Stanoviska OS a občanů Květnice a okolí k záměru Rezidence Flores

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 02. 2009

Znak Květnice

K záměru Rezidence Flores - plánované výstavbě vysokopodlažních bytových domů v centru Květnice se vyjádřila řada dalších subjektů - občanských sdružení i jednotlivců z obce Květnice i okolí.Přímo přejít na:
Vyjádření JUDr. Karly Mellerové a Ing. Marie Štróblové:
Vyjádření obce SIBŘINA
Vyjádření obce KVĚTNICE
 

Vyjádření JUDr. Karly Mellerové a Ing. Marie Štróblové:

Krajský úřad středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Simona Jandurová

Zborovská 11

150 21 Praha 5

 

V Květnici dne 28.1.2009

Věc: Připomínky k probíhajícímu řízení EIA - záměr firmy Fadesa „ Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici “

 

1.

Firma Fadesa (a také veškeré DOSS) vychází ve své dokumentaci  (část B/I/6) z neschváleného návrhu územního     plánu obce Květnice (ÚPOK) z října 2006, protože uvádí : „ Poslední změna č.3  byla schválena zastupitelstvem obce dne 12.10.2006 “, avšak platná 3. změna ÚPOK byla schválená až 27.12.2006, viz.zápis z veřejného zasedání  zastupitelstva obce Květnice (ZOK).

Předkladatel záměru uvádí, že zastupitelstvo obce souhlasilo s opravenou variantou z července 2008, což je mylné, protože o tom není žádné usnesení ani písemné vyjádření.

Investor pak i dále vychází z neschválené verze.a  v lokalitě č.1 uvažuje výškovou hladinu budov 15m ( v ÚPOK je povolena 12 m - viz. schválená 3. změna ÚPOK regulace urbanistické koncepce území, třetí odstavec).

Navíc v této lokalitě č.1 plánuje mj. též mateřskou školku, avšak podle platné 3. změny  ÚPOK je školka umístěna v lokalitě č.2, kde investor naopak počítá pouze s bytovými domy. Záměr investora v lok. č.1 u MŠ nepočítá se zahradou, ale předpokládá, že děti budou přecházet frekventovanou komunikaci Na Ladech k parku u Mlýnského rybníku. V lokalitě č. 2 záměr předpokládá meziblokové hřiště pro děti v bezprostřední blízkosti již dnes rušné páteřní komunikace 3. třídy Květnice - Sibřina ( ul. K Sibřině). Záměr tak nerespektuje  bezpečnost dětí.

 

2.

Parkování v areálu pro rezidenty - zde investor nesplnil požadavek ZOK na dvě parkovací stání připadající na jednu bytovou jednotku. Investor pro 390 bytů, komerční zónu, školku, obecní úřad aj. počítá s 370 park. stáními v I.PP budov a dalších 220 stání na terénu. V projektu tedy chybí jen pro byty 190 stání a navíc chybí stání pro komerční zónu.

Rozměry kolmých  stání (2,4 x 5,3 m) nepočítají se současným trendem velkých osobních vozů ( např. SUV, MPV), proto se lze domnívat,.že jejich uživatelům nepostačí ani venkovní stání. Tím dojde k zaplnění okolních ulic

 

3.

V současné době se obec potýká s nedostatečnou kapacitou vodovodního řadu, který je dimenzován na  cca 2500 osob (stávající stav), rozestavěnost v obci podle ÚPOK a plánovaných 900 osob  Rezidence Flores zvýší počet obyvatel  na  cca 4500, přičemž vodohospodářskou společností není tento nárůst garantován. Firma Fadesa ve svém záměru nepředpokládá v této souvislosti žádné investice a pravděpodobně se spoléhá, že tento problém za ni vyřeší někdo jiný.

V záměru se uvádí, že v místě stavby se nenachází žádné ochranné pásmo vodních zdrojů, což neodpovídá skutečnosti, neboť v plánované lokalitě č. 2 je zdroj pitné vody (studna).

 

4.

Totéž se týká  nakládání se splaškovými vodami, kde záměr počítá s tím, že objekty budou zprovozněny až po rozšíření kapacity stávající ČOV realizací 4. etapy ČOV Květnice.

Investor se tedy v bodu 3. a 4. spoléhá na stav, který by měl nastat v budoucnosti, což fakticky ani po právní stránce nelze předpokládat.

