Hlídací centrum - revize stávajících smluvních vztahů, návrh řešení

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 20. 12. 2006

OS Květnice II

Dokumenty Sdružení


Hlídací centrum pro děti,

revize stávajících smluvních vztahů a návrh řešení

Obecní úřad Květnice
Zastupitelstvo obce
Na Ladech

250 84 Květnice

Revizi stávajících smluvních vztahů, návrh řešení
Zpracoval: Marcela Trantinová, předseda kulturní komise, Markéta Štrosová, člen kulturní komiseObec Květnice se s cílem podpořit činnost v oblasti péče o děti předškolního věku rozhodla podílem na soukromém podnikatelském záměru paní Pešková, která v obci Květnice zřídila hlídací centrum s názvem Sluníčko.

Za tímto účelem podepsala obec Květnice dne 31.5.2006 smlouvu o nájmu nemovitosti na řadový dům za účelem užívání nemovitosti pro hlídání dětí předškolního věku.

Po konzultaci s advokátem a nadřízeným orgánem obce, Městským úřadem v Úvalech, resp. paní Tesařovou je nutné smlouvu upravit a to následujících způsobem:

1. objekt byl zkolaudován jako řadový rodinný dům. Je nutné vyžádat si souhlas stavebního úřadu, že nemovitost bude užívána jiným účelem, než je určeno v kolaudačním rozhodnutí. Obec jako účastník řízení nemůže poukazovat na to, že o obsahu kolaudačního rozhodnutí nevěděla, ve smlouvě se navíc uvádí, že se jedná o řadový dům.

2. Účel nájmu stanovený v nájemní smlouvě jasně vysvětluje skutečnost, že prostory jsou pronajímány jako nebytové, neboť v nich bude provozována živnost. Vzhledem k této skutečnosti musí smlouva obsahovat přesné určení, jaká živnost bude v pronajímaných prostorách provozována. V tomto případě se jedná o volnou živnost č. 114 mimoškolní výchova a vzdělávání (péče o děti nad 3 roky věku). Vzhledem k tomu, že obec tímto ŽL nedisponuje, musí zde být formulováno, že bude zajištěno zprostředkovaně.

Na úpravu smlouvy může navazovat následný krok a to sepsání smlouvy podnájemní mezi obcí a paní Peškovou (viz příloha), ve které bude specifikováno, že v prostorách vykonává právě výše uvedenou živnost. Musí se být stanoveno aspoň minimální nájemné, neboť v nájemní smlouvě se věc přenechává vždy za úplatu)

Dalším krokem by měla být smlouva o výpůjčce, ve které lze dohodnout bezplatné užívání individuálně určené věci. Tímto je myšleno zařízení, jež obec zakoupila a hlídací centrum bezplatně užívá.

Hodnocení situace:

Obec Květnice by měla zvážit, zda bude i nadále podporovat soukromé podnikání v této oblasti, neboť hrozí situace, že další subjekt s podobným předmětem činnosti bude požadovat oprávněně od obce stejnou finanční podporu, na kterou obec nemá prostředky. Zároveň by obec měla zvážit, zda je vhodné podporovat soukromé podnikání osoby, která nemá v obci Květnice trvalé bydliště.

Příspěvek na předškolní děti musí být překlasifikován jako dotace fyzické osobě. Jelikož se jedná o částku vyšší než 500,- Kč, je třeba pro udělené této dotace v souladu s jednacím řádem souhlasu zastupitelstva.
V současné době disponuje paní Pešková živnostenským listem na předmět podnikání "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost". Obsahová náplň živnosti je zejména specifikována jako zajišťování chodu domácnosti (vaření) úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně, individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost. Obsahem živnosti není péče o děti do tří let věku v denním režimu. Uzavírá-li obec podnájemní smlouvu na prostor, ve kterém je specifikován předmět podnikání, musí ověřit, zda podnájemce tímto oprávněním disponuje, neboť živnostenský list podnájemce musí být součástí smlouvy.

Návrh postupu:

1. Změna nájemní smlouvy
2. Uzavření podnájemní smlouvy (pro pí. Peškovou to znamená zajištění nového ŽL)
3. Uzavření smlouvy o výpůjčce
4. Projednání možnost okamžitého zřízení obecního hlídacího centra

 

Po projednání s ostatními členy zastupitelstva nový návrh postupu:

1) výpověď nájemní smlouvy na prostory hlídacího centra
2) uzavření nájemní smlouvy přímo mezi paní Peškovou a pronajímatelem prostoru
3) Uzavření smlouvy o výpůjčce
4) jednání s paní Peškovou o výši dotace na hlídací centrum