Občanské sdružení Květnice II podalo připomínky k posudku rezidence Flores

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 03. 08. 2009

Vizualizace záměru rezidence Flores k posudku obr 4

Občanské sdružení Květnice II podalo připomínky k posudku rezidence Flores v rámci řízení o posuzování vlivu na životní prostředí. V připomínkách se mimo jiné reaguje i na otázky z proběhlého veřejného projednání tohoto záměru v rámci procesu EIA.OS Květnice II

Připomínky občanského sdružení Květnice II:

Krajský úřad středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Simona Jandurová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

 

V Květnici 3.8.2009 

 

Věc: Vyjádření k doplněné dokumentaci a k posudku záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“, č.j. 094863/2009/KUSK OŽP/Ja

 

Naše Občanské sdružení Květnice II podává následující vyjádření k doplněné dokumentaci záměru „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“ dle zákona č. 100/2001 Sb., § 8 a dále k posudku dle zákona č. 100/2001 Sb. (dále již jen zákona), § 9:

 

1. Dle § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. je úřad SČ kraje povinen doplněnou dokumentaci zaslat všem DOSS a dotčeným samosprávným celkům a dle § 16 zákona zveřejnit alespoň textovou část na internetu. Doplněná dokumentace ani její textová část NEBYLA na internetu zveřejněna, čímž nebylo ze strany Vašeho úřadu dodrženo ustanovení zákona.

 

2. Ve vyjádření k dokumentaci ze dne 5.2.2009 jsme Váš krajský úřad žádali v bodě 5) o doplnění variant do dokumentace. Varianta rekonstrukce stávajícího statku na objekty občanské vybavenosti je zakotvena v závazné části územního plánu, kde je uvedeno citujeme: „Regulace: Přestavba statku na bydlení v obytných domech, integrovaných domech s vestavěným občanským vybavením a solitérní občanské vybavení“. V tomto směru Váš krajský úřad nevyužil ustanovení Příl.4 odst. 4.,  zákona a nevyžadoval varianty záměru k doplnění dokumentace. Krajský úřad se k tomuto zásadnímu bodu nevyjádřil.

 

3. V doplněné dokumentaci opět není k posouzení vlivů na životní prostředí doplněna námi připomínkovaná kumulace s dalšími záměry či nyní probíhající výstavbou v obci. Ve stávající obci nyní probíhá výstavba v lokalitě „Ke Slušticím“ a „Za Křivánkem“, dále je ve stavu rozpracovanosti projekt „Zahrady Květnice“ (STC 1050). Uvedené projekty do obce přinesou úhrnem cca 1800 obyvatel. To by bylo v kumulaci s předmětným záměrem „Rezidence Flores“ více jak 3000 obyvatel s příslušným dopadem na infrastrukturu a tím i na životní prostředí. V obci žije nyní dle vyjádření starosty obce 2200 obyvatel a obec se za tohoto stavu potýká s již vyčerpanou kapacitou čistírny odpadních vod, nedokončenou stávající infrastrukturou a problémy s dopravou zejména v ranní a odpolední špičce. Je nepřípustné, aby nebyl hodnocen vliv záměru na životní prostředí bez řádného posouzení kumulace s jinými záměry. Žádáme krajský úřad, aby v souladu s ustanovením zákona, vrátil dokumentaci k doplnění z hlediska možnosti kumulace s jinými záměry a nebo v závěrečném stanovisku uvedl důvody, proč krajský úřad doplnění dokumentace z hlediska  posouzení kumulace s jinými záměry nevyžadoval.

Vizualizace záměru rezidence Flores k posudku obr 3

 

