Stále se zahušťující zástavba v Květnici, tlaky developerů a co s tím aneb Manhattan v Květnici?

Autor: Tomáš Hordějčuk <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 25. 03. 2009

Manhattan v Květnici?

Stále častěji dostává naše sdružení dotazy co děláme proti nesmyslně se rozrůstající zástavbě. Odpověď je jednoduchá – zkuste přijít na veřejné zasedání zastupitelstva a zeptejte se starosty. My tam chodíme už dva roky, odpovídáme vám vždy konkrétně, jaké kroky jsme podnikli, co je potřeba aby obec jakožto samosprávný celek udělala. Co proto obecní zastupitelstvo dosud učinilo?

Když byste se zeptali starosty, odpověděl by „My proti tomu bojujeme tak, jako vy“. Podívejme se na to, jaká je v současné době situace a co se s tím dá dělat.Současná výstavba

Dle schválených změn územního plánu již je v naší obci zastavěno a nebo ještě probíhá schválená zástavba na území celkem 61 ha. Jedná se o plochy, které byly určené jako území čistě obytné, všeobecně obytné a nebo všeobecně smíšené. Jejich součástí měly být stavby všeobecně prospěšného charakteru, konkrétně školka, škola, lékař, pošta, obchod s potravinami či drobné služby. Nic z toho se zatím na tomto území NEKONALO a konat nebude, neboť se k tomu žádný z developerů smluvně nezavázal - žádné takové smlouvy obec nezveřejnila. Obec v současné době nedisponuje žádným vlastním pozemkem, na které by se dala vystavět školka, ani nemá pozemek na realizaci obecního úřadu. Na budovy statku, kdy v jedné z nichž v současné době obecní úřad sídlí na základě ústní dohody vydal starosta souhlas s demolicí. Charakter dosavadní výstavby v obci je vesnický, ve stavebních povoleních jsou rodinné domy s maximální výškou 11 m v hřebeni, 2 parkovací místa na pozemku, s výjimkou řadových domů, které jsou na okrajích obce.

 

Plánovaná výstavba

3. návrh výstavby byt. domů v Květnici z 6.1.2009 výřez

Počátkem roku 2008 vstoupil v jednání do Květnice další developer, který zakoupil pozemky bývalého statku v těsné blízkosti rybníka. Představil svůj záměr s názvem Rezidence Flores zastavět tyto plochy o celkové výměře 3,04 ha 14ti 4 a 5ti podlažními bytovými domy s 390 byty! S tím převážná většina občanů nesouhlasila a postavila se proti tomu všechna občanská sdružení v obci Květnice, Sibřina i samotné obce Sibřina, Koloděje a posléze i Květnice. Proces je v březnu 2009 ve fázi posuzování připomínek k dokumentaci studie vlivu na životní prostředí (EIA). Součástí návrhu je mateřská školka s kapacitou 56 dětí, kde neexistuje smlouva o bezúplatném převodu na obec (a tudíž by byla soukromá). Kapacita školky je při propočtu 1200 obyvatel nedostatečná pro samotný záměr, natož pro stávající obyvatelé obce, kteřímají v současné době problém s umístěním dětí do školky. Dalším objektem, který developer předmětného záměru slibuje v rámci výstavby je obecní úřad. Další objekty občanské vybavenosti nejsou smluvně specifikovány a je tak na libovůli developera zda takové vzniknou.


 

Okolí plánované výstavby Zahrady Květnice - detail

Další developer podal v únoru 2009 oznámení o záměru zastavět plochu 11 ha s názvem Zahrady Květnice 242 řadovými RD. Návrh znamená téměř 2,5 násobné zahuštění výstavbou řadových domů oproti okolní výstavbě. V době, kdy je běžné, že rodina vlastní 2 auta to znamená parkování poloviny rezidentů na místních komunikacích, jelikož na vlastních pozemcích tohoto záměru je místo pouze na jeden vůz. Některé pozemky pro řadový rodinný dům mají v návrhu plochu jen 160 m2. Obec na základě smlouvy s developerem přijala již finanční zálohu jako příspěvek na připojení na inženýrské sítě. Které však ještě nejsou ani ve fázi stavebního povolení pro výstavbu, ani zajištěna jejich dostatečná kapacita. A starosta obce již vydal developerovi souhlasné stanovisko s tímto návrhem výstavby. Že se na tomto území chystá obchodní centrum, kadeřník a školka? Ano, pro obyvatelé této plánované lokality by to mělo přínos, nikoliv však pro ostatní obyvatele obce. Sám o kapacitě této vybavenosti hovoří fakt 10ti parkovacích míst v návrhu.

 

Lze ještě něco zastavět?

V obci je volná ještě jedna plocha pro zástavbu v lokalitě Za Polním s výměrou 5 ha. Již před dvěma lety měl o toto území zájem investor pro výstavbu chráněného bydlení. Nepřistoupil na tehdejší podmínky obce (harmonogram výstavby, krytí notářskou úschovou...).

 

Mohou zde developeři cokoliv?

V obci je již zastavěno 61 ha plochy rodinnou výstavbou. S nulovým! výsledkem občanské vybavenosti. Ze zbývajících posledních! 19 ha se snaží developeři ve svých návrzích vyždímat maximum. Mohou zde navrhovat pětipatrové bytové domy? I přesto, že je to v rozporu s poslední schválenou změnou územního plánu a orgány státní správy vydávají jedno souhlasné stanovisko za druhým? Co na tom, že realizací těchto dvou záměrů na ploše 14 ha by se zdvojnásobil! počet obyvatel o 2000 k současným odhadovaným 2000 bydlícím obyvatelům na ploše 50 ha! Dostáváte se po ránu v klidu do práce po současné komunikaci přes Sibřinu? Po realizaci těchto dvou záměrů by se doprava zdvojnásobila! A s tím, hluk, prašnost, vibrace a exhalace. Ke konci ledna 2009 registroval radar na výjezdu z Květnice do Sibřiny 1500 vozidel za 24 hodin. Odborné studie přiložené k záměrům developerů však prezentují úplně jiné, podstatně menší hodnoty. A orgány krajského úřadu tyto záměry nevracejí k přepracování. Zatím. Obec je samosprávní celek. Jako taková může ale také nemusí schvalovat návrhy developerů v územním řízení. Při doložení konkrétních pádných argumentů (nepřipravenost území) dotčeným orgánům státní správy (DOSS) může záměr v územním řízení zamítnout.

 

A co dál?

Naše občanské sdružení Květnice II zahájilo společně s občanským sdružením Za Mlýnem a nově vznikajícím sdružením Květnice vzkvétající jednání se zastupiteli obce. Na jednáních z 12.3.2009 a 19.3.2009 vznikly podněty, na základě kterých by obec mohla a měla zajistit regulaci budoucí výstavby v obci.

Musí dojít k zadání změny územního plánu na základě přehodnocení územně plánovací dokumentace celého území Květnice, vyhlášení opatření obecné povahy - stavební uzávěry a vypracování regulačního plánu. Současně s tím by obec měla pořídit plán rozvoje obce. Jedině tak lze zajistit další trvale udržitelný rozvoj obce.

 

Referendum

Jedním z prvních kroků pro podporu zastupitelstva ve věci nové výstavby v obci bude vyhlášení referenda a současně ankety o těchto otázkách. Obec tím shromáždí názory občanů i majitelů pozemků na katastru obce k této problematice.

 

Nebuďte lhostejní!

Přijďte na veřejné zasedání obce zítra 26.3.2009 kdy se bude hlasovat o otázkách do referenda i na veškerá další jednání, která doufejme povedou ke stabilizaci situace v obci a dalšímu prosperujícímu rozvoji obce.

 

Odkaz na podobnou kauzu na Praze 10: www.toulcuvdvur.cz/trojmezi

Odkaz na řešení výstavby bytových domů v Harrachově: http://www.sos-harrachov.eu/sdruzeni/ps/article.php?arid=115