Členská přihláška do Občanského sdružení Květnice vzkvétající

Autor: Kryštof Hošek <krystof.hosek(at)centrum.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 19. 03. 2009

OS Květnice vzkvétající

Vážení občané, obyvatelé Květnice.
Hlavními cíli činnosti našeho nově vznikajícího sdružení jsou:

 

Z následující části článku si můžete přihlášku vytisknout a vyplněnou zaslat a nebo donést na adresu sdružení Květnice vzkvétající: Na ladech 15, 250 84, Květnice Přihláška do  Občanského sdružení Květnice vzkvétající:

Já, níže podepsaný/á tímto žádám o přijetí za člena Občanského sdružení Květnice vzkvétající evidovaného Ministerstvem vnitra ČR pod identifikačním číslem (IČ) 26579839.

 

Prohlašuji, že jsem měl/a možnost v dostatečné míře se seznámit se zněním stanov sdružení v platném znění a že s těmito stanovami souhlasím a zavazuji se je respektovat.

 

Prohlašuji, že členský příspěvek ve výši 150,- Kč zaplatím dle stanov sdružení a to nejpozději do 30 dní po písemném potvrzení mé přihlášky do sdružení, v hotovosti do rukou předsedy sdružení. Zaplacení příspěvku bude potvrzeno příjmovým pokladním dokladem.

 

Souhlasím, aby moje níže uvedené údaje byly uloženy po dobu mého členství ve sdružení v databázi sdružení a byly používány pouze pro účely činnosti sdružení.

 

Prohlašuji, že níže uvedená data jsou aktuální a poskytl/a jsem je dobrovolně.

 

 

Jméno:

 

 

Příjmení:

 

 

Rodné číslo:

 

 

Trvalé bydliště:

 

 

 

 

Kontaktní telefon

 

 

e-mailová adresa:

 

 

 

 

 

V …………….. dne ………………

 

 

 

 

___________________________

           podpis žadatele