Komentář k informaci pro zákazníky ze stránek Flipperstavu

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 16. 05. 2006

1. inzerát Květnice

Vážení vlastníci pozemků parc. č. 745/1, 745/2, 695/6, 695/1 a 753 v lokalitě "Za Mlýnem", k.ú. Květnice,

   jelikož jsme měli s panem Kolářem, JUDr. Kanclířovou a ostatními subjekty podílejícími se na investicích infrastruktury v Květnici co do činění od úplných počátků výstavby, dovolte, abychom vás informovali o skutečnostech, které se udály. Pobuřuje nás způsob obhajoby pana Koláře na jeho stránkách Flipperstavu, překrucování faktů a výmluvy se kterými u nás v momentě kdy měl konat neobstál. Je třeba vše uvést na pravou míru a proto začněme od začátku.V červnu 2002 začali první zájemci o stavbu rodinného domu v Květnici kupovat pozemky současně s podpisem "Smlouvy o inženýrské činnosti" a "Smlouvy o dílo na výstavbu infrastruktury". Tyto smlouvy jsme podepsali se sdružením Spokojené bydlení, pod kterou jsou podepsáni pánové Hric, Smělý a Schneeweis. Právní servis poskytovala JUDr. Kanclířová, která byla také pověřena sdružením výběr a správu finančních prostředků. Dokladem toho je inzerát v realitních novinách z července 2002.

Smlouva nás zavázala složit všechny finanční prostředky pro výstavbu infrastruktury v 5ti měsíčních splátkách do konce roku 2002 na účet sdružení, kdy měla být činnost dokončena a infrastruktura zkolaudována.

V první fázi výstavby se jednalo o etapy I. a II., pův. parc. 560/1 a 562/1 s názvem "Nad Vesným rybníkem". Většina stavebníků zaplatila kompletní sumu vč. kolaudační pozastávky do termínu určeného smlouvou. V této fázi jsme jako jednotlivci měli řadu starostí s vyřizováním hypotečních úvěrů a se stavbou samotnou, tutéž situaci zažíváte v tomto okamžiku i vy s vaší stavbou. I přes prodlužování termínů harmonogramu jsme doufali, že po zimě bude výstavba infrastruktury pokračovat a do léta 2003 bude dokončena o čemž nás osobně ujišťovala jak JUDr. Kanclířová, tak pan Kolář, který projektoval inženýrské sítě v lokalitě a byl pověřen sdružením k vedení stavby.

S přibývajícími problémy s dopravní dostupností staveb jsme jako jednotlivci reklamovali neúměrné prodlužování termínů výstavby infrastruktury a to jak telefonicky, tak e-mailem i písemně. První dopis s výzvou k dokončení komunikací jsme jako jednotlivci zaslali 18.10.2003. Těchto výzev, urgencí a žádostí o vyjádření včetně doporučeného dopisu od našeho právního zástupce bylo zasláno celkem 7. Výsledkem byly pouze vyhýbavé odpovědi JUDr. Kanclířové.

Dne 27.5.2004 převzala celou investiční činnost firma Flipperstav s tím, že jsme byli o této skutečnosti pouze informováni s tím, že smlouva o převodu je předmětem obchodního tajemství a že nemáme právo do ní ani nahlédnout. Nebyl nám ze strany JUDr. Kanclířové předložen žádný návrh dodatku ke smlouvě k odsouhlasení, takže jsme brali převod práv a povinností mezi Spokojeným bydlením a Flipperstavem jako právní akt, který nemá vliv na dokončení infrastruktury, která byla tou dobou téměř rok a půl v prodlení. JUDr. Kanclířová i pan Kolář nás znovu ujišťovali, že hodlají sítě dokončit. To lze dokladovat několika dopisy. V tomto období společnost Flipperstav na naší lokalitě vybrala od části dlužníků částku téměř 6 milionů Kč. Naproti tomu byla činnost na dostavbě infrastruktury zastavena a od té doby nebyla k dokončení převzatého díla zaznamenána žádná činnost. Naopak - na vaší lokalitě "Za Mlýnem" započala masivní výstavba infrastruktury.

