Odpověď starostovi na dopis ze dne 13.8.2008

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 10. 09. 2008

OS Květnice II

Dokumenty Sdružení

 

 

Obecní úřad Květnice

Na Ladech 14

250 84 Sibřina

  

V Květnici, dne 20.8.2008

 

 

Věc: odpověď na Váš dopis ze dne 13.8.2008Vážený pane starosto,

 

   náš dopis jsme adresovali jako veřejnou výzvu celému zastupitelstvu se žádostí o zaujmutí písemného stanoviska k jednotlivým bodům, které se mělo stát základem pro diskusi zastupitelů a občanů na příštím veřejném zasedání. Vzhledem k tomu, že jste reagoval na naši výzvu o zkrácení lhůty pro odpověď v termínu do 30 dnů od obdržení naší veřejné výzvy, považujeme dle správního zákona tuto Vaši odpověď jako oficiální vyjádření k našemu písemnému sdělení, které však postrádá názor ostatních členů zastupitelstva, což sám uvádíte v závěru Vašeho dopisu a je tudíž jako odpověď nekomplexní, dotýkáte se pouze některých bodů z naší veřejné výzvy.

 

Vzhledem k Vašemu několikaletému působení v roli zastupitele/starosty nelze přijmout Váš argument, že neplnění usnesení zastupitelstva je dáno tím, že v zápisu nejsou stanoveny konkrétní odpovědné osoby, odpovídající za splnění usnesení. Jestliže nebyla konkrétně stanovena a určena osoba, která měla v rámci přijatého usnesení plnit konkrétní úkoly, je touto osobou dle Zákona o obcích starosta, který obec zastupuje vůči třetím osobám. A je i jeho pravomocí/povinností přenést plnění jednotlivých úkolů na konkrétní osoby v rámci zastupitelstva. Jestliže povinnost plnit konkrétní úkol nebyla nikdy výslovně přenesena a plnění usnesení kontrolováno kontrolním výborem, pak zůstává plnění úkolů na Vaší osobě a chyby, které z tohoto titulu přiznáváte, jdou plně za Vámi.

 

Dle Zákona o obcích, §103, odst. 4, písmena e) odpovídáte jako starosta obce za informování veřejnosti o činnosti obce. Proč tedy veřejné oficiální stránky obce neobsahují informace o záměru a stavu přípravy a projekce stavby vodojemu a s tím související problematikou vodovodního řádu, propojení se soustavou sítí lokalit, tlakovými poměry, hydrotechnickými výpočty, zajištěním finančních prostředků, propočtu návratnosti investice? Veřejnost má zákonné právo být informována, proč je obec investorem a garantem této akce.

 

Očekáváme od Vás, že zcela konkrétně a jednoznačně uvedete na veřejném zasedání úkoly, které byly jednoznačně přiděleny včetně uvedení termínu splnění zastupitelce Ing. Štrosové a nebyly v tomto stanoveném termínu splněny. Vaši poznámku ve znění „toto považuji za poměrně kuriózní“ považujeme za zcela nevhodnou a nedůstojnou starosty obce.

 

Obsah Vaší odpovědi nás opětovně utvrzuje v názoru, že Váš způsob řízení obce je nekompetentní. Taktéž dle našeho názoru nenaplňujete body, které jste uváděli ve volebním programu zejména v otázce bohatých zkušeností s řízením obce, zainteresovanosti odborníků, atd.

 

 

Věříme, že příští veřejné zasedání nabídne dostatečný prostor pro osobní diskusi, žádáme Vás tímto ještě jednou o zařazení bodů z naší veřejné výzvy na program jednání. Zároveň Vás žádáme o sdělení termínu příštího veřejného zasedání.

 

 

 

S pozdravem

Za občanské sdružení Květnice II

 

 

------------------------------------------------

Ing. František Daniel

 

 

------------------------------------------------

Tomáš Hordějčuk

 

 

------------------------------------------------

Ing. Markéta Štrosová