 

5.

Nakládání s dešťovými vodami - záměr počítá s částečným odvodem dešťových vod do potoku Výmola a do kanalizace. Stavebník je podle zákona  o vodách povinen zajistit vsak dešťových vod na svém pozemku, zde je tedy záměr Fadesy v rozporu se zákonem.

 

6.

Doprava v obci - stávající dopravní situace v obci je ovlivněna pohybem obyvatel za prací do hlavního města. Tento pohyb se odehrává na komunikacích 3. tříd ( Na Ladech a K Sibřině), které jsou již dnes ve špičkách přetížené. Navíc se současný stav ještě zhorší realizací staveb jiných developerů Na Ladech, Ke Slušticům, Za Křivánkem.., které záměr Fadesy nezohledňuje (opět tedy jde o nárůst obyvatel z 2500 na 4500).

Záměr tedy neřeší situaci, která nastane po jeho dokončení   a může trvat léta, aniž by se zlepšila..Opět nesprávně počítá se situací, která nastane v budoucnosti výstavbou přeložky silnice I/12  na čtyřproudou komunikaci v severní části obce.

 

7.

Vlivy na obyvatelstvo

a) hluková zátěž

Při výstavbě záměr operuje od 7 do 21 hod. s přípustnou korekcí + 15 dB k základnímu hygienickému limitu 50dB. Zároveň však  na jiném místě dokumentu  v kategorii A - těžké stroje, rypadla  apod. uvádí hranici 105 dB a u dalších strojů 80dB resp. 90dB, přičemž podle něj „ U vlivu na hlukovou situaci nedochází k ovlivnění hladiny hluku “.

Korekce hlukového limitu celkem 65dB tedy bude zásadním způsobem překročena. Obyvatelé stávajících sousedních nemovitostí budou hlukem významně obtěžováni, čímž dojde k narušení faktoru pohody.

b) emise

Ačkoliv investor tvrdí, že se hluk, plynné a pevné exhalace nemohou dotknout zdraví nebo pohody obyvatelstva, domníváme se, že tento vliv bude značný, především v přilehlých lokalitách RD.

ČIŽP sděluje, že je reálný předpoklad splnění požadavků stanovených v platné legislativě o ochraně ovzduší  (u předmětných středních zdrojů znečištění ovzduší), přičemž kupodivu nepožaduje po investorovi doložení této skutečnosti relevantními výpočty.

 

8.

Vliv na životní prostředí - fauna , flóra

V záměru se tvrdí, že nedojde k zásahu do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých zvláště chráněných druhů živočichů. ČIŽP OOP však předepisuje investorovi požádat o výjimku z  §  50 zákona.                       

I když záměr předpokládá  sanaci budov a dřevin v mimohnízdní době, což by mělo umožnit bezproblémovou migraci živočichů, zůstává nevyřešena otázka, kam budou migrovat.

Záměr počítá s odstraněním stávajících dřevin, zachováním dendrologicky cenných stromů na malém území u pomníku a s výsadbou nových stromů a keřů v areálu. Nové  však  vyrostou až za desítky let.

 

 9.

Tvářnost krajiny

Záměr konstatuje, že v Květnici je poměrně řídké venkovské osídlení v blízkosti hl. města a výstavbou Rezidence Flores bude vliv na kraji a krajinný ráz akceptovatelný.  Avšak v současnosti se  v bezprostřední blízkosti záměru Flores vyskytuje typický satelitní útvar s hustým osídlením.

Do této lokality se tedy nehodí zástavba několikapodlažními bytovými domy. Realizací záměru Fadesy dojde k znehodnocení přilehlých nemovitostí a k zásahu do soukromí jejich obyvatel. V této souvislosti upozorňujeme na to, že územní plán i veškeré jeho změny na dotčené lokalitě č.2 předpokládaly umístění mateřské školky se zahradou a RD  (resp. nízkopodlažní bytové domy).

 

10.

Harmonogram výstavby

Záměr předpokládá realizaci jednotlivých objektů v tomto pořadí :

1. sektor jih - pouze bytové domy

2. sektor severozápad - pouze bytové domy

3. sektor severovýchod - bytové domy s obč. vybaveností, komerční zóna, obecní úřad, MŠ …

Občanská vybavenost, obecní úřad a mateřská škola v třetím sektoru   jsou pro chod obce  a její obyvatele prioritou. Navrhujeme úpravu harmonogramu s ohledem na potřeby obce tak, aby firma Fadesa nejdříve začala stavět na lok. č.1 - sektor severovýchod  ( bytové domy s občanskou vybavení).