Několik jednotlivců z naší lokality proto vyvinulo iniciativu a vynutili jsme si jednání se společností Flipperstav. Uskutečnilo se 16.11.2005. Na něm jsme byli ujištěni, že chtějí naši lokalitu dokončit. Máme k dispozici záznam i zápis z tohoto jednání i jednání následujících. Požadovali jsme od firmy Flipperstav, aby nám písemně potvrdila úmysl dokončit sítě v naší lokalitě a navrhnout harmonogram a termíny na postup prací. Zde bylo slíbeno, že do poloviny roku by sítě mohly být dostavěny. V prosinci 2005 jsme obdrželi od Flipperstavu návrh další smlouvy na dokončení díla v naší lokalitě, kde se na základě právního rozboru po 19ti měsících snažili vyvázat ze smlouvy o převzetí práv a povinností od sdružení Spokojené bydlení a v nové smlouvě navrhovali přenést zodpovědnost za vymáhání tou dobou již nedobytných pohledávek na nás klienty, kteří jsme požadovali dokončení sítí, které jsme již před třemi roky zaplatili.

Tou dobou jsme začali zjišťovat nedostatečný tlak ve vodovodní síti a poukázali jsme na to vodohospodářské společnosti. Zjistilo se, že nebyly sítě dostatečně zaokruhovány a oproti projektu nebyla vystavěna přečerpávací stanice. To mělo za následek, že už při napojení cca 80ti rodinných domů na vodovodní síť (lokality nad Vesným rybníkem) z celkových zhruba 500 rodinných domů plánovaných v územním plánu jsou tlakové poměry nedostatečné jak z hlediska norem ČSN, tak z hlediska požárních předpisů. Situace se postupně zhoršovala až mnohdy voda přestávala téci vůbec. Proto jsme zaslali podnět k přešetření nadřízenému vodohospodářskému orgánu, který místním šetřením zjistil, že byla již v té době napojována vaše lokalita "Za Mlýnem" jako stavební odběr přes sítě, které byly vystavěny aniž by na ně bylo vydáno stavební povolení.

Jako iniciátoři aktivity k dokončení infrastruktury na pozemcích 560/1 a 562/1 jsme zkontaktovali více jak 70 stavebníků v lokalitě s celkovým počtem 189 stavebních parcel a za účelem zastupování práv jsme založili sdružení s názvem Květnice II, které registrací na ministerstvu vnitra dnem 6.1.2006 získalo právní subjektivitu.
Základními cíli sdružení jsou zejména:

V prvních dvou měsících činnosti sdružení jsme dosáhli uskutečnění tří trojstranných jednání mezi sdružením Spokojené bydlení, Flipperstavem a naším sdružením za účasti starosty obce Květnice. Na základě těchto jednání bylo odsouhlaseno předání všech dokumentů týkající se předmětné investiční činnosti v naší lokalitě. Mezi nimi jsou i smlouva o převzetí práv a povinností Flipperstavem od Spokojeného bydlení, převzetí veškerých účetních dokladů Flipperstavem od Spokojeného bydlení, které reprezentuje závěrečné vyúčtování stavby od roku 2002 do doby předání společnosti Flipperstav dne 27.5.2004 viz potvrzení. Zároveň tyto účetní podklady předalo sdružení Spokojené bydlení i našemu sdružení.

Potvrzení Flipperstavu o převzetí účetních dokladů


Na třetí trojstranné jednání dne 21.2.2006 jsme byli domluveni s firmou Flipperstav, že nám předá stěžejní doklady o jejich činnosti od doby převzetí díla až do 21.2.2006. Tyto dokumenty by jednoznačně prokázaly, jakým způsobem bylo v tomto období firmou Flipperstav nakládáno s našimi finančními prostředky, včetně výše uvedené vymožené částky 6 milionů Kč. Místo toho firma Flipperstav poslala na jednání svého právního zástupce, který všem zúčastněným sdělil, že firma Flipperstav odstupuje od dalších jednání a že naše sdružení není jejich partnerem. Právní zástupce Flipperstavu poté předal písemné stanovisko sdružení Spokojené bydlení a dalšího jednání už se nezúčastnil.

Celou záležitost předáme orgánům činným v trestním řízení a budeme dohlížet na důsledný postih všech subjektů, které vzniklou situaci zapříčinily. Současně jsme kontaktovali média a celou kauzu v širším kontextu se rozhodla natočit TV NOVA do pořadu občanské judo. Vysílání proběhne během čtrnácti dnů, možná se dozvíme překvapivé informace ze strany státní správy i zástupců firmy Flipperstav.