4. Dne 30.9.2008 byl na krajský úřad oznámen záměr Rezidence Flores pod číslem STC963. K tomuto oznámení naše občanské sdružení podalo dne 31.10.2008 připomínky, přičemž jsme vycházeli ze zastavovacích studií oznamovatelem předložených obci a řádně vyvěšených na oficiálních obecních stránkách. Jednalo se o podklady zpracované dne 12.5.2008 označené jako „1. původní verze“ a dále tzv. „upravená verze“ zastavovací studie ze dne 2.7.2008. Dle závěru zjišťovacího řízení ze dne 19.11.2008 oznamovatel zpracoval dokumentaci, kterou předložil dne 5.1.2009 krajskému úřadu. V této dokumentaci však byla změněna zastavovací studie i tvar střešního pláště budov oproti předloženému záměru, ke kterému se naše občanská sdružení a veřejnost vyjadřovala. Původní čtvercové budovy C1 a C2 byly změněny na souvislou obdélníkovou budovu C1 zabírající o 1/3 více zastavěné plochy. V oblasti s největším výskytem vzrostlých stromů se změnil tvar budovy D2 ze čtvercové na obdélníkovou a na úkor dřevin v tomto prostoru zabrala tato budova o 1/2 větší plochu. V příloze č. 1 vám dokladujeme tyto v průběhu řízení změněné zastavovací studie, tak jak byly obsažené v dokumentaci a dále v doplněné dokumentaci z dubna 2009, kde byla navíc v severní části areálu místo původně plánovaného hřiště navržena parkovací stání pro automobily.    

Dalším dokladem zmatečného posuzování v jednotlivých fázích posuzování záměru je oznamovatelem dokladovaná chybná verze změny územního plánu, což jsme uvedli taktéž v závěru připomínek k dokumentaci: „V bodě 6. Popis technického a technologického řešení záměru je uvedeno že „Poslední změna č.3 byla schválena zastupitelstvem obce dne 12.10.2006“. Zpracovatel této studie vychází z podkladu, který je neplatný, jelikož 3. změna územního plánu obce Květnice byla zastupitelstvem obce schválena až 27.12.2006 což dokládáme ze zápisu veřejného zasedání obce. Došlo k zásadní a fatální vadě díla z důvodů posuzování na základě neplatného územního plánu a proto je vážnou otázkou, zda je tato dokumentace platná pro účely tohoto a dalších zákonných řízení“. K této původní a tedy neplatné verzi územně plánovací dokumentace se v řízení EIA vyjadřují jednotlivé DOSS a veřejnost, avšak ke skutečnosti záměny verzí se v doplněné dokumentaci, ani v posudku krajský úřad ani oznamovatel k tomuto závažnému pochybení nevyjádřil. Žádáme krajský úřad aby při vydání stanoviska uvedl, z jaké verze zastavovací studie a z jaké verze změny územního plánu bylo vycházeno při posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Dále žádáme vrácení dokumentace k doplnění všem DOSS, dotčeným samosprávným celkům a zpracovatelům posudků, tak aby v jejich vyjádřeních byla výslovně uvedena verze a datum zpracování zastavovací studie včetně obrazové přílohy a dále aby byla v těchto vyjádřeních výslovně uvedena verze změny územního plánu a datum jeho zpracování.

Vizualizace záměru rezidence Flores k posudku obr 2

 

 

5. V dokumentu ze dne 23.3.2009, kterým krajský úřad žádá oznamovatele k doplnění dokumentace je v požadavcích na doplnění v bodě 10) citujeme: „Dokumentaci doplnit o konkretizaci vlivů na porosty dřevin rostoucí mimo les v zájmovém prostoru záměru, mimo jiné na základě průmětu zastavovací situace areálu do mapy dendrologického průzkumu...“. Tento průmět do mapy dendrologického průzkumu nebyl v doplněné dokumentaci zpracován. V tomto směru vznikl nový dendrologický posudek s datem březen 2009, kde se zastavovací studie promítla do nové tabulky ocenění a hodnocení jednotlivých dřevin. V tabulce jsou však dřeviny (u nichž by vzhledem k zastavovací studii mělo dojít ke kácení) označeny jinými identifikačními čísly, než v tabulce k předchozí dendrologické studii s datem červen 2008. Tato zmatečnost v identifikaci dřevin není v posudku uvedena. V doplněné dokumentaci zcela chybí průmět zastavovací studie do mapy dendrologického průzkumu, jak jej krajský úřad v doplnění dokumentace vyžadoval. Vzhledem k těmto závažným nedostatkům, které by měly přímý dopad na kácení dřevin požadujeme, aby krajský úřad znovu požádal oznamovatele o doplnění dokumentace o průmět zastavovací studie do mapy dendrologického průzkumu a uvedení identifikačních čísel dřevin do souladu s novou dendrologickou studií z března 2009. V této souvislosti dále žádáme, aby krajský úřad vzhledem ke zmatečnosti podkladů zastavovací studie (viz výše uvedený bod č. 4) požádal oznamovatele o vyjádření, která zastavovací studie je platná. Vzhledem k tomu, že se posudek k výše uvedenému nesouladu v identifikaci dřevin nevyjadřuje, musíme konstatovat, že v tomto bodě posudek nesplňuje náležitosti požadované zákonem, konkrétně požadavek na správnost a úplnost hodnocené dokumentace.

