Stanovy občanského sdružení Květnice vzkvétající

Autor: Kryštof Hošek <krystof.hosek(at)centrum.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 10. 03. 2009

OS Květnice vzkvétající

 I. Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Květnice vzkvétající

Sídlo sdružení: Na Ladech 15, 250 84 Květnice, pošta Sibřina

 

 

II. Právní postavení sdružení

 

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje společný zájem na ochraně krajiny a pamětihodností v obci Květnice(okres Praha-východ) a jejím okolí. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností. III. Cíl činnosti sdružení

 

Základními cíli sdružení jsou zejména:

a) Ochrana přírody a krajiny v obci Květnice a v jejím bezprostředním okolí, (zákon 114/ 1992,sb.). Ochrana kulturních hodnot v Květnici a jejím okolí. Péče o krajinu a zachování vesnického prostředí před další živelnou, nekoncepční a neúměrnou zástavbou

b) Záchrana stávajícího hospodářského dvora v obci Květnice, č.p. 14. Komplex hospodářsko-obytných budov včetně moderní vily(20.léta 20.st.), je jedním z posledních dochovaných dokladů historického jádra obce, s přirozeným architektonicko-stavebním vývojem, jehož zbourání by byla nenávratná ztráta. Snahou sdružení je zasadit se o rekonstrukci budov, adaptaci celého areálu, jako budoucí společensko-kulturní centrum obce, s možností  využití především pro občanskou  vybavenost, zájmové, kulturní, sportovní a jiné aktivity, které v obci  doposud chybí. Nárůstem obyvatelstva bude tento problém stále aktuálnější.

c) Stanovení doposud chybějícího celkového urbanistického záměru obce Květnice- obytná zóna, příroda (park-zeleň ), občanská vybavenost, místa k trávení volného času, apod.

d) Vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování cílů sdružení. Spolupráce s institucemi a regionálními rozvojovými agenturami. Spolupráce s podobnými sdruženími nejen v obci Květnice.

e) Aktivní činnost na získávání dotačních prostředků z fondů Evropské unie, ministerstev ČR. a jiných,  pro realizaci cílů sdružení. 

 

IV. Členství ve sdružení

 

1. Členem sdružení může být:

každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů.

 

Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 

2. Člen sdružení má právo:

a) zúčastnit se valné hromady, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - právnické osoby určuje valná hromada. Čestní členové sdružení mají hlas poradní, pokud se nestanou členy výkonné rady, pak mají hlas výkonný. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce,

b) každý člen má právo být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,

c) každý člen sdružení má právo být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.

 

3. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, dozorčí rady a jejich operativních rozhodnutí,

b) ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů sdružení vzniklých v běžném roce, výše příspěvku na rok 2008 je stanovena ve výši 100,- Kč,

c) povinností člena je aktivně hájit zájmy sdružení dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení,

d) účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.


4. Sdružení je oprávněno:

uplatnit vůči svému členovi níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:

a) napomenou člena sdružení, napomenutí provede písemně výkonná rada sdružení

b) vyloučení ze sdružení.

 

5 . Členství ve sdružení zaniká:

a) vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi sdružení ,

b) vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada,

c) zánikem člena - právnické osoby,

d) úmrtím člena - fyzické osoby,

e) zánikem sdružení.

 

6. Vypořádání:

Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

 

V. Organizační uspořádání

 

 

1. Strukturu sdružení tvoří

a) valná hromada,

b) výkonná rada,

c ) předseda.

 

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se sejde také , požádá - li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo výkonná rada, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Valná hromada je usnášení schopná, je - li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů sdružení. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, jednání řídí předseda nebo jím pověřený člen výkonné rady. Zápis z jednání podepisuje předseda a dva ověřovatelé a zasílá se všem členům společnosti.

 

3. Valná hromada má následující pravomoci:

a) rozhoduje o členství ve sdružení,

b) volí výkonnou radu a předsedu, funkční období volených orgánů je jednoleté,

c) schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření sdružení,

d) doplňuje a mění stanovy společnosti

e) stanovuje členské příspěvky,

f) hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,

g) valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány sdružení.

 

4. Výkonná rada řídí společnost mezi jednáními valné hromady. Tvoří ji předseda a 4 další členové, volení valnou hromadou ze členů sdružení na dobu jednoho roku. Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Z jednání se pořizuje zápis. Zápis je k dispozici na požádání všem členům. Výkonná rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výkonné rady. K rozhodnutí výkonné rady je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výkonné rady.

 

Výkonná rada :

a) rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,

b) připravuje jednání valné hromady ,

c) kontroluje činnost předsedy a případných dalších pracovníků sdružení.

 

5. Předseda je statutárním zástupcem sdružení. Řídí jednání valné hromady a zajišťuje plnění usnesení v rámci stanov. Předseda je odpovědný výkonné radě.

 

 

 

VI. Hospodaření sdružení

 

1. Majetek sdružení:

Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů.

 

2. Koncepce hospodaření:

Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada. Prostředky jsou používány na krytí :

a) administrativně - správních výdajů orgánů sdružení,
b) služeb a prací nutných k činnosti sdružení.

 

3. Pravidelné zúčtování:

Po skončení hospodářského roku podává předseda výkonné radě zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výkonná rada zprávu valné hromadě sdružení. Na konci každého kvartálu podává předseda valné hromadě zprávu o stavu finančních prostředků a o způsobu použití členských příspěvků, grantů, dotací a darů. Výkonná rada určí osobu pověřenou vedením účetnictví, u této pověřené osoby budou uloženy i účetní knihy. S majetkem sdružení a s finančními prostředky je oprávněn nakládat předseda sdružení a to na základě rozhodnutí výkonné rady.

 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 

 

1. Jménem společnosti jedná její předseda nebo osoby na základě zmocnění.

 

2. Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů sdružení. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.

3. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.

4. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem v Květnici, dne 3.11.2008 a budou v případě potřeby upraveny a aktualizovány valnou hromadou sdružení na jejím prvním zasedání, které bude svoláno do 30 dnů od registrace sdružení.