Místní REFERENDUM a ANKETA k nové výstavbě v Květnici

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 07. 05. 2009

Přijďte k místnímu referendu v Květnici!

Přijďte vyjádřit svůj názor k budoucnosti obce v prvním referendu / anketě v Květnici!

Kdy?

   V sobotu, 16.5. 2009, 10-16 hod., „Rybárna“ u rybníka, Květnice.

Proč?
   Referendum je účinným nástrojem přímé demokracie. Jeho výstupy dají zastupitelstvu obce silný nástroj při určování koncepce rozvoje obce  a stanovování regulačních podmínek pro přicházející investory.Výsledek referenda je ze zákona pro zastupitelstvo závazný. Aby však bylo referendum platné, musí přijít k referendu více jak polovina oprávněných (trvale hlášených) voličů a více jak 25% z nich musí hlasovat pro otázku. Nezapomeňte s sebou občanské průkazy nebo pasy. Současně s referendem bude pro majitele nemovitostí v Květnici probíhat anketa se stejnými otázkami jako v referendu. I pro anketu s sebou též obč. průkaz.

Nebuďte proto k osudu své obce lhostejní, přijďte k referendu v co největším počtu a přispějte svým názorem k Vaší budoucnosti!

 

Letecký snímek Květnice od severu - s vyznačením lokalit

Obr. č. 1 - Letecký pohled na obec od severu

(č. 1 a 2 označena plánovaná výstavba „Rezidence Flores“ a č. 3 lokalita „Zahrady Květnice“)

1. Souhlasíte s tím, aby ZOK bylo povinno neprodleně učinit veškeré kroky v samostatné působnosti, které by zabránily výstavbě více než dvoupodlažních budov v centru obce, na místě stávajících hospodářských budov, zejména realizace záměru Rezidence Flores, o němž je vedení řízení EIA pod č.j. 142294/2008/KUSK OŽP/Ja

Navržený urbanisticko-architektonický koncept patnácti čtyř až pětipodlažních budov je svou výškou, objemem, počtem obyvatel i automobilů pro místní lokalitu nevhodný (viz. obr. č. 2). Svou koncepcí by narušil stávající vesnický ráz obce a v konečném důsledku by přinesl nepřiměřené zahuštění zástavby, výrazné zvýšení silniční zátěže, hlučnosti a exhalací. Vzhledem k překotnému rozvoji obce by nebyly realizací tohoto záměru dostatečně naplněny společenské a kulturní potřeby obyvatel obce, jelikož plánovaný objem občanské vybavenosti záměru by postačoval právě jen obyvatelům samotného záměru.

 

Třetí návrh zástavby Rezidence Flores - výřez

Obr. č. 2 – Třetí návrh urbanisticko – architektonické studie zástavby „Rezidence Flores“ od jihu

(zástavba plochy 3 ha v areálu statku a prostranství jižně od statku 15ti 4 a 5ti patrovými domy s celkem 390ti byty)

 

2. Přejete si zachování hospodářských budov statku a přilehlé vily s jejich citlivou rekonstrukcí tak, aby tyto budovy zůstaly v obci Květnice zachovány pro příští generace?

Stávající hospodářské budovy jsou dle vyjádření Krajského památkového úřadu barokního původu, vila pochází z 20. let minulého století (viz. obr. č. 3 až 6). Přes svoji zjevnou zchátralost časem však mají dle vyjádření státních orgánu svoji nespornou historickou, kulturní a architektonickou hodnotu a jsou jedněmi z posledních dochovaných historických budov v Květnici. Platný územní plán stanovuje zachování současného areálu statku a jeho rekonstrukci s využitím pro občanskou vybavenost. Investor navzdory tomu podal na krajský úřad studii vlivu na životní prostředí,ve které nepočítá s alternativou zachování budov, což je v rozporu se zákonem o posuzování vlivu na životní prostředí. Naše občanská sdružení Vám při referendu tuto alternativu představí v předběžných návrzích citlivé rekonstrukce celého areálu.

