Jednání dne 8.1.2007 se zástupci investora pro lokalitu č. 5 na obecním úřadě

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 08. 01. 2007

Znak Květnice

Dne 8.1.2007 proběhlo na obecním úřadě jednání se zástupci investora pro lokalitu č. 5. Na tomto území má vzniknout projekt tzv. asistenčního bydlení.
 Přítomni za obec: pan Rathouský, pan Kulič, paní Trantinová, pan Opichal, paní Štrosová. Dle informace pana Rathouského měli zástupci investora předložit dne 4.1.2007 smluvní podklady, zejména smlouvu o smlouvě budoucí, která by vymezovala podmínky pro investora na lokalitě č. 5.
Na výše uvedeném jednání vyplynulo, že smlouvy ještě nevznikly. Zde uvedené informace pouze popisují průběh jednání a projednané body, nebyl pořízen zápis, ani se o jednotlivých bodech nehlasovalo.
Zda budou skutečně dodrženy, nedokážu v současné době posoudit.

Byly podány následující informace o investici:
1. vzniknout by mělo 40 RD, seskupených jako trojdomky s předzahrádkou, dvoupatrová hospodářská budova, první patro bazén, komerční prostory, druhé patro ubytování pro asistenty, atd., stáje, garáže, parkoviště. Celkový podrobný projekt ještě není k dispozici.
Celý objekt bude oplocený, oplocení bude skryto zeleným pásem. Hospodářská budova bude situována k obci tak, aby byl umožněn přístup do budovy, aniž by bylo nutné vstupovat do areálu. Dále bude vybudována komunikace III. třídy, jež bude ústit na silnici Újezd - Sibřina zhruba proti čerpací stanici.

2. financování projektu:
a) projekt bude financován formou tzv. veřejné podpory, kdy investor uzavře smlouvy s potravinovými řetězci, rozjede reklamní kampaň na podporu konkrétních výrobků a část tržeb z těchto výrobků bude plynout investorovi (princip: koupí tohoto balení kávy přispějete 50 hal na vybudování vesničky pro handicapované spoluobčany)
b) jednotliví majitelé RD zaplatí za výstavbu svého RD a koupi pozemku (celkem řádově 140 mil. Kč)
c) investor chce na projekt čerpat dotaci z fondů EU, konkrétně z OP lidské zdroje a zaměstnanost

3. Náklady na projekt: zahájení, výstavba, atd. 260 mil, 21 mil. provozní náklady/ročně

4. investorem akce bude akciová společnost, která zatím nevznikla, právník investora připravuje podklady, zatím ještě není stanoveno obchodní jméno společnosti. Investorem bylo navrženo, že se někdo z členů zastupitelstva může stát členem dozorčí rady této AS

5. harmonogram projektu: dokončení dostavby RD 06/2008, dokončení dostavby hospodářské budovy 12/2008, dokončení dostavby komunikace předpokládám taktéž 12/2008, exaktně toto však uvedeno nebylo

Bylo navrženo vytvoření smluvních podkladů, které by vymezovaly povinnosti investora. Právní zástupce investora, JUDr. Benda, připraví na základě informací od zastupitelstva, které obdrží do 22.1.2007, smlouvu o smlouvě budoucí (zhruba do konce 02/2007) a zašle ji na připomínkování zastupitelstvu.
Navrženo bylo, aby investor složil část prostředků např. do advokátní úschovy a z těchto prostředků by bylo hrazeno vybudování IS a komunikací. Investor tento návrh projedná.
Zároveň bylo investoru oznámeno, že musí zaplatit příspěvek obci z výměry pozemků, na nichž vzniknou objekty k bydlení (příspěvek na úhradu nákladů na rozšíření ČOV, atd.), tyto prostředky bude obec po investorovi požadovat předem.
Proběhne jednání s majiteli dotčených pozemků o jejich prodeji, při jednání nebyla k dispozici přesná parcelace. Jednání pravděpodobně proběhnou ještě tento týden, za zastupitelstvo se účastní pan Rathouský.

Markéta Štrosová