Květnice pod nájezdem developerů - přijďte k referendu!

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 26. 06. 2009

Náměstí rezidence Flores

Květnice. Malebná vesnička, kousek za Prahou, kterou brázdí cyklisté vyjíždějící do přírody. Za posledních pět let se však tato obec změnila. Tak jako všude v okolí Prahy, se i zde hodně stavělo. Dle statistik nejvíce v celém regionu. Kdo mohl, pustil se do stavby rodinného domu, ať už částečně svépomocí, nebo „na klíč“. Výběr pozemku na svou nemovitost si ale každý velmi pečlivě rozmýšlel...Než investujete své celoživotní úspory a nebo sjednáte hypot&eacnute;ku se splátkami 15000 a více korun měsíčně na dalších 30 let, tak důsledně zvažujete. Příjemné prostředí, blízkost přírody, upravená veřejná prostranství, dostupnost do zaměstnání, žádná povodňová oblast, klidová zóna, bez hlučných dopravních staveb. To vše jsme si každý zjišťovali před koupí pozemku na obecním i stavebním úřadu a na místě samém. V Květnici to v roce 2003 vypadalo velmi pěkně, než se vše začalo měnit.

Jak se obec změnila? Oproti původním slibům zastupitelů, z nichž je většina i v současném zastupitelstvu se žádná občanská vybavenost nekonala. Ano. Čtete dobře. Přestavbu původního statku na budovy s občanskou vybaveností (obec. úřad, školka, lékař, drobné služby a obchod) zastupitelstvo nijak smluvně nepodchytilo a tak po pěti letech, kdy má obec kolem 2200 obyvatel není v obci ani školka, ani jediný obchod, žádný lékař či sportovní areál. Obecní úřad sídlí v budově, kterou chce její majitel zbourat...

Letecký snímek Květnice od severu - s vyznačením lokalit

Obr. č. 1 - Letecký pohled na obec od severu
(č. 1 a 2 označena plánovaná výstavba „Rezidence Flores“
v lokalitě statku a č. 3 lokalita „Zahrady Květnice“)

Proč vznikají v Květnici občanská sdružení jak houby po dešti? Aby chránili zájmy těch, kteří si zde postavili rodinný domek proti slušně řečeno velmi necitlivému jednání některých z developerů, kteří se nyní snaží zastavět každou píď země i několikapodlažními stavbami. Chovají se zde jako novodobí nájezdníci, kteří „drancují“ území s cílem maximalizace zisku bez ohledu na udržitelný rozvoj území a někdy i bez ohledu na limity určené při tvorbě územně plánovací dokumentace.

Ano – právě územní plán je kámen úrazu současného chování developerů. Změny územního plánu v naší obci přicházely a přicházejí v takové četnosti a podobě, jak potřebují developeři, bez zákonem vyžadovaného vyhodnocení dopadů změn předchozích. Za posledních sedm let jich bylo realizováno pět, tři z toho jsou schváleny - ta poslední za velmi pochybných podmínek. Schválení čtvrté změny zastavila až petice obyvatel. Změny územního plánu přetvořily většinu území na stavební pozemky. Sportoviště, zeleň a parkové plochy se odsunuly postupně až „za humna“ a z územních rezerv obce nezbyla ani jedna plocha, na které by obec mohla postavit vlastní školku! Připravovaná improvizovaná školka je montované konstrukce a má být dočasně umístěna do chráněné lokality biokoridoru.

Že vám připadají tyto řádky neuvěřitelné? Ale tak to tu skutečně probíhá a my v tom žijeme! Mimo to, že obec v říjnu 2008 započala rekonstrukci hlavní silnice ze Sibřiny a ta je dosud prašná a nedokončená,  tak je v obci jako pozůstatek prvního developera nedokončeno cca 7000 m místních komunikací. U těchto komunikací není veřejné osvětlení a chybí chodníky. O tom, že v obci není bezpečno pro pohyb osob se může přijet přesvědčit každý. A nebo radši ne, už tak po hlavní silnici projíždí 2000 vozů denně a chodci i protijedoucí vozidla se nemají kde vyhnout.

V jednom z květnových vydání vyšel článek o záměru investora Fadesa Česko s.r.o. s názvem „Centrum získá novou tvář“, ve velmi pozitivně laděném tónu, o tom, jak v Květnici už brzy bude školka, obchod i lékař. A že projektu,  kde developer postaví 14 „menších bytových domů“ místo stávajících budov statku, „brání některá občanská sdružení“. Takže sdružení, zasazující se za rozumnou, trvale udržitelnou koncepci rozvoje obce a chránicí její vesnický ráz, jsou ta špatná?

To, že developer představil ve svém záměru čtyř- a pětipodlažní bytové domy uprostřed obce (pětipodlažních je v návrhu 8 a mají  rozměry až 64 x 18 m!), které by v 390 bytových jednotkách přinesly v horizontu několika málo let do malinkého středu obce přes tisíc dalších obyvatel, se již nepíše...

