Otázky místního referenda dne 28.6.2009

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 06. 2009

OS Květnice II

Předkládáme vám otázky místního referenda, tak jak byly potvrzeny ministerstvem vnitra pro konání místního referenda dne 28.6.2009 v budově "rybárny" v části proutnice v obci Květnice. V referendu byly řešeny 3 otázky.



Otázky v místním referendu:

 

 

1.    Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno neprodleně učinit veškeré kroky v samostatné působnosti, které by zabránily výstavbě více než dvoupodlažních budov v centru obce na místě stávajících hospodářských budov, zejména realizaci záměru „Rezidence Flores“, o němž je vedeno řízení EIA pod č.j. 142294/2008/KUSK OŽP/Ja?

 

 

2. Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno neprodleně učinit všechny kroky v samostatné působnosti, které jsou potřebné ke schválení změny územního plánu obce Květnice obsahující níže uvedené podmínky?

 

Podmínky pro výstavbu obytných domů na území obce Květnice:

Maximální výška staveb v hřebeni: 12m

Sedlová nebo (polo)valbová střecha s minimálním sklonem 30°, střešní krytina tašky

Maximální počet nadzemních podlaží: dvě nadzemní podlaží

Minimální velikost parcely pro rodinný dům: 450m2

Minimální velikost parcely pro dvojdům: 450m2 pro dům

Minimální velikost parcely pro řadový dům: 150m2, minimální šířka průčelí 6m

Koeficient zastavitelné plochy: 0,3

Koeficient zeleně: 0,55

Koeficient podlažních ploch: 0,6

Popis koeficientů:

KZP - koeficient zastavitelné plochy - Koeficient zastavitelné plochy určuje maximální podíl plochy pozemků, na nichž je umísťován záměr, který může být zastavěn nadzemními stavbami.

KZ - koeficient zeleně - Koeficient zeleně stanoví minimální podíl ploch zeleně k ploše pozemků, na nichž je umísťován záměr.

KPP - Koeficient podlažních ploch - Koeficient podlažních ploch je podíl maximální hrubé podlažní plochy objektů k ploše pozemků, na nichž je umísťován záměr, a stanovuje kapacitu zástavby v nadzemní části objektů. Hrubá podlažní plocha se pro tento účel stanoví součtem hrubých podlažních ploch ve všech nadzemních podlažích, vypočtených z vnějších rozměrů budov a počtu nadzemních podlaží.

 

 

3. Souhlasíte s tím, aby bylo zastupitelstvo obce Květnice povinno neprodleně učinit veškeré kroky v samostatné působnosti potřebné k tomu, aby nebyl realizován projekt "Zahrady Květnice" na pozemcích parc. č. 550/28 a 550/26 v katastrálním území Květnice dříve, než bude dokončena příslušná infrastruktura (dostatečná kapacita ČOV, posílení vodovodní sítě vč. vodojemu, vyřešení dopravních obslužných tras)?"