 

 

6. Posudek nezahrnuje výčet všech dotčených samosprávných celků, kterých se záměr přímo dotýká, zejména obec Sibřinu, která bude přímo dotčena  zvýšeným dopravním zatížením. Zmiňuje v posouzení zájmové oblasti pouze samosprávní celek obec Květnici. I zde posudek nesplňuje náležitosti požadované zákonem, konkrétně požadavek na správnost a úplnost hodnocení dokumentace.

Vizualizace záměru rezidence Flores k posudku obr 1

 

 

7. Vstupní údaje pro výpočty dopravního zatížení a z toho vyplývající výpočty emisí, hluku a prašnosti neodpovídají reálným hodnotám, které jsou ve skutečnosti více jak trojnásobné (reálné údaje o průjezdu vozidel dokazuje instalované měřidlo rychlosti, které registrovalo v lednu 2009 celkem 1500 vozidel projíždějících jedním směrem na hlavní komunikaci K Sibřině za den). Na tuto skutečnost jsme poukazovali v připomínkách k dokumentaci, avšak krajský úřad ani zpracovatel doplněné dokumentace, ani zpracovatel posudku na tato závažná fakta nereagovali.

Výpočet dopravního modelu dále uvažuje s dopravními cestami (zejména přeložka silnic I/12, západní obchvat obce Sibřiny a dopravní spojkou mezi komunikacemi č. III/01212 a č. III/33313), které v tomto okamžiku neexistují a není jisté, zda budou vybudovány ani v době plánovaného dokončení výstavby záměru. Z hlediska zákona o posuzování vlivu na životní prostředí nelze s těmito dopravními cestami počítat.

Není zřejmé, na kolik byla hodnocena správnost a věrohodnost předložených posudků, neboť třetí verze dopravní studie, která byla vyhotovena až na základě požadavku pana Ing. Mertla obsahuje vstupní předpoklady, které nelze považovat za relevantní. Záměr (390 bytů) vyvolá zvýšení dopravní zátěže o cca 1200 automobilů/den zatímco u stávající zástavby (cca 1000 čísel popisných) se jedná o celkový počet 900 automobilů/den. Tento zřejmý rozpor může vyvolat dojem, že uvažovaná čísla nejsou v souladu s realitou.

Stejně tak tvrzení, že 92% dopravy ze záměru bude směřovat po ulici Na Ladech ven z obce Květnice je založeno na mylném předpokladu a není v souladu s realitou. K tomuto uvádíme, že převážná většina obyvatelel dojíždí za zaměstnáním do Prahy a tudíž vyjíždí nejkratší dopravní cestou po hlavní komunikaci směrem na Sibřinu, nikoliv severním směrem do ulice Na Ladech. Tuto skutečnost lze doložit výše uvedeným součtem průjezdů vozidel na měřidle rychlosti umístěnému u komunikace K Sibřině, směrem do Sibřiny.

Tato třetí dopravní studie byla představena až na veřejném projednání posudku a nebyla dosud zveřejněna, ani zaslána DOSS a dotčeným samosprávným celkům, takže se s ní veřejnost za účelem vyjádření k posudku nemohla seznámit.

Domníváme se, že tím bylo porušeno ustanovení zákona dle § 9, odst. 4, kde je uvedeno že „pokud si zpracovatel posudku vyžádá dílčí podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru na životní prostředí od jiných odborníků, je povinen  tuto  skutečnost  v  posudku  uvést“. Toto ustanovení zákona nebylo naplněno, jelikož využití třetí studie v posudku nebylo uvedeno.