 

11.

Závěr

Firma Fadesa by měla podle poslední změny ÚP schválené dne 27.12.2006 dodržet výškovou hladinu budov a ostatní regulativy.

V současné tíživé hospodářské situaci, kdy již dokončené i rozestavěné nové obytné lokality v okolí hl. m. Prahy nejsou prodány konečným uživatelům se záměr  obytného souboru Flores jeví značně problematický.  Proto je sporné tvrzení investora, že Rezidence Flores bude mít příznivý sociální efekt realizací zajištění bydlení pro cca 900 osob v 390 bytech.

K záměru se negativně staví nejen obyvatelé přilehlých nemovitostí, ale i další občané - viz petice paní Vostatkové,  všeobecně je negativně chápána jakákoliv další nová bytová výstavba v obci, kvůli neserióznosti některých  investorů ( nedodělané silnice, chodníky, osvětlení). Zvýšení  počtu obyvatel neznamená pro obec finanční přínos (bydlících je cca 2500 avšak trvale přihlášených osob jen cca do 1000 ), ale naopak jen nárůst problémů souvisejících s absencí infrastruktury.

 

JUDr. Karla Mellerová 

Ing. Marie Štróblová


 

Vyjádření obce SIBŘINA:

 

OBEC SIBŘINA 
Sibřina č.15, 250 84 Sibřina telefon: 281 970 692 ,733 394 574 obec.sibrina@sibrina.cz
 

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5
 

V Sibřině dne 2.2.2009
 

K č. j.: 186443/2008/KUSK OŽP/Ja
 

Věc: Vyjádření k dokumentaci dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Rezidence Flores – nové centrum a byty v Květnici“ v k. ú. a obci Květnice


V prosinci 2008 byla zpracována dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. k záměru „Rezidence Flores – nové centrum a byty v Květnici“ v k. ú. a obci Květnice (dále též jen „dokumentace“).
K dokumentaci podává obec Sibřina následující vyjádření:


Obec Sibřina jakožto dotčený územně samosprávný celek má za to, že vlivy záměru se bezprostředně dotknou i jeho území a zhorší životní prostředí v předmětné lokalitě, jak je uvedeno a odůvodněno níže. Obec Sibřina se domnívá, že dokumentace nehodnotí situaci komplexně a úplně zejména v níže uvedených oblastech.


1. Znečištění ovzduší
Obec Sibřina považuje nejprve za nutné vyjádřit se k dopravě v souvislosti s navrhovaným záměrem. Jak vyplývá ze samotné dokumentace, přes obec Sibřina bude projíždět největší objem automobilů z/do záměru (neboť přes obec Sibřina vede nejpřímější cesta do Prahy). Na území obce Sibřina se tak bezprostředně projeví tímto nárůstem dopravy vyvolané negativní vlivy záměru.
Obec Sibřina tedy namítá, že ačkoli se (z jejího pohledu) navrhovaný záměr projeví nejvíce negativně na znečištění ovzduší (a nárůstu hluku) v souvislosti s dopravou vyvolanou navrhovaným záměrem, a to i v obci Sibřina (jejímž středem bude doprava projíždět), dokumentace vůbec vlivy na stav ovzduší v obci Sibřina v souvislosti s dopravou vyvolanou navrhovaným záměrem vůbec nehodnotí!
Rozptylová studie a další dokumenty týkající se znečištění ovzduší, jakož následně ani z nich vycházející dokumentace se nikterak nezabývají nárůstem znečištění ovzduší

