Vyjádření OS Květnice vzkvétající k oznámení záměru Zahrady Květnice

Autor: Kryštof Hošek <krystof.hosek(at)centrum.cz>, Téma: Spolek Květnice vzkvétající, Vydáno dne: 10. 03. 2009

OS Květnice vzkvétající

Občanské sdružení Květnice vzkvétající
IČO: 26579839
se sídlem:  Na ladech 15, 250 84, Květnice

 

Krajský úřad Středočeského kraje

odbor životního prostředí a zěmědělství

Zborovská 11

150 21 Praha 5

________________________________

 

č.j.: 019399/2009/KUSK OŽP/Ja

 

                                                                                                          V Květnici dne 27.2.2009

 

Věc: Vyjádření k oznámení záměru podle §6 zák.č. 100/2001 Sb.Dne 12.2.2009 bylo zveřejněno oznámení záměru Rezidenční bydlení Zahrady Květnice (dále jen „předmětný záměr“) podle §6 zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

V souladu s §6 odst. 7 citovaného zákona podáváme následující vyjádření k předmětnému záměru:

 

 

1. Povaha záměru

 

Naše sdružení je toho názoru, že  předmětný záměr v podobě, v jaké byl v oznámení zveřejněn představuje výrazné zásahy do životního prostředí v dotčeném území. Proto, aby tyto dopady byly minimalizovány, je nezbytné provedení řízení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Předmětný záměr ovlivní životní prostředíl především v následujících oblastech:

 

1.1 Hluk a znečištění ovzduší

 

Podle odhadů uvedených v oznámení se po dokončení předmětného záměru jeho vlivem zvýší průjezd osobních automobilů na komunikacích v dotčeném území o 710 automobilů za den. Takovéto množství dopravy je i při snížené rychlosti v obci výrazným zdrojem hluku a emisí výfukových spodin. Pokud oznamovatel označuje takovýto přírůstek hlukového a emisního zatížení území za zanedbatelný, je třeba jej upozornit na skutečnost, že i bez provedení záměru budou v území překračovány hygienické limity.

 

Podle hlukové studie obsažené v příloze oznámení bude v obcích Sibřina a Květnice v denní i noční době překračována nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku. Za takovéto situace by bylo povolení záměru, který by vedl k dalšímu navyšování hladiny akustického tlaku, v rozporu se zákonem.

 

Z tohoto důvodu je nutné trvat na tom, aby byl předmětný záměr vypracován také ve variantě, jež nebude znamenat nárůst hladiny akustického tlaku v místech, kde dochází k překračování hygienických limitů.

 

1.2 Narušení krajinného rázu

 

Předmětný záměr vzhledem k rozsahu stavební činnosti s ním spojené a také vzhledem ke skutečnosti, že je umístěn na dosud nezastavěných pozemcích, představuje dramatickou změnu krajinného rázu dotčeného území. Jeho realizací by došlo k proměně rurálního prostředí na satelitní sídliště. Z krajinářského hlediska považujeme za nanejvýš nevhodné, aby tato proměna proběhla formou výstavby uniformních bloků, které se svým vzhledem neslučují s dosavadní zástavbou v obcích Květnice a Sibřina.

 

Zjevně veden ekonomickými důvody oznamovatel zhustil zástavbu v rámci předmětného projektu výrazně nad míru  obvyklou v dotčeném území. Podle našeho názoru má takovýto způsob investiční výstavby negativní vliv na rozvoj dotčeného území z hlediska jeho krajinného rázu. Tvrzení oznamovatele, že se v území nenachází žádný registrovaný krajinný prvek a jeho propočty koeficientu ekologické stability, které s otázkou krajinného rázu nesouvisí, poukazují na fakt,  že se oznamovatel vlivem předmětného záměru na krajinu dostatečně nezabýval.

 

Z tohoto důvodu je potřeba vyžadovat vypracování varianty záměru, která by citlivěji reagovala na krajinný ráz dotčeného území a organicky do něj zapadala.

 

1.3 Ztráty v rámci zemědělského půdního fondu

 

Z údajů v katastru nemovitostí vyplývá, že část území dotčeného předmětným záměrem spadá do I. třídy ochrany půd podle zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. OOLP/1067/96. Podle čl. 1 citovaného pokynu jsou do I. třídy řazeny nejcennější půdy, které je možné odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability, případně pro liniové stavby zásadního významu.

 

Je zřejmé, že předmětný záměr nespadá ani do jedné z kategorií, u nichž je možné přistoupit k odnětí půd I. třídy ze zemědělského půdního fondu. Předmětný záměr je ve své části, jíž zasahuje na pozemky zařazené do I. třídy zemědělské půdy v rozporu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, jak jsou vyjádřeny v zákoně č. 334/1992 Sb. Je proto nezbytné trvat na tom, aby byl předkládaný záměr vypracován také ve variantě, která nebude trpět tímto nedostatkem.

