Rekonstrukce komunikace K Sibřině

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 10. 2008

Započetí rekonstrukce komunikace K Sibřině 1.10.2008

Jak jste již mnozí z vás zjistili, probíhá od minulého týdne rekonstrukce komunikace a zřejmě i chodníků mezi Sibřinou a Květnicí. Úprava komunikace a zřízení chodníků pro pěší je nezbytnou nutností pro bezpečný provoz vozidel na této komunikaci a především pro bezpečný pohyb chodců. Vítáme, že k této rekonstrukci konečně dochází. Před zahájením prací však nebyla veřejnost informována způsobem obvyklým.Započetí rekonstrukce komunikace K Sibřině 1.10.2008

Jedná se především o seznámení občanů Květnice s realizací tohoto záměru v dostatečném předstihu před jejím započetím, zejména projednání záměru a získání souhlasu bezprostředně dotčených majitelů parcel.

Započetí rekonstrukce komunikace K Sibřině 1.10.2008

Dále by měl být předložen průhledný způsob financování prací, které hradí obec z veřejných prostředků (obrubníky a chodník) a zveřejněny výsledky výběrového řízení s uvedením důvodu proč byla vybrána prováděcí firma.

V této souvislosti by měla být občanům předložena k nahlédnutí projektová dokumentace na část financovanou z obecních prostředků (chodníky) i na část úpravy povrchů komunikace včetně vjezdů na pozemky, která je finančně zajišťována z jiných zdrojů.

Započetí rekonstrukce komunikace K Sibřině 1.10.2008

Na základě předložené dokumentace ve stavebním řízení výstavba chodníků podléhá vydání stavebního povolení a následné kolaudaci tak, aby stavba vyhověla bezpečnému pohybu osob a neohrožovala jejich zdraví. Provozovatel odpovídá ze zákona za údržbu na těchto chodnících. Proto povrch chodníků nemůže být vytvořen ze štěrkové vrstvy, nýbrž se zpevněným povrchem (dlažba, asfalt).

S časovým postupem prací a způsobem dopravního řešení a dopravního značení nebyla veřejnost seznámena. 


Rekonstrukce komunikace K Sibřině podruhé obr.01

Práce na rekonstrukci komunikace byla započata 1.10.2008 ukládáním obrubníků, prováděcí firma zahájila práce bez podrobných geodetických měření.

Rekonstrukce komunikace K Sibřině podruhé obr.02

Dne 6.10.2008 tato firma demontovala převážnou část obrubníků zasazených do betonového lože na levé straně směrem do Květnice. Můžeme se domnívat, že práce nebyly provedeny v souladu s dokumentací a k nápravě došlo na základě připomínek občanů.

Rekonstrukce komunikace K Sibřině podruhé obr.05

Zastupitelstvo obce v čele se starostou nezajistilo před zahájením prací naplnění zákonných podmínek - informování občanů (zákon o obcích) a dále realizaci stavby (stavební zákon) a řešení dopravního opatření - například instalaci semaforu. Současný stav prokazuje, že obec nezajistila žádnou technickou kontrolu nad průběhem akce a nepodílí se na koordinaci rekonstrukce povrchu komunikace a chodníků. 

Rekonstrukce komunikace K Sibřině podruhé obr.08

Jelikož se jedná o stěžejní komunikaci pro pohyb vozidel a chodců, je třeba ze strany obce okamžitě nastavit přísné podmínky pro kontrolu provádění díla tak, aby bylo dokončeno v souladu s technickými normami a odpovídající legislativou.

Budeme rádi, pokud vy, jako občané doplníte zde v komentáři další informace, které bychom společně mohli projednat na příštím jednání zastupitelstva dne 9.10.2008.