v souvislosti s dopravou směřující do a ze záměru tam, kde se tyto vlivy projeví, tj. i na území nejbližší obce – obce Sibřina. Bez uvedeného posouzení je dokumentace neúplná a nepodává úplný a objektivní obraz o vlivech posuzovaného záměru na životní prostředí.
Obec Sibřina dále připomíná, že je nutno při posuzování vycházet ze současného stavu silniční sítě, nelze uvažovat s dopravními stavbami, které nejsou v současné době realizovány – zcela mimoběžné jsou tak odkazy na budovanou přeložku silnice I/12.
Je nutno též uvést, že dopravní síť v dané lokalitě, zejména komunikace v obci Sibřina, nejsou vzhledem ke své šířce a konstrukci uzpůsobeny na intenzivní provoz vozidel, původní cesty vedoucí do polí nebo propojující dvě malé obce čítající pouhé desítky obyvatel jsou v dnešní době vystaveny masivnímu přetěžování souvisejícímu s již stávajícím nárůstem počtu obyvatel v obci Květnice (během deseti let ze 130 na stávajících zhruba 2000) a dalších navazujícíh obcí, což má za následek další zvýšení negativních vlivů dopravy (zvýše emisí při pomalejší jízdě a zpomalování, nárůst hluku a vibrací ad.).

2. Ochrana před hlukem – to samé, co bylo řečeno výše, platí i ve vztahu k problematice ochrany před hlukem. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem – nehodnocení vlivu vyvolané dopravy přes obec Sibřina -se obec Sibřina domnívá, že ani hluková studie a závěry z ní vycházející nemohou poskytovat obraz o hlukové zátěži v souvislosti s navrhovaným záměrem.

Jestliže dokumentace nehodnotí vliv vyvolané dopravy na hlukovou situaci v obci Sibřina, nemůže podat spolehlivý obraz o vlivech záměru na životní prostředí.

3. Ochrana přírody (zeleně) a vod – jak již vyplývá z výše uvedeného, nejzávažnější vlivy navrhované stavby jsou v dokumentací nehodnoceny. Kromě hluku a znečištění ovzduší vyvolaného dopravou v souvislosti se záměrem v obci Sibřina je dokumentace nedostatečná i v těchto bodech:


4. Bezpečnost silničního provozu – z konstatování uvedených v bodech 1. a 2. (nárůst osobní i nákladní dopravy) se domníváme, že posuzovaný záměr bude mít vliv
nejenom na pohodu bydlení obyvatel obce Sibřina ale i na bezpečnost silničního provozu. Stávající komunikace nejsou dimenzované pro souběžný provoz chodců a vozidel a obyvatelé okolních domů mají již v současné době vzhledem k husté dopravě ztížený přístup k vjezdům na pozemek. V části komunikací byl z důvodu velké nehodovosti a úzkému profilu zaveden systém jednosměrných ulic. Komunikace jsou intenzivně využívány chodci (ve velké mířei z obce Květnice) a to jak pro dosažení autobusových linek, tak i občanské vybavenosti v obci Sibřina (pošta, obchody). Obec Sibřina namítá, že dokumentace nehodnotí vliv na bezpečnost provozu na komunikacích obce Sibřina.


K dokumentaci obec Sibřina dále uvádí, že neřeší a neobsahuje řádné hodnocení variant, z čehož je zejména zapotřebí připomenout, že dokumentace řádně nevyhodnocuje ani variantu neprovedení záměru -nulovou variantu, což působí rozpor s § 5 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. – chybí tedy porovnání variant provedení záměru a varianty stavu území bez provedení záměru.


Z výše uvedených důvodů obec Sibřina požaduje, aby Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. vrátil oznamovateli dokumentaci k přepracování a doplnění.

 
Obec Sibřina
Ing. Petr Vítek -starosta obce


Koncept vyjádření zastupitelstva obce KVĚTNICE:

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Simona Jandurová
Borovská 11
150 21 Praha 5
 
V Květnici, dne 3.2.2009 
 
Věc: Připomínky k probíhajícímu řízení EIA – záměr firmy FADESA Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici, zak. č. 2595/TP 
 
Vážení,
předkládáme Vám tímto připomínky zastupitelstva obce Květnice k předložené dokumentaci o posuzování vlivu na životní prostředí. 
 
1.      Část B, I, 6
Společnost Fadesa vychází ve své studii z neschváleného návrhu územního plánu obce Květnice z října 2006. 3. změna územního plánu obce Květnice byla schválena zastupitelstvem 27.12.2006 (viz příloha č. 1 – usnesení zastupitelstva obce Květnice o schválení 3. změny ÚP). Tato schválená 3. změna ÚP stanovuje v části Regulace urbanistické koncepce území (viz. příloha č. 2) maximální výškovou hladinu zástavby v území na 12 m, předkládaný záměr společnosti Fadesa však navrhuje výškovou hladinu zástavby až do výšky 15 m, což není v souladu s platnou změnou ÚP obce Květnice.
V souladu s platným územním plánem není ani umístění jednotlivých staveb v rámci celého projektu, neboť 3. změna územního plánu vymezuje pro stavbu mateřské školky lokalitu označenou č. 2, investor však ve svém záměru navrhuje umístění školky do lokality označené v ÚP jako č. 1. 
 