Množstvím dopravních studií předkládaných v tomto  procesu EIA se stává posuzování vlivu na životní prostředí taktéž zmatečným a veřejnost není přesně informována o tom, která ze tří studií je vlastně pro posuzování platná. Žádáme o vyjádření krajského úřadu, která z těchto studií je pro posuzování podle zákona platná.

 

8. Z hlediska hodnocení vlivu na krajinný ráz bylo v dokumentu ze dne 23.3.2009, kterým krajský úřad žádá oznamovatele k doplnění dokumentace v požadavcích na doplnění v bodě č. 12) uvedeno: „Dokumentaci doplnit o zákres záměru (vizualizaci) do reálných pohledů v blízkém i vzdálenějším okolí záměru tak, aby bylo patrné, do jaké míry ovlivní situaci v intravilánu i extravilánu obce Květnice“. 

V doplněné dokumentaci byly předloženy 4 vizualizační snímky, z nichž první dva ukazují čtyřpodlažní architekturu budov uvnitř záměru (intravilán) a druhé dva snímky ukazují velmi zavádějícím způsobem architekturu záměru v kontextu s okolím, vždy však z pohledu, který neznázorňuje příměr s okolní zástavbou. První z extravilánových snímků ukazuje pohled západním směrem po ose komunikace K Sibřině, kde je objemová zástavba skryta za autobusovou zastávkou a vzrostlými lipami u památníku. Druhým extravilánovým snímkem je pohled přes plochu rybníka, na jehož hrázi jsou umístěny taktéž 4 podlažní budovy a není zde příměr s okolní zástavbou. Pro relevantní zhodnocení vlivu na krajinný ráz by bylo relevantní, aby byly předloženy extravilánové snímky např. severní pohled do ulice Koniklecová, nikoliv z podhledu ale v rovině hřebene střech rodinných domků na levé straně ulice s bytovými domy o 4 a vzdálenějších o 5 podlažích na pravé straně ulice. Dalšími snímky by mohl být pohled východním směrem z ulice Devětsilová, z úrovně střech dvou řad rodinných domků, za kterými je plánován za ulicí Koniklecová záměr 4 a 5 podlažních budov.

V tomto směru žádáme krajský úřad, aby vrátil dokumentaci k doplnění, tak aby byly vizualizace průkazné pro posouzení vlivu na krajinný ráz.

Zpracovatel posudku uvádí, že vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny velmi stručnou formou. To, že je vizualizace neprůkazná a zcela nedostatečná zpracovatel posudku vůbec nezmiňuje. Domníváme se, že v tomto bodě posudek nesplňuje náležitosti požadované zákonem, a to požadavek na správnost a úplnost hodnocení dokumentace.

 

 

9. V posudku je uvedeno, že: „Rizika jsou spojována zejména s automobilovou dopravou v území. Realizace záměru nepředstavuje identifikovatelné zvýšení rizika úrazů v žádné fázi přípravy, výstavby ani provozu záměru.“ S tímto tvrzením nelze souhlasit, zejména ve vztahu fáze přípravy, kde již bylo stavebním úřadem vydáno pod č.j. K/221/09/SU/Bul rozhodnutí o odstranění stavby. Jedná se o demolice budov v oblasti budovaného záměru, kde jsou plánovány demoliční práce a s tím související odvoz suti a materiálu na místo skládky na období 14 měsíců! Zde by mohlo bezprostředně vznikat nebezpečí pohybu a zdraví osob. Poukazujeme na toto nebezpečí zejména vzhledem ke skutečnosti, že řízení o odstranění stavby nepředcházelo posouzení v rámci EIA. V rámci procesu EIA nedošlo k posouzení předmětného záměru pro fázi odstranění stavby, zejména v oblastech plánování  dopravních tras, vzhledem k nebezpečí pohybu a zdraví osob způsobenému dopravními vozidly v blízkosti pěší a klidové zóny, hluku, prašnosti, pohody obyvatel a v neposlední řadě vlivu této fáze záměru na přilehlý biokoridor, faunu a floru. Domníváme se že záměr zde nesplňuje požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tím že nebyl hodnocen pro fázi přípravy, tedy odstraňování stavby (staveb celého areálu bývalého statku).

