Do zadání 5. změny územního plánu Květnice se mimo plochy pro školku dostalo dalších 6 ploch pro výstavbu...

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 19. 06. 2009

Návrh nové montované mateřské školky v Květnici

Dne 1.6.2009 byla údajně na obecní úřední desce vyvěšena informace o probíhajícím řízení zadání 5. změny územního plánu. V usnesení z veřejného zasedání obce ze dne 12.2.2009 je výslovně uvedeno v části  6/2/2009 „Změna výhradně v rozsahu využití tohoto území pro výstavbu školského zařízení“. V rozporu s tímto usnesením je dnes občanům předkládáno zadání, ve kterém se mimo plochy pro školku „objevilo“ ještě dalších 6 ploch pro změnu využití na stavby domů.Plán umístění plánované mateřské školky Květnice

U schvalování změny územního plánu, původně zamýšlené výhradně pro výstavbu montované školky (v plánku pod pořadovým číslem 3) tak zřejmě dojde k výraznému časovému prodlení, právě z důvodů dalších změn ploch pro výstavbu,  které se jaksi nepozorovaně do zadání dostaly. Jedná se mimo jiné např. o kontroverzní změnu cca 3000m2 lesního pozemku v oblasti Květnice III na stavební (má pořadové č. 2). Starosta se k tomu včera vyjádřil, že paní Ing. Arch. Zahradníková navrhla tyto další plochy ke zpracování, aby se tyto soukromé subjekty podílely na financování nákladů za projektantské práce, která sama paní architektka obci účtuje:(

 

Protože je na úřední desce pouze vyvěšena informace o této změně územního plánu a na stránkách obce je pouze tentýž dokument, kde je uvedeno že je možno do dokumentace nahlížet na obecním úřadě v pracovních dnech v době od 8:00 do 11:00, (jinak dle telefonické domluvy) umožňujeme vám prostřednictvím našeho portálu do této dokumentace nahlédnout (ke stažení na konci tohoto dokumentu).

 

Detaily jednotlivých ploch 5. změny územního plánu sídelního útvaru Květnice si můžete prohlédnout na následujících obrázcích:

Detail plochy 1 zadání 5. změny ÚPDetail plochy 2 zadání 5. změny ÚPDetail plochy 3 zadání 5. změny ÚPDetail ploch 4 a 5 zadání 5. změny ÚPDetail plochy 6 zadání 5. změny ÚPDetail plochy 7 zadání 5. změny ÚP

 

V zadání 5. změny ÚP, který připravovala Ing. Arch. Zahradníková je jedna ze zásadních chyb: není zde posunuta hranice zastavitelného území v lokalitě U Průhonu zpět, tak jak bylo schváleno usnesením z veřejného zasedání obce ze dne 12.2.2009. Jedná se o to, že bylo ZOK schváleno vrátit hranici zastavitelného územní západním směrem zpět k silnici Do Průhonu tak, aby odpovídala právnímu stavu 2. změny územního plánu obce.

 

Dále je v zadání řada nepřesností, nedostatků, ba i závažných chyb, které budou předmětem připomínek občanských sdružení. Projednání těchto fatálních nedostatků zadání změny územního plánu bude předmětem veřejného zasedání dne 25.6.2009, kde je tento bod na programu jednání. Pro odlehčení uvádíme jednu tuto „chybku“ v textu, která je ke konci takto důležitého dokumentu: „… obecně závazné vyhlášky obce, která byla vydána k územnímu plánu obce Nová Ves… Název obce zní: Květnice, nikoliv Nová Ves.“

 

Celé zadání změny ÚP bude mít zřejmě ještě dohry z hlediska nakládání s veřejnými prostředky. Se zadáním změny ÚP prokazatelně vznikly náklady za projektantskou činnost v řádech desítek tisíc Kč. Tyto hradí obec, ale pouze v případě, kdy se jedná o změny vyvolané zájmem obce. Nikoli však v tomto případě, kdy jsou v zadání změny vyvolané také soukromými subjekty, které se musí finančně podílet na nákladech za zpracování změny ÚP. Obec by měla od těchto soukromých subjektů registrovat písemné žádosti o změnu ÚP, předložení těchto dokumentů předpokládáme při projednávání tohoto bodu.

 

Každý občan může ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení zadání změny územního plánu podávat na obec připomínky. Ty je tedy možno podávat nejpozději do 30.6.2009, písemně (doporučeným dopisem), na adresu obecního úřadu a nebo si nechat potvrdit kopii předání písemných připomínek přímo na úřadě.

 

Naše občanská sdružení trvají na tom, aby v 5. změně ÚP byla výhradně změna plochy pro realizaci školky a aby byla zpět posunuta hranice zastavitelného území v lokalitě U Průhonu, tak jak to schválilo zastupitelstvo svým usnesením ze dne 12.2.2009.

 

Další změny ploch ze zemědělské půdy na bytovou výstavbu nechť jsou předmětem další změny územního plánu. Předejde se tím průtahům při schvalování v jednotlivých, někdy i velmi problémových lokalitách.

Kompletní textová část zadání 5. změny územního plánu
(449 kB, dokument PDF, 10 stran)

Textová část zadání 5. změny územního plánu
Textová část zadání 5. změny ÚP
Kliknutím na náhled dokument otevřete

Obrazová příloha zadání 5. změny územního plánu (přehledová mapa)
(2,1 MB, dokument PDF, 1 strana)

Obrazová příloha zadání 5. změny územního plánu
Obrazová příloha zadání 5. změny ÚP
Kliknutím na náhled dokument otevřete