Občanské sdružení Květnice vzkvétající podalo připomínky k posudku rezidence Flores

Autor: Kryštof Hošek <krystof.hosek(at)centrum.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 04. 08. 2009

OS Květnice vzkvétající

Také občanské sdružení Květnice vzkvétající podalo připomínky k posudku rezidence Flores v rámci řízení o posuzování vlivu na životní prostředí.Krajský úřad SČ kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11

150 21 Praha 5

K rukám: Ing. Simona Jandurová

Od: Občanské sdružení Květnice vzkvétající

Květnice 1/15

250 84 Praha-východ

 

V Květnici dne 1.srpna 2009

 

Věc: Vyjádření k posudku k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, kód záměru STC 963

 

Vážení,

 

Naše Občanské sdružení Květnice vzkvétající bylo založeno z důvodu zoufalé situace v obci zapříčiněnou mnoha kontroverzními developerskými projekty, které zde již byly realizovány a další, které jsou plánovány.

Projekt Rezidence Flores v tomto smyslu představuje velké nebezpečí a obavu ze snížení krajinného rázu obce, zhoršení životního prostředí (vykácení hodnotných dřevin), pohody občanů a snížení kulturního charakteru obce (demolice statku).

Z těchto důvodů Vám tímto podáváme vyjádření k posudku k dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, kód záměru STC 963, podle zákona č. 100/2001 Sb.

 

K části II, II.b, část D, Závěr, str. 21

závěr posudku nehodnotí řádně vliv záměru na krajinný ráz.

 

Jsme přesvědčeni, že závěr posudku nehodnotí správně a úplně vliv záměru na krajinný ráz jako součást životního prostředí, což je jedno z hlavních  hledisek tohoto řízení.

 

Domníváme se v tomto dále, že není posuzovatelem ani oznamovatelem správně interpretováno vyjádření MÚ OŽP, (č.j. 100/28983/2009), které svým závěrem, že úřad neměl připomínek (dle zákona 114/1992 Sb., § 12, bod 4) k ochraně přírody a krajiny při schvalování 2. a 3. změny ÚP obce Květnice poukázalo na to, že ochrana krajinného rázu se (po té) uskutečňuje prostřednictvím zákon č. 183/2006, kde se v  § 43, odst. (1) konstatuje: „Uzemní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání  (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a ..“

Závazné regulativy ÚP v tomto hovoří zcela jasně, jak je z nich citováno v bodech 3 a 4 (opravené číslování) mého vyjádření z 24.července 2009:

-          2. změna ÚP, 3.1, str. 14: „ ..zachování kvalitní zeleně uvnitř dvora.“ a „Přestavba statku na centrum obchodu a služeb. ..“

-          3. změna ÚP, 3.1, str. 15: „zachování kvalitní zeleně uvnitř území.“ a „Přestavba statku na bydlení v obytných domech, integrovaných domech s vestavěným občanským vybavením a solitérním občanské vybavení.“

 

V ÚP obce Květnice se nehovoří o demolici, či o odstranění staveb, ale naopak v bodě 1.3, str. 4, první odrážka Lokalita 1 se dále hovoří o: ..rozšíření funkčního využití areálu bývalého statku o funkci bydlení v obytných domech a dále v obytných domech s vestavěných občanským vybavením. Dále bod 2.4., str. 6: Nově stavěné, modernizované nebo rekonstruované stavby a zařízení musí odpovídat příslušné charakteristice území a funkční ploše.

Z kontextu textové části ÚP vyplývá, že se jedná o modernizační přestavbu, při níž se zachovává podstata urbanistické struktury i objektů (prostorová kompozice a hmotová skladba). Bytové domy záměru zcela určitě neodpovídají charakteristice území, neboť navrženým půdorysem a objemem několikanásobně přesahují typickou velikost rodinných domů.

 

Skutečnost, že organ ochrany přírody neměl k návrhům změn územního plánu sídelního útvaru obce Květnice výhrady, ovšem nelze interpretovat tak, že by neměl námitky vůči podobě předmětného záměru „Rezidence FLORES“ a že by tento nepředstavoval negativní zásah do krajinného rázu v dotčeném území. Předmětný záměr není v souladu se závaznými regulativy územního plánu sídelního útvaru obce Květnice týkajícími se krajinného rázu a  tedy ani s podmínkami jeho ochrany dohodnutými s orgánem ochrany přírody.

K části II, II.b, část B – údaje o záměru, odst. Flora, fauna, str. 14

V textu posudku je konstatováno, že: Záměr nevyžaduje zásah nebo kácení dřevin rostoucích mimo les.”

Vyjádření: Citovaná věta není pravdivé tvrzení. Záměr předpokládá (dle dendrologického posudku z června 2008, dále jen DP06-08, zpracovaného v rámci dokumentace) vykácení převážné většiny hodnotných dřevin výšky přes 15 m a stáří 40 – 60 let, které by dle posudku měly být zachovány. Viz srovnání výskytu dřevin dendrologického posudku a výkres „Situace sadových úprav“ se zákresem půdorysu budov (Příloha A). Hodnocení zpracovatele posudku (dále jen „zpracovatele“) tento rozpor vůbec nezmiňuje! V tomto bodě posudek nesplňuje náležitosti požadované zákonem 100/2001 Sb., konkrétně požadavek na správnost hodnocení dokumentace.