 

2. Nedostatky oznámení

 

Jsme nuceni konstatovat, že oznámení předmětného záměru vykazuje několik závažných nedostatků. K tomu, aby řízení o posuzování vlivů na životní prostředí mohlo proběhnout v souladu s požadavky zák.č. 100/2001 Sb., je potřeba tyto nedostatky odstranit. Tyto nedostatky jsou následující.

 

2.1 Neexistence variant záměru

 

Jak uvádí sám oznamovatel v článku B.I.5 oznámení, záměr je předkládán pouze v jednom variantním řešení. Nejsou zde zpracovány žádné další alternativy, které by mohly nabídnou příznivější řešení ve vztahu k vlivům na životní prostředí dotčeného území.

 

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na §5 odst. 1 zák.č. 100/2001 Sb., z něhož vyplývá, že veškeré předkládané záměry mají zahrnovat popis, posouzení a vyhodnocení nejen záměru jako takového, ale i neprovedení záměru, tedy tzv. nulovou variantu. Z toho důvodu není možné, aby záměr byl předkládán pouze ve variantě jedné.

 

Dále s ohledem na skutečnosti rozebírané v článku 1. tohoto vyjádření je zřejmé, že předmětný záměr podléhá posouzení podle zák.č. 100/2001 Sb. Proto je v souladu s ustanovením §6 odst. 4 citovaného zákona nezbytné, aby oznamovatel předložil nástin studovaných hlavních variant a uvedl důvody pro volbu varianty vzhledem k vlivům na životní prostředí.

 

 

2.2 Nereálná východiska posouzení vlivů dopravy

 

Za závažný nedostatek oznámení předmětného záměru považujeme také nereálná východiska k posouzení vlivů dopravy. Vliv předmětného záměru na dopravu v dotčeném území je jedním z nejdůležitějších vlivů na životní prostředí, protože je určující pro nárůst hluku a emisí způsobený realizací záměru.

 

Na základě sčítání dopravy oznamovatel došel k závěrům ohledně rozložení dopravy, podle nichž je 60% dopravy směřováno po silnici na východ od předmětného záměru, přičemž po silnici vedoucí centrem obce Sibřina údajně dopadá pouhých 20%. Silnice vedoucí centrem obce Sibřina však představuje nejkratší spojnici na tah do Prahy. Je možné logicky dovodit, že obyvatelé nových domů budou nejspíše dojíždět do Prahy, a proto bude dopravní zátěž jimi generovaná směrovat po silnici vedoucí centrem obce Sibřina, nikoliv z větší části po silnici směrem na Úvaly, tak jak předpokládá oznamovatel.

 

Nevyhnutelným následkem tohoto chybného východiska jsou nesprávné výpočty hlukové zátěže a znečištění ovzduší, které z nich vychází. Proto trváme na tom, aby vyhodnocení rozložení dopravní zátěže a na něm závislé výpočty hlukové a emisní zátěže byly uvedeny do souladu s realitou.

  

 

2.3 Kumulace vlivů s dalšími záměry

 

V bodě B.I.4 se oznámení předmětného záměru zabývá problematikou kumulace předmětného záměru s dalšími záměry, což je nezbytnou podmínkou pro realistické posouzení dopadů záměrů. Oznamovatel zde však tvrdí, že se v dané lokalitě záměr s žádnými dalšími záměry nekumuluje. Toto tvrzení je zcela zjevně v rozporu se skutečností známou také úřadu z jeho činnosti, jelikož pod. č. EIA ST963. je posuzován záměr „Rezidence FLORES – nové centrum a byty v Květnici“, který se nachází pouhých několik set metrů od předmětného záměru.

 

Je logické, že účinky obou záměrů, zejména v oblasti dopravou působeného hluku a emisí, se v případě jejich realizace budou kumulovat. Výpočty hladiny akustického tlaku a koncentrace škodlivin, které možnost existence druhého záměru neberou v úvahu, tak jsou zcela zavádějící.

 

3. Závěr

 

Výše uvedené nedostatky oznámení mohou být napraveny pouze v rámci provedení řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. Kromě toho parametry předmětného záměru rozebírané v článku 1. tohoto vyjádření zjevně poukazují na to, že předmětný záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí. Z těchto důvodů žádáme, aby byl vydán závěr zjišťovacího řízení, podle něhož

 

1. bude předmětný záměr posuzován podle zák.č. 100/2001 Sb.; a

 

2. budou zpracovány hlavní varianty předmětného záměru, které nabídnou řešení představující nižší zátěž životního prostředí v dotčeném území včetně povinné varianty nulové.

 

 

 

 

             Za občanské sdružení Květnice vzkvétající

 

 

Kryštof Hošek

Martina Kovářová

Blanka Hordějčuková

Veronika Žilková

Radim Žilka