Zápis ze schůzky zastupitelstva ze dne 7.12.2006

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Zdroj: Zastupitelstvo obce Květnice, Vydáno dne: 07. 12. 2006

Znak Květnice

Info ze schůze

Dne: 7.12.2006

Přítomni: L. Rathouský, J. Kulič, J. Slavík, I. Řezáčová, M. Štrosová, R. Opichal, M. Trantinová

z obce Sibřina: J. Šáda, p. Vítek

Navržená témata (pan Šáda):
1) Kanalizace v Sibřině
2) Změna územního plánu
3) Kontejnery
4) Sběrný dvůr
5) Využití kapacity MŠ Sibřina
6) Materiály na nástěnku1. Schůzka se členy zastupitelstva Sibřina (p. Šáda, p. Vítek) - projednání přípojek kanalizace. Dojednání ceny vodného pro obyvatele Sibřiny. Starosta Květnice připraví návrh ceny.
Sibřina uvažuje o možnosti napojit se na ČOV vybudovanou obcí Květnice. Květnice dala již v minulosti příslib o napojení 1000 ekvivalentních jednotek na ČOV Květnice. Vybudování kanalizace uvnitř obce Sibřina bude nákladem obce Sibřina, na přípojných bodech budou nainstalovány měřící přístroje pro přesný přehled průtokového množství, na toto množství bude vystaven daňový doklad obci Sibřina, další rozúčtování jednotlivým obyvatelům provádí Sibřina samostatně. Obec Květnice předloží dokumentaci ke kanalizaci, aby bylo možné vypracovat navazující projekt a určit přípojné body (projekt vypracuje obec Sibřina), dokumentace bude předána v předpokládaném termínu dne 11.12.2006. Obec Květnice projedná s provozovatelem ČOV přepočet nákladů a na základě těchto informací bude stanovena cena za 1m3 stočného pro obec Sibřina.

2. Obec Sibřina trvá na zachování biokoridoru, který je dotčený změnou č. 3 ÚP a to tak, aby obce i nadále zůstaly opticky odděleny a výstavby neprobíhala až na hranice s obcí Sibřina.
Plánovaná výstavba (území označené č. 5 v ÚP) musí být uzpůsobena tak, aby biokoridor zůstal zachován, respektive zůstaly zhruba zachovány jeho proporce (změna tvaru možná).V souvislosti s touto výstavbou byl společností Jezdecký klub Scarlet představen podnikatelský záměr, který by měl v této lokalitě vybudovat asistenční bydlení. Po dohodě všech zúčastněných stran je úprava biokoridoru a umístění stavebního záměru možná tak, aby byly splněny požadavky obce Sibřina. Tato změna bude zakreslena paní arch. Zahradníkovou tak, aby bylo zcela zřejmé, jak bude budoucí situace vypadat. Zastupitelstvo obce Sibřina bylo požádáno, aby ve změně územního plánu zohlednili zapracování navrhované komunikace do územního plánu. Zároveň bylo zastupitelstvo požádáno, aby se podílelo poskytnutím části území obce na vybudování biokoridoru.

3. Zastupitelé Sibřiny požadují, aby Květnice doplnila své kontejnery na odpa, neboť se domnívají, že obyvatelé Květnice vyváží svůj odpad do kontejnerů obce Sibřiny. Nepřijato zastupitelstvem Květnice. Zastupitelé Květnice navrhují lepší umístění sibřinských kontejnerů.
Obec Květnice dále nebude zavádět povinnost umístit popelnice na každý stavební pozemek (návrh zastupitelstva obce Sibřina), neboť v současné době není možné zajistit svoz odpadu ze všech stavebních pozemků (komunikace nejsou dokončeny).

4. Sběrný dvůr Obec Sibřina se dotazuje, zda Květnice neuvažuje o vytvoření sběrného dvora. V současné době obec Květnice o tomto neuvažuje.

5. Mateřská škola Obec Sibřina nabízí obci Květnice 20-40 míst ve školce Sibřina. Starosta Sibřiny dodá předběžnou kalkulaci vzniklých náklad. Další info na vyžádání.

6. Materiály, které je nutno umístit na nástěnku /zajistí M. Trantinová/: Poplatek za odvoz odpadu Známky na popelnice, zakoupené na rok 2006, platí do 31.1.2007 Známky na rok 2007 budou v prodeji od 15.1.2007.

V Květnici dne 7. 12.2006

Zápis zpracovala : M. Trantinová