Ministerstvo vnitra: podmínky pro konání referenda 28.6.09 v obci Květnice byly dodrženy

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 16. 06. 2009

OS Květnice II

Včera jsme obdrželi z ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly dopis, ve kterém se uvádí, že obdrželi dne 5.6.2009 oznámení o místním referendu v obci Květnice vyhlášenému na den 28.6.2009 od 10:00 do 22:00. V závěru dopisu MV konstatuje: "...lze tedy uzavřít, že podmínky pro konání místního referenda v obci Květnice byly dodrženy". Znění celého dopisu:

MINISTERSTVO VNITRA

odbor dozoru a kontroly veřejné správy

nám. Hrdinů 3

140 21 Praha 4

 

Č.j.: MV -  34368-  /ODK-2009

 

 

                                                                    Praha 11. června 2009

                                                                    Počet listů: 3

 

 

Vážená paní

Ing. Markéta Štrosová

Občanské sdružení Květnice II

Devětsilová 187

250 84 KVĚTNICE

 

e-mail: marketa.strosova@nextra.cz

 

Oznámení o konání místního referenda a podání občanských sdružení Květnice II a Květnice vzkvétající

 

 

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (dále jen „ODK“) obdržel dne 1. června 2009 stížnost občanských sdružení „Květnice II“ a „Květnice vzkvétající“ na postup starosty obce Květnice a dále dne 3. června 2009 Vaše elektronické podání, kterým oznamujete konání místního referenda v obci Květnice a žádáte Ministerstvo vnitra o oficiální vyjádření ke splnění formálních náležitostí tohoto referenda.

 

Pokud jde o nejasné vyjádření Ministerstva vnitra (ODK), jednalo se o písařskou chybu. Na začátku přípisu obci i stěžovateli (advokátní kanceláři) při hodnocení obsahu referendových otázek jsme uvedli, že realizaci otázek č. 2 a 5 obec ve skutečnosti nemůže ovlivnit a že mají povahu nezávazných anketních otázek. S ohledem na judikát Ústavního soudu a stanovisko odboru všeobecné správy jsme dále usoudili, že otázky 1, 3 a 4, které se týkaly územního plánování a územního rozvoje obce, předmětem referenda být mohou. V závěrečné části dopisů původnímu stěžovateli (advokátní kancelář) i obci se však omylem uvádělo, že předmětem referenda mohou být otázky č. 1, 3 a 5. O tomto omylu byly obě strany vyrozuměny. 

 

Jestliže je předmětem stížnosti na postup starosty obce Květnice jeho opomenutí (nečinnost), pak by měla být stížnost adresována spíše zastupitelstvu obce, kterému se starosta zodpovídá. Není v pravomoci Ministerstva vnitra ani žádného jiného orgánu výkonné moci přimět orgán obce ke konkrétní činnosti. Nevyjadřujeme se k otázce dodržení povinnosti vyhlásit místní referendum, neboť to ODK nepřísluší.


 Pokud se však týká nového oznámení konání místního referenda (s přílohami – usnesení ZO a vyhlášení místního referenda), splňuje toto dle našeho názoru podmínky, stanovené zákonem. Zaslali jste nám k posouzení dva dokumenty z úřední desky obecního úřadu – zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. června 2009 a nové vyhlášení místního referenda.

 Opravné usnesení o vyhlášení místního referenda obsahuje

        Čas a místo konání

        Znění otázek (jde o tři otázky, které ODK shodně s odborem všeobecné správy považoval za přípustné)

        Odůvodnění

        Odhad nákladů

        Místní komisi, její složení a zapisovatele a

        Oznámení o konání referenda.

 

Usnesení bylo přijato 4 hlasy z celkových 7 členů zastupitelstva (dva členové včetně p. starosty byli proti, jedna členka se nezúčastnila zasedání) a tedy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň s § 14. Otázky č. 2 a 5 (zachování statku pro budoucí generace, vybudování náměstí), na jejichž realizaci nemá obec vliv, byly předmětem ankety, která se konala namísto místního referenda v původně plánovaném termínu 16. května 2009.

 

Znění referendových otázek v oznámení konání referenda ze dne 1. června 2009 se shoduje se zněním, schváleným v novém usnesení ze dne 1. června 2009. Jak jsme zjistili náhledem do evidenčního systému GINIS a dotazem na odboru územní veřejné správy, zaslala obec informaci o místním referendu právě tomuto odboru. Dle nám známé kopie tohoto oznámení bylo oznámení doručeno Ministerstvu vnitra dne 5. června 2009. Z uvedeného se jeví, že byla splněna povinnost dle § 47 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, oznámit vyhlášení místního referenda do 5 dnů od této skutečnosti Ministerstvu vnitra. Oznámení o konání referenda, zaslané Ministerstvu vnitra, doslovně odpovídá znění schváleného usnesení a ve znění otázek se shoduje i s materiálem z úřední desky, který jste přiložili.

 

Závěrem lze tedy uzavřít, že podmínky pro konání místního referenda v obci Květnice byly dodrženy. Zároveň Vás však upozorňujeme na oznamovací povinnost, uvedenou v ustanovení § 47 zákona o místním referendu. Podle tohoto ustanovení oznámí starosta obce Ministerstvu vnitra do 5 dnů od příslušné skutečnosti

 

a)      vyhlášení místního referenda,

b)      výsledek hlasování v místním referendu a

c)      provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu.

 

Povinnost oznámit vyhlášení místního referenda obec splnila. Zbývá ještě splnění dalších dvou výše uvedených povinností.  

Oznámení o výsledku hlasování a informaci o provedení rozhodnutí v místním referendu by obec měla zaslat přímo odboru územní veřejné správy Ministerstva vnitra, který zajišťuje evidenční činnost dle § 47 zákona o místním referendu a obdržel již oznámení
o konání místního referenda.

 

Ing. Marie Kostruhová

ředitelka odboru

 

 

Na vědomí:

 

 

Společná advokátní kancelář                                             

Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři             

Hálkova 2                                                                          

120 00 PRAHA 2                                                               

e-mail: svorcik.office@sak-alo.cz

 

                                                                                       

Vážený pan

Ladislav Rathouský

Starosta obce Květnice

Na Ladech 14

250 84 KVĚTNICE  

e-mail: kvetnice@tiscali.cz