Naše sdružení v dalších týdnech jednalo se zastupitelstvem o vzniklé situaci s infrastrukturou, podávalo stížnost na stavební úřad, jednalo s vodohospodářskou společností o nápravě situace s dodávkou pitné vody, dále spolupracujeme se sdružením v Sibřině ve věcech dalšího rozšiřování výstavby tak aby byly důsledně dodržovány podmínky územních řízení, rozvíjela se občanská vybavenost a dopravní dostupnost naší lokality.

Pokud se můžete ve vaší lokalitě sdružit již nyní, uvítáme vaše názory, členství ve sdružení i případnou aktivní účast ve sdružení Květnice II, které se snaží nejenom o dokončení infrastruktury v oblasti parc. 560/1 a 562/1, ale i postupně přistupovat komplexně k dalším výše uvedeným aspektům, které jsou a budou společné pro soužití všech občanů obce Květnice.

Na našich stránkách http://kvetnice.ic.cz, které v dohledné době přejdou na doménu www.kvetnice.info a www.kvetnice.eu naleznete vždy aktuální informace o dění v naší lokalitě. Plánujeme také rozšíření sekcí stránek tak, aby na nich byl prostor ke komunikaci o problémech a řešeních jednotlivých částí obce ku společnému prospěchu všech. Vždyť to budeme my (ne stavební firmy), kteří zde budeme spolu žít řadu dalších let a vytváření důstojných a kvalitních podmínek pro život nás i našich dětí je pro nás základním cílem.

V Květnici 12.5.2006

Za sdružení Květnice II

Tomáš Hordějčuk

 

Komentář k obsahu "Informací pro zákazníky" vyvěšené na stránkách Flipperstavu ze dne 2.5.2006:

(komentář je modrou barvou)

Důležitá informace pro zákazníky

Informace pro zákazníky o postupu FLIPPER STAVu spol. s r.o. ve věci ohrožení dobrého jména firmy

kvalifikace "ohrožení" sama o sobě vypovídá o tom, že to s odborností, kvalitou a dobrým jménem firmy není tak úplně v pořádku...

Vážení zákazníci,

v nejbližší době bude naše firma podrobena zájmu medií ( televize NOVA) ohledně dokončování první etapy výstavby inženýrských sítí a komunikací v Květnici v lokalitě Nad Vesným rybníkem ( pův. parcely 560/1 a 562/1)

Vzhledem k tomu, že nemáme co skrývat, jsme připraveni všechny okolnosti a dokumenty k této lokalitě zveřejnit. Budeme tyto dokumenty požadovat tak jak jsme je požadovali na schůzku 21.2.2006 a byly nám ze strany Flipperstavu odmítnuty poskytnout... V této souvislosti je pro nás důležité, aby naši zákazníci o této situaci věděli jako první a nedostávali informace z druhé ruky, resp. prostřednictvím medií, jejichž nedůvěryhodnost a neobjektivnost byly již mnohokrát prokázány. Proto Vás touto cestou seznamujeme s celým průběhem akce, jež má být předmětem medializace.

V roce 2002 začalo s přípravou této akce sdružení fyzických osob Spokojení bydlení. Toto sdružení nemělo právní subjektivitu, jeho jménem vystupoval jeden z jeho členů. Členy tohoto sdružení nebyl ani pan Ondřej Kolář ani JUDr Kanclířová. Oba vykonávali pro sdružení práci v rámci své odbornosti ( projektová a inženýrská činnost a právní poradenství) na základě smluv. To znamená, že neměli žádné rozhodovací pravomoci, ty náležely pouze členům sdružení. Členové sdružení sami rozhodovali o určení ceny pozemků, jakož i o postupu výstavby.

Pan Kolář byl projektantem inž. sítí, hlavním inženýrem stavby a technickým dozorem investora, měl pravomoce potvrzovat dokončení jednotlivých etap díla, podepisovat dodatky a vícepráce, zodpovídal za technické a kvalitativní provedení sítí. JUDr. Kanclířová měla na starosti právní servis a výběr finančních prostředků...

V roce 2003 se začal připravovat projekt další lokality v Květnici - Za Mlýnem. Zde již byla jediným subjektem ve vztahu k vlastníkovi pozemku naše firma, FLIPPER STAV spol. s r.o., jde o zcela samostatnou investiční akci, finančně ani jinak neprovázanou s první etapou ( Nad Vesným rybníkem).

Tím se společnost Flipperstav netajila, že jim šlo hlavně o jejich investiční činnost a tak se systematicky snažili odsunout dokončení 5601/ a 562/1, kdy dnes jsou smlouvy de facto promlčeny...

