FADESA Česko podala záměr zástavby statku na ŽP

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 01. 11. 2008

2. předložený návrh urbanistické koncepce ze dne 2.7.2008

Dne 30.9.2008 podala společnost FADESA Česko, s.r.o. záměr k posouzení vlivu na životní prostředí. Tento kontroverzní záměr by měl za následek demolici původního areálu statku a vyplnění celého prostoru vícepodlažními bytovými domy. S tímto záměrem naše sdružení nesouhlasí a nezávisle se PROTI vyslovilo v petici 245 obyvatel obce. I přesto, že záměr dorazil na obec 6.10.2008, dosud tuto důležitou a zásadní informaci obec NEZVEŘEJNILA na úřední desce! Naše sdružení dne 31.10.2008 odeslalo na Krajský úřad stížnost, že obec tento záměr nezveřejnila a dále vyjádření k záměru.

Vyzýváme všechny občany, kterým další osud ve věci výstavby v centru naší obce není lhostejný, aby taktéž podali vyjádření k tomuto záměru, dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).Vlastní oznámení podané spol. FADESA Česko, s.r.o.
(zpracováno Ing. Josefem Talavaškem):


Vlastní dokument oznámení EIA

Kliknutím na ikonu dokument otevřeteOznámení Kraj. úřadu SČ kraje o přijatém záměru:

Strana 1/2 dokumentu z 30.9.2008
Kliknutím na ikonu dokument otevřete

 


Strana 2/2 dokumentu z 30.9.2008

Kliknutím na ikonu dokument otevřete


 

Zde je obsah našeho dopisu, který byl odeslán na Krajský úřad SČ kraje

RNDr. Jaroslav Obermajer
Krajský úřad SČ kraje
Odbor životního prostředí
a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5
 

 

V Květnici 31.10.2008

 

 

Věc: Stížnost k nezveřejnění informace o vyhlášení záměru posouzení vlivu na životní prostředí č. STC963 obcí Květnice, vyjádření k záměru

 

 

Vážený pane Obermajere,

 

            obracíme se na Vás s vyjádřením k záměru společnosti Fadesa Česko, s.r.o.. Nejdříve však musíme předeslat, že obec Květnice do dnešního dne NEZVEŘEJNILA Vaše oznámení ani jedním z obvyklých způsobů, přesto že jste o to v předmětném dopise ze dne 30.9.2008 žádali a toto zveřejnění ukládá příslušný zákon v § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokument s výzvou o zveřejnění byl na obecní úřad doručen, viz kniha došlé pošty. Tímto bylo porušeno zákonné právo občanů se k vyhlášenému záměru vyjádřit.

 

Domníváme se, že nečinnost našeho obecního úřadu v této věci je zcela účelová, ve smyslu umožnění výstavby vícepodlažních bytových domů v centru obce. K informaci o vyhlášení záměru rezidence FLORES k posouzení EIA jsme se dostali zcela náhodně, při prohledávání informačního systému CENIA na internetu. Vzhledem k nesplnění zákonné povinnosti obce oznámit tento záměr občanům tímto podáváme podnět k přešetření.

 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, a tím časově omezené možnosti přesto podáváme vyjádření k tomuto záměru:

 

V předloženém oznámení, zpracovatele Ing. Josefa Talavaška je zpracována pouze rozptylová a hluková studie. To je z hlediska aspektů v předmětném území zcela nedostatečné.

 