 

 

K části II, II.b, část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, odst. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, str. 19

 

V textu posudku je konstatováno, že: Vlivy na flóru – nejvýznamnějším vlivem při realizaci záměru bude kácení dřevin rostoucích mimo les, které se nacházejí na plochách staveniště. Dokumentace obsahuje soupis stávajících dřevin na lokalitě s rozdělení podle sadovnické hodnoty a návrh nových výsadeb se zachováním nejhodnotnějších dřevin na lokalitě. Jiné negativní vlivy na flóru nejsou očekávány.“

 

Vyjádření: Zde je naopak konstatováno, že ke kácení dřevin dojde, viz vyjádření v bodu 1. V této souvislosti připomínám, že 2. i 3. změna územního plánu (dále jen ÚP) obce konstatují v částech závazných regulativů:

-          2. změna ÚP, 3.1, str. 14: „ ..zachování kvalitní zeleně uvnitř dvora.“

-          3. změna ÚP, 3.1, str. 15: „zachování kvalitní zeleně uvnitř území.“

 

Dále v této souvislosti připomínáme, že při schvalování 2. a 3. změny územního plánu (dále jen ÚP) neměl Městský úřad, odbor životního prostředí, jakožto orgán ochrany přírody a krajiny, připomínek k ochraně krajinného rázu (dle vlastního vyjádření č.j. 100/28983/2009), a tudíž se má dle ustanovení zákona 114/1992 Sb. v § 12, bod (4) za to, že podmínky ochrany krajinného rázu byly dohodnuté s orgánem ochrany přírody v rámci schvalování citovaných změn ÚP. Vykácením hodnotných dřevin tedy dojde k porušení zákona č. 114/1992 Sb. tím, že dojde ke snížení přírodních charakteristik a hodnot krajinného rázu (viz příslušné metodiky hodnocení krajinného rázu), a dále zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) tím, že dojde k porušení závazných regulativů ÚP.

Investor sice v záměru plánuje nahradit pokácené stromy náhradní výsadbou, ale v této souvislosti si mylně vykládá slovo „zachovat“. „Zachovat“ např. les /desítky let rostlé stromy/ neznamená tento les vykácet, a vsadit sazenice stromů, neboť se tím nezachová jedinečná přírodní charakteristika vzrostlého lesa stejně jako v tomto případě vzrostlých stromů. Pro doložení aktuální situace dřevin uvnitř dvora viz letecký snímek níže. Dle průmětu půdorysu budov do výskytu dřevin budou téměř všechny vzrostlé stromy uvnitř dvora vykáceny a nahrazeny budovou D1 (viz Přílohy A a B).

 

 

 

K části II, II.b, část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, odst. Vlivy na krajinu, str. 20

 

V textu posudku je konstatováno: „Vlivy na krajinu jsou v předložené dokumentaci vyhodnoceny velmi stručnou formou. Vzhledem k potřebě podrobnějšího posouzení byly v rámci doplnění dokumentace doloženy jak vizualizace, tak stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k aplikaci ustanovení §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů). S ohledem na zjištěné skutečnosti a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody lze předložené posouzení i jeho závěry akceptovat bez další připomínek.“

 

Vyjádření:

2. i 3. změna ÚP obce konstatují v částech závazných regulativů:

-          2. změna ÚP, 3.1, str. 14: „Přestavba statku na centrum obchodu a služeb. ..“

-          3. změna ÚP, 3.1, str. 15: „Přestavba statku na bydlení v obytných domech, integrovaných domech s vestavěným občanským vybavením a solitérním občanské vybavení.“

 

Analogicky jako ve vyjádření v bodě 2.), s odkazem na zákon č. 114/1992 Sb., § 12, bod (4) a vyjádření Městského úřadu, odbor životního prostředí, (č.j. 100/28983/2009), který neměl připomínek k ochraně krajinného rázu při schvalování 2. i 3. změna ÚP konstatuji, že demolicí budov statku, tedy jejich odstraněním, což není přestavba, a náhradou bytovými domy dojde, k porušení zákona č. 114/1992 Sb. tím, že dojde ke snížení kulturních charakteristik a hodnot krajinného rázu (viz příslušné metodiky hodnocení krajinného rázu a vyjádření Národního památkového úřadu č.j. NPU-321/10514/2008 o barokním původu budov, jejich místní historické a urbanistické hodnotě, byť nejsou kulturními památkami, jejichž odstraněním dojde k poškození kulturní krajiny). Dále dojde k porušení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) tím, že dojde k porušení závazných regulativů ÚP.

 

Výše uvedené negativní vlivy na krajinný ráz území dotčeného záměrem „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ jsou předloženou dokumentací, a to i po jejím doplnění, stejně tak i posudkem zcela opomíjeny.

 

Závěr

 

 Z výše uvedených důvodů žádáme, aby zpracovatel posudku vrátil dokumentaci k doplnění o posouzení vlivu záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ na krajinný ráz dotčeného území.

 

Pokud by se zpracovatel posudku rozhodl nepostupovat způsobem podle předchozího odstavce, pak žádáme, aby upravil celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí tak, aby reflektovalo negativní vlivy posuzovaného záměru na krajinný ráz dotčeného území.

 

V návaznosti na tento požadavek pak trváme na tom, že při náležitém zhodnocení vlivů posuzovaného záměru je třeba v návrhu stanoviska konstatovat, že vzhledem k jeho negativnímu vlivu na životní prostředí, zejména na krajinný ráz dotčeného území, se realizace záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ nedoporučuje.

 

 

 

Kryštof Hošek

 

 

 

Radim Žilka                                     Veronika Žilková

 

 

 

Martina Kovářová                            Blanka Hordějčuková