodnot krajinného rázu (viz příslušné metodiky hodnocení krajinného rázu a vyjádření Národního památkového úřadu č.j. NPU-321/10514/2008 o barokním původu budov, jejich místní historické a urbanistické hodnotě, byť nejsou kulturními památkami, jejichž odstraněním dojde k poškození kulturní krajiny). Dále dojde k porušení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) tím, že dojde k porušení závazných regulativů ÚP.

  

S pozdravem

 

     Ing. Milan Polívka, Ph.D.