Připomínky OS Květnice II k návrhu 6. změny územního plánu

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 19. 04. 2010

OS Květnice II

Obecní úřad Květnice

K rukám starosty

L. Rathouskému

K Dobročovicům 35
250 84  Květnice

                                                                         V Květnici 19.4.2010

Věc: Připomínky a námitky k návrhu zadání 6. změny územního plánu obce KvětniceNaše občanské sdružení Květnice II, předkládá k návrhu zadání 6. změny územního plánu sídelního celku obce Květnice následující připomínky a námitky:

Úvodem namítáme, že návrh zadání 6. změny územního plánu obce Květnice, tak jak byl projednán na posledním veřejném zasedání dne 31. 3. 2010 byl celou veřejností zásadně odmítnut. Naše občanské sdružení znovu a důrazně odmítá návrh zadání 6. změny územního plánu obce Květnice a to z těchto důvodů:

A) Je v rozporu s usneseními zastupitelstva obce Květnice č. 5/3/2009 z veřejného zasedání  dne 9. 4. 2009, dále je v rozporu s usnesením zastupitelstva obce Květnice č. 1/5/2009 z veřejného zasedání dne 16. 4. 2009. V obou usneseních bylo jednohlasně počtem 5 hlasů odsouhlaseno že bude pořízena změna územního plánu týkající se regulativů obce Květnice. Změna územního plánu se týká celého území obce Květnice.


B) Je v rozporu s výsledkem petice obyvatel uspořádanou dne 16. 5. 2009, řádně dle práva petičního a písemně se všemi náležitostmi předanou zastupitelstvu obce Květnice dne 21. 5. 2009. V této petici se vyslovilo pro zadání nové změny územního plánu s regulativy a pro to aby se stala určeným zastupitelem pro územní plán Ing. Markéta Štrosová celkem 408 obyvatel obce Květnice.


C) Je v rozporu s výsledkem místního referenda občanů obce Květnice, ve kterém hlasovalo ANO 287 oprávněných osob pro to, aby zastupitelstvo obce Květnice bylo povinno neprodleně učinit všechny kroky v samostatné působnosti, které jsou potřebné ke schválení změny územního plánu obce Květnice obsahující níže uvedené podmínky:

Maximální výška staveb v hřebeni: 12m
Sedlová nebo (polo)valbová střecha s minimálním sklonem 30°, střešní krytina tašky
Maximální počet nadzemních podlaží: dvě nadzemní podlaží
Minimální velikost parcely pro rodinný dům: 450m2
Minimální velikost parcely pro dvojdům: 450m2 pro dům
Minimální velikost parcely pro řadový dům: 150m2, minimální šířka průčelí 6m
Koeficient zastavitelné plochy: 0,3
Koeficient zeleně: 0,55
Koeficient podlažních ploch: 0,6


Přes výše uvedené skutečnosti byl v rozporu se zákonnými normami České republiky vydán veřejnou vyhláškou předmětný návrh zadání 6. změny územního plánu obce Květnice bez taxativně uvedených regulativů a navíc se do tohoto návrhu dostalo dalších 10 změn funkčního využití ploch, zejména změn na čistě obytné území. Tyto změny funkčního využití ploch NELZE do této změny územního plánu akceptovat, jelikož by mohlo dojít k průtahům vlivem nesouhlasných stanovisek veřejnosti a vlastníků nemovitostí dotčených těmito změnami funkčního využití ploch a tudíž by to bylo v rozporu se závazným výsledkem referenda, kdy je zastupitelstvo povinno NEPRODLENĚ učinit veškeré kroky pro uvedení změny územního plánu s výše uvedenými regulativy v účinnost. Již nyní je zastupitelstvo s uvedením příslušných regulativů do územního plánu více jak 10 měsíců v prodlení.

Vzhledem k tomu že zastupitel určený pro jednání s pořizovatelem územního plánu pan Opichal nenaplnil výsledky místního referenda, zejména ve smyslu neodkladného jednání, žádáme, aby bylo na program dalšího veřejného zasedání dáno hlasování o změně určeného zastupitele a to na Ing. Markétu Štrosovou do této funkce, pročež se vyslovilo v petici ze dne 16. 5. 2009 408 obyvatel obce. 

