Veřejné zasedání 9.4.2009

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Sdružení a spolky, Vydáno dne: 10. 04. 2009

OS Květnice II

Na včerejším veřejném zasedání byly dány na program body: výměna pozemků mezi obcí a spol. Fadesa, výběr z otázek pro referendum k nové výstavbě v obci a dále byly dodatečně dle jednacího řádu na program zařazeny další 3 body, zejména bod řešení regulace nové výstavby v obci. Na jednání byli přítomni zástupci společnosti Fadesa Česko, s.r.o., občanská sdružení a právní zástupce občanských sdružení.Na začátku jednání bylo zastupitelkou Ing. Štrosovou na žádost občanských sdružení a zastupitelky Trantinové předloženo dle jednacího řádu k odsouhlasení zařazení dalších tří bodů na jednání:

Při projednávání splnění bodů z předchozích zápisů M. Štrosová vznesla námitku vůči uveřejněnému zápisu z veřejného zasedání ze dne 26.3.2009. Tento uveřejněný zápis není totožný s finální verzí zápisu ověřenou ověřovateli. Dále nebyl na obecních stránkách zveřejněn poslední aktuální zápis z jednání občanských sdružení za ZOK ze dnů 12.3. a 19.3.2009. V neposlední řadě nebyla na obecních stránkách zveřejněna informace o postupu a harmonogramu prací na rekonstrukci hlavní komunikace K Sibřině, přestože již toto veřejnost a občanská sdružení požadovala na čtyřech předchozích jednáních! Obec zjedná nápravu zveřejňování těchto dokumentů.

K nezveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce obce lze konstatovat, že zde opakovaně dochází k porušování zákona ve smyslu že by všechny dokumenty měly být zveřejněny, a to i elektronicky dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č. 413/2005 Sb, kdy je povinna obec zveřejňovat vyvěšené dokumenty rovněž elektronicky.

K bodu Schválení výměny pozemků s Fadesou Česko s.r.o. se vyjádřil právní zástupce občanských sdružení, že jednak není možno převádět pozemek, který nebyl řádně oceněn, tak jak to vyžadují zákonné normy pro nakládání s veřejnými prostředky a také že tento úkon vyžaduje řádné vyvěšení na úředních deskách, v zákonných lhůtách, které neproběhly. Dále bylo konstatováno, že vlastnictví části pozemku nad komunikací Koniklecová je sporné a lze se domnívat, že tento pozemek byl prodán majiteli Beránkovými dvakrát - jednou sdružení Spokojené bydlení potažmo klientům, kteří nyní v ulici bydlí a investovali podílem své finanční prostředky do výstavby infrastruktury a podruhé společnosti Fadesa Česko pro současný záměr Rezidence Flores. Komunikace byly navíc stavebním úřadem zkolaudovány a předány do užívání. Za této situace bez vypořádání vlastnických vztahů nelze o výměně uvažovat.

K převodu pozemku na obec Dobročovice se starosta vyjádřil v tom smyslu, že se jedná o chodník podél řadových domů v centru Dobročovic o rozměrech zhruba 1,5 x 80 m, který zůstal v majetku Květnice a jako takový bude převeden obci Dobročovice. Tento bod byl odsouhlasen.

Byl vznesen dotaz, zda by bylo přínosné z hlediska možnosti čerpání dotačních titulů a spolupráce vstoupit do vos Pošembeří. Vzhledem k příspěvkům požadovaným při vstupu do sdružení Pošembeří zatím tato možnost nebyla odsouhlasena.

K otázkám referenda byla zahájena rozsáhlá debata, která vzhledem k účelu - zjištění názoru široké veřejnosti na novou výstavbu, zejména Rezidence Flores a Zahrady Květnice - velmi zvířila diskuzi. Zástupci Fadesa Česko nesouhlasili s tím, aby vlastní referendům probíhalo na půdě současného sídla obecního úřadu, které vlastní. Obcí bylo sděleno, že referendum bude probíhat dne 25.4. v budově rybářské bašty u rybníka. Po bouřlivé diskuzi byly vybrány 4 otázky, které půjdou do referenda:

1.     Souhlasíte s tím, aby ZOK bylo povinno neprodleně učinit veškeré kroky v samostatné působnosti, které by zabránily výstavbě vysokopodlažních budov v centru obce, na místě stávajících hospodářských budov, zejména realizace záměru Rezidence Flores, o němž je vedení řízení EIA pod č.j. 142294/2008/KUSK OŽP/Ja

2.     Přejete si zachování hospodářských budov statku a přilehlé vily s jejich citlivou rekonstrukcí tak, aby tyto kulturní a historické hodnoty obce Květnice zůstaly zachovány pro příští generace?

3.     Souhlasíte s tím, aby ZOK neprodleně učinilo všechny potřebné kroky v samostatné působnosti, které jsou potřebné ke schválení změny územního plánu obsahující podmínky uvedené v příloze?

Podmínky:

4.     Souhlasíte s tím, aby ZOK bylo povinno neprodleně učinit veškeré kroky v samostatné působnosti, které by zabránily realizaci projektu „Zahrady Květnice“ na pozemcích parc. č. 550/26 a 5500/08 a 260/26 v katastrálním území Květnice?

 Tyto otázky budou včas zveřejněny i na úřední desce a oficiálních stránkách obce.

Dalším bodem na pořadu jednání byla změna územního plánu za účelem regulace nové výstavby v obci. K tomuto bodu právní zástupce sdružení vysvětlil mechanismus zadání této změny a dopady při účinné regulaci výstavby, včetně právních aspektů z toho vyplývajících. Obci byl předán podnět k pořízení změny územního plánu, který byl vypracován právním zástupcem sdružení. Pořízení změny ÚP bylo zastupiteli odsouhlaseno, s tím že byly definovány tyto regulativy:

Další regulativy - konkrétně koeficient zastavěnosti, koeficient zeleně a koeficient podlažnosti budou stanoveny na veřejném zasedání, které se bude konat 16.4.2009 v 19:00.

Vzhledem k tomu, že po tomto bodu musel zastupitel pan Kulič opustit jednání, nebylo zastupitelstvo usnášeníschopné a byly již probírány jen otázky v diskuzi. Další body k projednání  byly tedy přesunuty na příští veřejné zasedání 16.4.2009 v 19:00. Jsou to:

V diskuzi byly ještě diskutovány a do zápisu zaznamenány tyto body: