Veřejné projednání EIA Rezidence Flores proběhlo

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 07. 2009

Návrh náměstí a parku Flores

V úterý 28.7.2009 od 16:30 do 20:00 probíhalo veřejné projednání posudku k záměru výstavby Rezidence Flores v Květnici. Zůčastnila se ho mimo oznamovatele, zástupců obcí Květnice a Sibřina, orgánů státní správy i řada občanů Květnice. Občanů Květnice bylo na projednání zhruba 40.

Samotné projednání v diskuzi doprovázela řada oprávněných dotazů občanů zejména v oblasti nárůstu dopravy, počtu obyvatel, nárůstu hluku a prachu a kácení stromů, které by realizace záměru vyvolala. Je nutné konstatovat, že i přes odborné vysvětlení výsledků posuzovaných podle zákona občané nedostali uspokojivé odpovědi zejména k tomu, že odborné studie, které jsou podkladem pro posuzování vycházejí ze zcela chybných - nereálných údajů (pro výpočet irelevantních).Letecký snímek areálu statku se vzrostlými dřevinami od seve


 

Např. dle studie dopravy Cityplan projíždí v současné době po hlavní mezi Sibřinou a Květnicí 400 vozidel denně. Bylo argumentováno, že manuálním měřením v roce 2007 již byl zjištěn více jak dvojnásobek. Z elektronických měřidel rychlosti osazených obcí Sibřina na podzim 2008 byl odečten v prosinci 2008 průjezd více jak 1800 vozidel za den. Dále byl vznesen dotaz, jestli se počítalo se současnou prašností již 1é měsíců nedokončené hlavní komunikace K Sibřině. Nepočítalo.

Konstatovali jsme, že se ve třech fázích procesu EIA tohoto záměru (oznámení / dokumentace a doplněná dokumetace) byl měněn půdorys osazení budov v terénu a tím tedy i dopad na kácení stromů. Jelikož se veřejnost a občanská sdružení vyjadřovala v připomínkách řízení k pokaždé jiné zastavovací studii, považujeme tímto celé řízení za zmatečné, jelikož se domníváme, že by se předložená situace, dle které se posuzuje vliv na ŽP neměla v průběhu celého řízení měnit. Ing. Talavašek, zpracovatel dokumentace prohlásil, že se tato studie neměnila. V další diskuzi, vzhledem k tomu, že toto bylo tvrzení proti tvrzení jsme navrhli, že předmětný nesoulad uvedeme v připomínkách k Posudku, jelikož k tomu máme relevantní důkazy. Zde připomínáme, že připomínky k posudku lze krajskému úřadu zaslat nejpozději do 3.8.2009.

Ze strany krajského úřadu bylo tvrzeno, že námi napadané rozpory v závazné části územního plánu, zejména regulativ výšky budov a to že "má být zachována kvalitní zeleň uvnitř objektu statku" nemají vliv na posouzení životního prostředí. Na argumenty, že zachování zeleně podle nás neznamená její vykácení (s čímž záměr počítá) a že rozdíl jednoho podlaží ve výšce budov záměru (rozdíl o 1/5 obyvatel a automobilů méně) již v této diskuzi nezbyl prostor.

Argumentací našich obou združení bylo to, že nebyla řádně předložena studie zasažených dřevin ke kácení geometrickým průmětem, tak jak jej krajský úřad nařídil pro doplnění dokumentace. Předložili jsme rozbor dendrologických posudků předložených v dokumentaci a v posudku, jejichž závěry z hlediska výčtu zasažených stromů jsou zmatečné. Tato skutečnost nebyla na tomto jednání relevantně vysvětlena a ani být nemohla, protože závěry těchto dvou studií jsou skutečně zmatečné (ač by měly být shodné). Musíme zde znovu konstatovat, že podklady (zastavovací plán) byly v průběhu procesu EIA měněny!

Další připomínkou bylo že projekt nebyl posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, §6, odst. 2, tím, že nebyly předloženy varianty, včetně nulové - tzn. neprovedení záměru. Na to bylo předsedajícím prohlášeno, že varianty nemusí být součástí posuzování, jelikož je krajský úřad nevyžadoval a tak jej oznamovatel nemusel doložit. Jenže naše občanská sdružení a obec Sibřina v připomínkách k dokumentaci v tomto řízení varianty dle zákona požadovala. Na odpověď na tuto skutečnost také nezbyl prostor.  

Navzdory těmto skutečnostem bylo příslušnými orgány konstatováno, že bylo vše předloženo dle zákona a limity exhalací a prašnosti odpovídají limitům norem a v tomto směru je posouzení rezidence Flores v pořádku, jen s několika výhradami...

Na veřejném projednání jsme pořídili audiozáznam a částečný videozáznam. Na videozáznamu jsou zachyceny zásadní vyjádření našeho starosty, místostarostky Sibřiny a další důležitá usnesení - závěry tohoto jednání. Vy, kteří byste jej chtěli shlédnout ihned, napište, můžeme Vám jej poskytnout, později jej zde také umístíme.

Pro doplnění zde uvádíme poznatky z veřejného zasedání uvedené v diskuzi:

"Problém nebyl v malé účasti nebo snad pasivitě Květničanů! VŠECHNO je křišťálově čistě, rozhodnuto, vyřízeno - viz reakce oznamovatele záměru a posuzovatele na jednotlivé podněty a dotazy ať už písemně zaslané Kraj. úřadu či vznesené na místě. Závěr překladatele a posuzovatele je: Záměr v žádném případě neovlivní životní prostředí. Navýšení dopravy, emisí, hluku apod. jsou v pořádku, protože předkladatel záměru postupoval podle zákona, s relevantními, správnými informacemi a modelovými situacemi (např. Cityplan uvádí v ulici K Sibřině současný provoz 400 aut/den). Vykácené stromy investor nahradí výsadbou nových keříčků a stromečků, regulativ 12 mt výšky domů platí jen pro RD, nikoliv pro bytové domy (toto stanovisko již potvrdil St. úřad v Úvalech). Voda, čistička (zajistí obec za fin. přispění investora) - budou včas a podle harmonogramu hotové před nastěhováním šťastných majitelů nových bytů. Investor dokonce snížil počet bytů (tuším o 18)a počet park. míst (o 40?), než bylo pův. uvažováno. Takže o čem pořád špekulujeme. "Pocity" a argumenty Květničanů nejsou pro posuzování záměru rozhodující, protože z hlediska zákona nejsou oprávněné"