Ve 3. změně územního plánu byla vlivem administrativní chyby rozšířena hranice zastavitelného území v oblasti U Průhonu. V procesu projednávání 5. změny územního plánu bylo na veřejném zasedání dne 12. 2. 2009 v usnesení č. 6/2/2009  zastupitelstvem obce Květnice rozhodnuto o navrácení této hranice zastavitelného území zpět na původní stav z 2. změny územního plánu. Žádáme aby toto rozhodnutí usnesením č. 6/2/2009 bylo rovněž aplikováno spolu s regulativy do nové 6. změny územního plánu. 

Z hlediska trvale udržitelného rozvoje území, bez vyhodnocení územního plánu obce jako celku není možno v jednotlivých částech nadále provádět změnu funkčních ploch, zejména zemědělské půdy na čistě obytná území. Tlak investorů a majitelů lukrativních pozemků je na zastupitele obrovský. Může zde docházet při procesu změny územního plánu ke korupci. To ale není předmětem připomínek k tomuto návrhu. Hlavním úkolem schvalovatelů územního plánu je relevantně posoudit předmětné území a zhodnotit zda jsou navrhované změny v souladu se zákonem a zda již nedochází k naplnění limitů daného území. Za období od roku 1998, kdy byl pořízen územní plán, obec nezajistila výše uvedené zákonem vyžadované vyhodnocení územního plánu, obec dosud nemá regulační plán a zastupitelé obce Květnice po dobu plošné výstavby dosud nezajistili zpracování plánu rozvoje obce. Bez těchto nástrojů a znalosti reálných parametrů území není možno navrhovat další rozšiřování obytných území v rámci obce. Domníváme se, že zejména krajský úřad a orgány ochrany přírody tyto nástroje mají a jsou schopny relevantně limity území s touto navrhovanou změnou posoudit. Naopak – pro další rozvoj obce je třeba urychleně uvést v účinnost navrhované regulativy územního plánu, které alespoň částečně pomohou, dokud obec nepřijme zpracování plnohodnotného regulačního plánu.

Pro účely návrhu zadání případné další změny územního plánu, kam by mělo být souhrnně aplikováno 10 změn funkčního využití ploch původně navrhovaných do této změny územního plánu naše občanské sdružení předkládá tyto připomínky:

ZÁSADY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE: Tyto zásady by měly být aplikovány obecně na území, u kterých by touto změnou územního plánu a nebo následnými změnami mohlo dojít k trvalé změně území na čistě obytné, čímž by z hlediska ochrany přírody, pohody bydlení a přirozených potřeb obyvatelstva (sociální potřeby, potřeby rekreace, relaxace a potřeby základní občanské vybavenosti) mohlo dojít k porušení rovnováhy jednotlivých druhů funkčního využití ploch v rámci celého území obce. Návrh změny funkčního využití u ploch č. 1, 2, 4, 6, 7, 8 a 10  tyto zásady porušují a domníváme se že by měly být z návrhu změny územního plánu VYLOUČENY, dokud nedojde k finální realizaci všech obecně prospěšných staveb určených předchozími změnami územního plánu a tím k naplnění zásad trvale udržitelného rozvoje.


Ke změně č. 1: Území v oblasti Květnice III, parc. č. 794/2-22. Jedná se o 21 pozemků v souhrnné výměře téměř 4200 m2. Z hlediska využití těchto parcel jednotlivými vlastníky k prodloužení svého pozemku jako zahrádky není důvod měnit funkční využití ploch            ze zemědělské půdy na zahrady. V případě přeměny těchto ploch na zahrady by v budoucnosti mohlo dojít k přeměně části sousedního pozemku parc. č. 794/1 na příjezdovou komunikaci a lokalita by se mohla rozšířit o dalších 21 parcel pro čistě obytné území. To je za současné situace kdy je v obci nulová občanská vybavenost a pro čistě obytné území je změnami územního plánu vyhrazeno přes 80 ha ploch zcela nepřípustné.

Ke změně č. 2: Navrhovaná změna pozemku parc. č. 649/3 - orná půda na čistě obytné území je zmatečná. Uvedený pozemek parc. č. 649/3 o výměře 1240 m2 je ve vlastnictví obce a jeho současný způsob využití je hřbitov, urnový háj – tedy nikoliv orná půda. Navíc je uvedený pozemek parc. č. 649/3 součástí lesíka spolu s přilehlým pozemkem parc. č. 649/5 o výměře 5376 m2 s využitím lesní pozemek. V obrazové příloze je vyznačena plocha výše uvedeného pozemku 649/3 ve vlastnictví obce současně s plochou soukromého vlastníka, parc. č. 649/72 se současným využitím pozemek určený k plnění funkcí lesa. Toto je taktéž zmatečné a pro řízení změny územního plánu zavádějící. Všechny tři uvedené pozemky jsou součástí lesíka. V žádném případě nelze akceptovat, ani v budoucnosti změnu funkčního využití těchto pozemků, jmenovitě pozemků parc. č. 649/3, 649/5, ani 649/72 na čistě obytné území z hlediska zásad ochrany životního prostředí.

Ke změně č. 3:  Území severně pod hrází Mlýnského rybníka, parc. č. 581/1 o výměře   7356 m2 ve vlastnictví obce je součástí biokoridoru, v těsné blízkosti vodního toku Výmola, které je chráněno ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nepřipouští žádné zásahy do tohoto území, tedy ani úpravy na parkové plochy, které by změnou funkčního využití z orné půdy na parkově upravené plochy mohlo vzniknout. Z těchto důvodů není možno tento návrh této dílčí změny přijmout.  

Ke změně č. 4: Pozemek parc. č. 570/12 o výměře 1205 m2 v soukromém vlastnictví je v současné době pod ochranou zemědělského půdního fondu. Dále je v přímém sousedství Květnické studánky, vodoteče Výmola a přilehlého parku proutnice ve vlastnictví obce. Jeho přeměna funkčního využití ze zahrady na čistě obytné území by byla v rozporu se zásadami o ochraně přírody a krajiny. Z těchto důvodů není možno tento návrh této dílčí změny přijmout.

Ke změně č. 5: Pozemek parc. č. 531/16 o výměře 420 m2 v soukromém vlastnictví je v současné době pod ochranou zemědělského půdního fondu. Jeho přeměna funkčního využití ze zahrady na čistě obytné území za účelem výstavby nemovitosti by byla při dodržení ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. přinejmenším diskutabilní z hlediska povolené zastavitelné plochy a dále z hlediska požárního zákona č. 133/1985 Sb. kdy jsou na obou sousedních pozemcích umístěny stavby by vzniknul problém v dodržení bezpečného odstupu. K přijetí této změny územního plánu není v zásadě námitek, avšak požadujeme z hlediska možných průtahů s majiteli sousedních pozemků a výkonu státní správy odložit tuto dílčí změnu do další změny územního plánu, tak aby byly v této 6. změně územního plánu přijaty pouze regulativy a vrácení hranice zastavitelného území v oblasti U Průhonu, tak, aby 6. změna ÚP co nejdříve nabyla účinnosti.

Ke změně č. 6: Plochu pozemku parc. č. 559/9 požaduje soukromý vlastník změnit ze zahrady na plochu nerušící výroby a služeb za účelem podnikání. K přijetí této změny územního plánu není v zásadě námitek, avšak požadujeme z hlediska možných průtahů s majiteli sousedních pozemků a výkonu státní správy odložit tuto dílčí změnu do další změny územního plánu, tak aby byly v této 6. změně územního plánu přijaty pouze regulativy a vrácení hranice zastavitelného území v oblasti U Průhonu, tak, aby 6. změna ÚP co nejdříve nabyla účinnosti.

Ke změně č 7: Území východně podél ulice V Zelených, na části parc. č. 537/1 o výměře   30761 m2 je v současné době pod ochranou zemědělského půdního fondu. Vymezení této části pozemku není dle obrazové přílohy zřejmé, jen to, že by se jednalo o pozemek táhnoucí se v celé délce ulice V Zelených od staré zástavby, tedy od parcely č. 534/1 až na roh ulice V Zelených, tedy v celkové délce 325 m. V praxi, pokud by došlo k přeměně funkčního využití této plochy z orné půdy na čistě obytné území by to mohlo znamenat výstavbu 80 řadových rodinných domů s šířkou průčelí 4 m (regulativ 6 m pro ŘRD dosud není přijat). Východním směrem od ulice V zelených v místě těchto uvažovaných pozemků ve vzdálenosti pouhých 55 m probíhá pásmo biokoridoru, včetně vodního toku Výmola, které je chráněno ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Není možno připustit výstavbu čistě obecného komplexu v tomto objemu, z důvodů dosažení limitů území (chybějící občanská vybavenost, vyčerpaná kapacita ČOV, nedostatečná kapacita vodovodní sítě) a dále z hlediska ochrany životního prostředí ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Z těchto důvodů není možno tento návrh této dílčí změny přijmout.  