S postupem výstavby předchozí etapy v Květnici, zejména potom, co se objevily překážky výstavby v podobě složitých hydrogeologických podmínek na parc.č. 562/1 ( sdružení nedalo udělat předem hydrogeologický posudek), začali členové sdružení postupně zjišťovat, že neodhadli náklady na výstavbu a že vybrané prostředky nebudou stačit na dokončení.

Viník se musí najít...

V květnu roku 2004, kdy situace s financováním začala být kritická, přišli za námi členové sdružení s velmi nečekanou nabídkou - buď I. etapu převezmeme a dokončíme, nebo podají na všechny zúčastněné, včetně zástupců obce a vedoucích úřadů, žaloby a trestní oznámení .Kromě toho budou situaci v Květnici medializovat. Že si sice jsou vědomi svých chyb v postupu akce, ale mají-li nyní mít problémy, ať je mají všichni.

V té době byl projekt lokality Za Mlýnem v samotném počátku. Věděli jsme, že jakékoliv - byť i nepravdivé - negativní informace o lokalitě okamžitě zastaví prodej pozemků a postup výstavby. To jsme si nemohli s ohledem na budoucí klienty i na zachování dobrého jména naší firmy dovolit, proto jsme na uvedenou nevýhodnou nabídku pod nátlakem přistoupili a v časové tísni uzavřeli s členy sdružení dohodu o převodu práv a povinností investora. Dokonce jsme přistoupili i na podmínku, že tato dohoda musí být důvěrná, aby se nikdo nedozvěděl o skutečném důvodu převodu práv - insolvenci a neschopnosti členů sdružení. Věděli jsme předem, že tento krok nás bude stát nejen mnoho sil, ale i finančních prostředků. Členové sdružení nám nepředali téměř žádnou hotovost. Obdrželi jsme pouze seznam pohledávek za klienty ve výši cca 12 až 13 milionů k vymáhání. Závěrečné vyúčtování stavby, které bylo pro nás zásadní, jsme neobdrželi.

Obdrželi účetní závěrku, koneckonců ji sdružení Spokojené bydlení znovu Flipperstavu předalo v únoru 2006 na vyžádání, což mohl Flipperstav učinit již v květnu 2004...

V době převzetí investorství I. etapy nebyly dokončeny drenáže, nebylo možno zkolaudovat inženýrské sítě, nebyly ještě ani náznakem zhotoveny komunikace na severní části lokality. Do konce roku 2004 se nám podařilo dostat lokalitu Nad Vesným rybníkem do stavu, kdy bylo možno zkolaudovat veškeré inženýrské sítě a kdy byly zhotoveny sice ne zcela dokonalé, ale sjízdné vozovky na převážné části lokality a bylo tak možno začít kolaudovat rodinné domy. Výraz "ne zcela dokonalé, ale sjízdné" vypovídá o profesionalitě firmy a o skutečné skladbě podkladních vrstev komunikací, které byly nakonec v rozporu se schválenou projektovou dokumentací provedeny... Zároveň jsme se snažili získat pohledávky za klienty. Kromě toho, že v seznamu bylo několik chyb ( pohledávky již byly zaplaceny), dařilo se nám získávat tyto prostředky jen s malým úspěchem. Získání 6ti milionů Kč je malým úspěchem?...

V září minulého roku jsme se proto obrátili na všechny klienty a žádali je o spolupráci. Iniciativa nevzešla od Flipperstavu, ale od nás - jednotlivých klientů, kteří jsme korespondenčně bombardovali JUDr. Kanclířovou již od října 2003 viz koresponcence uvedená výše... Výsledkem bylo jednání s některými z majitelů pozemků, kteří následně založili občanské sdružení Květnice II, ale z dlužníků zaplatil jen jeden. Samotný vznik dlužníků je výsledkem nedůsledné práce výběru finančních prostředků a nedostatečně ošetřených smluv, za které zodpovídá JUDr. Kanclířová... Zároveň jsme si nechali vyhotovit odborný posudek o právním stavu, v němž jsme se nacházeli. Právní odbornost JUDr. Kanclířové byla nedostatečná? Výsledkem posudku bylo to, že dohoda z května 2004 je neplatná, neboť je nekonkrétní a nenásledovaly po ní další kroky, zejména převody jednotlivých smluv s klienty na naši firmu. Ve smlouvě je taxativně uvedeno, že měla JUDr. Kanclířová převod smluv zajistit, jak k tomu došlo v případě převodu smluv na dodavatelské firmy... Další až alarmující aspekt věci je to, že společnost Flipperstav se rozhodla si nechat udělat právní rozbor situace až 19 měsíců po převodu práv a povinností a po této době, kdy vybrala 6 milionů Kč zjistila, že převod práv a povinností byl neplatný?... Ti totiž na naše výzvy k podpisu smluvního dodatku buď nereagovali nebo jej přímo odmítali. E-mailová výzva typu "dodatek smlouvy je u nás připraven k podepsání, zastavte se" není korektním právním postupem. V původní smlouvě je jasně uvedeno, že veškeré dodatky ke smlouvě musí být učiněny písemnou formou a odsouhlaseny oběma stranami. JUDr. Kanclířová žádnému z klientů nepředložila písemný návrh dodatku smlouvy...

