Z veřejného zasedání zastupitelstva 15.1.2009

Autor: administrator <thordej(at)seznam.cz>, Téma: Spolek Květnice II, Vydáno dne: 20. 01. 2009

OS Květnice II

Vážení spoluobčané, majitelé pozemků v Květnici. Dne 15.1.2009 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva. Byly projednány a schváleny poplatky za psy, ceny odvozu odpadu, ale i některé body diskuze, které byly v minulém zápisu zmíněny jen okrajově a nebo byly zcela opomenuty. Také byly diskutovány neméně důležité otázky občanů. Jednalo se zejména o rekonstrukci hlavní komunikace mezi Sibřinou a Květnicí, nevyužití možnosti výstavby školky z grantu EU a s tím úzce spojené otázky tvorby územního plánu a ploch pro územní rezervu obce, plánovanou výstavbu bytových domů spol. FADESA v centru obce a vyjádření zastupitelstva ke studii vlivu na životní prostředí (EIA).Na konci veřejného zasedání bylo v diskuzi ze strany našeho sdružení vyžádáno projednání Výzvy zastupitelstvu, které bylo starostou obce písemně slíbeno již v srpnu 2008. Z celého jednání vzniknul zvukový záznam.

Průběh jednání:

 

Od 18:00 probíhalo jednání o prodeji pozemku 690/9 (3 m široký pás mezi pozemky pana Šťastného a pana Hoška z Květnického mlýna). Zastupitelstvo se nakonec usneslo na tom, že se pozemek nebude prodávat a bylo dohodnuto ze strany obou sousedů, že se budou o předmětný pozemek starat (z hlediska údržby) a umožní přes svůj pozemek obci vybudování vodoteče. Zvukový záznam ve formátu *.MP3 z této části jednání naleznete zde (vzhledem k celkové délce 45 minut a velikosti přes 25 MB je rozdělen na 5 částí):

(Záznam části 1/5 – 5,8 MB,
délka stahování 55 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

(Záznam části 2/5 – 4,3 MB,
délka stahování 35 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

(Záznam části 3/5 – 5,2 MB,
délka stahování 42 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

(Záznam části 4/5 – 4,8 MB,
délka stahování 38 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

(Záznam části 5/5 – 5,6 MB,
délka stahování 53 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

Na vlastní schůzi veřejného zastupitelstva, která začala v 19:00 byly na programu tyto body:

1) úvod

2) Sazebník místních poplatků pro rok 2009

3) Schválení ceny za odvoz TDO

4) diskuse

Při probírání plnění bodů ze zápisu minulého zasedání byla v diskuzi řešena otázka rekonstrukce hlavní komunikace mezi obcemi Sibřina a Květnice. Bylo konstatováno, že formulace „Veřejnost chce být informována o celém procesu realizace přilehlých chodníků včetně projektové dokumentace“ z minulého usnesení zastupitelstva není vhodná, protože na tyto informace mají občané nárok ze zákona, zejména v tomto případě, kdy je předmětná stavba realizována z rozpočtu obce. Dále bylo v této souvislosti konstatováno, že občané o zahájení této stavby, harmonogramu a postupu prací nejsou dosud informováni a zastupitelstvo bylo vyzváno, aby tento nedostatek co nejdříve napravilo (umístilo tyto informace na oficiální webové stránky obce). Zvukový záznam v délce 9 minut ve formátu *.MP3 z této části jednání naleznete zde:

(Záznam má 4,8 MB,
délka stahování 38 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

Jedna z maminek předškolního dítěte se dotazovala starosty, jak je možné, že obec již 4 roky nedokázala na katastru obce zajistit vlastní školku, jak je možné že nebyl k dispozici obecní pozemek a tím byla zmařena možnost výstavby školky z již schváleného grantu z EU. Starosta na tyto otázky nedokázal odpovědět. V té spojitosti byly diskutovány otázky tvorby územního plánování a absence demografické studie vývoje obyvatelstva obce. Zvukový záznam v délce 10 minut ve formátu *.MP3 z této části jednání naleznete zde:

(Záznam má 5,3 MB,
délka stahování 45 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

Dále v souvislosti s vyčleněním pozemku na výstavbu školky byla rozvinuta diskuse o výstavbě bytových domů spol. FADESA, bylo přečteno několik částí ze zprávy rezidence FLORES z ledna 2009, kde se konstatuje: „Vyjádření obce není proti výstavbě, kdy 21.4.2008 vydala obec souhlas s demolicí objektu č.14 kde je v současné době obecní úřad a všech přilehlých hospodářských budov statku, podepsán starosta Ladislav Rathouský“, dále že „studie je navržena v souladu s územním plánem obce Květnice vč. jeho změn 1-3, což je doložené i následujícími stanovisky – souhlasné stanovisko k navržené výstavbě vydané obcí Květnice dne 3.6.2008“. Tato stanoviska, které dostal k posouzení Krajský úřad, odbor životního prostředí ukazují, že zastupitelstvo obce se k výstavbě bytových domů rezidence FLORES k příslušným orgánům státní správy NEVYJÁDŘILO. Pan Opichal v diskuzi argumentoval tím, že NESOUHLAS s výstavbou byl zaslán společnosti FADESA a na odbor dopravy, dále že je toto stanovisko údajně v usnesení zastupitelstva. Žádné stanovisko zastupitelstva k výstavbě rezidence FLORES však v zápisech z roku 2008 NENÍ. Zvukový záznam v délce 7 minut ve formátu *.MP3 z této části jednání naleznete zde:

(Záznam má 3,8 MB,
délka stahování 30 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

Byl projednán bod schvalování ceny odvozu odpadů, kde však k navržené kalkulaci 14ti denního vývozu byla výtka, že je cena neúměrně vyšší oproti týdennímu odvozu. Tato nesrovnalost byla překalkulována, tak aby kalkulace neznevýhodňovala 14ti denní odvoz. Zvukový záznam v délce 13 minut ve formátu *.MP3 z této části jednání naleznete zde:

(Záznam má 7,0 MB,
délka stahování 60 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

V souvislosti s výstavbou zdravotního střediska byla znovu otevřena diskuze k výstavbě školky a k možnému náhradnímu řešení. Byla diskutována situace kdy obec absolutně postrádá volné plochy k rekreaci i pro územní rezervu. Možnosti vytvoření hlídacího centra. Zvukový záznam v délce 16 minut ve formátu *.MP3 z této části jednání naleznete zde:

(Záznam má 9,0 MB,
délka stahování 75 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

Při plánování termínu dalšího veřejného zasedání bylo ze strany OS Květnice II požadováno projednání Výzvy zastupitelstvu na dalším veřejném zasedání ZOK. Toto je plánováno na 29.1. 2009. Starosta obce slíbil že tento bod bude řádně zařazen k projednání. Zvukový záznam v délce 5 minut ve formátu *.MP3 z této části jednání naleznete zde:

(Záznam má 2,8 MB,
délka stahování 25 sec@1 Mbit/s)
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete
Kliknutím na ikonku soubor přehrajete

Doufáme, že na toto další veřejné zasedání přijdete v hojném počtu, bude se jednat o důležitých otázkách, např. jak se zastupitelstvo oficiálně vyjádří k plánované výstavbě bytových domů v centru obce a dalším důležitým bodům obsaženým ve Výzvě k nápravě situace v obci. Způsob řešení těchto problémů zásadním způsobem na desítky let ovlivní život v naší obci.