Výzva ke zdržení se poškozování dobré pověsti spol. FADESA Česko, spol. s r.o.

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 14. 08. 2008

2. předložený návrh urbanistické koncepce ze dne 2.7.2008

Dokumenty Sdružení

Dne 8.7.2008 odeslal právní zástupce spol. FADESA Česko, spol. s r.o. našemu sdružení výzvu ke zdržení se poškozování dobré pověsti, porušování práv a šíření nepravdivých informací.

Jelikož naše sdružení zastupuje zájmy členů našeho sdružení a zastává stejný názor dalších občanů a majitelů stavebních parcel ve věci rozvoje výstavby v obci Květnice, předkládáme vám kompletní chronologickou komunikaci mezi spol. FADESA Česko, spol. s r.o. a naším sdružením, abyste si mohli sami udělat názor o investorovi, který plánuje výstavbu v centru naší obce.Dopis od spol. FADESA Česko, spol. s r.o. ze dne 8.7.2008:


Strana 1/2 dokumentu z 8.7.2008

Kliknutím na ikonu dokument otevřete


Strana 2/2 dokumentu z 8.7.2008

Kliknutím na ikonu dokument otevřete


Příloha 1/3 k dokumentu z 8.7.2008

Kliknutím na ikonu dokument otevřete


Příloha 2/3 k dokumentu z 8.7.2008

Kliknutím na ikonu dokument otevřete


Příloha 3/3 k dokumentu z 8.7.2008

Kliknutím na ikonu dokument otevřete


Odpověď sdružení Květnice II ze dne 22.7.2008:

Titl. Mgr. Radana Vítovcová, advokátka
Hálkova 2
120 00 Praha 2

-----------------------------------

V Praze dne 22.7.2008

 

Věc:

Oznámení o převzetí právního zastoupení

Odpověď na dopis ze dne 8.7.2008

 

Vážená paní magistro,

  

            oznamujeme Vám tímto, že naše Advokátní kancelář převzala právní zastoupení občanského sdružení Květnice II, se sídlem Květnice, Devětsilová 187, IČ: 27018393, s tím, že Vám jakožto odpověď na Váš dopis ze dne 8.7.2008, nazvaný jako „Výzva ke zdržení se poškozování dobré pověsti a porušování práv společnosti FADESA Česko, spol. s r.o. a šíření nepravdivých informací“, sdělujeme následující:

           

Náš klient, jakožto občanské sdružení založené zejména za účelem hájení zájmů jeho jednotlivých členů – občanů obce Květnice v obci Květnice, uveřejnil na svých webových stránkách text tohoto znění: „Nová plánovaná výstavba v areálu bývalého statku a přilehlého jižního pozemku překračuje všechny meze trvale udržitelného rozvoje obce a situace se zastupitelstvu vymyká z rukou. Nemůžeme reagovat jinak, než zásadním nesouhlasem s plánovanou výstavbou v tomto duchu a výzvou občanům, aby se zapojili do projektu proti těmto zásadním a nevratným změnám.“ Jakkoli je text tohoto znění textem naprosto legitimním a legálním, tak navíc ani objektivně nemůže zasáhnout do dobré pověsti Vašeho klienta, neboť o Vašem klientu se v tomto textu na žádném místě, a to ani okrajově, vůbec nehovoří. Tento text se zjevně týká kritiky orgánů obce, zejména pak jeho zastupitelstva, se kterým má náš klient z průběhů a realizování předchozích výstaveb negativní zkušenosti, s tím, že by tyto negativní zkušenosti v budoucnu znovu velmi nerad opakoval. Tudíž z důvodu naprosté legitimity předmětného textu, který se navíc v žádném případě ani okrajově netýká Vašeho klienta, nevzniká Vašemu klientu v daném případě ani hypotetický nárok vyplývající z titulu neoprávněného zásahu do dobré pověsti právnické osoby dle ustanovení § 19b občanského zákoníku.