 1. V předmětném území navržené zástavby se nachází několik budov z počátku 19. století, které byly již téměř 20 let nepoužívány. Na základě zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dáváme na zvážení, zda není třeba zpracovat biologické posouzení, jestli se v předmětném území nenacházejí zvláště chránění živočichové, zejména netopýři a hnízdící ptactvo. Dále se na tomto území nachází několik desítek vzrostlých stromů s obvodem kmenu větším než 80 cm s jejichž zachováním se ve studii rezidence FLORES nepočítá.
 2. Z hlediska krajinného rázu se v předmětném území nacházejí objekty, které mají nespornou kulturní, historickou a urbanistickou hodnotu. Domníváme se, že by bylo vhodnější objekty adaptovat pro potřeby občanů, což je i názor orgánu státní památkové péče.
 3. Navržená zástavba objemových objektů (15 tří a čtyřpodlažních bytových budov s celkovou kapacitou 390 bytových jednotek) zcela neodpovídá objemu a měřítku bezprostřední okolní zástavby přízemních a dvoupodlažních rodinných domků. Navíc se navržená zástavba tlačí do centra historické obce.
 4. Navržené tvary střech a půdorysy budov neodpovídají hmotám objektu původního hospodářského dvora ani nekorespondují s tvary sedlových střech stávající i okolní zástavby.
 5. Navržené budovy se svou blízkostí a výškou dotýkají intimity stávajících okolních pozemků rodinných domků.
 6. V současné době v obci neexistují žádná veřejná prostranství, ani občanská vybavenost. Z urbanistického hlediska navrhujeme dotčenou plochu využít jako veřejné prostranství, parkové plochy, nové náměstí, kulturní a společenské centrum obce, prostor pro drobné obchody a trávení volného času.
 7. Vzhledem k demografickému vývoji v obci, která měla ještě v roce 2003 pouhých 127 obyvatel, nyní má ke dni 3.10.2008 trvale hlášených 922 obyvatel by výstavbou této navržené rezidenční oblasti vzrostl počet obyvatel o 960 obyvatel, což je o více jak 100%. Vzhledem k současným limitním hodnotám kapacity čistírny odpadních vod, dosud nedoloženému propočtu generelu tlakových poměrů vodovodní sítě a nevyřešené dopravní obslužnosti by byl takový nárůst počtu obyvatel pro obec likvidační.
 8. V obci není na 70 % ploch veřejných komunikací dokončen povrch, chybí přilehlé chodníky a veřejné osvětlení. V navržené studii FLORES je tato skutečnost zcela opominuta, není řešena dopravní obslužnost, dopravní dostupnost ani přístupové cesty pro bezpečný pohyb pěších. Současná propustnost komunikací je nevyhovující již nyní, při výše uvedeném navýšení počtu automobilů v této lokalitě na dvojnásobek by došlo ke zničení životního prostředí v naší obci i přilehlých obcích, zejména při dopravě za zaměstnáním do hlavního města.
 9. Vzhledem k navrženým plochám střešních plášťů budov a celkovým zpevněným plochám přilehlým k budovám by se snížila přirozená schopnost vsaku dešťových srážek. Tím by bylo posíleno množství odvedených vod do vodoteče a zvýšeno povodňové nebezpečí.
 10. Upozorňujeme na to, že vzhledem k tomu, že navržený projekt počítá s umístěním 2/3 parkovacích míst do suterénu budov (640 automobilů na území 31573 m2 při zastavěném území 10020 m2), ačkoliv je více jak 1/3 plochy předmětného území za hranicí záplavové oblasti 100leté vody.
 11. Z historických podkladů k pozemku jižně od stávajícího statku bylo zjištěno, že se na předmětném pozemku nachází vodní zdroj. Upozorňujeme, že je nutno vzhledem k zákonu o vodách toto zjištění přešetřit dle příslušných zákonných norem.
 12. Zastupitelstvo obce předložilo zástupcům investora písemně požadavek na vybudování dvou parkovacích míst pro každou bytovou jednotku, takového počtu míst není v navrhované studii dosaženo. Dále vzneslo požadavek, aby silnice podél rybníka byla uzavřena pro provoz a jako obslužná byla používána komunikace uvnitř nové výstavby. V rozporu s ÚP je též umístění budoucí budovy mateřské školky, která má být dle ÚP v části jižně od statku, je však umístěna v místě, které je z hlediska bezpečnosti pro umístění školky naprosto nevyhovující.
 13. Studie není zpracována v souladu s platnou změnou ÚP č. 3 obce Květnice, která stanovuje jednotkou výškovou hladinu zástavby a to 12m pro celou obec bez výjimky.
 14. Platná změna ÚP dále podmiňuje další výstavbu v obci (a tedy i stavbu výše uvedeného investora) vybudování nové komunikace spojující severozápadní část obce (lokalita Za mlýnem s komunikací Sibřina – Újezd nad Lesy v místě napojení u čerpací stanice ČS Sibřina), toto však investor zcela opomíjí.

 

Naše občanské sdružení s názvem Květnice II, zastupující v současné době 124 občanů či majitelů pozemku v katastru obce Květnice NESOUHLASÍ s navrhovanou výstavbou rezidence FLORES v předmětném území, zejména z důvodů nevhodnosti uvažované vícepodlažní zástavby v kontextu s okolní stávající zástavbou, vzhledem k havarijnímu stavu současné infrastruktury a neexistující občanské vybavenosti by při dvojnásobném navýšení počtu obyvatel došlo k velkému zhoršení životního prostředí stávajících obyvatel obce. Projekt rezidence FLORES je navíc v rozporu s platným územním plánem obce ve znění jeho 3. změny.

 

Domníváme se, že by v předmětné lokalitě měly být spíše stávající objekty adaptovány a citlivě doplněny objekty občanské vybavenosti, s objemy úměrně k objemům okolní zástavby a účelu využití vzhledem k společenské prospěšnosti. Stávající vila z 20. let minulého století by mohla po adaptaci sloužit jako důstojný objekt obecního úřadu, včetně místní knihovny, ostatní objekty by po adaptaci mohly plnit účel mateřské školky, obchodů a objektů pro kulturní a společenský život v obci. Stávající vzrostlé dřeviny v objektu by tak byly zachovány. Ostatní plochy by mohly být využity jako veřejná prostranství, drobná hřiště a parkové plochy. Celkovou zastavěnost bychom navrhovali snížit na 20%.

 

Nezávisle na postoji našeho sdružení byl zásadní nesouhlas s výstavbou navržené rezidence FLORES vyjádřen peticí obyvatel obce Květnice, kterou iniciovala paní Vostatková. Petici podepsalo 245 obyvatel obce. Předpokládáme, že Vám bude od paní Vostatkové doručeno samostatné vyjádření k záměru v jehož příloze bude doložena petice kopií podpisových archů.

 

Očekáváme taktéž, že Vám obec zašle odmítavé stanovisko k tomuto záměru, tak jak jej deklarovala ve svém stanovisku (http://www.kvetnice.net/article.asp?nDepartmentID=45&nArticleID=199&nLanguageID=1) na oficiálních stránkách obce.

 

 

 

S pozdravem,

 

Za občanské sdružení Květnice II,

 

 

 

                                        

Ing. Markéta Štrosová

 

 

                                        

Ing. Petr Štros

 

 

                                        

Ing. František Daniel

 

 

                                        

Tomáš Hordějčuk  

 

  

 

Adresa sdružení:        Devětsilová 187

250 84  Květnice