Proč se referendum nekonalo a kompletní výsledky místo toho uspořádané ankety a petice.

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 05. 2009

OS Květnice II

Na sobotu 16.5.2009 bylo v Květnici vyhlášeno místní referendum s 5 otázkami k nové výstavbě v obci. Dle zákona o referendu může být toto vyhlášeno na základě usnesení zastupitelstva a nebo na základě podání návrhu přípravného výboru občanů nebo občanských sdružení. Vzhledem k předchozím jednáním všech tří občanských sdružení se zastupitelstvem bylo usnesením č. 5/5/2009 zápisem ze dne 16.4.2009 zastupitelstvem jednohlasně (5 hlasy) schváleno a vyhlášeno místní referendum.  Usnesení zastupitelstva ze dne 16.4.2009
(64 kB, dokument PDF, 5 stran)

Usnesení zastupitelstva ze dne 16.4.2009
Usnesení zastupitelstva ze dne 16.4.2009
Kliknutím na náhled dokument otevřete

Dle zákona o referendu muselo být referendum 25 dní před jeho konáním (tedy nejpozději dne 21.4.2009) oficiálně vyhlášeno, vyvěšeno na úřední desku obce a dále zasláno na orgán Ministerstva vnitra. Tímto úkonem je pověřen starosta obce. Již 17.4. paní Štrosová starostu upozorňovala, že běží zákonné lhůty a že je třeba tyto náležitosti včas vyřídit. Starosta obdržel dne 20.4.2009 od zastupitelky Ing. Markéty Štrosové e-mailovou zprávu s přílohou oznámení o konání referenda.

Dokument oznámení referenda od Ing. Štrosové
(224 kB, JPG, 1 strana)

Dokument oznámení referenda od Ing. Štrosové
Dokument oznámení referenda od Ing. Štrosové ze dne 20.4.2009
Kliknutím na náhled dokument otevřete

Toto oznámení bylo obsahově shodné s výše uvedeným usnesením zastupitelstva. Starosta obce, pan Ladislav Rathouský však pozměnil údaje v otázce 3, 4 a 5 a tento pozměněný dokument dne 21.4.2009 vyvěsil na úřední desce.

Oznámení referenda starostou obce
(236 kB, JPG, 1 strana)

Oznámení referenda starostou obce
Oznámení referenda starostou obce vyvěšené dne 21.4.2009
Kliknutím na náhled dokument otevřete

Další zákonnou povinnost - zaslat toto vyhlášení na odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra starosta opominul a místo toho na ministerstvo zaslal dopis s jiným zněním až 11.5.2009.

Oznámení o konání referenda na MV ze dne 11.5.2009
(328 kB, dokument PDF, 2 strany)

Oznámení o konání referenda starostou obce ze dne 11.5.2009
Oznámení o konání referenda starostou obce na ministerstvo vnitra ze dne 11.5.2009, tedy 5 dní před referendem
Kliknutím na náhled dokument otevřete

Mezitím však již 30.4.2009 na Ministerstvo vnitra byla doručena stížnost právní kanceláře zastupující společnost Fadesa Česko s.r.o., která poukázala na formální vady ve vyhlášení referenda. Ministerstvo dalo stěžovatelům zapravdu v těchto bodech stížnosti a zaslalo starostovi obce, panu Rathouskému dne 12.5.2009 dopis a zároveň e-mail, ve kterém v závěru konstatuje, že "některé náležitosti předepsané zákonem o místním referendu nebyly splněny (doslova splněny nebyla)" a to tím, že se znění referendových otázek ve vyhlášení referenda od přijatého usnesení liší. Dále Ministerstvo konstatovalo, že mu není známo, zda obec Květnice v souladu se zákonem () oznámila ministerstvu konání referenda. V konečném vyjádření ministerstvo konstatovalo že by tím místní referendum nebylo platné.

Dopis z ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecní vyhlášky k místnímu referendu ze dne 12.5.2009
(371 kB, dokument PDF, 3 strany)

Dopis z ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecní vyhlášky k místnímu referendu ze dne 12.5.2009
Dopis z ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecní vyhlášky k místnímu referendu ze dne 12.5.2009
Kliknutím na náhled dokument otevřete

Protože jsme se se zastupitelstvem dohodli, že náklady na tisk hlasovacích lístků a dalších materiálů k informování občanů ponesou občanská sdružení v obci, zajistili jsme jejich tisk ve dnech 10.5.-15.5.2009.