 

10. Při veřejném projednání posudku a doplněné dokumentace bylo předsedajícím,  Ing. Keřkou z kraj. úřadu při diskusi o naplňování/nenaplňování regulativů územně plánovací dokumentace uvedeno, že posuzování vlivu záměru na životní prostředí se nezabývá otázkami územního plánu a že tyto rozpory v územně plánovací dokumentaci nemají vliv na posouzení v rámci probíhajícího procesu EIA. V této souvislosti musíme konstatovat, že nerespektování závazných regulativů územního plánu oznamovatelem vliv má. V závazné části územně plánovací dokumentace je uveden výškový regulativ 12m. Oznamovatel se opírá o vyjádření Ing. Bulíčkové ze stavebního úřadu Úvaly, která interpretuje platnost tohoto regulativu pouze na rodinné domy v daném území a uvádí, že pro bytové domy tak platí regulativ předchozí změny 15 m od úrovně terénu. Aplikování tohoto výškového regulativu na celý záměr, kdy je rozdíl mezi 12 a 15 metry jedno podlaží, by mělo za následek snížení/zvýšení podlažnosti záměru o jedno podlaží a tudíž zmenšení/zvětšení počtu obyvatel i vozidel záměru o 1/5, což by v konečném výsledku mělo zásadní vliv na životní prostředí.

Dále je v územně plánovací dokumentaci, v její závazné části uvedeno že je podmínkou další výstavby vybudování dopravní spojky mezi komunikacemi č. III/01212 a č. III/33313, s níž je při posuzování tohoto záměru počítáno. Trváme i nadále, tak jako při vyjádření k dokumentaci záměry, že nerespektování regulativů v závazné části územně plánovací dokumentace může mít zásadní vliv na životní prostředí a také tím může dojít k porušení příslušných zákonů. Žádáme krajský úřad, aby k výše uvedenému rozporu s územně plánovací dokumentací bylo přihlédnuto při zpracování stanoviska.

 

 

 

Požadujeme, aby Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. vrátil oznamovateli dokumentaci k přepracování a doplnění, zejména s přihlédnutím k obsahu výše uvedených bodů 1 – 10.

 

Dále požadujeme, aby stanovisko krajského úřadu dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. vzhledem k výše uvedeným závažným nedostatkům v doplněné dokumentaci nebylo vydáno, dokud nebude příslušně doplněna dokumentace. Pokud bude přesto stanovisko krajského úřadu vydáno, žádáme, aby bylo nesouhlasné.

 

V případě vydání souhlasného stanoviska krajského úřadu k tomuto záměru požadujeme, aby v něm byla zakotvena podmínka pro realizaci záměru s podmínkou vybudování dopravní spojky mezi komunikacemi č. III/01212 a č. III/33313 s níž je počítáno z hlediska dopravy při posuzování tohoto záměru a navíc je podmínka vybudování této spojky zakotvena v závazné části územního plánu obce Květnice a dále podmínka vybudování infrastruktury potřebné pro záměr (kapacita ČOV, vodovody, kanalizace a komunikace) před realizací samotného záměru.

 

 

S pozdravem za občanské sdružení Květnice II

 

 

--------------------------------------------

Ing. František Daniel

 

 

--------------------------------------------

Tomáš Hordějčuk

 

 

--------------------------------------------

Ing. Markéta Štrosová

 

 

--------------------------------------------

Ing. Petr Štros

 

 

 

Přílohy

1) Změny v zastavovací studii předloženého záměru v průběhu procesu EIA

Obr. č. 1 - Původní zastavovací studie z 12.5.2008

Obr. č. 1 - Původní zastavovací studie z 12.5.2008

Obr. č. 2 – „Upravená“ zastavovací studie z 2.7.2008

Obr. č. 2 – „Upravená“ zastavovací studie z 2.7.2008

Obr. č. 3 - Zastavovací studie předložená v dokumentaci EIA

Obr. č. 3 - Zastavovací studie předložená v dokumentaci EIA

Obr. č. 4 - Zastavovací studie předložená v doplněné dokumen

Obr. č. 4 - Zastavovací studie předložená v doplněné dokumentaci EIA