Ke změně č. 8: Pozemek parc. č. 584/2  o výměře 12119 m2 je v současné době využíván jako park. K přeměně ze stávajícího funkčního využití vodní plocha na parkově upravené plochy není v zásadě námitek, avšak požadujeme z hlediska možných průtahů s majiteli sousedních pozemků a výkonu státní správy odložit tuto dílčí změnu do další změny územního plánu, tak aby byly v této 6. změně územního plánu přijaty pouze regulativy a vrácení hranice zastavitelného území v oblasti U Průhonu, tak, aby 6. změna ÚP co nejdříve nabyla účinnosti.

Ke změně č. 9: Pozemek parc. č. 730/1 na návsi, kde byla realizována nepovolená stavba nohejbalového hřiště byl předmětem kritiky obyvatel obce. V platném územním plánu je tato plocha vymezena pro účely sady, zahrady. Tato plocha byla zatravněna až do roku 2009, kdy byla zavezena štěrkem a byla zde realizována výše uvedená nepovolená stavba. Došlo k projednání této kontroverzní stavby na veřejném zasedání, kde bylo usnesením zastupitelstva rozhodnuto že nebude tato stavba legalizována. Další informace k této záležitosti starosta obce odložil na další veřejné zasedání. Na základě rozhodnutí krajského úřadu bylo provedeno stavebním úřadem místní šetření za účelem odstranění stavby. Na tomto místním šetření starosta obce potvrdil do protokolu souhlas obce s touto nepovolenou stavbou, když uvedl: „v současné době žádáme o dodatečné povolení oplocení a přikládáme dokumentaci ve dvojím vyhotovení“. S legalizací této nepovolené stavby a tím pádem se změnou funkčního využití plochy sady, zahrady a ostatní plocha na plochy veřejného vybavení NELZE souhlasit. Vzniknul by tím precedens toho, že lze v naší obci zákony libovolně porušovat s tím, že následně dojde k jejich legalizaci. Kromě toho ve změnách územního plánu byly plochy pro sportoviště určeny, avšak nebyly dosud realizovány.

Ke změně č. 10: Změna funkčního využití ploch na parc. č. 550/26 o výměře 49513 m2 a 550/28 o výměře 116193 m2 v lokalitě projektu Zahrady Květnice z pěstitelské a záhrádkové plochy na čistě obytné území NENÍ přípustná. Již současný záměr 242 řadových a dvojdomů v předmětné lokalitě překračuje limity území, zejména v zastavitelné ploše staveb vůči pozemkům. Záměr samotný nepřináší ostatním obyvatelům obce žádné hodnoty, naopak výrazně zhorší dopravní obslužnost. Navíc v grafické příloze není dostatečně zřejmé, které části pozemků parc. č. 550/26 a 550/28 by měly být změněny, tedy která část o jaké výměře by měla být změněna na plochy veřejného vybavení. V případě realizování této změny (úhrnem více jak 16,5 ha plochy) by na území obce vznikly další stovky obytných budov, které by zatížily obecní infrastrukturu a zásadním způsobem zhoršily dopravu. Další rozšiřování tohoto záměru, tedy tuto dílčí změnu územního plánu zásadně odmítáme.

Závěrem:

Žádáme zastupitelstvo obce Květnice o neodkladné přijetí nápravných opatření ve smyslu přepracování návrhu zadání 6. změny územního plánu Květnice, ve kterém budou aplikovány pouze regulativy v exaktním znění výsledků místního referenda, navrácena hranice zastavitelného území v oblasti U Průhonu do původního stavu 2. změny ÚP a následné vydání nové vyhlášky bez jakýchkoliv změn funkčních využití ploch, v co nejbližším termínu.

Rovněž žádáme zastupitelstvo, aby našemu  občanskému sdružení pokud možno obratem zaslalo vyjádření o tom, jakým způsobem bude řešit nápravu návrhu zadání 6. změny územního plánu obce Květnice, dále jakým způsobem došlo k uvedení v účinnost 4. změny územního plánu a žádáme o podrobné informace o tom, jakým způsobem a v jakých termínech bude naplněna 5. změna územního plánu a kdy bude započata a dokončena výstavba montované školky pro jejíž záměr občané obce Květnice projednávali se zastupitelstvem tuto změnu územního plánu.


Za OS Květnice II

---------------------------------
  Ing. František Daniel


---------------------------------
  Ing. Markéta Štrosová


---------------------------------
  Tomáš Hordějčuk

Přílohy:

1) Zápis výsledků místního referenda ze dne 28. 6.2009
2) Otázky vyhlášeného místního referenda
3) Petice obyvatel ze dne 16. 5. 2009