Dopis VHS ze dne 8.7.2010 ohledně (ne)dodávky vody

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 15. 07. 2010

OS Květnice II

V minulých týdnech nebyla do spotřebiště Květnice vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč dodána pitná voda, nebo byl její tlak nedostatečný. Naše občanské sdružení, které již řešilo problémy s dodávkou vody od roku 2005 vypravilo řediteli VHS dopis.VHS Kutná Hora                                                      Občanské sdružení

K rukám řediteli společnosti                                      Květnice II

Ku Ptáku 387                                                           Devětsilová 187

284 01  Kutná Hora                                                   250 84 Květnice

 

V Květnici, dne 8. července 2010

 

Vážený pane řediteli,

 

   dne 12.6.2010 v době od 14:00 došlo ve spotřebišti v obci Květnice, v části Květnice II, bývalé pozemky 560/1 a 562/1 k úplnému přerušení dodávky vody. Spotřebitelé, kteří mají s Vaší společností řádně uzavřeny smluvní vztahy o dodávce pitné vody nebyli žádným způsobem předem, ani po tomto přerušení dodávky informováni o příčinách tohoto stavu. Nebyla zajištěna ani náhradní dodávka. Dodávka byla obnovena až po 22. hodině, s tlakem umožňujícím odběr vody pouze v přízemí domů.

 

Dne 14.6.2010 byl na úřední desce obce zveřejněn dopis od Vaší společnosti oznamující pouze obecně že pro naši lokalitu došlo k omezení dodávky vody, z důvodů technických a provozních stavů. Sdělení postrádá konkrétní vysvětlení k jakému stavu došlo, co je příčinou tohoto stavu a podání záruky že se tento stav nebude opakovat.

 

Dne 27.6.2010 po 18. hodině došlo v našem spotřebišti Květnice k dalšímu úplnému přerušení dodávky vody.

 

Dne 29.6.2010 bylo na internetových stránkách obce Květnice zveřejněno toto Upozornění: „VHS Vrchlice-Maleč, Kutná Hora, upozorňuje všechny odběratele vody ze skupinového vodovodu (vodojem Škvorec), na nutnost omezení spotřeby vody v tomto období. Pokud tak neučiníte, hrozí omezování či vypínání vody.

 

Dne 30.6.2010 a 1.7.2010 po 17. hodině výrazně klesnul tlak ve vodovodní síti tak, že byl možný odběr pouze v přízemí, neumožňoval provoz spotřebičů jako je pračka a myčka na nádobí. Tento stav trval až do dopoledních hodin následujícího dne.

 

Dne 30.6.2010 bylo na internetových stránkách obce Květnice zveřejněno Oznámení: „Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s. oznamuje, že z důvodu mimořádně vysokých odběrů pitné vody v tomto období může dojít vlivem nízkého tlaku ve vodovodní síti k částečnému omezení dodávky pitné vody, a to zejména v době mezi 17 - 23 hodinou. Odběratele tímto žádáme, aby pitnou vodu používali jen pro potřebu domácností a omezili odběr pro ostatní účely, zejména na závlahy, napouštění bazénů, mytí aut apod. Děkujeme za pochopení.“ Vzniklá situace opět nebyla vysvětlena, dále nebylo sděleno jak dlouho tento stav bude trvat. 

 

Od roku 2006, kdy vznikly na lokalitě v Květnici II první problémy s dodávkou vody a neuspokojivými tlakovými poměry tuto záležitost na rozdíl od Vašich pracovníků sledujeme a nepodceňujeme. Naše obavy, na které jsme v předstihu a to opakovaně Vaši společnost upozorňovali, se žel nyní naplňují. Nemůžeme souhlasit s tím, že v nově budovaném skupinovém vodovodu a našem spotřebišti budeme platit za chyby jiných tím, že budeme omezovat své potřeby. Nově vybudované rodinné domy v naší lokalitě byly vybaveny pro odběry vody odpovídající současné technické a životní úrovni. Jistá omezení můžeme respektovat a přijmout pouze pro výjimečné havarijní stavy, nikoliv jako výhledový trvalý stav.

 

Požadujeme od Vaší společnosti jednoznačné a podrobné vysvětlení vzniklé situace s technickým popisem tohoto stavu, včetně doložení údajů o tlakových poměrech v našem spotřebišti při špičkových odběrech. Dále žádáme o sdělení závěru, jak bude zajištěna plynulá a trvalá dodávka vody do spotřebiště s přetlakem 3,5 atm., jak bylo uvedeno na jednáních z nichž přikládáme dokumenty v příloze č.1-4. Připomínáme, že Vaše společnost od roku 2006 vydala další souhlasy k odběrům pro dosud nerealizované lokality „Ke Slušticům, Rezidence Flores a Zahrady Květnice vč. individuálních záměrů Na Ladech, 11 RD v Květnici I a 22 RD Nad rybníkem“ a to vše z kapacit stávajícího spotřebiště, přívodního řadu a VDJ Škvorec. U těchto nedokončených lokalit se jedná o další nárůst 2800-3200 obyvatel, což je při stávajících problémech zcela nereálné. Proto vysvětlete stanovisko Vašeho pracovníka Ing. Vody (viz příloha č. 3), že je přívodní řad dostatečný i pro navýšení počtu cca 5000 obyvatel.

 

Domníváme se, že došlo při povolování dalších odběratelů k disproporci mezi obchodní a ekonomickou politikou Vaší společnosti na straně jedné a službou spotřebiteli na straně druhé, proto odpovědnost je plně na Vaší straně.

 

 

S pozdravem, za občanské sdružení Květnice II

 

 ----------------------------                                          ----------------------------

Ing. František Daniel                                         Tomáš Hordějčuk

 

 -------------------------------                                       ----------------------------

Ing. Markéta Štrosová                                       Ing. Petr Štros