 

            Co se týče zveřejnění předmětné fotografie v pozměněné podobě, tak náš klient, jakkoli v žádném  případě nesouhlasí  s Vaším  subjektivním  hodnocením  způsobu  jejího pozměnění resp. s jeho hypotetickými důsledky, zdůrazňuje, že pouze našel odkaz na předmětnou fotografii v již pozměněné podobě na diskusním fóru oficiálních webových stránek obce Květnice, tedy té obce, se kterou chce Váš klient spolupracovat v průběhu zamýšlené výstavby, přičemž se „rozhodně nebrání věcným a smysluplným návrhům na případné úpravy projektu“ z její strany. Poté, co tento odkaz na fotografii náš klient na webových stránkách obce Květnice našel, použil tento zcela veřejně přístupný odkaz na své webové stránky jako doprovodnou vizualizaci k výše uvedenému textu.

 

            S ohledem na shora uvedené skutečnosti je tudíž náš klient přesvědčen o tom, že se nedopustil žádného protiprávního ani jiného jednání, které by jakýmkoli způsobem mohlo poškodit dobrou pověst Vašeho klienta či zasáhnout do jeho osobnostních autorských práv. Z tohoto důvodu náš klient nezveřejní a ani ostatně zveřejnit nemůže Vámi požadovanou omluvu, neboť svým zcela legitimním jednáním v žádném případě nepřekročil zákonné limity demokratické diskuse a neporušil žádné platné právní normy.     

 

 

            Znamenám se a jsem

 

            S pozdravem

                   Mgr. Vladimír Mrkvička, advokát


Dopis od spol. FADESA Česko, spol. s r.o. ze dne 29.7.2008:


Strana 1/2 dokumentu z 29.7.2008

Kliknutím na ikonu dokument otevřete


Strana 2/2 dokumentu z 29.7.2008

Kliknutím na ikonu dokument otevřete


Odpověď sdružení Květnice II ze dne 6.8.2008:

Titl. Mgr. Radana Vítovcová, advokátka
Hálkova 2
120 00 Praha 2

-----------------------------------

V Praze dne 6.8.2008

 

Věc:

Odpověď na dopis ze dne 29.7.2008

 

Vážená paní magistro,

  

            náš klient, občanské sdružení Květnice II, na svých stránkách www.kvetnice.info v článku s názvem „Situace v Květnici, nová výstavba v roce 2008“ ze dne 3.6.2008 změnil pouze odkaz na fotografii s vizualizací výstavby s názvem „plánovaná výstavba“ a nahradil jej původní vizualizací Vašeho klienta ze dne 12.5.2008, kterou obdržel na obecním úřadě. Projevil tak dobrou vůli na základě Vašeho dopisu ze dne 8.7.2008, v dobré víře narovnání vztahů s Vašim klientem.

 

Odkaz na umístění dle názoru Vašeho klienta zmanipulované fotografie nalezl náš klient na oficiálních stránkách obce www.kvetnice.net u prvního návrhu studie na 3. straně diskuse v příspěvku „Reálný poměr výšek budov panelákova Květnice“ ze dne 30.5.2008 10:02:13, viz příloha č. 1 tohoto dopisu.  

 

Náš klient trvá na tom, že v textu samotného článku ze dne 3.6.2008 žádným způsobem nepoškodil autorská práva ani dobré jméno Vašeho klienta. Navíc náš klient tímto článkem reagoval na celkovou situaci v obci ze dne 3.6.2008, tedy v období, kdy byla Vaším klientem oficiálně předložena občanům  urbanisticko – architektonická studie ze dne 12.5.2008. V této studii byla navrhována výstavba pětipodlažních budov uprostřed zástavby rodinných domků. Na tento návrh reagovali již sami občané od počátku v diskusi oficiálních stránek obce negativně. Náš klient hájí zájmy svých členů a občanů obce a měl tudíž na základě svobody slova nárok vyjádřit se k tomuto návrhu Vašeho klienta odmítavě.

 

Na základě demokratické diskuse občanů a připomínek našeho klienta Váš klient předložil zastupitelstvu obce další upravenou studii, která byla na obecních stránkách www.kvetnice.net zveřejněna 7.7.2008. Nyní je již na práci zastupitelstva, aby tento nový návrh Vašeho klienta posoudilo a případně schválilo tento záměr v dalším řízení.

  

Náš klient se v daném případě nebrání ani případné vzájemné schůzce, na které by byl jistě lepší prostor k dotazům a efektivní diskusi o aspektech výstavby v obci Květnice.

 

 

            Znamenám se a jsem

 

            S pozdravem

                    Mgr. Vladimír Mrkvička, advokát


Příloha č. 1 k dokumentu z 6.8.2008

Kliknutím na ikonu dokument otevřete