Zpracování stanoviska postupu obce vůči firmě Flipperstav

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 30. 11. 2006

OS Květnice II

Dokumenty Sdružení


Zpracování stanoviska postupu obce

vůči firmě Flipperstav ze dne 30.11.2006

Obecní úřad Květnice
Zastupitelstvo obce
Na Ladech

250 84 Květnice

30.11.2006

Věc: zpracování stanoviska postupu vůči firmě Flipperstav
Zpracovatel: Markéta Štrosová, předseda finančního výboru a člen zastupitelstva obce Květnice Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 16.11.2006 byl na zastupitelstvo obce Květnice vznesen dotaz, jakým způsobem bude řešen dluh firmy Flipperstav spol. s r.o. vůči obci Květnice. Zastupitelstvo obce Květnice slíbilo podat vysvětlení do 30 dnů.

Stanovisko bylo zpracováno na základě dokumentace, předložené 23.11.2006.

1. Smlouva o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí a zařízení ze dne 26.2.2004
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při výstavbě inženýrských sítí a zařízení ze dne 26.2.2004
3. Dokument s označením "Tabulka podílu obce"
Chybějící dokumenty:
1. Dohoda o dalších splátkách, jež měla být uzavřena do 30.6.2005 (v souladu s bodem II dodatku č.1)
2. Tabulka s přehledem dosud prodaných pozemků dle bodu II čl. 5 dodatku č. 1

Hodnocení smlouvy:

Bod II Předmět smlouvy

Čl. 2 Nedostatečná identifikace pozemků (parc. č. 695/6, LV 510, vlastnické právo Církev adventistů sedmého dne, výměra 24577m2, parc. č. 697, vlastnické právo Česká republika, výměra 1288m2) - stavba je ale prováděna i na jiných pozemcích, které zde nejsou uvedeny. Jaký je celkový rozsah?

Čl. 3 Smlouva uvádí, že další účastník se nemůže připojit na financovaná zařízení (hlavní řad kanalizace a čistírna odpadních vod) bez souhlasu obou účastníků. Proč je podmíněno připojení souhlasem soukromého investora, když majitelem ČOV a hlavního řadu kanalizace DN 400 je obec? Byly podobné smlouvy sepsány i s jinými investory? Pokud ano, existuje obdobný souhlasu pro firmu Flipperstav spol. s r.o., byl-li již v předchozí dohodě zakotven?

Bod IV Dohoda o financování

Čl. 1 účastník se zavazuje zaplatit 100 Kč za 1 m2 pozemků, určených pro výstavbu RD, vzniklých oddělením z pozemků parc. č. 695/6 a 697. O jaké pozemky se jedná?

Hodnocení dodatku:

Bod II Předmět dodatku

Čl. 4 K datu podpisu tohoto dodatku vznikl účastníku č. 1 (Obec Květnice) nárok na vyplacení částky 2.698.909,- Kč. Do 30.4.2005 měl účastník č. 2 (Flipperstav spol. s r.o.) zaplatit zálohu na tuto částku ve výši 300.000,- Kč. Do dnešního dne nebyla zaplacena ani tato záloha, ani celková částka, jež měla být dle dodatku zaplacena nejpozději do 31.12.2005. Zde zmíněná dohoda o dalších splátkách nebyla předložena. V souladu s platným ustanovením obchodního zákoníku lze na tyto částku uplatnit úrok z prodlení. Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů.

Čl. 5 se odvolává na dokument, který uvádí přehled dosud prodaných pozemků a vyplývající nároky pro účastníka č. 1 (obec). Tento dokument nebyl předložen

Chybějící dokumenty je nutné do týdne doplnit. Žádám o zařazení tohoto bodu na nejbližší možné jednání zastupitelstva.

Návrh řešení:

Zastupitelstvo obce Květnice i přes skutečnost, že firma Flipperstav spol. s r.o. neplní svoje závazky stanovené platnou smlouvou nevykonala doposud žádný krok k nápravě.

1. Navrhuji okamžitě zaslat firmě Flipperstav spol. s r.o. písemnou upomínku a vymáhat v souladu s obchodním zákoníkem a zákonem o obcích dlužné částky včetně úroku z prodlení a vícenákladů, které vznikly obci v souvislosti s druhotnou platební neschopností. V případě, že firma Flipperstav spol. s r.o. neuhradí dlužnou částku ve lhůtě stanovení v písemné upomínce, navrhuji podat na tuto společnost návrh na prohlášení konkurzu.

2. Zároveň navrhuji oznámit všem majitelům nemovitostí na území, kde je investorem firma Flipperstav spol. s r.o. či se jinak majitelé či jednatelé této společnosti podílí na výstavbě inženýrských sítí, že firma Flipperstav spol. s r.o. je dlužníkem obce Květnice, čímž obci způsobila problémy související zejména se strategickou stavbou a rozšířením ČOV.

3. Předkládám i návrh seznámit se současnou problematikou špatné platební morálky této společnosti ostatní obce, kde hodlá tato společnost působit, to znamená obecní úřad obcí Stříbrná Skalice, Masojedy a Červené Pečky.