Návrh náměstí a parku Flores

Obr. č. 2 – Upravený návrh zástavby Rezidence Flores
s proklamovanými parkovými plochami
a „novým náměstím v rozsáhlé zeleni“

Jen demoliční část projektu by měla trvat 14 měsíců (!) a investor nyní vede na stavebním úřadu řízení o odstranění stavby, bez ohledu na probíhající řízení o vlivu záměru na životní prostředí (viz níže). O tom se také nikde nepsalo.

A tak je třeba, aby tato slova zazněla z úst občanů, kteří zde bydlí, platí své daně a hypotéky. Developer, který podal informace k tomuto svému záměru se nevyjadřuje v mnoha okolnostech pravdivě (tvrzení o nepřekračování závazných regulativů, když umístění „své“ školky v rámci záměru je v rozporu s těmito regulativy, plánové rozmístění budov vylučuje zachování mnoha kvalitních dřevin v areálu současného statku, taktéž v rozporu s regulativy, ..). K dalším se nevyjadřuje vůbec (kapacity plánované občanské vybavenosti, dopravní napojení...). Záměrem je jen realizovat zisk, odejít a jak bude dále probíhat život v obci ho už nezajímá.

V první řadě nemůže developer napadat občanská sdružení, že „brzdí“ výstavbu. Na krajském úřadu SČ kraje stále probíhá řízení o posuzování vlivu na životní prostředí pod číslem STC963, kde musí developer doplnit dokumentaci řízení, k čemuž byl krajským úřadem vyzván 23.3.09. To dosud neučinil. Místo toho podal na stavební úřad žádost o demolici budov statku. Dokud nebude dokončen tento proces posuzování vlivu na životní prostředí, nelze hovořit o zpoždění vlivem jednání našich občanských sdružení! V rámci posuzování vlivu na životní prostředí probíhají lhůty dané zákonem. Proti této nevyvážené objemové výstavbě se z hlediska dopravního zatížení vyslovily také obce Sibřina, Koloděje, ale i občanská sdružení z okolních obcí.

Zákonem posuzovaný vliv na životní prostředí v předmětné dokumentaci striktně určuje doložit pro takovýto kontroverzní projekt o 390  bytech i to, co dosud není v obci vyřešeno – jakým způsobem bude probíhat doprava, parkování více jak 600 automobilů na ploše záměru 3 ha, jakým způsobem se developer vypořádá s faktem, že pro jeho záměr bude nutné vybudovat další čistírnu odpadních vod atd. Obec dosud s developerem neuzavřela smlouvu, ve které by byly zakotveny podmínky pro financování výstavby potřebné infrastruktury. V návrhu smlouvy totiž developer nenabízí žádnou z ploch (mateřská školka, obecní úřad) obci bezúplatně, nýbrž za tržní cenu.

Další, podstatnou věcí v plánované výstavbě bytových domů v Květnici je ten fakt, že v územně plánovací dokumentaci, v její závazné části je uvedeno, že „výšková hladina zástavby nepřekročí 12 m“ a dále „Přestavba statku na bydlení v obytných domech, integrovaných domech s vestavěným občanským vybavením a solitérní občanské vybavení“. Z toho vyplývá závaznost pro developera při plánování záměru.

Naše občanská sdružení na základě tohoto ustanovení územně plánovací dokumentace nechalo vypracovat urbanisticko – architektonický návrh přestavby stávajícího statku na centrum občanské vybavenosti, tak aby obec s cílovým počtem kolem 4500 obyvatel měla důstojné náměstí se zachováním původních vzrostlých dřevin a domů s historickou hodnotou, které se v areálu současného statku nacházejí.

vizualizace 3. nadhled

Obr. č. 3 – Urbanisticko – architektonický návrh
našich občanských sdružení na přestavbu stávajícího statku

Protože se developer nechová dle zákona a stanovených předpisů a jelikož s dosud předloženým řešením výstavby v centru obce nesouhlasí ani zastupitelstvo obce Květnice, rozhodlo se zastupitelstvo usnesením vyhlásit k nové výstavbě v obci místní referendum. To proběhne již tuto neděli 28.6.2009 až do 22 hodin v budově „rybárny“ u rybníka. Pořádání referenda v budově obecního úřadu si nepřál majitel – developer předmětné výstavby.

I pro dalšího developera – Květnice Gardens s.r.o., který plánuje na rozhraní Květnice a Sibřiny výstavbu 242 rodinných domů anglického typu, zatím není infrastruktura připravena. Otázka v referendu podmiňuje tuto výstavbu připravením území z hlediska dopravní infrastruktury vodovodních a kanalizačních sítí a nového objektu čistírny odpadních vod.

Doufáme, že bude v demokratickém procesu místního referenda rozhodnuto tak, aby si obec zachovala vesnický ráz, nerušený několikapodlažními objemovými budovami a provozem tohoto megalomanského záměru, zajistila občanskou vybavenost a mohla tak naplňovat potřeby stávajícího obyvatelstva a regulovat další výstavbu pro trvale udržitelný rozvoj obce i celého regionu.