2.      Část B, II, 2 Voda pitná
V oblasti zásobování pitnou vodou investor ve svém návrhu nezahrnuje komplexní řešení problematiky zásobování obce Květnice pitnou vodou, ve svém harmonogramu nezohledňuje nutnou výstavbu vodojemu, atd. 
 
3.      Část B, II, 4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Investor uvažuje pro záměr s počtem 590 parkovacích stání. Toto množství parkovacích stání není v souladu s požadavkem obce, která dne 3.6.2008 v písemném vyjádření investorovi uvedla požadavek na 2 parkovací stání na bytovou jednotku. Viz příloha č. 3.
Platná 3. změna ÚP v části 3. Závazná část ve formě regulativů stanovuje (příloha č. 4), že zahájení budování ostatní výstavby je podmíněno zajištěním dopravní obslužnosti obce Květnice a to vybudováním dopravní spojky mezi státními silnicemi III/01212 a III/33313. Tuto skutečnost investor ve svém záměru vůbec nerespektuje. 
 
4.      Část B, III, 2 Odpadní vody
Nakládání s dešťovými vodami – každý stavebník je v souladu s platnou legislativou povinen zajistit odvod dešťových vod. Záměr však počítá s částečným odvodem dešťových vod do toku Výmola.
Nakládání se splaškovými vodami – v současné době realizovala obec Květnice 3. etapu rozšíření ČOV, rozšíření v rámci 4. etapy je plánováno výhledově na rok 2012. Ze záměru firmy Flores není jasné, že tento časový rámec ve svém projektu zohlednila. 
 
5.   Část B, III, 4 Ostatní
Hluková zátěž – Použití zařízení při výstavbě značně  převyšuje povolené hygienické limity, investor neuvádí žádná ochranná protihluková opatření. 
 
6.      Část D, I
Znečišťování ovzduší
Investor v záměru neuvádí, jakým způsobem zajistí při výstavbě bezprašnost, která značně během celé stavby, zejména ve fázi demolice značně ovlivní celé území. 
 
Narušení faktorů pohody
Investor uvádí, že pro stavbu bude použito uplatnění korekce týkající se hluku při stavební činnosti, tedy max. 65 dB, v části B, III, 4 Ostatní však investor uvádí, že hlukové zdroje budou dosahovat hluku až 90dB, čímž bude značně narušen faktor pohody. Taktéž uváděná hladina akustického výkonu A zdrojů ve výši 105 dB značně převyšuje povolené hygienické limity a zastupitelstvo obce Květnice s tímto nesouhlasí. Výpočet ekvivalentních hladin akustického hluku tlaku v chráněném venkovním prostoru od jednotlivých zdrojů hluku musí být proveden v souladu se zákonem č. 222/2006 Sb. a respektovat dané limity.
Zastupitelstvo obce Květnice požaduje, aby skutečná pracovní doba, resp. využití jednotlivých dopravních a stavebních strojů bude trvat max. 8 hodin. Stavební práce budou prováděny pouze v pracovních dnech v době od 08:00 do 18:00 hod. a ne v rozsahu uváděném investorem od 7:00 do 21:00 denně. Toto jsou obecně požadované podmínky i pro ostatní investory. 
 
7.    Část H – přílohy a doklady
Dle názoru zastupitelstva obce Květnice nerespektuje vyjádření stavebního úřadu Úvaly, vydané pod č.j. K/4818/08/SU/Bul aktuální stav územní plánovací dokumentace obce Květnice, neboť záměr investora není v určitých bodech v souladu se schválenou 3. změnou ÚP. 
 
8.  Investor nezohledňuje požadavek obce na úpravu provozu na komunikacích v dané lokalitě, viz příloha č. 5 - Nesouhlasné stanovisko k vyjádření odboru dopravy - Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, detašované pracoviště Praha 1
 

Ladislav Rathouský,
starosta obce Květnice