Přes tuto situaci, kdy jsme vlastně nebyli v žádném právní vztahu s jednotlivými klienty, jsme chtěli pokračovat jak v jednání s Občanským sdružením Květnice II, tak v dokončování výstavby, pokud se podaří získat na tuto dostavbu finanční prostředky vymožením dluhů od klientů. Náklady na to, co již bylo provedeno totiž činily cca 21 milionů korun , zatímco od klientů se podařilo vymoci pouze 5,5 mil Kč. Další financování z našich prostředků jsme vyloučili.

Stalo se však to, že Občanské sdružení Květnice II se sblížilo Uvedené sblížení bylo čistě pracovního charakteru a naše požadavky byly shodné jak na původní investory, tak na firmu Flipperstav - doložit jak bylo nakládáno s našimi penězi... s původními investory - členy sdružení Spokojené bydlení a staví se vůči naší firmě, zejména vůči panu Ondřeji Kolářovi a JUDr Ludmile Kanclířové, jako vůči těm, kdo byli u akce od začátku a všechny pochybení jdou proto na jejich účet ( i když jsme vysvětlili - jak je uvedeno výše, že vztah ke členům sdružení byl pouze poradenstvím, rozhodovací pravomoci chyběly) . Chtějí mj. reklamovat provedení staveb inženýrských sítí a komunikací, které dávno byly předány bez připomínek správcům a provozovatelům sítí Kterým správcům a provozovatelů sítí? Komunikace do dnešního dne nebyly předány nikomu - doložte doklady o předání!..., jakož i obci Obec odmítá že jí komunikace byly předány do správy - doložte doklady o předání!...,. Naprosto nelogicky a velmi nevybíravými slovy obviňovali a obviňují naši firmu, resp. uvedené osoby, ze zpronevěry a z profesních pochybení. Dosud však tak nečinili veřejně. Nikoho jsme neveřejně neobviňovali, na našich stránkách je ale veřejně uvedena řada skutečností, které lze doložit. Uvědomujeme si že situace je pro leckoho nepřehledná, ale věříme, že soudní znalci a odborníci orgánů činných v trestním řízení se v dokladech, které jim předložíme vyznají a učiní na jejich základech obvinění osob za vzniklou situaci zodpovědných...

Očekávané konstruktivní jednání tedy zkrachovalo a nám nezbylo, než vypovědět plnou moc, na jejímž základě jsme po právu činili všechny úkony spojené s dostavbou lokality Nad Vesným rybníkem.

Konstruktivní jednání by nezkrachovalo, kdyby se na něj společnost Flipperstav dostavila a předložila slíbené doklady. Na jejich základě by mohla být provedena kalkulace rozpočtu k dokončení díla a jeho konkrétní harmonogram...

Protože právní vztah mezi členy Občanského sdružení a naší firmou neexistuje, rozhodlo se nyní Občanské sdružení Květnice II použít veřejné sdělovací prostředky. Toto řešení nás nijak neznejisťuje ani neohrožuje. V nadpisu informace bylo uvedeno "ve věci ohrožení dobrého jména firmy" což je v přímém rozporu s tímto závěrem... Před natáčením reportáže TV NOVA byla firmě Flipperstav nabídnuta přímá konfrontace se zástupci našeho sdružení na kameru, což zástupci Flipperstavu odmítli... Jsme připraveni předložit všechny dokumenty, které se k této lokalitě vztahují. A jsme také připraveni se bránit všemi právními prostředky proti pomluvám a poškozování dobrého jména naší firmy.