 

Květnický statek - budova kde je obecní úřadKvětnický statek - vila - pohled ze statkuProstor mezi budovami statku - vlevo vzrostlý stromDetail okenního ostění z kamene u budovy statku

 

Obr. č. 3 až 6 – Stávající budovy a zeleň v areálu statku

(zleva budova kde je současný obecní úřad se vzrostlými stromy, vila z 20. let, budovy v areálu, kamenné ostění okna)

 

3. Souhlasíte s tím, aby Z0K neprodleně učinilo všechny potřebné kroky v samostatné působnosti, které jsou potřebné ke schválení změny územního plánu obsahující podmínky uvedené v příloze?

Podmínky (nové nastavení regulativů pro výstavbu v obci):
Maximální výška staveb v hřebeni: 12m, maximální počet nadzemních podlaží: dvě nadzemní podlaží
Sedlová nebo (polo)valbová střecha s minimálním sklonem 30°, střešní krytina tašky
Minimální velikost parcely pro RD: 450m2, minimální velikost parcely pro dvojdům: 450m2 pro dům
Minimální velikost parcely pro řadový dům: 150m2, minimální šířka průčelí 6m
Koeficient zastavitelné plochy: 0,3, koeficient zeleně: 0,55, Koeficient podlažních ploch: 0,6

Aplikováním těchto regulativů na každou novou výstavbu v obci bude zajištěno zachování stávajícího rázu obce a její budoucnosti dle zásad trvale udržitelého rozvoje tak, že i příští generace zde budou moci plně uspokojovat své společenské, kulturní, ale i oddychové potřeby. Zejména koeficient zastavitelné plochy, koeficient zeleně a koeficient podlažních ploch nově určuje podmínky, které omezují výstavbu objemových budov tak, aby byla úměrná okolní rozvolněné zástavbě.

 

4. Souhlasíte s tím, aby ZOK bylo povinno neprodleně učinit veškeré kroky v samostatné působnosti, které by zabránily realizaci projektu „Zahrady Květnice“ na pozemcích parc.           č. 550/26 a 5500/08 a 260/26 v katastrálním území Květnice?

Stávající urbanisticko-architektonický návrh zástavby (viz. obr. č. 7) předpokládá husté osídlení dané oblasti, spojené s velkým nárůstem obyvatel i automobilů. Parcelace daného území překračuje možnosti dané územním plánem, záměr předpokládá úzké vozovky bez chodníků a při řešení své koncepce investor zcela nezohlednil stávající dopravní situaci v obci.

 

Záměr nové výstavby Zahrady Květnice - detail

Obr. č. 7- Návrh zástavby „Zahrady Květnice“
(zástavba plochy 11 ha 242 řadovými domy)

5. Přejete si, aby měla obce Květnice na lokalitě 1 (areál bývalého statku) náměstí s občanskou a infrastrukturní vybaveností, odpovídající kapacitně rozvoji obce a plánovanému nárůstu počtu obyvatel?

Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu obyvatel obce přes 4000 (čímž bude srovnatelná např. s Úvaly!) je ve společenském zájmu, aby obec měla důstojné veřejné prostranství ve formě náměstí a vybavenost, která pokryje potřeby všech obyvatel obce. Optimální a patrně jediná se pro toto centrum jeví lokalita statku, která je pro obec strategicky položena – ve středu vznikající okolní zástavby, vedle přírodní dominanty – Mlýnského rybníka a biokoridoru. V areálu statku jsou hodnotné vzrostlé dřeviny výšek i přes 10 m, které se mohou okamžitě stát „přírodou v naší obci“, s čímž počítá i stávající územní plán.

 

Vážení spoluobčané,

Zveme vás na setkání občanských iniciativ k rybníku (u „rybárny“),

 tuto neděli 10. května 2009 od 19:00. Budeme diskutovat k otázkám referenda i ankety a dalšího rozvoje obce.