Na jednání o odstranění stavby (demolice statku) dne 15.5.2009 od 12:00, na obecním úřadě nám pan starosta předal výše uvedený dopis z Ministerstva vnitra, který na obec dorazil již 14.5.2009 a elektronicky již 12.5.2009!

Vzhledem ke vzniklé situaci jsme museli jednat operativně. V noci z 15.5.2009 na 16.5.2009 jsme přepracovali hlasovací lístky referenda na anketní lístky a místo referenda jsme připravili petici obyvatel a majitelů nemovitostí v Květnici, se stejnými otázkami, které byly i v referendu.

Výzvou této petice zastupitelstvu obce Květnice je bezodkladné uvedení příslušných opatření vyplývajících z petice v účinnost, zejména v otázce č. 3 – schválení změny územního plánu s příslušnými regulativy (dle usnesení ZOK 1/5/2009 ze dne 16.4.2009). Současně tímto žádáme o jmenování paní Ing. Markéty Štrosové do funkce „určeného zastupitele“ pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu a to na nejbližším zasedání zastupitelstva.


Celé znění Ankety a petice ze dne 16.5.2009 
(2,5 MB, dokument Word, 3 strany)

Anketa a petice 16.5.2009
Anketa a Petice občanů Květnice
Kliknutím na náhled dokument otevřete


Dne 16.5.2009, půl hodiny před anketou a původně konáním referenda se nás snažil starosta přesvědčit, že se referendum konat může, s tím, že se "do něj dají jen 3 otázky"...

V 10:00 jsme přes počáteční obtíže, kdy se nám starosta snažil zasahovat do způsobu hlasování v anketě a v té chvíli do již probíhající petiční akce, jsme začali postupně plnit petiční archy.

Po 16:00 jsme ukončili anketu i petiční akci a sečetli jsme hlasy.

K petici se připojilo 408 občanů, z toho 238 travale hlášených.

V 17 hodin jsme oslovili starostu, zda chce být přítomen při otevření zapečetěné urny s anketními lístky. Sdělil nám že nikoliv. Z hlasovací urny bylo tedy komisí vyzvednuto 415 anketních lístků.

5 lístků bylo neplatných (označeno jiným způsobem než má být dle vzoru pro referendum).

K otázkám ankety č. 1 - 5, které byly součástí petice se vyjádřili občané takto:
Otázka č. 1   407xANO  3xNE
Otázka č. 2   384xANO  25xNE  1x hlasující neodpověděl
Otázka č. 3   402xANO  8xNE
Otázka č. 4   378xANO  32xNE
Otázka č. 5   402xANO  8xNE

Statisticky bylo úhrnem odpovězeno 1973xANO a 76xNE, což činí odpověď ANO zodpovězenou více jak 96% respondentů.

Ve čtvrtek 21.5.2009 předáme zastupitelstvu obce Květnice petici a dále budeme požadovat vyhlášení referenda, dle vyjádření Ministerstva vnitra.

Co říci závěrem?

Především je třeba poděkovat všem, co přišli k referendu, a i když se náhradou konala anketa spojená s peticí, aktivně se zajímali o věci spojené s otázkami v referendu. Dále je třeba poděkovat všem členům komise a také těm, kteří se podíleli jak materiálně, tak prací na přípravě a roznášení materiálů k referendu.

Pozn. pod čarou


Je s podivem, že ačkoliv starosta byl na místě petice i ankety 2x, nehlasoval ani v anketě, stejně tak, jako velká část starousedlíků. A to je škoda, protože anketa byla anonymní a bylo možno se k jednotlivým otázkám vyjádřit souhlasně i odmítavě - stejně tak, jak tomu bude i v referendu. Doufejme, že příště přijdou všichni, kterým není lhostejné co se v obci děje a nebo co se chystá a chtějí přispět svým názorem k dalšímu rozvoji obce. A je dobré, aby se zastupitelé dozvěděli kladné i záporné ohlasy k diskutovaným otázkám. Koneckonců referendum je skutečně jediným nástrojem přímé demokracie, kterým může ovlivňovat dění v obci skutečně každý. Termín konání referenda se snad podaří vybrat takový, aby to nebránilo těm, kteří chtějí přes víkend odjet mimo obec.